Slika 1. View meni


Ovde se aktiviraju prozori koje možemo aktivirati i iz glavnog Acid prozora. Neke opcije su već postavljene i vidi se da su štiklirane. 
 
Tool Bar – Prikazivanje Tool Bar (alata).


Slika 2. Tool Bar


Status Bar – Prikazivanje Status Bar opcija (New, Open, Save.... Cut, Copy, Paste).


Slika 3. Status Bar


Explorer – Aktivira Explorer karticu u prozoru u donjem delu Acid Pro programa. Explorer nam služi za pretraživanje semplova po medijima koji su priključeni na računar.

Chopper – Aktivira Chopper karticu u prozoru u donjem delu Acid Pro programa. Chopper nam služi da precizno odaberemo deo sempla koji smo importovali u Acid i da ga postavimo u njegovu Sample Track-u.

Mixing Console– Aktivira miksetu u donjem delu Acid Pro prozora. Koristi se za lakše kontrloisanje jačine signala kao i za kontrolu efekata i slično. Svaki sempl koji se postavi na Timeline u Sample/Audio Track-u odmah dobije i svoj kanal na mikseti radi lakše kontrole zvučnog signala i efekata. Sve komande na semplovima koji se nalaze na mikseti opisane su u temi Sample/Audio Track. O ovome će biti više reči nešto kasnije.


Slika 4. Mikseta


Video Preview – Aktivira video monitor preko kog možemo da pregledamo importovani video materijal u Acid Pro programu.


Slika 5. Video Preview monitor


Media Manager – Kreiranje Media baze podataka sa semplovima koje koristimo u radu.

Track Properties (Alt+6) – Otvara prozor Track Properties sa osnovnim podacima o semplu koji je selektovan.


Slika 6. Track Properties prozorSuround Panner(Alt+7) – Aktivira se ako radimo u 3D Sound tehnologiji koju izaberemo kad otvorimo nov prozor (File/New kartica Audio) pa pod Master Bus.

Soft Synth Properties (Alt+8) - Otvara prozor sa parametrima od Soft Synth-a (virtualnog
sintisajzera) ako je aktiviran. Aktivira se iz Insert/Soft Synth.

Audio PlugIn (Alt+5) - Otvara PlugIn prozor za selektovani sempl. Ovo je prozor u kom možemo da postavljamo razne PlugIn efekte koje podržava Acid Pro. To su Direct X i VDT Pligin-ovi. Po standardu (Default) već u samom startu je postavljen osnovni Acid Track EQ efekat (ekvilajzer) koji možemo odmah da koristimo, ali i da dodamo neke druge efekte po potrebi. I o ovome će biti više reči kaasnije.


Slika 7. Audio PlugIn prozor


PlugIn Manager – Aktivira karticu u donjem delu prozora (pored Explorer i Chopper) u kojem imamo pregled svih instaliranih PlugIn efekata koje podržava Acid Pro program.


Slika 8. PlugIn Manager karticaGroove Pool – Aktivira GroovePool karticu u donjem delu prozora (pored Explorer i Chopper) u kojoj imamo spisak svih Goove efekata koje prepoznaje Acid Pro.


Slika 9. Groove Pool kartica


Clip Properties – Otvara prozor sa svim parametrima na Track-u. Ovde imamo dve kartice: General i Stretch.


Slika 10. Clip Properties prozor


Pod General imamo opciju Acid Type gde možemo promeniti vrstu Track-a: Loop, One Shot ili Beatmapped. Ispod je opcija za fino štimovanje sempla Pitch Shift (semitones). Ispod vidimo osnovne podatke ovog sempla: Copyright, Attributes, Tempo, Size, File Name, Location.

 

Slika 11. Clip Properties - General kartica


U kartici Stretch imamo opciju Root Note kojom podešavamo osnovni tonalitet tog sempla tako da Acid može da ga modifikuje ako menjamo Project Key (štim), ali ako je ovde podešen na Dont Transpose, onda ga Project Key ne menja (nema uticaja). Pod Number of Beats se podešava broj taktova u Loop-u tako da, ako imamo sempl sa neparnim brojem taktova, ovde to treba korigovati.

 

Slika 12. Clip Properties - Stretch kartica


Sa desne strane vidimo sempl koji je podeljen na delove (šesnaestine, osmine takta itd). Ukoliko je potrebno, možemo i tu podelu da korigujemo pomerajući vertikalne linije (levo /desno).


Slika 13. View meni


Show Video Track – Aktivira opciju da se prikaže video traka ukoliko je importovana u Acid.

Show Bus Track(U) - Postavlja Master Track na aranžman odnosno Aduio/Sample Track.

Event Information – Aktivira informacije o semplu koji je postavljen na Timeline-u (ime i vrsta sempla koji se ispisuju).


Slika 14. Sempl sa i bez Event Information opcije


Show Envelope – Prikazuje Envelope koje su postavljene na Timeline Track-ama (Volume, Pan).

Minimize All Tracks – Minimalizuje sve trake, smanjuje njihovu širinu. Možemo ih vratiti na normalnu veličinu tako što odštikliramo istu opciju u View meniju.


Slika 15. Minimize All Tracks – izgled smanjenih Track-ova

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • View meni 1
  • View meni 2
  • View meni 3