Upravljanje investicionim projektima

Svaki projekat obuhvata period od začetka ideje do njene realizacije i naziva se životnim ciklusom projekta. Bilo da se radi o investicionom projektu ili ne, važe tri ključne faze kroz koje prolazi svaki projekat: faza mogućnosti, faza planiranja i faza realizacije projekta. U načelu, kod investicionih projekata, ove tri ključne faze mogu biti:

 • predinvesticona faza,
 • investiciona faza,
 • operaciona (radna) faza.


Upravljanje projektima (investicijama) podrazumeva konstantno delanje upravnog odbora kojima se uticajem na neke delove organizacije ona tranformiše iz jednog stanja u drugo stanje, vodeći računa o krajnjem cilju koji je postavljen. Sama investicija može podrazumevati i materijalno ili nematerijalno ulaganje dugoročnog karaktera.

Investicioni projekat je instrument za realizaciju politike preduzeća koja treba da doprinese njegovom razvoju, sprovodi se kroz plan investicija na osnovu predloga investicija za stvaranje, proširenje određenih potencijala kroz povećanja proizvodnje roba ili usluga.

Upravljanje investicionim projektima je ideja o potrebi investiranja, moguća i prihvatljiva investiciona rešenja, koristi i troškovi svih investicionih rešenja, izbor kriterijuma i metoda za ocenu investicionih rešenja, izrada analitičko-dokumentaciona osnova projekta, investiciona odluka, priprema građenja, gradnja, priprema proizvodnje. Realizacija investicionog projekta ja proces investicionog odlučivanja koji uključuje niz odluka koje se postupno donose kroz nekoliko faza, od osmišljavanja ideje do njene realizacije. Proces investiranja se sastoji od nekoliko faza i aktivnosti. Te faze možemo definisati na sledeći način:

 • pojava ideje o potrebi investiranja,
 • identifikacija mogućih i prihvatljivih investicionih mogućnosti,
 • procena korisnosti i pratećih troškova za svako od mogućih rešenja,
 • definisanje kriterijuma i izbor metoda za ocenu prihvatljivosti investicionih rešenja,
 • priprema i izrada dokumentacije,
 • donošenje investicione odluke,
 • priprema realizacije,
 • implementacija – investiranje.


Naravno, prvi korak je ideja o investiciji. Sledi analiza raspoloživih mogućnosti za sprovođenje ove ideje. Sama mogućnost sprovođenja ideje nije dovoljna sama za sebe. Zato je potrebno uraditi analizu isplativosti stavljanja ideje u funkciju. Ovo pre svega znači procenu korisnosti koju ideja može ostvariti za organizaciju, uz adekvatnu uporednu procenu troškova i efektnosti koja se može ostvariti. Kada se pokaže da je ideja dobra, da može doneti korist uz razumna, prihvatljiva ulaganja, pristupa se pripremi i izrađivanju potrebne prateće dokumentacije. Ova faza je složena i zahtevna, ali izrazito važna za donošenje adekvatne odluke kao i kasnije korake implementacije investicione ideje. Kada se dokumentuje investiciona ideja, pristupa se pripremi terena za samu realizaciju, a po dobrom planiranju, ona se i stavlja u funkciju i implementacija počinje.
 
Kada se donese odluka o investiranju, prelazi se na sam proces realizacije. Iako se  čini da tada počinje lakši deo, upravljanje investicionim projektom predstavlja izuzetno složen proces koji se sastoji od nekoliko kompleksnih aktivnosti. Sve ove aktivnosti možemo grupisati u nekoliko značajnih faza koje u suštini svaki investicioni projekat mora sadržati:

 • priprema
 • procena
 • izvođnje
 • monitoring


Realizacija ovih koraka uključuje predhodnu pripremu nekoliko različitih dokumenata. Oni su izuzetno važni kako za donošenje odluke, tako i za samu implementaciju investicionog projekta. U tom smislu, najznačajnije studije su:

 • predinvesticiona studija
 • investiciona studija/program
 • studija izvodljivosti

  

Predinvesticiona studija

Predinvesticiona studija је istraživanje i analiza ključnih parametara kao osnova za ocenu valjanosti određene investicione mogućnosti/ideje za budući razvoj preduzeća.

Predinvesticonu fazu čine sledeće aktivnost:

 • identifikacija investicionih mogućnosti,
 • prethodna selekcija,
 • formulacija projekta,
 • procena i donesenje odluka.


Osnov svake predinvesticione studije je istraživanje koje omogućuava široko sagledavanje mogućnosti i postojećih alternativa i donošenja odluke da li treba ići u investiranje ili ne. Sadržaj predinvesticione studije čini: analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora, analiza tržišta, tehnološko-tehnička analiza, analiza lokacije, ekonomsko-finansijska analiza, kvalifikacije izvođača i kadrova organizacije i finalna ocena studije. Finalna ocena studije uključuje sledeće kriterijume: društveno – ekonomsku analizu, tržišno – finansijsku analizu, ocenu rizika i ukupnu, zbirnu ocenu. Na osnovu predinvesticione studije, dalje se razvija idejni projekat koji definiše osnovne zadatke, aktivnosti, aktere i rokove.

  

Investicioni program

Investicioni program predstavlja analitičko - dokumentacionu osnovu za donošenje investicione odluke. To je studija koja detaljno definiše tehničke, ekonomske i druge uslove za realizaciju investicione ideje na osnovu koje se realizuje investicioni program. On sadrži zaključnke predinvesticione analize, kao polazne osnove, analizu mogućnosti investitora, analizu izvodljivosti i dinamiku rada, finansijsku, društveno ekoenomsku analizu i finalnu ocenu. Ocena investicionog programa se sastoji iz: ocena tržišno-finansijske efikasnosti, projekta, ocena društveno-ekonomske efikasnosti, projekta i ocena sa stanovištva rizika.

  

Investiciona faza

U ovoj fazi, najpre se izrađuje studija izvodljivosti i to samo za one investicione projekte koji su prihvaćeni za vođenje i predstavlja detaljan projekat izrađen na bazi incvesticionog plana i studije izvodljivosti. Ovaj dokument predstavlja izvođački projekat koji definiše potrebna sredstva, rokove i standarde kvaliteta koji se moraju ispoštovati pri izgradnji. Investiciona faza sadrži sledeće osnovne aktivnost:

 • pregovaranje i ugovaranje,
 • projektovanje,
 • izvođenje i
 • pocetak rada.


Nakon obezbeđivanja ovih faza otpočinje priprema za realizaciju investicionog plana. Priprema obuhvata nekoliko važnih elemenata:

 • prikupljanje dokumentacije za izgradnju investicionog projekta,
 • izbor izvođača radova,
 • izbor saradnika,
 • ugovaranje realizacije.


Sam ugovor sa izvođačima radova mora da sadrži rok početka i završetka radova, garantni rok i standarde kvaliteta, opis prethodnih analiza, novčana sredstva, način isplate itd.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (4) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Upravljanje investicionim projektima 1
 • Upravljanje investicionim projektima 2
 • Upravljanje investicionim projektima 3