Timovi u organizaciji

Zbog podele posla i potrebe da posebne zadatke organizacije obavljaju posebni delovi, organizacija se deli na timove (grupe). Ljudi su spremniji da rade više, bolje, motivisanije ako znaju da nisu sami, nego da su i ostali spremni da „povuku" kada treba. Timski rad je prihvaćen kao rešenje za većinu problema sa kojima se susreću kompanije na današnjem tržištu. Svaki pojedinac postiže više u timu nego što bi ikada mogao sam.

Orijentacija na timski rad smanjuje troškove, skraćuje rokove i donosi zadovoljstvo učinjenim.


Funkcije radnih timova u organizacijama

Timovi u organizacijama služe raznim svrhama. Neke od njih su:

 • raspodela, rukovođenje i izvršavanje konkretnih zadataka,
 • rešavanje problema i donošenje odluka
 • omogućavanje ljudima da učestvuju u donošenju odluka
 • koordinacija i povezivanje
 • prenošenje informacija
 • pregovaranje ili rešavanje sukoba
 • jačanje privrženosti i angažovanja...

 

Vrste timova (formalni i neformalni)

Formalni timovi proizilaze iz formalne šeme organizacije.Oni ispunjavaju određeni specifični zadatak. Stalni su kada je njihov zadatak od trajnog značaja za organizaciju a privremenog karaktera su kada su formirane radi obavljanja određenog zadatka čije izvršenje je vremenski ograničeno i kada se očekuje da će prestati da postoje posle izvršenja zadatka.

Neformalni timovi nastaju iz prirodne potrebe ljudi da sarađuju odnosno da se druže sa drugim ljudima u organizaciji. Najčešće su u pitanju horizontalne grupacije članova istog ili približnog ranga, koji rade na istom mestu. Vertikalne grupacije čine zaposleni u okviru istog odeljenja, ali nejednakog ranga.


Funkcije i karakteristike timova

Timovi treba da održavaju i jačaju norme i vrednosti koje su zajedničke za njene članove, da pružaju osećaj društvenog zadovoljstva, status i sigurnost. Takođe, treba da pomažu svojim članovima prilikom komunikacije.

U timu formalni lider se po pravilu imenuje ili bira dok se neformalni lideri javljaju postepeno u toku interakcije među članovima grupe.

Ljudi vole da su deo neke grupe. To zadovoljava deo njihovih društvenih potreba. Stvaranje uspešnog radnog tima podrazumeva da se obezbedi da svi njegovi članovi imaju zajedničke ciljeve i da rade na njihovom ostvarivanju.
Vremenom članovi grupe obrazuju norme ili kodekse ponašanja o tome kako oni i članovi treba da se ponašaju. One mogu biti:

 • Specifične iz društva (oblačenje, dolazak na vreme...)
 • Specifične za grupu i ciljeve - ispitivanje "tradicionalnih ideja" u timu...

Norme daju odgovore na pitanja kako da se svakodnevno ponašamo jedni prema drugima što omogućava usredsređenost na zadatak.


Stvaranje efikasnih timova

Povećanje efikasnosti timova prestavlja pravi izazov. Karakteristična svojstva uspešnih tj. pobedničkih timova su:

 • osobine osobe koja predsedava timom
 • jedan veoma kreativan i inteligentan član tima
 • dobre mentalne sposobnosti i lični kvaliteti ostalih članova tima
 • uloge u timu i poslovi koji su u skladu sa sposobnostima pojedinaca
 • svest o teoriji uloga u timu i priznavanje nejednakosti tih uloga.

Postoji više faktora koji utiču na efikasnost grupe i tima i oni uključuju:

 • veličinu grupe
 • stručnost i sposobnost pojedinačnih članova tima
 • zadatak koji grupa treba da izvrši
 • obim obezbeđenih sredstava i pomoći
 • uvažavanje grupe u okviru njenog okruženja
 • stil rukovođenja grupom
 • međuljudski odnosi u grupi
 • motivacija i nagrađivanje
 • faze razvoja grupe.


Motivisanje timova

„Samo jedan jedini način, pod celim svodom nebeskim, postoji, da nateraš ma koga da uradi ma šta: probudiš u njemu želju da to uradi". A šta je to šta ljudi zaista žele? „Ne mnogo. Zdravlje i očuvanje života. Hranu. Spavanje. Novac i ono što se novcem može kupiti. Zagrobni život. Emotivno zadovoljenje. Blagostanje za decu. Osećaj važnosti." Dejl Karnegi

Ostvarenje, priznanje, priroda samog posla, odgovornost i napredovanje u službi predstavljaju pet faktora koji će najverovatnije uticati na zadovoljstvo na poslu kako kod pojedinaca tako i u timovima. Vođa tima treba da obezbedi da ovi faktori budu dostupni članovima tima i da, oni dobiju što više odgovornosti za obavljanje svojih poslova.

