U ovoj lekciji ćemo obrađivati:

 • Database softver
 • Softver za grafičku prezentaciju (engl. Graphic presentation software)
 • Pakete softvera (engl. Software Suites)
 • Microsoft Office paket


Pojam baze podataka (engl. Database)

Baza podataka je kolekcija logički povezanih zapisa ili fajlova, organizovanih u zajedničko skladište. Odnosno, baza podataka predstavlja kolekciju podataka organizovanih na način koji omogućava lak pristup, dohvatanje i obradu tih podataka. Podaci u bazi podataka se organizuju prema modelu baze podataka. Model koji se danas najviše koristi je relacioni model.


Database softver

Database softver je softver za rad sa bazama podataka. Database softver je program koji omogućava kreiranje, pristup i upravljanje bazom podataka. Rad sa bazom podataka obuhvata, pre svega kreiranje same baze podataka, odnosno kreiranje tabela kao osnovnih elemenata u koje se smeštaju podaci. Zatim, ubacivanje, ažuriranje i brisanje zapisa, kreiranje formi, kreiranje upita, generisanje izveštaja itd.

Database management system (DBMS) je softver koji služi za upravljanje bazom podataka. Kontroliše kreiranje, održavanje i korišćenje strukture baze podataka.
 
Jedan od predstavnika relacionog DBMS-a je Microsoft Access, koji je sastavni deo Microsoft Office paketa.

 

 

Slika 1. Microsoft Access 2007


Softver za grafičku prezentaciju
(engl. Graphic presentation software)

Graphical presentation softver je grupa programa, koji služe za kreiranje i editovanje multimedijalnih prezentacija, odnosno grafičku predstavu koncepata i principa obrađivanih tema u vidu teza i ideja. Ovaj tip programa se najviše koristi u marketinške svrhe za reklamiranje raznih firmi i proizvoda, u nastavnom procesu i sl. Današnja rešenja sadrže niz dodatnih mogućnosti u cilju što kvalitetnijeg prikaza, a među njima je najbitnija podrška za ubacivanje audio i video fajlova, animacionih i tranzicionih efekata, kao i ubacivanje tabela i grafikona. Tipičan predstavnik je Microsoft PowerPoint, koji je sastavni deo Microsoft Office paketa.

 

 

Slika 2. Microsoft PowerPoint 2007


Paketi softvera (engl. Software Suites)

Software suites je naziv za grupu programa koji su kreirani i dizajnirani da rade zajedno. Podaci kod ovakvih programa su portabilni između osnovnih aplikacija paketa, odnosno lako su prenosni i dostupni drugim aplikacijama u okviru paketa. Jedan od primera paketa softvera je Microsoft Office paket. U njemu se koristi tzv. OLE princip (Object Linking and Embedding), koji omogućava povezivanje i uključivanje podataka iz drugih aplikacija. Sve aplikacije unutar istog paketa imaju sličan izgled, tzv. Look & Feel. Što se tiče cene, ona je jeftinija u slučaju naručivanja kompletnog paketa, nego pri kupovini pojedinih aplikacija posebno.


Microsoft Office paket

Već smo pomenuli neke od elemenata Microsoft Office paketa. On objedinjuje grupu programa namenjenih za poslovne potrebe. Microsoft Office 2007 sastoji se od sledećih programa:

 • Microsoft Office Access 2007,
 • Microsoft Office Word 2007,
 • Microsoft Office Excel 2007,
 • Microsoft Office PowerPoint 2007,
 • Microsoft Office Groove 2007,
 • Microsoft Office InfoPath 2007,
 • Microsoft Office OneNote 2007,
 • Microsoft Office Publisher 2007,
 • Microsoft Office Outlook 2007.


Microsoft Visio

Microsoft Visio je program iz kategorije Flowchart, odnosno blok dijagram aplikacija, koji omogućava crtanje raznih dijagrama, šema, principijelnih i vizuelnih modela raznih vrsta i namena. Ovaj program sadrži alatke, koje omogućavaju jasnu vizuelnu predstavu svih važnih informacija o određenom poslu, bez obzira na nivo stručnosti autora. Takođe, omogućava korisniku razvoj sopstvenih vizuelnih rešenja, a i može se smatrati logičkom nadopunom Office paketa.

 

 

Slika 3. Microsoft Visio

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Programi za rad sa bazama podataka i prezentacioni programi 1
 • Programi za rad sa bazama podataka i prezentacioni programi 2
 • Programi za rad sa bazama podataka i prezentacioni programi 3