Alati SQL Server-a 2008

Prozor Object Explorer omogućava kretanje kroz bazu, traženje objekata po imenima i obavljanje akcija kao što su pisanje skriptova i posmatranje odgovarajućih podataka.

Čvor Database može da se proširi sve dok se ne prikaže spisak tabela baze podataka AdventureWorks. Možete ići dalje, sve dok ne vidite kolone, uključujući tip podataka i druga svojstva - zgodan alat za pretraživanje baze podataka.

 

Books Online

Alat Books Online kod SQL Server-a koristi ažurni .NET interfejs za onlajn pomoć. Predstavlja odličan, brz priručnik koji vas prati bez obzira na to na kakvom računaru radite. Books Online ima dodatnu pogodnost koja sadrži savremenije informacije u odnosu na štampu dokumentaciju.

 

SQL Server Configuration Manager

Stvari kojima se upravlja pomoću Configuration Manager-a spadaju u dve oblasti:

 • Upravljanje servisima
 • Konfigurisanje mreže

 

Upravljanje servisima

SQL Server je obiman proizvod i njegovi različiti delovi koriste mnoštvo servisa koji se na serveru izvršavaju u pozadini.

Kompletna instalacija obuhvata servise, a u SQL Server Configuration Manager-u može se upravljati tim servisima (slika 10.22.1).

Slika 10.22.1. - Upravljanje servisima

Servisi kojima se može upravljati su:

 • Analysis Services – ovaj servis pokreće aplikaciju Analysis Services.
 • Full Text – pokreće aplikaciju Full Text Search.
 • Report Server – odgovarajuća aplikacija koja podržava Report Services.
 • SQL Server Agent – korišćenjem ovog servisa možete napraviti različite rasporede izvršavanja za razne poslove. Poslovi mogu imati više zadataka, a čak se mogu granati na različite zadatke zavisno od rezultata nekog prethodnog zadatka.
 • SQL Server – Osnovna aplikacija baze podataka koja radi na skladištenju podataka, izvršava upite i odgovorna je za konfigurisanje sistema SQL Server-a.
 • SQL Server Browser – Podržava oglašavanje servera tako da oni koji pretražuju vašu lokalnu mrežu, mogu da utvrde da je na određenom sistemu instaliran SQL Server.

 

Konfigurisanje mreže

Povezivanje SQL Server-a je konfiguracija mreže klijenta ili mere u kojoj se ta konfiguracija poklapa sa konfiguracijom servera.

SQL Server pruža nekoliko takozvanih mrežnih biblioteka (Net-Libraries ili NetLibs). To su dinamički vezane biblioteke (Dynamic-Link Libraries, DLLs) koje SQL Server koristi za komunikaciju sa određenim mrežnim protokolima.
 
Mrežne biblioteke služe kao neka vrsta izolatora između klijentske aplikacije i određenog mrežnog protokola (slika 10.22.2) što je u suštini jezik koji jedna mrežna karta koristi da bi razgovarala sa drugom. Na serverskoj strani imaju istu funkciju.

 

Slika 10.22.2. - Konfigurisanje mreže

 

Mrežne biblioteke u okviru SQL Server-a 2008 su:

 • Named Pipes
 • TCP-IP (podrazumevana)
 • Shared Memory
 • VIA

 

VIA predstavlja specijalnu mrežnu biblioteku koja je napravljena tako da bi trebalo da se koristi sa posebnim hardverom. Via nudi izuzetno brzo, ali skupo rešenje za veoma brzu komunikaciju između servera.

Da bi server i klijent mogli međusobno da komuniciraju preko određenog mrežnog protokola, mora im biti na raspolaganju ista mrežna biblioteka. Ako se za klijenta izabere mrežna biblioteka koja nije podržana na serveru, pokušaj da se uspostavi veza imaće za rezultat neuspeh  i grešku Specified SQL Server Not Found.

Bez obzira na način pristupa podacima i vrstu upravljačkog programa koji se koristi SQL Native Client, ODBC, OLE DB ili DB-Lib su upravljački programi koji razgovaraju sa mrežnom bibliotekom.

