Pored već opisanog importovanja i postavljanja sempla u Acid, postoji i drugi praktičniji način. Semplove možemo da importujemo i iz Explorer prozora koji se nalazi  u vidu kartice u Multi Window prozoru, u donjem levom delu Acid Pro programa.Slika 1. Multi Window prozorOvaj Explorer prozor se sastoji iz tri dela: Gornji, tanki, horizontalni deo prikazuje sa leve strane ime foldera čiji se sadržaj vidi u donjem desnom delu prozora. U produžetku vidimo komande:Slika 2. Explorer prozor

 

a)    Up One Level (izlazak iz trenutno prikazanog foldera)
b)    Refresh (ponovno izlistavanje sadržaja fodlera)
c)    Add To Favorites (dodati adresu/poziciju foldera u “poželjnu” listu)
d)    Start Preview (pokrenuti preslušavanje sempla bez otvaranja u Acid)
e)    Stop Preview (zaustaviti preslušavanje sampla bez otvaranja u Acid)
f)    Auto Preview (aktivirati opciju za automatsko preslušavanje sempla čim se selektuje)
g)    View (izbor načina prikaza File-ova)


Ove komande nam omogućavaju da preslušamo sempl sa npr. hard diska bez njegovog otvaranja u Acid-u. Čim selektujemo neki sempl, na dnu Explorer prozora će se ispisati podaci o samom semplu: broj taktova, tempo i osnovni podaci o kvalitetu sempla (Sampling Rate, Bit Depth, broj kanala – Mono/Stereo).


Slika 3. Informacije o selektovanom sempluKada preslušamo sempl u Explorer prozoru i ako nađemo onaj koji nam odgovara, potrebno je samo da dvoklikom ubacimo/importujemo taj sempl u Acid. Ukoliko želimo da ubacimo više semplova istovremeno, potrebno je da selektujemo više njih i da ih prevlačenjem (Drag&Drop) prebacimo na Sample Track i oni će se ubaciti/postaviti u Acid.

Može da se dogodi da se, ukoliko ubacujemo neki duži sempl, pojavi dodatni Beatmapper prozor koji nam omogućuje da sami odredimo taktove unutar ovog sempla. To se događa zato što Acid ne može sam da prepozna taktove usled velike dužine sempla što je gotovo uvek slučaj sa ubacivanjem celih pesama (numera) u Acid. Ovo ubacivanje taktova se radi samo ukoliko želimo da Acid tretira ovaj sempl kao Loop jer u suprotnom, ukoliko želimo da se sempl pojavi u Acid kao One Shot, ovaj proces nije potreban pa se tada klikne na Cancel taster.


Slika 4. Beatmapper Wizard prozorUkoliko želite se ovaj sempl tretira kao Loop i da ručno postavite taktove uz pomoć ovog Beatmapper Wizard-a, štiklirajte Yes i kliknite na Next.


Slika 5. Beatmapper Wizard prvi korak – DownbeatSada će se pojaviti prvi korak u postavljanju/određivanju taktova na semplu. Pre nego što se pojavi ovaj prozor, Acid će da analizira ceo sempl da bi mogao da nam prikaže u ovom prozoru grafički izgled sempla (zelena sličica). U ovom koraku je potrebno da se odredi prvi takt – Downbeat, tako što kliknemo na sempl tačno na mestu gde želimo da postavimo prvi takt. Čim kliknemo, postaviće se vertikalna plava linija – Downbeat. Ispod ovog prikaza postoji Rooler kojim možemo da pregledamo ceo grafički prikaz sempla (levo/desno), a sa desne strane postoje Plus/Minus taster kojim možemo da uvećamo/smanjimo taj prikaz. Sa leve strane, ispod grafičkog prikaza, postoje tasteri Play i Stop za preslušavanje sempla kao i taster Reset za resetovanje Downbeat oznake. Kada smo postavili prvi takt, kliknemo Next.


Slika 6. Beatmapper Wizard drugi korak – Loop

 
Drugi korak je da Loop okvirom određujemo 4 takta sempla. Ovo moramo precizno da odredimo jer će po toj vrednosti Acid da odredi tempo sempla. Tasterom Play možemo da preslušamo Loop i da utvrdimo da li je precizan. Ispod prikazanog sempla imamo taster /2 i X2 što znači da možemo da postavimo Loop dva puta kraće ili duže (2 ili 8 taktova). Automatski će Acid da izračuna i Tempo koji ispisuje kao BPM. Ispod, imamo mogućnost da aktiviramo Metronom uz čiju pomoć možemo da proverimo da li smo dobro postavili Loop. Metronom broji taktove po tempu koji je izračunao Acid na osnovu našeg Loop podešavanja – tako proveravamo da li je sve dobro podešeno jer takt/tempo sa metronoma treba da se poklopi sa tempom samog sempla. Kada smo sve završili, kliknemo Next.


