Pojam program menadžment i projektni menadžment često se poistovećuju ili pogrešno koriste kao sinonimi. Istina je da su ova dva termina slična pa nije ni čudo što dolazi do mešanja termina projekat i program. Ipak, kada govorimo o program menadžmentu (Programme Management) i projektnom menadžmentu (Project Management), oni podrazumevaju potpuno drugačiji sadržaj.

Ključna i najjednostavnija razlika je ta što projekat proizvodi produkte, rezultate (outputs), a program proizvodi ishode (outcomes). U svakodnevnoj upotrebi termini outputs i outcomes ušli su na velika vrata, te nam je za potpuno razumevanje ove materije neophodno pojašnjenje ovih termina jer se u našoj literaturi često nalaze nesrećni prevodi koji ova dva termina koriste kao sinonime. Ishodi/promene (outcomes) – ono što se promenilo. Šta se promenilo u organizaciji, kod potrošača.

Dakle, produkti (Outputs) se mogu javiti u vidu projektog rezulata, nekog produkta, kao što je nova zgrada, firma, proizvodna linija itd, dakle nekog opipljivog proizvoda, bilo da je u pitanju usluga ili neko materijalno dobro. Oni donose konkretnu pojedinacnu benefit koja za zajedno sa drugim postignutim rezultatima, utiče u celini na poboljšanje performansi cele organizacije. Ishodi (Outcomes) u tom smislu predstavljaju još generalniji, opštiji uspeh koji je ostvaren, pomak koji je napravljen suštinski, u čijoj se funkciji nalaze rezultati ili produkti koje smo postigli (npr. bolja produktivnost usled poboljšanih uslova rada izgradnjom nove fabričke zgrade itd.). Outcome-e je mnogo teže postići i on predstavlja dugoročan proces ulaganja radi postizanja željenog stanja. Takođe, sama priroda željenog outcome-a zavisi u mnogome od kulturoloških, i strukturnih kapaciteta organizacione jedinice. U slučaju programa, pojedinačni produkti dugoročno mogu dovesti do dramatičnih promena, kao jeftinija proizvodnja, bolji plasman proizvoda, veća produktivnsot, profit i sl.

Ono sto je zajedničko i za program i za projektni menadžment, je da je neophodni preduslov uspeha je kapacitet organizacije da se menja i raste. I za uspeh program, kao i projektog menadžmenta, neophodan preduslov predstavlja integrisanost i kompatibilnost programa i programskih ciljeva sa projektnim zadacima koji su postavljeni.

 

Program = projekat+projekat+projekat

Jednostavnije i učestalije razumevanje programa u odnosu na projekat tiče se shvatanja programa kao skupa više projekata. Sa druge strane imamo shvatanje programa koje kaže da je svrha svakog programa, kalkulacija troškova i bolja koordinacija koja će umanjiti rizike i obezbediti najbolji, najefektivniji i najekonomicniji rezultat. U tom smislu, upravlajnje programom nije upravljanje svakim pojedinačnim projektom, već briga da sve u globalu funkcioniše na najbolji nacin. Za uspehe i dostignuća pojedinačnih projekata odgovoran je menadžment samog projekta.

Menadžment programa u ovom slučaju najčešće u okviru programa ima nekoliko srodnih projekata koji su slični po temi/oblasti delovanja/ proizvodnoj liniji, geografskoj odrednici itd. Tako, npr. u okviru istog program možemo na primer imati projekte koji se bave inovacijama, marketingom, proizvodnjom i ljudskim resursima, a da svi potpadaju pod isti program.

Izbor programa neke organizacione jedinice zavisi od potreba i stanja u konkretnoj situaciji.
Programi su obično dizajnirani da obezbede realizaciju neke unapred smišljene strategije. Strategije se razvijaju na bazi analize situacije i razumevanju stanja koje želimo postići, npr. Imati najprodavaniji artikal u regionu, osvojiti novo tržiste, izgraditi reputaciju najpouzdanije kompanije, povećaju proizvodnju za 20% itd. Program menadžment takođe oslikava koordinaciju i prioritizaciju resursa prilikom realizacije više projekata, veze između postojećih projekata, ali i ukupne troškove i dobiti, kao i rizike programa.

