Transformacije

Alat koji ćete najčešće koristiti za različite vrste transformacija nad Vašim objektima je Free Transform Tool. On se nalazi u grupi sa Gradijent Transform toolom i njegova tastaturna prečica je taster Q. Uz pomoć ovog alata možete skalirati, rotirati i izvrtati objekte, ali ih možete i duplirati.

 

Skaliranje

Kada aktivirate Free Transform alatku nad nekim objektom, prikazaće Vam se njene opcije i mogućnosti nad datim objektom (slika 1).

 

Slika 1. Prikaz aktivirane Free Transform alatke nad objektom

 

Kao što možete videti na primeru, kada selektujete neki objekat dobili ste niz tačaka uz čiju pomoć možete izvršiti editovanje. Ove tačke se nazivaju handles. Ako povlačite srednju gornju tačku imate mogućnost da skalirate oblik vertikalno (slika 2).


 Slika 2. Primer vertikalnog skaliranja uz pomoć Free Transform alatke

 

Kada vršite ovaj vid transformacije povlačeći gornju tačku za vertikalno skaliranje donji deo objekta se ne pomera. Ali ako držite pritisnut taster Alt dok radite ovu vrstu transformacije, objekat će menjati svoj oblik ravnomerno i sa gornje i sa donje strane.

Koristeći bočne tačke za editovanje, možete skalirati objekat horizontalno, ali i vertikalno sa dna (slika 3).

 

Slika 3. Primer horizontalnog skaliranja uz pomoć Free Transform alatke

 

Za ovu vrstu skaliranja koristimo isti princip kao i u slučaju vertikalnog. Dakle, dovoljno je da uhvatimo tačku za editovanje i da je povlačimo do željenog rezultata. Isto tako, ako budemo držali pritisnut taster Alt dok radimo skaliranje, ono će se odvijati iz centra.

Tačke koje se nalaze po uglovima se koriste da bi se objekat skalirao i horizontalno i vertikalno, a ako držimo pritisnut taster Shift dok to radimo Aspect Ratio (proporcije) ostaje nepromenjen (slika 4) .

 

Slika 4. Prikaz promene proporcije editovanje tačaka u uglovima sa aktivnim tasterom Shift

 

Rotiranje

Da biste rotirali Vaš objekat, sve što je potrebno da uradite jeste da prevučete kursor miša preko jedne od tačaka u uglovima i on će promeniti svoj izgled u alat za rotaciju (slika 5).

 

Slika 5. Primet objekta koji je spreman za rotaciju

 

Sve što je potrebno da uradite, kao i sa svim ostalim parametrima, jeste da kliknete i prevlačite objekat u željenom pravcu. Ako držite pritisnut taster Shift te rotacije će se odvijati pod uglom od 45 stepeni.

 

Izvrtanje (Skew)

Da biste pripremili Free Transform alatku za izvrtanje, sve što je potrebno da uradite jeste da prevučete kursor miša graničnim linijama objekta između dva tačke za editovanje. Vaš kursor će promeniti oblik u dve polovine strelice okrenute u suprotnim smerovima (slika 6). Sve što je zatim potrebno da uradite jeste da kliknete i prevlačite u željenom pravcu.

 

Slika 6. Pimer objekta koji je spreman za izvrtanje (skew)

 

Veoma bitan segment za transformacije uz pomoć Free Transform alatke je pozicije Transformation Pointa. To je tačka koja se defaultno nalazi u centru objekta nad kojim vršimo transformaciju.  Ako pomerimo tu tačku, onda će se i transformacije izmeniti jer se one, kao što smo rekli, baziraju primarno oko ove tačke (slika 7).


 
Slika 7. Primer rotacije kada se izmesti Transform Point sa stanjima pre i posle

 

Pored transformacija koje ste imali prilike da vidite, Free Transform alatka ima još jednu sjajnu funkciju. Ta funkcija je kopiranje (dupliranje) oblika. Da biste duplirali željeni oblik, sve što je potrebno da uradite je pritisnete taster Alt i ne puštajući ga kliknete levim tasterom miša na oblik koji želite da kopirate i zatim ga prevučete na bilo koju poziciju na sceni. Videćete kako se kursor miša menja u strelicu sa znakom + pored (slika 8).

