PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE (DAVNO PROŠLO TRAJNO VREME)  
Past Perfect Continuous Tense (Davno prošlo trajno vreme) se gradi od glagola HAVE u Past Perfect Tense-u i Present participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.
 

Potvrdni oblik

 
Jednina (singular)Množina (plural)
I had (I’d) been working – Ja sam bio radioWe had been working (We’d) – Mi smo bili radili
You had (You’d) been working –Ti si bio radioYou had been working (You’d) – Vi ste bili radili
He had been working (He’d) – On je bio radio
She had been working (She’d) – Ona je bila radila
It had been working (It’d) – Ono bilo je radilo
They had been working (They’d) – Oni su bili radili
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odrični oblik
 Odrični oblik se gradi od odričnog oblika HAVE u past Perfect Tense-u i Present Participle-a glavnog glagola.
 
Jednina (singular)Množina (plural)
I had not (hadn’t ) been working – Ja nisam bio radioWe had not (hadn’t) been working – Mi nismo bili radili
You had not (hadn’t) been working –Ti nisi bio radioYou had not (hadn’t) been working – Vi niste bili radili
He had not (hadn’t) been working – On nije bio radio
She had not (hadn’t) been working – Ona  nije bila radila
It had not (hadn’t) been working – Ono nije bilo radilo
They had not  hadn’t) been working – Oni nisu bili radili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Upitni oblik
 Upitni oblik glagola u Past Perfect Continuous Tense-u (Davnom prošlom trajnom vremenu) se gradi upitnim oblikom glagola TO HAVE (u Past Perfect Simple vremenu).
 
Jednina (singular)Množina (plural)
Had I been working? – Da li sam ja bio radio?Had we been working? – Da li  smo mi bili radili?
Had you been working? – Da li si ti bio radio?Had you been working? – Da li vi ste bili radili?
Had he  been working? – Da li je on bio radio?
Had she been working? – Da li je ona bila radila?
Had it  been working? – Da li je ono bilo radilo?
Had they been working? –Da li su oni bili radili?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:  
Had I been working? – Yes, I had / No, I hadnt.                        Had we been working? - Yes, we had / No, we                                                                                                hadn’t.
Had you been working? – Yes, you had / No, you hadnt.            Had you been working? – Yes you had / No, we                                                                                                hadnt.
Had he been working? – Yes, he had / No, he hadn’t.                Had they been working? –Yes, they had / No,
Had she been working? – Yes, she had/ No, she hadn’t.             they hadnt.
Had it been working? – Yes, it had / No, it hadn’t. 

Upitni oblik – Wh- questions 

Jednina (singular) Množina (plural)
Where had I been working? – Gde sam ja bio radio?Where had we been working? – Gde smo mi bili radili?
Where had you been working? – Gde si ti bio radio?Where had you been working? – Gde ste vi bili radili?
Where had he been working? – Gde je on bio radio?
Where had she been working? – Gde je ona bila radila?
Where had it been working? – Gde je ono bilo radilo?
Where had they been working? – Gde su oni bili radili?
  
Upotreba: 
·          The Past Perfect Continuous Tense se upotrebljava za radnju koja je trajala do nekog trenutka u prošlosti. Tako se ne naglašava da je radnja završena nego se potencira njeno trajanje. 
·          Često se uz ovo vreme koriste for i since. 
When we came Sally had been waiting for half an hour. (Kad smo mi stigli, Sally je čekala već pola sata.)
When I called on him he had been reading for a while. (Kada sam ga posetio, on je čitao već neko vreme.)
Dodaj komentar Sviđa mi se - (4) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Past Perfect Continuous Tense