Neki od načina kako se mogu zadovoljiti potrebe tima su:

 • Psihološke potrebe

- dobra ventilacija i grejanje/hlađenje u radnim prostorijama
- redovno pridržavanje perioda odmora
- konforan i funkcionalan nameštaj
- oprema koja je bezbedna za rukovanje
- osveženje je na raspolaganju kad je potrebno

 

 • Bezbedonosne potrebe

- tim zna šta može da očekuje u pogledu ishoda i nagrađivanja
- slušate šta članovi tima imaju da vam kažu i otklanjate njihovu zabrinutost što više možete
- podstičete radnu atmosferu uzajamnog poverenja
- obezbeđujete obuku za one čije znanje treba poboljšati
- dajete povratne informacije o radu

 

 • Društvene potrebe

- podstičete tim da sve članove uključi u svoje aktivnosti
- podstičete stvaranje identiteta tima
- razvijate atmosferu prijateljstva

 

 • ·Potrebe za uvažavanjem

- dajete priznanje za postignuća
- poštujete statove i ideje drugih
- priznajete sve doprinose

 

 • Potrebe za samoostvarivanjem

- cilj vam je da motivišete članove tima
- obezbeđujete da radni zadatak predstavlja prikladan izazov
- stvarate prilike za kreativnost
- nagrađujete inicijativu
- negujete nezavisnost i samostalnost.

 

Rukovodjenje timom


U savremenom  poslovnom svetu mogu biti uspešni samo oni rukovodioci koji stimulišu saradnike i podstiču ih  na stvaralački odnos prema poslovima koje obavljaju. Vodja u svom timu stimuliše na rad, podiže radni moral i razvija kod saradnika konstruktivna osećanja kao što su vedrina, veselje, radoznalost, optimizam.On vodi saradnika tako da sami donose odluke o promenama. Svoju odgovornost deli sa saradnicima i spreman je da preda svakom deo odgovornosti ali i priznanja za dobro obavljen posao. Razvija i prihvata dobre ideje i  ističe da je dobro što su njihove.

Da bi rukovodilac motivisao tim, trebalo bi da zna šta motiviše njega. Ako to razume, lakše će razumeti šta motiviše druge. Kako bi uspešno upravljao timom, rukovodilac mora da upozna okolnosti kojima članovi tima žive i rade. Svako od njih ima svoje lične potrebe i želje i u realizaciji tih ciljeva mora im se maksimalno pomoći. Ukoliko je moguće uskladiti ciljeve službenika sa ciljevima preduzeća, mireći njihove lične aspiracije sa potrebom organizacije da profitabilno radi, rukovodilac ima skladan i uspešan tim.

Da bi rukovodilac mogao stimulativno da vodi tim, potrebno je da savlada odredjene veštine podsticanja saradnika.  Najvažnije su sledeće:

 1. Postavljanje ciljeva tima- Pred timom se mora jasno formulisati projektni zadatak, prodiskutovati sve važnije činjenice i uslove za njegovo izvršenje i tražiti mišljenje o najboljem načinu realizacije.
 2. Pomaganje  saradnicima u ostvarenju cilja- Kroz stalnu saradnju bi trebalo uočiti postojanje problema i saradniku pružiti svu neophodnu pomoć
 3. Koordinacija rada tima- Rukovodilac mora svakom članu tima da odredi deo posla za koji je lično odgovoran i da mu ukaže koliko je njegov posao važan,takodje i da se obezbedi da po potrebi radnici jedan drugom pomažu
 4. Pomaganje radnicima da se uključe u tim- Poželjno je da se sastave timovi od pojedinaca koji se medjusobno dobro slažu. Timovi mogu da se stvaraju prostom analizom zahteva projekta a prema relevantnim kvalifikacijama i iskustvu. Timovi moraju imati zajedničke ili dogovorene ciljeve, zajednički radni jezik, sposobnost da rukovode kako odnosima tako i zadacima.
 5. Negovanje ličnosti- Pri radu u timu rukovodilac ima dosta prilika da se približi svakom pojedincu. Pri tome bi trebalo da pokaže razumevanje za njegove lične probleme ukoliko ih ima, a isto tako da ga pohvali za svaki pozitivan rad i ukaže na dobre strane njegove ličnosti. Član tim mora osetiti da se rukovodilac zalaže za svakog od njih ponaosob. Negovanjem i stalnim unapredjivanjem veština, rukovodilac stiče ugled kod saradnika i jača svoju moć.
       

Mali saveti

Ne samo jedan čovek
Upravljanje organizacijom bilo koje veličine ne može biti dobro ako to obavlja samo jedan čovek. To se može učiniti samo u timu koji zajednički deluje.

Jednoglasno
Svaki član tima mora imati odredjenu ulogu. Pa iako svaki član tima ima posebnu, jasno definisanu ulogu, tim mora preuzeti kolektivnu odgovornost za delovanje svakog svog člana. Što se tiče odnosa prema okruženju, tim mora govoriti jednoglasno. Dobar tim obično ima mali broj članova.

Timski rad pomaže pri „nasledjivanju"
Iako svaki član tima ima jasno definisanu ulogu, svaki mora biti u stanju da preuzme odgovornosti nekog drugog člana tima ako to situacija zahteva. Timski rad pomaže osposobljavanju vrhunskih rukovodilaca, a to opet pomaže pri rešavanju problema „nasledjivanja" kada generalni direktor napusti preduzeće. Tada uvek postoji neko osposobljen i spreman da preuzme njegovo mesto.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Timovi, grupe i timski rad 1
 • Timovi, grupe i timski rad 2