Zakonska regulativa

Zaštita podataka na Internetu

Za potpuno korišćenje potencijala IT-a u poslovanju ključna je primena sigurnosnih mehanizama zaštite tajnosti podataka. Osnovna karakteristika Interneta, i najvažniji razlog za njegov eksponencijalni razvoj, jeste njegova otvorenost i mogućnost jednostavnog priključivanja krajnjih korisnika. Istovremeno, ova otvorenost i sve veći broj korisnika unose dodatne sigurnosne rizike i probleme u funkcionisanu Interneta.

Napadi na mreži

Napadi na računarske mreže su nedozvoljene aktivnosti u procesu prenosa podataka od izvorišta do odredišta, a dele se na:

          pasivne: prisluškivanje i nadgledanje protoka podataka bez ikakvih izmena sadržaja. Šifriranje poruka je mehanizam kojim se borimo protiv ovakvih napada.

          Aktivne: podrazumevaju neautorizovane promene u tokovima podataka.

Sigurnosni sistemi

Kombinovanjem različitih sigurnosnih mehanizama mogu se realizovati sledeći sigurnosni servisi:

          Tajnost podataka, koja se ostvaruje šifriranjem, tj. upotrebom kriptografskih pošiljalaca

          Autentifikacija poruka, koja omogućava primaocu da pouzdano utvrdi identitet pošiljaoca

          Integritet poruka, servis koji garantuje primaocu da poruku nisu menjale neautorizovane osobe

Neporicanje poruka i kontrola pristupa

Neporicanje poruka je servis koji pošiljaoca treba da spreči da porekne slanje i sadržaj poruka, odnosno primaoca da porekne prijem i sadržaj poruke. Digitalni potpis je najčešći mehanizam kojim se rešavaju ovi problemi. Kontrola pristupa je servis koji obezbedjuje kontrolisan pristup resursima Interneta. Najčešće se ostvaruje sistemom user name-password, a u novije vreme primenom firewall-a.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Zakonska regulativa 1
  • Zakonska regulativa 2
  • Zakonska regulativa 3