 

Proces funkcionisanja između SQL Server-a i klijenta (slika 10.22.3):

 1. Klijentska aplikacija razgovara sa upravljačkim programom (SQL Native Client, ODBC, OLE DB ili DB-Lib).
 2. Upravljački program poziva mrežnu biblioteku klijenta.
 3. Ta mrežna biblioteka poziva odgovarajući mrežni protokol i predaje podatke mrežnoj biblioteci servera.
 4. Zatim mrežna biblioteka servera prosleđuje SQL Server-u taj zahtev koji potiče od posmatranog klijenta.

Slika 10.22.3. - Proces funkcionisanja između SQL Server-a i klijenta

 

Protokoli

Ako se pokrene Computer Management Utility i otvori stablo Server Network Configuration, dobijamo sledeću sliku 10.22.4.

 

Slika 10.22.4. - Prikaz stabla Server Network Configuration

 

Za uspostavljanje veze klijenta sa serverom neophodno je da server sluša protokol kojim klijent pokušava da komunicira, i to na istom priključku.

Zbog toga, kada biste bili u okruženju protokola Named Pipes, možda biste morali da dodate novu biblioteku, znači vratiti se na stablo Protocols, pritisne se desnim tasterom miša na protokol  Named Pipes i izabere se opcija za uključivanje tog protokola.

 

Named Pipes

Protokol Named Pipes može biti veoma koristan kada TCP/IP nije na raspolaganju ili kada ne postoji DNS Server koji omogućava dodelu imena serverima kod TCP/IP protokola.

Tehnički je moguće uspostaviti vezu sa SQL Server-om koji radi sa TCP/IP protokolom korišćenjem njegove IP adrese umesto imena. To uvek radi, pa čak i kada nema DNS servisa, pod uslovom da imate rutu od klijenta do servera (ako ima IP adresu, ime mu nije potrebno).

 

TCP/IP

TCP/IP je standardni mrežni protokol i podrazumevani protokol za SQL Server od verzije SQL Server-a 2000. Takođe predstavlja jedinu opciju u slučaju kada direktno preko Interneta želite da se povežete sa SQL Server-om (koristi se samo IP).

SQL Server baze podataka ne sme biti na raspolaganju veb serveru sa potrebom da se serveru baze podataka može pristupiti direktno preko Interneta. Može da postoji veb server koji je otvoren za Internet, a da pri tome ima pristup serveru baze podataka koji nije direktno otvoren za Internet (jedini način na koji Internet veza može da vidi server podataka, je preko veb servera).

Povezivanje servera podataka direktno sa Internetom predstavlja veliki bezbednosni rizik. Ako insistirate na tome (zbog opravdanih razloga), mora se voditi računa o bezbednošću.

 

Shared Memory

Protokol Shared Memory uklanja potrebu za međuprocesnim uređivanjem – načina uređivanja informacija pre slanja kroz granice procesa – između klijenta i servera u slučaju kada se nalaze na istom uređaju. Klijent ima direktan pristup samoj datoteci u koju server smešta podatke, a koja je mapirana u memoriji.

To znatno smanjuje opterećenje i veoma je brzo. Ovaj protokol je koristan jedino kada serveru pristupate lokalno (recimo, sa veb servera koji je instaliran na istom serveru kao i baza podataka), a ova korist je značajna kada su u pitanju performanse.

 

Prelazak na klijenta

Nakon izbora protokola može da se konfiguriše klijent. U većini slučajeva inicijalna podešavanja će sasvim dobro raditi. Na slici se mogu videti ponuđene konfiguracije, otvaranjem čvora Client Protokols u Client Network Configuration.

Počevši od SQL Server-a 2000, postoji mogućnost da klijent počne sa jednim protokolom, pa da onda ako taj protokol ne radi, pređe na drugi.

Na slici se vidi da se na prvom mestu koristi Shared Memory, zatim se pokušava sa protokolom TCP/IP, pa se na kraju, ako ni TCP/ ne radi, prelazi na Named Pipes, a sve to je definisano kolonom Order. Osim ukoliko promenite inicijalne vrednosti (menjanjem prioriteta pomoću strelica na dole i na gore), Shared Memory će biti mrežna biblioteka koja će se prva koristiti za povezivanje sa svakim serverom koji nije naveden u spisku alijasa (sledeći čvor ispod Client Network Configuration), zatim sledi TCP/IP itd.

