Da bismo uobličili video priču koju pravimo, sastavni deo montaže je i grafička obrada. Dodatne informacije koje gledalac ne dobija sa video-materijala moraju mu se prezentovati kao potpisi ljudi koji se pojavljuju u filmu, grafikoni i tabele koje bliže objašnjavaju numeričke vrednosti koje su bitne za film i najavna i odjavna špica koje uvode i informišu gledaoca o temi, poglavlju ili učesnicima u stvaranju tog dela.

Najkarakterističnija televizijska grafika je Potpis. To je grafika koja se pojavljuje u trenutku kada na ekranu vidimo intervjuisanu osobu i na toj grafici možemo pročitati njeno ime i funkciju koju obavlja, a vezana je za video priču. Kako će grafika biti pozicionirana na ekranu zavisi od mnogo parametara i nemojte da Vas zbunjuje ime koje definiše da je potpis isključivo u donjoj trećini kadra. Kako smo već govorili, intervju se snima u krupnijim planovima koji ističu sadržaj govora osobe koju intervjuišemo.

 

 

Donja trećina kadra je tako najpovoljnije područje na ekranu za dodatne informacije u vidu teksta. Naravno, ako sadržaj slike dozvoljava ili nameće možemo izabrati i neko drugo mesto za grafiku koja dodaje informacije i upotpunjuje vizuelnu celinu celog dela.

Sve grafike koje hoćemo da generišemo u Adobe Premiere programu kreiramo u Title generatoru. Title generator možemo startovati na više načina. Iz menu bara pod menijem Title možemo startovati novi titl (New Title) i u padajućem meniju imamo izbor vrste grafike koju možemo da izaberemo sa različitim pojavnim karakteristikama. Statični Titil (Still) je grafika koja se koristi za statične ispise informacija na ekranu.

   

 

Iz File menija u padajućem  meniju New nalazi se komanda Title... koja otvara prozor titl generatora, ili sa tastatute Shortcut komandom  Ctrl + T.

 

 

Kada startujemo titl generator, prvo nam se otvara prozor u kom definišemo veličinu titla. U zavisnosti od Adobe Premiere Projecta u kom radimo, ponuđeni parametri titla odgovaraće, tj. biće identični rezoluciji slike u kojoj je projekat.

 

 

U ovom prozoru definišemo ime Title, a možemo po potrebi da promenimo i parametre Timebase ili broj frejmova u sekundi, ako radimo sa materijalom mešovitog izvora te je titl baš na materijalu sa drugačijim odnosmo frejmova u sekundi u odnosu na ceo projekat. Pixel Aspect Ratio je odnos stranica video materijala koji montiramo. Ako se i taj odnos razlikuje ovde imamo mogućnost da prilagodimo veličinu titla video-materijalu koji montiramo.

Titl generator koji se otvara kao novi prozor u sebi sadrži niz Panela koji svaki ima posebnu ulogu u kreiranju i podešavanju titla.

 

 

Title generator ima vizuelnu sličnost sa Adobe programima za grafičku obradu, redukovan i prilagođen za kreiranje jednostavnih grafičkih površina i sa već unapred predefinisanim grafičkim stilovima veoma je jednostavan za upotrebu. Gotove grafičke celine se u Adobe Premiere mogu uneti iz programa za obradu grafika ili slika Adobe Photoshop, za bliže informacije pogledati kurs Adobe Photoshop. 

 

 

Alati u Title Tool panelu su podeljeni u četiri grupe. U prvoj grupi su alati za selekciju i rotaciju. U drugoj grupi su alati za kreiranje teksta sa različitim načinima ispisivanja slova. Zbog internacionalnog karaktera Adobe Premiere softvera vodilo se računa o različitim potrebama korisnika širom sveta kod načina ispisivanja teksta. Treća grupa alata omogućava slobodno crtanje oblika, a četvrtom grupom alata možemo nacrtati površine koje su podeljene u osam najčešće korišćenih grafičkih oblika. Na jednom titli možemo imati veći broj tekstualnih i grafičkih celina, koje uređujemo potpuno nezavisno.

Izborom određenog alata i klikom mišem na Title monitor aktiviramo funkciju tog alata. Napravili smo elemenat grafike. Tekst upisujemo sa tastature ili Copy Paste iz nekog programa za obradu teksta, a povlačenjem miša kod grafičkih elemenata definišemo veličinu izabranog oblika.

  

 

 1. Kreiranje novog Titla na osnovu trenutnog
 2. Izbor načina odvijanja dinamičkog Titla (Crowl, Roll)
 3. Templates
 4. Parametri za podešavanje fonta, debljine i stila slova
 5. Parametri za definisanje veličine slova i razmaka između slova i redova
 6. Komande za centriranje teksta
 7. Izbor pozadine između video-materijala i uniformne pozadine u boji sa vremenskim displejem frejma koji vidimo kao pozadinu, mesto gde se nalazi Current-time Indicator

Rad sa tekstom u Title Monitoru veoma je sličan radu u tekst procesoru, programu za obradu teksta.

 

Sve elemente koje postavimo u Title Monitor mogu se podešavati po velikom broju parametara koji utiču na boju, veličinu, senke i efekte na objektima i slovima u titlu. Klikom mišem Selection alatkom na element u title monitoru možemo menjati parametre podeljene u šest kategorija.

