Windows Explorer je ugrađena aplikacija (integrisana u operativni sistem) operativnog sistema koja omogućava rad sa folderima i fajlovima na računaru. Ovakav tip aplikacija je još poznat i kao File Manager. Automatski se pokreće sa podizanjem operativnog sistema pa nije potrebna nikakva naknadna akcija za njen rad. Omogućava različite načine prikaza fajl i folder strukture kao i efikasan način rada sa samim podacima u računaru. Po Default-u se može pokrenuti i kroz Start meni koristeći Accessories folder. Na slici je dat Default-ni prikaz Windows Explorer-a u Windows 7 operativnom sistemu.

 

 

 

U svojoj novoj verziji donosi dosta izmena i poboljšanja u odnosu na prethodnike. Nešto od poboljšanja uključuje opciju direktnog pretraživanja unosom naziva fajla koji se traži u polje za pretraživanje, zatim poseduje ugrađenu dugmad New Folder, Burn, Share with (koja omogućavaju brz i lak rad sa folderskom strukturom na hard disku i uvek su vidljiva i dostupni), Default-ni pregled folderske strukture računara, opis samog foldera ili fajla itd. Ali da počnemo ispočetka.

Alatna traka Windows Explorer-a je pretrpela velike izmene i u svojoj novoj verziji je mnogo prihvatljivija krajnjem korisniku i lakša za svakodnevno korišćenje. Ubačena su i prilagođena dugmad na osnovu trenutno otvorenog prikaza u Explorer-u što nam omogućava dinamičku promenu izgleda same alatne trake, tako da, na primer, pri prikazu svih drajvova nemamo dugme New Folder, ali čim zakoračimo u bilo koju foldersku strukturu, ono postaje dostupno za upotrebu. Na slici je dat primer alatne trake u Windows Exploreru.

 

 

 


Klikom na dugme Organize dobijamo mogućnost upravljanja našom fajl i folderskom strukturom koristeći komande Cut, Copy, Paste, Edit i ostale. Takođe, koristeći Organize dugme imamo mogućnost odabira opcije Folder and serach option kojom možemo dodatno konfigurisati i prilagoditi rad i izgled Windows Explorer-a prema sopstvenim potrebama, kao što je, na primer, prikaz skrivenih fajlova i foldera, zatim prikaz ekstenzije fajlova i još mnogo toga.

 

 

 

Dugme Share with na alatnoj traci nam omogućava da na brz i efikasan način delimo naše resurse preko mreže sa drugim korisnicima i računarima. Ova opcija je naročito korisna u malim mrežama i kućnim okruženjima kada ne postoji centralizovani sistem upravljanja resursima.

Klikom na Burn dugme na jednostavan način možemo naše podatke prebaciti na optičke diskove i tako ih sačuvati na sigurnom mestu. Dovoljno je ubaciti odgovarajući optički disk u drajv, kliknuti na Burn dugme i pratiti upustvo u nekoliko koraka da bi podaci bili kopirani na optički disk.

Windows Explorer u svom novom izdanju donosi novine i kada su u pitanju Default-ni prikazi na fajl i foldersku strukturu. Klikom na dugme Change your view možemo izmeniti način na koji su fajlovi i folderi prikazani. U odnosu na prethodnu verziju Windows Explorer-a, nova edicija omogućava prikaz veličine foldera u četiri različite veličine kao i  prikaz Content koji nije postojao u ranijim verzijama, kao što se vidi na sledećoj slici.

 

 

 

Mogućnost različitog prikaza fajl i folder strukture je vrlo bitan kada korisnik radi sa velikim količinama podataka i fajlova. Na sledećim slikama je dat uporedni pregled dva različita tipa prikaza iste folderske strukture.

 

 

 

 

  

Još jedna novina nam je dostupna kroz ovu verziju Windows Explorer-a. Naime, radi se o opciji Preview kojom je moguć pregled sadržaja fajlova direktno u okviru Windows Explorer-a bez potrebe za pokretanjem dodatnih programa i aplikacija. Jednostavnim klikom na ikonicu, opcija se ili uključuje ili isključuje. Dovoljno je kliknuti na sam fajl da bi njegov sadržaj bio prikazan u Preview prozoru. Na sledećoj slici je dat prikaz Preview prozora.

 

 

 

Opcija Search (pretraživanje) je takođe jedna od novih opcija ugrađenih u Windows Explorer i namenjena je brzom pretraživanju obeleženog foldera ili drajva. Opcija je vrlo korisna pri potrebi pretraživanja velike količine fajlova i podataka i smeštena je u nastavku adresnog bara. Koristi se tako što se u polje za pretragu unese traženi pojam, pri čemu sistem automatski započinje pretragu unosom prvog karaktera. Windows Explorer će izlistati sve fajlove koji se slažu sa traženim pojmom. Na slici je dat primer korišćenja Serach opcije.

 

 

 

Po Default-u Windows Explorer omogućava folder prikaz strukture računara što omogućava brzo kretanje kroz foldersku hijerarhiju na računaru. Prikaz uključuje pregled Favorites (omiljenih) foldera, zatim pregled Libraries (biblioteke) foldera i Computer (računar) foldera uključujući sve drajvove na računaru. Folderska struktura je izvedena u vidu linkova pa je dovoljan jedan klik da bi se otvorio sadržaj traženog foldera. Na sledećoj slici je dat primer korišćenja folderske strukture računara koristeći Windows Explorer.

 

 

 

Libraries folderi su folderi koji su vrlo slični standardnim folderima, ali poseduju jednu razliku u odnosu na njih. Za razliku od standardnih foldera koji mogu prikazati samo onaj sadržaj koji se nalazi u njima, Libraries folderi imaju mogućnost prikaza sadržaja više foldera istovremeno. Windows 7 po Default-u ima četiri tipa Libraries foldera i to Documents (dokumenta), Music (muzika), Pictures (slike) i Videos (video) foldere. Po pravilu Libraries folderi imaju dve fizičke lokacije za čuvanje sadržaja. Jedna se nalazi u ličnom folderu korisnika i upućuje na pripadajući folder – na primer: Documents folder kao Default-nu lokaciju ima My Documents folder u korisničkom profilu. Druga fizička lokacija je Public (javni) folderi za fajlove koji se žele deliti sa drugim korisnicima preko mreže. Primer je dat na sledećoj slici.

 

 

 

Još jedna od novih opcija Windows Explorer-a je Default-ni prikaz informacija o selektovanom fajlu, folderu ili drajvu. Opcija je korisna jer umanjuje potrebno vreme radi pribavljanja informacija o nekom fajlu, kao što je njegova veličina, datum kreiranja, kada je modifikovan, verzija fajla itd. Sve informacije su date na jednom mestu i mogu se videti „jednim“ pogledom. Da bi Windows Explorer prikazao dostupne informacije, dovoljno je levim klikom obeležiti željeni fajl ili folder i informacije će automatski biti prikazane u donjem delu prozora Windows Explorer-a. Na slici je dat primer.

 

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (2)    

  • Windows Explorer 1
  • Windows Explorer 2
  • Windows Explorer 3