Tržište kapitala je mesto susretanja ponude i tražnje za kapitalom. Ovde se pod kapitalom podrazumevaju dugoročni finansijski instrumenti.

Tri su osnovna izvora kapitala u jednoj zemlji:
 1. domaća štednja
 2. inostrana akumulacija tj. transfer inostrane štednje
 3. transformacija novca u kapital preko finansijskih institucija

Tržište kapitala ima tri bitna segmenta u svom sastavu:
 • Kreditno tržište odnosno tržišta instrumenta duga su ona na kome se trguje dugoročnim kreditnim instrumentima koji se javljaju  u obliku nota, debenture, obveznica i bondova, a u  ulozi emitenta se mogu naći država i njeni organi, lokalne vlasti, privreda itd.
 • Hipotekarno tržište – na njemu se trguje hipotekarnim kreditima i hartijama od vrednosti na bazi hipoteka. Hipotekarno tržište je tržište na kome se operiše finansijskim instrumentima koji su obezbeđeni direktno ili indirektno hipotekom. Ovde postoje dve podvrste tržišta:
  • Kreditno tržište, gde se uključuje i lizing i
  • Tržište akcionarskog kapitala.
 • Tržište instrumenata akcionarskog kapitala tj. berze.


Funkcije tržišta kapitala

Koje sve funkcije obavlja tržište kapitala:
 1. Transfer kapitala od onih koji imaju viškove ka onima koji imaju manjkove kapitala. Oni koji imaju višak kapitala imaju štedne jedinice, a oni sa manjkom kapitala imaju investicione jedinice.
 2. prikupljanje kapitala koji je neophodan za privredni rast i razvoj.
 3. Selekcija projekata – cena kapitala određuje koji će projekat od mase ponuđenih biti prihvaćen, a ta cena kapitala se formira upravo na ovom tržištu.
 4. Kontrolna funkcija – uz pomoć ovog tržišta sredstva se koriste na najbolji način.
 5. Izvršavanje ugovornih obaveza – svi učesnici moraju izvršavati svoje ugovorene obaveze, jer je tržište jako rigorozno.
 6. Funkcije u vezi sa rizicima – spajanjem većeg broja učesnika i objedinjavanjem projekata dolazi do smanjenja rizika.
 7. Zaštita vlasništva i interesa vlasnika kapitala.

Aktivnosti na tržištu kapitala

Na tržištu kapitala se događaju razne i mnogobrojne aktivnosti. Sve one se mogu podeliti na sledeće grupe:
 1. Udruživanja i pripajanja preduzeća (mergers), merdžeri – ovo je slučaj kada se na dobrovoljnoj bazi udruže dva preduzeća na osnovu dogovora i sporazuma menadžera.
 2. Preuzimanja (Takeovers) – jedno preduzeće kupuje na berzi akcije drugog preduzeća, ali bez volje i saglasnosti ovog drugog preduzeća.
 3. Zastupnička borba (Proxy fight) – tipično lobiranje na skupštini akcionara da manjina pokuša da dobije glasove većine.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Tržište kapitala 1
 • Tržište kapitala 2
 • Tržište kapitala 3