Kao što smo već videli u lekciji koja se bavila pregledom alata (Toolbox), Photoshop CS5 poseduje alate za unos teksta. Sam tekst se u Photoshop-u sastoji od spoljinh linija (Outlines) koje se baziraju na vektorima. Photoshop čuva ove spoljne linije i koristi ih kada povećavate ili smanjujete tekst (Scale), kada ga čuvate kao PDF ili EPS tip dokumenta... Kao rezultat korišćenja vektora, moguće je na tekst unutar Photoshop-a primeniti određene tehnike koje će poboljšati oštrinu njegovih ivica (Crisp, Sharp...), kao i sam prikaz teksta, nezavisno od rezolucije dokumenta.

 

 

Tekst se može povećavati i smanjivati bez uticaja na kvalitet njegovog prikaza

 

Kada počnete da unosite tekst u dokument, u Layers panelu se stvara novi sloj, koji se zove Type Layer. Pošto se ovaj sloj stvori, možete da ga editujete i primenjujete komande i efekte na njega.

Jedna od komandi koju je moguće primeniti na ovaj sloj je komanda Rasterize Type. Type Layer sadrži matematičke podatke koji definišu tekst (zasnovan je na vektorima). Onog trenutka kada ga rasterizujete (Rasterize Type), ivice koje su do tada bile opisane vektorima konvertujete u piksele. Kao rezultat tog procesa tekst koji je prividno ostao isti ne možete više da editujete, a kada ga povećavate primetićete pikselizaciju... Na tekst se ne mogu primanjivati filteri, dok se on ne rasterizuje.

 

 

Tekst koji je rasterizovan, a zatim povećan za 30%

 

Osim komande Rasterize Type, koja je destruktivna i posle koje ne možete više editovati tekst, postoji i nekoliko drugih komandi, posle čije primene je ovo moguće:

 • Change Orientation of Type – menjanje pravca kucanja
 • Anti-aliasing – smanjenje nazubljenosti ivica
 • Konvertovanje između Point Type  i Paragraph Type opcije
 • Stvaranje radne putanje (Working path) iz teksta
 • Primena komandi transformisanja, sem komandi Perspective i Distort
 • Korišćenje Layer Styles
 • Korišćenje komande Warp

 

Načini unosa teksta

Postoje dve osnovne vrste unosa teksta:

Point Type - to je horizontalna ili vertikalna linija teksta, koja počinje od mesta na kome ste kliknuli unutar dokumenta. Tekst se ispisuje slovo po slovo, pri čemu se desna granica teksta neprekidno pomera. Ovaj način za unos teksta je koristan ako želite da dodate nekoliko reči...

 

 

 

Paragraph Type – Ako želite da dodate čitav paragraf teksta (pasus), onda koristite ovaj način. U ovaj mod ulazite na sledeći način: kada izaberete Type Tool, prevučete preko dokumenta njime, slično kao i kod pravljenja selekcije Marquee alatkom. Pošto to uradite, primetićete da su se oko oblasti koju ste izabrali pojavile granice. Ove granice kontrolišu prostor koji će tekst unutar njih zauzimati, ne dajući mu da ih pređe. Pošto završite unos teksta, na raspolaganju su Vam opcije za formatiranje, koje ćemo obraditi u nastavku lekcije.

 

 

 

Tekst na putanji – Pored pomenuta dva glavna načina unosa teksta u Photoshop-u je moguće da kreirate putanju, izaberete Type Tool i kliknete na početak putanje. Tekst koji unosite pratiće ovu putanju.

 

 

 

 

Unos teksta

Tekst se unosi na sledeći način:

Izaberite ili Horizontal Type Tool ili Vertical Type Tool, ako želite da unosite tekst na Point Type način, samo kliknite unutar dokumenta, tamo gde želite da unos teksta počne. Tačka sa malom linijom (koja će se povećavati kako kucate) i kursor koji trepće označavaju mesto gde će se tekst unositi.

Ako želite da unesete paragraf teksta, napravite oblast na dokumentu koju želite da paragraf zauzima (stisnite levi taster miša, i držeći ga, pomerite kursor miša na željenu lokaciju pa nakon toga pustite taster miša). Pojaviće se granice paragrafa i kursor koji će treperiti.

Iz komandne linije možete da izaberete neke od opcija:

 

 

 

 Change the Text Orientation - ova komanda menja pravac kucanja teksta, dozvoljavajući Vam da se prebacite sa Horizontal, na Vertical Type Tool sam jednim klikom.

 Font family - Ovaj padajući meni služi za biranje fontova, u ovom slučaju trenutno je izabran Euromode font. Klikom na njega otvara se spisak svih fontova koje imate instalirane na vašem računaru:

 

 

 

 - u ovom padajućem meniju određujete stil fonta (Regular, Italic, Bold, Bold Italic).

 Font size - Padajući meni koji određuje veličinu fonta.

 - Služi za izbor Anti-aliasing metoda (sprečavanje nazubljenosti ivica):

 • None - ne primenjuje nikakav Anti-aliasing
 • Sharp - utiče na tekst tako da on izgleda najizoštrenije moguće
 • Crisp - utiče na tekst tako da on izgleda malo izoštrenije
 • Strong - tekst izgleda „deblje”
 • Smooth - tekst se pojavljuje bez nazubljenosti, ali nema oštrinu


 - Ova polja služe za formatiranje teksta:

 • Left align text – poravnava teskt uz levu ivicu
 • Center text – centrira tekst
 • Right align text – poravnava teskt uz desnu ivicu


 - ovo polje služi za izbor boje teksta. Klikom na njega otvara se prozor koji je isti kao i za biranje boja.

 - Warped text - klikom na ovo polje otvara se prozor u kome možete pristupiti opcijama za Warping teksta.

    

  

 

 Character palette / Paragraph palette - otvara novi prozor, prozor panela Character/Paragraph:

 

 

 

 1. Font family
 2. Font Size
 3. Razmak između slova (Kerning)
 4. Visina fonta u procentima
 5. Podešava razmak teksta od linije osnove (Baseline)
 6. Različiti dodatni stilovi fontova
 7. Padajući meni za biranje jezika
 8. Opcije panela
 9. Font style
 10. Razmak između redova
 11. Menja Tracking za selektovane karaktere
 12. Širina fonta
 13. Boja fonta
 14. Anti-aliasing metod


Klikom na jezičak Paragraph, otkriće se panel Paragraph:

 

 

 

 1. Formatiranje teksta unutar paragrafa
 2. Uvlačenje leve margine, prvog reda ili desne margine
 3. Dodaje razmak pre paragrafa ili posle paragrafa


Pošto unesete tekst i prilagodite opcije, možete kliknuti na Commit Button za potvrdu, ili Cancel button za poništavanje teksta.

Na tekst, kao što je već rečeno, se mogu primenjivati stilovi, transformisanje i Warping a da još ne rasterizujete tekst, tako da je uz kombinaciju svih ovih elemenata moguće postići veliki broj varijacija:

 

 

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Tekst 1
 • Tekst 2
 • Tekst 3
 • Tekst 4
 • Tekst 5