Slika 7. Beatmapper Wizard treći korak – Inspect


U trećem koraku je Acid po celom semplu postavio taktove (Beat) po uzoru na prethodno postavljen Loop. Ovde možemo da proverimo da li su dobro postavljeni taktovi pre i kasnije u odnosu na postavljen Loop u semplu. I ovde imamo mogućnost provere i upoređivanja sa metronomom. Pod Measure biramo odakle želimo da preslušamo sempl. Ako je sve u redu, kliknemo Next, a ako nije kliknemo Back da bismo se vratili korak unazad i da bismo pravilno podesili taktove.


Slika 8. Beatmapper Wizard poslednji korak – Finished


U poslednjem Finished koraku određujemo tri parametra tako što ih štikliramo:

  1. Change Project Tempo... - aktiviramo mogućnost da se Project tempo u Acid Pro podesi po tempu ovog novog Beatmapped sempla;
  2. Preserve Pitch... - aktiviramo mogućnost da se tonalitet (visina/brzina) sempla ne menja ako se menja Project tempo u Acid Pro;
  3. Save Beatmapper... - aktiviramo mogućnost da se ovi novi podaci iz Beatmapped sempla sačuvaju sa samim semplom.


Kada smo sve ovo podesili i završili, kliknemo na Finish i sempl će se importovati u Acid s tim da je sada to Beatmapped sempl. To znači da sada možemo da ga tretiramo kao Loop (ako menjamo tempo i tonalitet i ovaj sempl će se menjati).

Timeline prozor

Ispod Tool bara sa leve strane imamo Sample Track vertikalu u kojoj se prikazuju semplovi ubačeni u Acid. Svaki sempl ima poseban horizontalni Track pa čak i ako ubacimo dva ista sempla. Iznad Track-ova se prikazuje položaj pozicionera (kursora) u aranžmanu i to u vremenu (sa leve strane ) i u taktovima (sa desne strane).

Desno od track-ova je aranžman u kom ređamo semplove – svaki u svom horizontalnom Track-u. Ovde postoji jedna trepereća vertikalna linija - pozicioner (kursor) koja nam pokazuje koji deo aranžmana se reprodukuje. Ako želimo da je premestimo na drugo mesto, dovoljno je da kliknemo iznad gornje Loop linije (plave ili sive boje) i postavićemo pozicioner.


Slika 9. Loop okvir i pozicioner


 
Ostale vertikalne linije predstavljaju taktove i na samom vrhu i dnu aranžmana vidimo Time Line skalu (gore sa podeocima za taktove, a dole za vreme). Ako koristimo standardne komande za Zoom In/Out (strelice gore/dole na tastaturi), ove vertikalne linije će predstavljati veće/manje vrednosti takta (ceo takt, ¼, ½, itd). Sa desne i donje strane aranžmana vidimo Rooler-e koje možemo pomerati da bismo videli ceo aranžman ili sve Track-ove.

Zumiranje se radi tako što postavimo pozicioner na mesto koje želimo da uvećamo pa onda desno od donjeg (horizonatalnog) Roolera kliknemo na plus (+) ili minus (-). Za povećanje širine Track-ova koristimo + ili -  ispod vertikalnog Rooler-a.

Loop okvir


Slika 10. Loop okvirIznad aranžmana je plava (ili siva) linija koja predstavlja Loop okvir (aktivira se preko tastera Q na tastaturi). Kada je aktiviran  (plave boje), tada će se neprekidno reprodukovati samo sadržaj unutar Loop okvira.

Ovaj Loop okvir nam služi i za određivanje dela Timeline-a (aranžmana) koji želimo da renderujemo (opcija Render As u File meniju, kasnije ćemo je detaljno objasniti).
 
Ako želimo da pomerimo Loop, pritisnemo na njegov teget/sivi deo i pomerimo ga levo/desno gde želimo, a za produženje i skraćenje Loop okvira pomeramo žute trouglove na njegovim krajevima.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Postavljanje i obrada semplova 1
  • Postavljanje i obrada semplova 2
  • Postavljanje i obrada semplova 3