 

Slika 8. Primer kopiranja oblika uz pomoć Free Transform alatke

 

Uz pomoć ove opcije možemo napraviti zanimljive grafičke radove i sve to uz minimalan napor. Na osnovu postojećih primera, sa nekoliko dupliranja, rotacija, skaliranja i promenom boje ispune i konture dobili smo interesantan prikaz presečene jabuke ispred jabuke koja je cela (slika 9).

Slika 9. Praktični prikaz upotrebe Free Transform alatke

 

Poravnavanje (Align)

Panel za poravnavanje (Align Panel) je moćan alat koji ćete često koristiti u Adobe Flashu. Tastaturna prečica je CTRL+K, a možete ga pronaći i na putanji Window – Align. Na primer, ukoliko želite da poravnate objekte po gornjoj ivici potrebno je da ih selektujete i u Align panelu aktivirate opciju Align Top Edge (slika 10).

 

Slika 10. Primer Align Top Edge sa stanjima pre i posle

 

Na isti način možete poravnati sve oblike po:

 • evoj ivici - Align Left Edge,
 • horizontalno po centru - Align Horizontal center,
 • po desnoj ivici - Align Right Edge,
 • po gornjoj ivici - Align Top Edge,
 • vertikalno po centru - Align Vertical center,
 • po donjoj ivici - Align Bottom Edge,

 

Sve ovo opcije vidimo na slici ispod (Slika 11).

 

 

Slika 11. Prikaz dela za poravnanje Align panela

 

Distribute opcija služi za podešavanje pozicije između objekata koje poravnavamo. Kao i kod align dela, i ovde imamo slične opcije:

 • Distribute Top Edge
 • Distribute Vertical Center
 • Distribute Bottom Edge
 • Distribute Left Edge
 • Distribute Horizontal Center
 • Distribute Right Edge

 

Sve ove opcije vidimo na slici ispod (slika 12).

 

Slika 12. Prikaz dela za podešavanje pozicije

 

Space deo Vam omogućava da napravite jednak razmak između objekata. Ovde imamo dve opcije:

 • Space Evenly Vertically
 • Spave Evenly Horizontally

 

Ukoliko imamo više objekata kod kojih želimo da podesimo razmak, sve što je potrebno da uradimo jeste da podesimo prvi objekat, a zatim i poslednji objekat i klikom na jednu od ove dve opcije, zavisno od načina na koji se vrši porananje, Flash će sam podesiti jednak razmak između svih ostalih objekata.

Match size opcija je veoma korisna kada želimo da dobijemo istu veličinu objekata (visinu i širinu). Ovde imamo ponuđene tri opcije:

 • Match width – izjednačuje širinu
 • Match height – izjednačuje visinu
 • Match width and height – izjednačuje širinu i visinu

 

Slika 13. Primer upotrebe Match Width and Height opcije

 

Align to Stage opcija Vam omogućava da poravnavate objekte na sceni. Ovo je veoma korisna opcija, ali Vam preporučujemo da pre poravnavanja grupišete objekte komandom CRTL+G, poravnate ih, a zatim razbijete grupu ponovo da biste objekte mogli pojedinačno da editujete.

Poslednja opcija koju ćemo obraditi jeste podešavanje visine i širine objekta sa scenom. Sve što je potrebno da uradite jeste da selektujete objekat sa čekiranom opcijom Align To Stage i zatim kliknete na Match Width and Height. Kada ovo uradite, objekat će se izjednačiti sa veličinom same scene. Ovo je veoma korisna opcija kada radite na pozadinskim elementima (background)(slika 14).

 

Slika 14. Prikaz poravnanja elementa sa veličinom scene sa stanjima pre i posle

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Transformacije i poravnavanje objekata 1
 • Transformacije i poravnavanje objekata 2
 • Transformacije i poravnavanje objekata 3
 • Transformacije i poravnavanje objekata 4