Čovek od pamtiveka pokušava da vreme koje nezaustavljivo prolazi stavi pod svoju kontrolu. Vračevi, čudaci, naučnici i sanjari pokušavali su da vrate vreme unazad, da ga uspore ili ubrzaju. Ali bezuspešno. Kinematografija i televizija su jedini koji su nam pružili šansu da makar sagledavamo vreme koje je proteklo na načine na koje prirodno nismo u mogućnosti. Od trenutka kada se Žoržu Melijeu (Georges Méliès) pokvarila kamera i kada je projektovao tako snimljenu filmsku traku, shvatio je da ljudi mogu da zaustave, da ubrzaju ili uspore vreme. Makar na filmu. Od tada možemo sagledati deo sekunde i analizirati trenutak, uživati u pokretu ili se smejati brzom hodanju.

Kinematografija je na sve moguće načine koristila, i dalje istražuje, načine upotrebe različitog (u odnosu na prirodu) vremenskog trajanja kadra. Savremeni gledalac je naučen da prepoznaje razliku između prirodnog i neprirodnog vremenskog trajanja snimljenog materijala i sada dolazi do toga da on svaku takvu intervenciju na kadrovima koje gleda doživljava kao estetsku poruku koju autor šalje.

Razlikujemo četiri vida kadra u neprirodnom vremenskom trajanju:

  • Usporeno kretanje (slow motion)
  • Ubrzano kretanje (fast motion)
  • Kretanje unazad (reverse)
  • Zaustavljeno kretanje (freez frame)

U Adobe Premiere prgramu možemo od snimljenog materijala kreirati svaki od ovih efekata. U procesu produkcije promene u vremenskom trajanju snimljenog materijala nazivamo efektima. Efekat u kinematografiji je korigovanje različitih parametara kadra koji nisu snimljeni kamerom ili se oni koji su snimljeni kamerom žele modifikovati, prilagoditi naraciji ili formatu celokupnog dela koje montiramo.

Da bismo znali kako se od standardno snimljene slike kreiraju ovi efekti moramo pogledati kako se reprodukuje slika na savremenim televizorima. U svakoj sekundi snimljenog materijala u Evropskom PAL sistemu imamo 25 sličica u sekundi. Kod snimanja kretanja ili kada snimamo pokretnom kamerom najbolje se uočava ova karakteristika video-materijala. Na nivou sličice, frejma možemo analizirati kretnju i položaj objekta snimanja u odnosu na prostor.

 

To su 25 statičnih sličica (frejmova) koje se u sekundi smenjuju. Ljudsko oko, zbog svoje mane, retinalne prezistencije (nemogućnosti da uoči brze promene), omogućilo je nastanak kinematografije.

Pojedinična sličica se naziva Frame (frejm) i broj sličica u jedinici vremena je definisan sisitemom kojim snimamo i emitujemo video-materijal.

Kod savremenih televizora postoje dve podele, dva sistema na koji način se gradi jedan Frame: Progressive i Interlaced. U Progressive sistemu frejm se šalje na ekran, prikazuje se ceo odjednom i taj sistem se označava malim slovom p posle broja koji označava kvalitet rezolucije slike koja se emituje (720p, 1080p...).

Interlaced sistem formira sliku tako što šalje dve poluslike, dva dela frejma. Tako da je jedan frejm sačinjen od dva polufrejma ili jednog fielda. Field je jedna polovina frejma, ali tako da je frejm podeljen na horizontalne linije koje su dodeljene fildovima. Jedan fild je sačinjem od neparnih rednih brojeva linija frejma, a drugi field je sačinjen od linija sa parnim rednim brojem. U produkciji fieldove delimo na first i second field. U nekim podešavanjima u Adobe Premiere možemo naići i na obeležavanja fildova, kao što su Upper i Lower Field. U starijim televizorima koristi se podela na Neparnu i Parnu polusliku, što je samo razlika u nazivu iste stvari. 

Prvo podešavanje u Adobe Premiere programu kod praljenja nove sekvence (New Sequence), daje nam izbor na kom materijalu radimo i koje fildove obrađujemo.

 

 

Ako radimo sa materijalom koji je na primer došao iz nekog programa za animaciju, koristićemo opciju No Fields, pošto takav materijal sve informacije sadrži u jednom frejmu.

Koji Field za Interlaced način obrade slike biramo u New Sequence podešavanju nije od velikog značaja, pošto za pojedine klipove možemo menjati dominantni Field tokom montaže.

U Adobe Premiere programu u Program monitoru možemo selektovati koji Field želimo da vidimo. Desnim klikom miša na površinu slike Program monitora u padajućem meniju u opciji Fields možemo izabrati između tri opcije. Display First Field (prikaži prvi fild), Display Second Field (prikaži drugi fild) ili Display Both Fields (prikaži oba filda).

 

 

U opciji prikaži oba filda imamo sliku na kojoj su prikazana oba filda, i od sadržaja snimljenog materijala slika prikazana na monitoru će nekada biti mutna, a nekada ne. Od čega to zavisi? Na slici ispod imamo jedan prikaz oba filda u frejmu kadra u kom imamo kretnju.  

 
 

 

Pošto je kretnja dinamična i u svakom novom frejmu, čak i u deliću frejma, između dva filda imamo promenu objekta snimanja, to znači da ćemo, ako na monitoru izaberemo da vidimo oba filda, videti duplu sliku u njenim dinamičnim delovima. Obrva iznad levog oka, majica preko desnog ramena i ivica bretele majice ispod vrata su jasno uočljivi elementi na slici, koji ukazuju na to da postoji dvostruka slika, objekat snimanja se kreće. Ako obratite pažnju na statični element u slici, grafit na zidu, uočićete da kod njega nema nikakvih neoštrina. Grafit na zidu kao statični element u slici i na oba filda  nalaziće se na istom mestu.

