U ovoj lekciji upoznaćemo se sa različitim grafičkim principima koje ćemo koristiti u našem radu sa Adobe Flashom. Prirodni format za crtanje u Flashu je vektorska grafika, ali takođe možemo koristiti u bitmap grafiku u našem radu. Bitmap grafika je sastavljena od niza različitih piksela koji mogu imati varijacije u boji, ali i u providnosti. Kada radite sa bitmap grafikom u Flashu, ukoliko zumirate pripremljenu grafiku, videćete kako je ona sačinjena od niza kockica koji predstavljaju piksele (slika 1.).

 

Slika 1. Prikaz bitmap grafike

 

Vektorska grafika, sa druge strane, koristi jednostavne geometrijske oblike kao što su linije, oblici ili poligoni koji su bazirani na matematičkom proračunavanju i na taj način se reprezentuje kao slika ili grafika. Kada zumiramo vektorsku grafiku ili joj menjamo dimenzije, ponekad značajno povećavajući veličinu grafike, ona ne gubi na kvalitetu zato što matematičko proračunavanje ostaje nepromenjeno (slika 2). Ovo, naravno, ne znači da je vektorska grafika bolja od bitmap grafike, nego jednostavno da među njima postoji značajna razlika. Postoje situacije kada bi trebalo da koristite bitmap grafiku, ali, sa druge strane, postoje situacije kada ćete koristiti isključivo vektorsku grafiku. Doduše, trebalo bi napomenuti da Flash u svojoj osnovi služi za pravljenje vektorske grafike. 

 
                                                                   Slika 2. Prikaz vektorske grafike

 

Stroke i Fill

Svaka grafika u Flashu počinje sa oblikom. Oblik je sastavljen od dve komponente, Filla ili ispune i Stroke-a ili konture (slika 3.). Na Fill možemo gledati kao na unutrašnji deo oblika, dok Stroke predstavlja ivice oblika. Ukoliko uvek budete imali na pameti ove dve komponente, bićete u mogućnosti da pravite lepe i kompleksne grafike.

 

Slika 3. Fill (ispuna) i Stroke (kontura)

 

Fill i stroke su nezavisni jedno od drugog i samim tim ih možete modifikovati ili čak i obrisati, a da to nema uticaja na onu drugu komponentu. Na primer, možete napraviti pravougaonik sa plavom ispunom i crnom konturom, a kasnije promeniti ispunu u crveno i obrisati konturu. Kada to uradite, ostaće Vam crveni pravougaonik bez konture. Takođe možete pomerati Fill i Stroke nezavisno jedan od drugog, ali ako želite da pomerate celokupan objekat proverite da li ste selektovali obe komponente jer ćete u protivnom pomeriti samo jednu od njih.

Sama ispuna može biti jedna boja, može biti gradijent, ali isto tako može biti i slika u nekom od grafičkih formata kao što su JPEG, PNG, GIFF i tako dalje (slika 4.). Isto tako je moguće da ne postoji ispuna i da bude vidljiva samo kontura.

     

Slika 4. Primeri ispuna u Adobe Flashu

 

Boju ispune možete izabrati u Properties panelu u delu koji je vezan za Fill i Stroke, ali isto tako i u panelima Color i Swatches (slika 5.). Ovde možete izabrati boju, definisati gradient, opredeliti se za Color Mode (CMYK, RGB, HSB), ali isto tako odabirom Bitmap Fill opcije možete uvesti bitmap grafiku u Vaš projekat. Važno je napomenuti da svaka boja ima heksadecimalnu vrednost u Flashu, kao i u mnogim drugim aplikacijama. Može biti jako korisno da zapamtite vrednosti boja koje često koristite jer Vam to može znatno ubrzati rad. Boje u heksadecimalnom sistemu imaju oblik #FFFFFF (bela), #999999 (svetlosiva), #000000 (crna).

 

Slika 5. Prikaz Color i Swatches panela

 

Konture takođe mogu imati neke varijacije. Pa tako možemo imati jednobojne konture, konture u vidu različitih varijacija tačaka i linija, ali i različitih gradijenata (slika 6.). Stil konture definišemo u Properties panelu, gde takođe možemo izabrati i boju, ali isto tako možemo koristiti Color i Swatches panele.

 

Slika 6. Prikaz različitih vrsta kontura

Načini crtanja u Flashu

Postoje tri načina crtanja u Adobe Flash Professional CS5.5. Od odabira moda za crtanje zavisi kakva će biti interakcija objekata na sceni, ali će od toga takođe zavisiti i mogućnosti editovanja objekata. Ta tri načina crtanja su:

  • Merge Drawing Mode
  • Object Drawing Mode
  • Primitive Drawing Mode

Default način crtanja u Flashu je Merge Drawing Mode, ali Vi veoma jednostavno možete izmeniti način crtanja u Flashu klikom na ikonicu Object Drawing Mode (slika 7.).

 

Slika 7. Prikaz ikonice za prebacivanje na Object Drawing Mode

 

Primitive Drawing Mode ćete aktivirati korišćenjem Rectangle Primitive ili Oval Primitive alata.


Merge Drawing Mode

U ovom modu Flash spaja nacrtane oblike, kao što su pravougaonici i krugov na mestu gde se oni preklapaju i tako od više oblika dobijamo jedan. Ako pomeramo ili obrišemo oblik koji je bio spojen sa nekim drugim, deo preklapanja će biti automatski pomeren ili obrisan (slika 8).

 

Slika 8. Primer Merge Drawing moda

 

Object Drawing Mode

U ovom modu Flash ne spaja nacrtane objekte, oni ostaju celoviti i odvojeni, čak i kada se preklapaju (slika 9). Da biste konvertovali objekte u oblike, tačnije da biste ih prebacili u Merge Drawing mode potrebno je samo da ih selektujete i da pritisnete tastere CTRL+B na tastaturi. Da biste konvertovali oblik u objekat, tj. da biste ih prebacili u Object Drawing Mode selektujte oblike koje želite da konvertujete, a zatim kliknite na karticu Modify > Combine Objects > Union.

 

Slika 9. Primer Object Drawing moda


Primitive Drawing Mode

Kada koristite Rectangle Primitive tool i Oval Primitive Tool, Flash crta oblike kao odvojene objekte. Za razliku od regularnih objekata, u ovom slučaju možete modifikovati radijus uglova pravougaonih oblika (slika 10). Sve modifikacije možete izvesti u Properties panelu (slika 11). Ukoliko kliknete na Unlink opciju  možete uticati na pojedinačne uglove.

 

Slika 10. Primeri modifikacija Rectangle Primitive oblika

 

Slika 11. Prikaz opcije za modifikaciju uglova na Primitive oblicima

 

U slučaju ovalnih oblika u ovom panelu možete menjati početni i krajnji ugao i na taj način napraviti vrlo interesantne oblike. Takođe možete menjati i unutrašnji radijus i tako kreirati prstenaste oblike (slika 12.).

 

Slika 12. Primer modifikacija na Oval Primitive oblicima

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upoznavanje sa vektorskom i bitmap grafikom 1
  • Upoznavanje sa vektorskom i bitmap grafikom 2
  • Upoznavanje sa vektorskom i bitmap grafikom 3
  • Upoznavanje sa vektorskom i bitmap grafikom 4