Replikacija je postupak distribuiranja kopija (replika) podataka na različite servere u okviru preduzeća. U zavisnosti od organizacije, mogu da variraju razlozi za distribuciju podataka. Na primer, replikacija je često alat za usklađivanje rešenja, tako da putem procesa replikacije možete da obezbedite da na više servera postoje iste informacije, tako da korisnik može da pristupi različitim serverima da bi izvršio isti cilj. U organizacijama koje imaju mnogo korisnika, distribuiranje posla (koji nastaje usled pristupa korisnika na više servera) jeste metod koji obezbeđuje visoku funkcionalnost svakom korisniku, a i vama kao administratoru daje mogućnost da širite SQL Server, zajedno sa rastom organizacije. Kada broj korisnika dođe do neke tačke gde broj servera više nije adekvatan da upravlja svim poslovima, smao ćete instalirati dodatne servere i replicirati neophodne podatke na njih.

 

Ključni pojmovi replikacije su:

 • Članak:
  Objekt baze podataka koji je uključen u publikaciju.
 • Publikacija:
  Kolekcija s jednim ili više članaka. Publikacija može biti gurnuta do pretplatnika ili je on može izvući.
 • Izdavač:
  SQL Server instanca koja svoje podatke čini dostupnima kroz replikaciju, uočava promene u podacima i sadrži informacije o publikacijama i člancima.
 • Distributer:
  SQL Server instanca koja pohranjuje metapodatke o replikaciji za jednog ili više izdavača. Svaki distributer ima bazu podataka distribucije u kojoj su pohranjene transakcije, metapodaci, podaci o prošlim aktivnostima. Kada jedna SQL Server instanca vrši funkciju i izdavača i distributera, distributer se zove lokalni distributer (Local Distributor). Kada su izdavač i distributer smešteni na različitim instancama SQL Server-a, distributer se zove udaljeni distributer (Remote Distributor).
 • Pretplatnik:
  SQL Server instanca koji prima replicirane podatke.
 • Pretplata:
  Zahtev za publikacijom kojim se zadaje mesto i vreme prijema publikacije.

 

SQL Server 2008 ima tri vrste replikacije:

 1. Snapshot
  Distribuira podatke kakvi jesu u određenom trenutku. Snimak stanja stvara se i šalje pretplatnicima prilikom sinhronizacije.
 2. Transactional
  Nastale promene u šemi i podacima odmah se šalju pretplatnicima. Promene u podacima pridodaju se podacima o pretplatniku istim redosledom i unutar istih transakcijskih granica u kojima su se javile na izdavaču. Time se postiže ispravnost transakcije u svakoj publikaciji. Transakcijska replikacija najčešće započinje snimkom stanja šeme i podataka i koristi se u scenarijima replikacije između dva poslužitelja.
 3. Merge
  Promene u šemi i podacima prate se okidačima. Podaci su sinhronizovani kada je pretplatnik povezan s izdavačem. Dodaju se sve promene nastale nakon zadnje sinhronizacije. Replikacija udruživanjem podataka najčešće započinje snimkom stanja šeme i podataka. Obično se koristi prilikom replikacije između poslužitelja i klijenta.

 

Replikacija se može implementirati ako se odrade sledeći koraci:

 • Konfigurisanje izdavača i distributera.
 • Definisanje publikacija – objekti iz baze podataka, tip replikacije i filtriranje.
 • Zadajte lokaciju za datoteku sa snimcima stanja i početak inicijalne sinhronizacije.
 • Stvorite pretplate.
 • Sinhronizirajte podatke, uključujući i inicijalnu sinhronizaciju sa snimkom stanja.

 

Za izvršavanje zadataka vezanih uz replikaciju potreban je skup programa zvanih
agenti.

 

Konfigurisanje distributera

Konfigurisanje distributera se obezbeđuje iz čvora Replication, odabirom Configure Publishing and Subscribers.

Koraci:

 • izbor servera koji će se koristiti za Distributera
 • koriščenje podrazumevanih opcija za bazu Distribution

 

Ako se koriste podrazumevane opcije, koraci su završeni.

SQL Server Express ne može biti distributer jer ima ograničenje u samojverziji. Probajte da preuzmete probnu verziju SQL servera kako bi ste moglida vežbate zadatke iz replikacije.

 

Konfigurisanje distributera sa promenom parametara

Može se podesiti ime baze podataka i lokacija datoteke baze podataka.

Druga dva polja koja stoje na raspolaganju, omogućavaju da kontrolišete datoteke i baze podataka. Gornje se odnose na kontrolu primarne datoteke baze podataka, a donje na dnevnik transakcija.
 
Sledeći korak je definisanje servera koji će biti izdavač za distributera.

Prikazani su svi serveri u alatu Management Studio koji su definisani, a postoji mogućnost da registrujete dodatne servere.

Možete da definišete i dodatne parametre za neki server, takođe i da konfigurišete bazu Distribution, fasciklu Snapshot (za snimke) i nalog sa kojim će sa replikacijom da povezuju server.

Nakon definisanja servera (koji predstavljaju izdavače) sledi izbor baze za replikaciju. Nakon definisanja izdavača biraju se pretplatnici za distributera.

 

Kreiranje publikacije

Posle podešavanja distributera, omogućavanja izdavača za njega i omogućavanja da baza bude publikovana, sledi kreiranje publikacije.