  

Transform sadrži parametre:

 • Opacity — Transparentnost elmenta grafike izražena u procentima
 • X Y Position — Pozicija elementa grafike izražena u pikselima veličine titla
 • Width i Height — Veličine visine i širine elementa grafike izražene u pikselima
 • Rotation — Rotacije elementa grafike izražena u stepenima

  

Properties sadrži parametre u zavisnosti od toga da li je selektovani element tekst ili grafički oblik. Ako je selektovan grafički oblik, imamo mogućnost menjanja dva parametra, izbor tipa grafičkog (Graphic Type) oblika koji može biti pravougaonik, elipsa, luk, zaobljeni pravougaonik itd. i distorzije po X i Y osi tog oblika.

  

 

Kada nam je selektovan tekstualni element grafike, Properties elementi su: 

 • Font Family, Style i Size — Veličina, stil i oblik fonta koji koristimo
 • Aspect — Veličina slova iz pozicije veštačke perspektive
 • Leading — Razmak između redova
 • Kerning — Razmak između slova
 • Tracking — Razmak između slova definisan izborom tipa poravnjavanja teksta (Justification)
 • Baseline Shift — Položaj slova u odnosu na horizontalnu liniju
 • Slant — Ugao pod kojim se ispisuju slova
 • Small Caps — Mala slova u fontu velikih smanjenih slova
 • Small Caps Size — Veličina malih slova u procentima u odnosu na velika
 • Underline — Podvučeno

 

Fill sadrži parametre boje i način na koji se boje postavljaju po površini grafičkog elementa, Fill Type — model po kom bojimo elemente grafike

   

 • Solid — Jedna boja
 • Linear Gradient — Dve boje koje se linearno spajaju u nijansama između spektra te dve boje
 • Radial Gradient — Dve boje koje su radijalno (kružno) spojene
 • 4 Color Gradient — Četiri boje koje iz uglova površina prema centru sadrže spektar boja između definisanih
 • Bevel — Dodavanje ivice pozadini (dobija se trodimenzionalni izgled usled položaja svetla koje se u ovoj opciji definiše)
 • Eliminiate — Eliminiše opciju Fill i senke na elementu grafike
 • Ghost — Prikazuje senke, ali ne i fill

      

Pod opcijom Fill imamo i funkcije Sheen i Teksture:

 • Sheen — Dodaje obojeno svetlo preko površine elementa grafike
 • Texture — Omogućava importovanje i postavljanje slike preko elementa grafike, uključujući i tekstualni element

 

 • Strokes  sadrži parametre oivičenja elementa grafike bojom i može biti i unutrašnje i spoljašnje oivičenje.
 • Shadow sadrži parametre za definisanje senke tekstualnog ili grafičkog elementa.
 • Background sadrži parametre za definisanje podloge titla kada ne želimo da grafika bude transparentna. Transparentnost grafike obezbeđuje da slika video-materijala na koju postavljamo grafiku bude vidljiva u elementima gde nema grafike. Definisanjem pozadine grafika postaje netransparentne, ali pozadinu možemo definisati po istim parametrima kao i kod Fill funkcije.

 

Kada imamo više grafičkih elemenata na jednom titlu, sva podešavanja tih elemenata u vizuelnom prostoru grafike vršimo preko Title Actions Panela. Action Panel je podeljen na tri dela, koji sadrže ikonice podešavanja koje vizuelnim izgledom pomažu korisniku da vizuelno poravna elemente svoje grafika.

  

 

 1. Align — Poravnava dva elementa jedan u odnosu na drugi po ivicama ili po centralnim osama
 2. Center — Centrira element grafike na sredinu ekrana po horizontali i/ili vertikalnoj osi
 3. Distribute — Kod poravnavanja tri i više elemenata, gde će središnji elementi biti poravnati u odnosu na krajnje

 

Ako radimo sa više elemenata grafike, jedna od neophodnih funkcija je pozicioniranje elemenata po slojevima. Često se dešava da zbog bolje vidljivosti slova u grafici postavimo na površinu koja je u boji koja slovima daje bolju čitljivost. Ako prvo kreiramo slova, a tek potom grafičku površinu, slova će ostati pozadi i neće biti vidljiva. Potrebno je da slova dovedemo ispred grafike. Funkcijom Bring Forward iz padajućeg menija Arrange koji aktiviramo desnim klikom miša na elementu koji želimo da pomerimo, promenićemo nivo (sloj) našeg elementa i tako ga postaviti ispred nekog drugog elementa.

 

 

U Arrange meniju imamo funkcije za pomeranje elemenata za jedno mesto na napred, ili ako imamo veći broj elemenata funkcija Bring to Front dovodi željeni element skroz napred. Takođe, u Arrange imamo i funkcije za pomeranje elemenata unazad po jedno mesto ili potpuno pozadi u odnosu na ostale elemente Send to Back i Send Backward. Kod rada sa ovim funkcijama Shortcut key koje aktiviramo sa tastature, a za svaku funkciju  kombinacija tastera je prikazana u produžetku naziva funkcije u meniju, znatno ubrzavaju i olakšavaju rad.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Lower third potpis 1
 • Lower third potpis 2
 • Lower third potpis 3