PAST MODAL VERBS (PROŠLI MODALI)

 

 

·          Modalni glagoli se mogu kombinovati sa prošlim infinitivom (Perfect Infinitive).

Perfect Infinitive se gradi od glagola HAVE i Past Participle-a glavnog glagola npr. have been, have taken, have gone

 

·          Should (ili shouldn’t) u kombinaciji sa prošlim infinitivom označava radnju koja je u prošlosti bila pogrešna ili zbog koje se subjekt kaje.

 

I should have listened to your advice. (Trebalo je da poslušam tvoj savet.)

She shouldn’t have given up her job. (Nije trebalo da da otkaz na poslu.)

 

Should se često koristi za kritikovanje nekoga.

You shouldn’t have worn that dress in the street. (Nije trebalo da nosiš tu haljinu na ulici.)

 

·          Modalni glagoli may, might i could se kombinuju sa prošlim infinitivom kada govorimo o tome da se nešto možda desilo u prošlosti.

 

The child might have imagined the situation. (Dete je možda izmislilo situaciju.)

I might have done the right thing. (Možda sam učinila pravu stvar.)

They could have played a trick on you. (Možda su te prevarili.)

 

·          Must i can’t se koriste uz prošle infinitive kada govorimo o tome da se nešto sigurno desilo ili se sigurno nije desilo u prošlosti.

 

She must have been terrified. (Mora da je bila preplašena.)

Robert can’t have spoken to Mr. Marković. He doesn’t know a word of Serbian. (Robert sigurno nije razgovarao sa gospodinom Markovićem. On ne zna ni reč srpskog.)

 

·          Modali se mogu kombinovati i sa Perfect Continuous Infinitive-om. Perfect Continuous Infinitive se gradi od HAVE BEEN i Present Participle-a glavnog glagola, npr. have been reading, have been travelling.

Značenja koja smo pomenuli će ostati ista, jedino se pažnja usmerava na trajanje radnje.

 

Mark must have been trying to tell you something with such a sad face. (Mark je sigurno pokušavao da ti nešto kaže sa tako tužnim licem.)

She might have been listening to you talking on the phone. (Možda te je slušala dok si razgovarao telefonom.)

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Past Modals