Publikacija se odrađuje iz podmenija Replication, gde su sadržane baze podataka koje postoje na serveru i identifikuje baze podataka koje mogu da se publikuju, tako što pored njih postavlja oznaku. Znači, postoji mogućnost kreiranja publikacije, mogu se stavljati nove pretplate, menjaju se osobine postojeće pretplate i moguće je brisanje publikacija.

Prilikom kreiranja publikacije neophodno je podesiti:

 • Vrstu replikacije. Možete da odaberete između snimka (Snapshot), Transactional ili Merge replikacije, kliktanjem odgovarajućeg dugmeta.
 • Sledi dopuštanje, neposredno ažuriranje pretplatnika.
 • Izbor servera (da li su svi SQL Server-i ili ne).
 • Izbor artikla za publikaciju.
 • Zadavanje imena publikacije i opis publikacije.
 • Menjanje podrazumevanih opcija.

 

Možete da replicirate samo podatke. Ne repliciraju se pogledi ili šeme. U slučaju promene dizajna publikovane baze podataka, ponovo morate da podešavate replikaciju.

 

Kartice za publikaciju

Kartica General:
Ona se automatski prikazuje i koristi se za promenu opisa publikacije, podešavanje formata replikacije i vreme kada će publikacija isteći ako nije bila sinhronizovana.

Kartica Articles:
Koristi se za promenu artikala koji su publikovani u publikaciji.

Kartica Filter Columns:
Predstavlja mesto gde se filtriraju tabele preko kolona.

Kartica Filter Rows:
Omogućava filtriranje tabela po vrstama, obezbeđuje filtriranje samo nekog podskupa podataka.

Kartica Subscriptions:
Omogućava guranje nove pretplate do pretplatnika, koja se inicira od strane distributera. Agent za distribuciju radi kod distributera.

Kartica Subscriptions Options:
Koristi se za kreiranje i podešavanje parametara sinhronizacije pretplate kada se razlikuju publikacije.

Kartica Publication Access List:
Neophodna kartica kada je pretplata sa vučenjem podataka.

Kartica Status:
Ova kartica pruža informacije o statusu agenta Snapshot. Ovde se može videti poslednje vreme kada je agent radio, ili promena same kofiguracije agenta, zadnja aktivnost agenta i kada treba da radi sledeći put. Takođe postoji mogućnost pokretanja agenta.

Kartica Scripts:
Ova kartica omogućava kreiranje Transact SQL iskaza koji mogu ponovo da kreiraju trenutnu konfiguraciju. Aktivira se jednostavno tako što ćete pokrenuti iskaze u skriptu.

Pošto je publikacija kreirana i konfigirisana, sledeći korak je da se pošalje do pretplatnika. Kao što znate, pretplata može biti sa guranjem i sa vučenjem podataka. Ako gurate podatke, veza se inicira od strane distributera. Ako koristite vučenje podataka, onda se veza inicira od strane pretplatnika.

Kada imate pretplatu sa guranjem, onda se podešavanje konfiguracije i kreiranje pretplate vrši na nivou izdavača/distributer. Kad koristite pretplatu sa vučenjem, ovu operaciju morate da obavite kod pretplatnika. To ne znači da fizički morate da sednete za konzolom kod pretplatnika, već da morate da imate pretplatnika registrovanog, takođe izabran server pre vučenja podataka.

 

Kreiranje pretplate

Kreiranje pretplate se postiže  uz New Subscription iz podmenija Replication. Inicijalni okvir za dijalog omogućava da povučete novu pretplatu, da menjate osobine postojeće, da brišete pretplatu i da ponovo inicijalizujete pretplatu koja je opala.

Da bi se privukla nova pretplata, neophodno je kliknuti dugme Pull New Subscription.

Opcije za kreiranje pretplate su:

 1. Izbor publikacija koju želite da šaljete. U prozoru ovog okvira nalazi se lista svih registrovanih servera. Kada proširite neki od servera, pojavljuje se lista svih publikacija koje stoje na raspolaganju. Da biste izabrali neku publikaciju, potrebno je da kliknete GDE, pa da onda kliknete na dugme Next.
 2. Na ekranu gde se podešava nalog agenta za sinhronizaciju uneti ime korisnika, lozinku i potvrdu lozinke.
 3. Izbor baze podataka koje postoje na tom serveru.
 4. Koliko često agent za distribuciju treba da ažurira pretplatu. Možete izabrati kontinualno ažuriranje, terminirano ili da nema ažuriranja.
 5. Omogućiti pokretanje servisa (mora biti pokrenut servis SQL ServerAgent).
 6. Ekran za proveru.

 

Zaključak

Replikacija je moćan alat koji se koristi za distribuciju podataka u druge baze podataka u preduzeću, kako bi podaci bili što ažurniji korisnicima kao i sam njihov pristup.

Microsoft ima izdavača/pretplatnika. Izdavač sadrži sve podatke koje treba kopirati. Pretplatnici dobiju kopiju podataka od izdavača, distributer prebacuje podatke između izdavača i pretplatnika. Podaci su objavljeni u grupama i zovu se publikacije. Svaka publikacija sadrži nekoliko članaka koji su zaista sami podaci. Može se u svakom trenutku birati tip replikacije. Mora se znati informacija pre odabira tipa o neophodnosti podataka pre repliciranja. Pre bilo koje replikacije uvek je neophodno odraditi Backup baza.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Replikacija 1
 • Replikacija 2
 • Replikacija 3
 • Replikacija 4