Spisak Aliases predstavlja listu svih servera za koje ste definisali da određena mrežna biblioteka treba da se koristi kada želite da ih kontaktirate. To znači da sa jednim serverom možete da se povežete pomoću IP protokola, a sa drugim pomoću protokola Named Pipes – ili na bilo koji način koji je podešen kao podrazumevana opcija.

 

Kreiranje Aliasa

Podešavanje Client Network Configuration na mrežnom računaru mora da ima podrazumevani protokol koji odgovara protokolu koji podržava server ili mora da ima stavku u spisku Aliases kako bi se moglo posebno izabrati mrežna biblioteka koju podržava server.

Ako se SQL Server povezuje preko Interneta, koristi se samo IP adresa servera, a ne i ime servera. Tako se prevazilaze neki problemi u vezi sa imenom koji mogu da se pojave kada se bavite SQL Server-om i Internetom. Kada server dobije novu IP adresu, ona se ručno mora izmeniti (DNS ne izvršava automatski izmenu adrese).

 

 

SQL Server Integration Services (SSIS)

SSIS zamenjuje u ranijim verzijama alat DTS (Data Transformation Services ili DTS). Pomoću alata SSIS, veliki deo pisanja koda, koji je morao da se uradi obično u nekom jeziku na strani klijenta kako bi se prevazišle opisane situacije, može da se eliminiše ili barem pojednostavi. SSIS omogućava da se uzmu podaci i da se smeste u tabeli SQL Server-a.

Prilikom prenošenja podataka, na podatke se mogu primeniti i transformacije.

Transformacije menjaju podatke prema nekim logičkim pravima. Promena može biti jednostavna, kao što je promena naziva kolone ili složena, kao što je analiza integriteta podataka i primena pravila kako bi se podaci izmenili ako je potrebno.

Primer: uzimanje podataka iz polja koje dozvoljava vrednost NULL i prebacivanje istih podataka u tabelu koja ne dozvoljava vrednosti NULL.

Alat SSIS automatski promeni bilo koju vrednost Null u neku drugu vrednost koju tokom procesa prenošenja izaberete (za brojeve u pitanju je vrednost NULL, a za znakove je nepoznata reč).

 

Bulk Copy Program (bcp)

Bcp predstavlja program koji se pokreće iz komandne linije, osnovna funkcija je masovni prenos podataka u SQL Server i iz njega. 

 

Primer prenos podataka u fajl:

bcp NazivBaze.dbo.NazivTabele out F:primer21.txt -c –T

 

Primer prenosa podataka iz fajla:

bcp NazivBaze. NazivTabele in F:primer21.txt -c –T

 

SQLCMD

Program sqlcmd predstavlja program konzole, a ne Windows-ov program. Ovaj alat se koristi kada se u paketske datoteke koje se izvršavaju iz komandne linije želi uključiti komanda SQL-a i zadatke u vezi sa upravljanjem. Ranije se alat sqlcmd koristio sa alatkom Bulk Copy Program (bcp) za upravljanje uvođenjem podataka iz spoljnih sistema.

Alat sqlcmd obezbeđuje mogućnost korišćenja napisanog skripta koji se može pustiti sa komandne linije.

Primer: sqlcmd -i F:Primer23.sql

Znači alat sqlcmd je zgodan, kada se koriste datoteke koje sadrže skriptove koje želite da izvršite pomoću njega.

 

SQL Server Profiler

SQL Server Profiler je alat koji administrator koristi za uvid u sva dešavanja na serveru.

SQL Server Profiler predstavlja alat za praćenje događaja u realnom vremenu. Dok Performance monitor obavlja praćenje na makro nivou – stvari koje se odnose na konfiguraciju sistema – Profiler se bavi praćenjem detalja. Profiler daje detaljnu sintaksu svakog iskaza koji je izvršen na serveru (slika 10.22.5). 

Primer: Sistem koji sadrži 1000 korisnika.

Profiler ima čitav niz filtera koji obezbeđuju spisak stvari za praćenje specifičnih problema:

 • Upiti koji se dugo izvršavaju.
 • Sintaksu upita koji se izvršava unutar uskladištene procedure (značajno kada procedura sadrži uslovne iskaze koji dovode do izvršavanja različitih stvari kod različitih uslova).

 

Slika 10.22.5. - Prikaz za dešavanja na sistemu

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Servisi SQL Server-a i alati 1
 • Servisi SQL Server-a i alati 2
 • Servisi SQL Server-a i alati 3