Kada želimo da jedan kadar usporimo ili ubrzamo, da mu promenimo vremensku karakteristiku, mi u stvari ili prikazujemo veći broj frejmova u jedinici vremena ili manji broj frejmova. Ako je potrebno da "zamrznemo sliku", da napravimo Freez Frame efekat, jedan frejm ponovićemo u vremenu onoliko puta koliko je neophodno da dobijemo željenu dužinu novog kadra. Kod brzih pokreta, čak i kod korišćenja samo jednog filda, može se pojaviti "testerast" oblik ivice objekta koji snimamo. U takvim situacijama klipovi koje kreiramo efektima korekcije vremena moramo posebno obraditi.

 

 

Iz Clip menija Video Option - > Field Options... ili desnim klikom miša na željeni klip u tajmlajnu u padajućem meniju takođe Field Options... otvara se novi prozor, u kome se mogu podešavati različiti parametri klipa na nivou filda. Prvi parametar je Reverse Field Dominance i označava promenu filda koji obrađujemo i vidimo u monitorima u odnosu na parametar filda koji smo definisali prilikom pravljenja New Seqence (Nove Sekvence). Retko se dešava da nam je potrebna ova promena, ali ako uočimo da, i pored preciznog i naizgled savršenog montažnog prelaza, taj rez „skače“, da treperi i da izaziva nelagodu kod gledaoca možda imamo problem u izboru filda.

Kod kadrova koji sadrže izražena kretanja, naročito kod kadrova u krupnom planu, nekada i sam izbor jednog od fildova doprinosi prirodnijem montažnom prelazu (rezu). Prvo što možemo uraditi jeste da u Program monitoru izaberemo gledanje drugog Field-a i da vidimo da li ima nekih promena. Ako su promene vidljive, izborom Reverse Field Dominance za pojedini klip rešiće se problem sa vizuelnim skokom na rezu. Ova opcija se koristi i kod klipova kojima se obrne smer kretanja (reverse). Kada želimo da se vreme kreće unazad, klip se okrene i sada je poslednji Frame prvi, ali i Second Field ili Lower Field postaju First Field, odnosno Upper. Promenom dominantnog Fielda na tom klipu usaglašavamo celu sekvencu na nivou izabranog Fielda.

Po difoltu na klipovima u sekvenci nemamo nikakav proces kod obrade fildova, oni su, kako smo već rekli, definisani kod pravljenja nove sekvence. Field Options daju nam tri mogućnosti za obradu Fildova pojedinih klipova na tajmlajnu.

Interlace Consecutive Frames je opcija koja nam omogućava da od Progresive Scan video-materijala od svakog celog frejma napravimo klip koji će biti Interlaced Frame video. Znači da će vreme trajanja takvog klipa biti dvostruko duže od vremena trajanja originalnog klipa. Kod animacija koje importujemo u projekat koji sadrži kamerom snimljen video-materijal animacije koje su kreirane u nekom drugom programu često su sastavljene od celih frejmova u jedinici vremena. Ako primenjujemo efekte tranzicije između klipova i u kombinaciji animacije sa slikom koja je snimljena, ove animacije mogu izazvati treperenja slike ili nekih njenih delova. Tada u field options aktiviramo opciju Interlace Consecutive Frames i klip na kome radimo iz progressive moda obrade fieldova transponovaće se i interlaced sastavljen od 2 filda po  frejmu. Svaki frejm je udvostručen, što, naravno, dovodi i do udvostručavanja vremena trajanja klipa.

Always Deinterlace je opcija koja se najčešće koristi kod rada sa kamerom snimljenim video-materijalom kojem menjamo vremensku karakteristiku. Ova opcija konvertuje klip koji je u interlaced field modu u klip u progresive modu. U zavisnosti od toga kako smo u Sequence settingu podesili Field Setting, Adobe Premiere uzima taj Field kao glavni i odbacuje (briše) drugi preostali Field, a onda kreira novi na osnovu onog koji je zadržan, tako da za sve velike razlike između horizontalnih linija izračuna srednju vrednost i na osnovu toga kreira novi Field. Čekiranjem boksa Reverse Field Dominance u Field Option prozoru menjamo Field koji Adobe Premier zadržava i obrađuje u Always Deinterlace funkciji. Ova opcija je najprimenjivija kod Freez Frame upotrebe klipa u sekvenci. 

Flicker Removal je opcija koja se primenjuje kod treperenja u slici snimanih objekata koji su veoma tanki i više horizontalno orijentisani. Pošto se analiza slike (iscrtavanje televizijske slike) vrši horizontalnim linijama, ako je objekat ili deo slike toliko tanak  da se pojavljuje samo u jednoj liniji, druga poluslika Field je neće registrovati i doći će do treperenja tog dela slike ili objekta. Flicker Removal opcija koristi Blur (zamućenje) između dva fielda tako da se izbegne pojava treperenja slike.

Najčešća upotreba ove funkcije je pri snimanju ljudi koji su u odelima na sitne prugice ili linijice (pepito). Profesionalni spikeri i novinari znaju da moraju da izbegavaju nošenje ovakve odeće. Međutim, ne možete od svakog sagovornika ili prolaznika na ulici da očekujete da zna za ovu manu televizijske slike. Jednostavnom upotrebom Flicker Removal alatke ti sagovornici će dobiti blago zamućeno odelo konstantne boje koje neće predstavljati problem za gledanje.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Prekrajanje vremena 1
  • Prekrajanje vremena 2
  • Prekrajanje vremena 3