Program menadžment može obezbediti širu sliku od samog upravlajanja projektom, i fokusirati se na prednosti i mane projekta i usmeravati ga tako da vodi najboljem rezultatu. Programski menadžeri se ne bave mikro menadžmentom i detaljima projekta, već se bave samo važnim aspektima projekta, kada se govori o prioritetima, postignućima, eventualnim rizicima i potencijalnim dobrim prilikama za razvoj projekta.

Pojedinačna organiziona jedica, kompanija, firma, vladina agencija itd. moze imati kako  samo jedan program (koji sadrži više nezavisnih ali komplementarnih projekata), tako i nekoliko paralelnih programa (od kojih svaki ima svoje projekte), gde je svaki dizajniran tako da napravi nekoliko nezavisnih poboljšanja.

  

Ključne razlike

Ako bi pokušali da sistematizujemo ključne ralike između programa i projekta, koje razumevamo kao dva različita koncepta, te razlike možemo strukturisati kao sledeće:

  1. Projekat je konkretan poduhvat, definisan određenim trajanjem, dok je program dugoročniji proces koji ima za cilj da postigne željeno stanje uspeha i/ili napretka u daljoj budućnosti. Kao sto je rečeno, projekat je osmišljen tako da postigne određenje cilj ali ga karakteriše uvremenjenost i opravdanost troškova.
  2. Program menadžment uključuje menadžerisanje projekata kojima se postiže zadovoljavajuća produktivnost organizacije. Programski uspeh meri se benefitom koji je ostvaren
  3. Benefiti, koristi su merenje poboljšanja organizacije i mogu biti: povećanje prihoda, uvećanje profita, umanjivanje troškova, umanjivanje gubitaka ili umanjivanje ekološkog zagađenja, boljom pozicijom na tržištu ili zadovoljnijim mušterijama. Ako govorimo o neprofitnom sektoru, koristi mogu biti: bolje usluge u zajednici, zadovoljniji građani itd.
  4. Prilikom postizanja željenih rezultata u biznis programima uvek su uključeni rizični faktori kao i determinantne koje mere postignute rezultate i uložena sredstva. Unapređenje samog procesa je konstanta aktivnost koja razliikuje program od projekta
  5. Na najnižem nivou, projektni menadžeri uvek upravljaju samo jednim projektom. Njih nadgleda, supervizira programski menadžer kome su odgvorni za uspešnu realizaciju projekta
  6. Kada je reč o projektima oni teže nekoj promeni boljitku koja je uvek unapred definisana trenutnim-prvobitnim stanjem. Programi često teže postizanju promene u strategiji, pristupu ili okruženju u kojoj se i sama organizacija menja.

 

Jedno čestih viđenja distinkcije između projekta i programa je viđenje programa kao portfolio menadžmenta. Na ovaj način program menadžment se bavi izborom projekata i usmeravanjem njihovih ciljeva kako bi maksimilizirali postignuća portfolija kao celine, bilo da je u pitanju ekonomsko ili neko drugo postignuće.

Još jedno viđenje program menadžmenta je da on predstavlja veliki kompleksan projekat u kome je najvažniji aspekat zapravo integracijski potencijal da uključi i upravlja sa složenim manjim celinama. Prema ovom viđenju, program se razumeva više kao projekat kao njegovo složenije viđenje.

U praksi nije uvek jasno gde je ta granica koja razdvaja programsko upravljanje od upravljanja projektima. Projekti (kao i programi) mogu biti mali, veliki složeni ili jednostavni a sposobnost ljudi koji su odgovorni za upravljanje mogu varirati od ogromih kapaciteta pojedinca do priučenih menadžera. Takođe, razumevanje ova dva koncepta može se razlikovati u zavisnosti od kulture ili organizacije npr. Pa tako neršto što se u jednom okruženju razumeva kao projekat u drugoj predstavlja program i obrnuto.

U nekim organizacijama, program menadžment je postavljen tako da je nadređen projeknom menadžmentu, to jest da ga supervizira i podrazumeva viši status u hijerarhijskom smislu reči. Kada je ovo slučaj, mogu se javiti tenzije koje imaju veze sa eefikasnošću i efektivnošću, kako projekta, tako i programa u celini.

Programsko planiranje je uvek predhodnica projektnom planiranju. Takođe, on je nužan i za samu realizaciju projekta i obezbeđuje njegovu utemeljenost i održivost.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Razlike program menadžmenta i projektog menadžmenta 1
  • Razlike program menadžmenta i projektog menadžmenta 2
  • Razlike program menadžmenta i projektog menadžmenta 3