Korišćenjem tabela možete lepo organizovati podatke. U InDesignu imate dosta opcija za kreiranje tabela. Osnovna stvar koju bi trebalo da znate jeste da su u InDesignu tabele umetnute unutar tekstualnog okvira. Dakle, korišćenjem Type alatke morate prvo izvući tekstualni okvir i nakon toga iz Table padajućeg menija izaberete komandu Insert Table.... Pri kreiranju tabele otvoriće vam se Dialog Box u kome možete odrediti broj kolona i redova kao i stil tabele.

 

 

 

 1. Broj redova tabele
 2. Broj kolona
 3. Broj redova gornjeg zaglavlja
 4. Broj redova donjeg zaglavlja
 5. Padajući meni sa izborom stila koji će biti namenjen tabeli


Ako želite da tabelu konvertujete tj. vratite u tekstualni okvir, idite opet u Table padajući meni i izaberite Convert Table to Text komandu.

Kada imate podatke koji se nalaze u tabeli Word-a ili Excel-a, a želeli biste da iste podatke koristite pri kreiranju tabele u InDesign-u, prvo ćete morati da sam tekstualni dokument tj. podatke ubacite sa komandom Place iz File padajućeg menija, a potom i ubacivanjem teksta u određeni okvir. Kako biste tekst konvertovali u tabelu, morate Type alatkom selektovati sva slova u tekstu i iz Table padajućeg menija izaberete komandu Convert Text to Table. Pri konvertovanju pojaviće se prozor u kojem podešavate tip razmaka između redova i kolona.

 

 

 

 1. Odabir elementa koji će kreirati novu kolonu — Tab (tastaturna prečica Tab), Comma (zarez) ili novi pasus
 2. Odabir elementa koji će kreirati novi red — Tab, zarez ili pasus
 3. Ukoliko Vam je u prethodna dva polja identičan element možete odabrati broj kolona tabele
 4. Padajući meni sa izborom stila koji će biti namenjen tabeli

 
Podešavanje izgleda tabele i njenog sadržaja

Postoje više načina za podešavanje redova tabele, a najprecizniji je uz pomoć panela Table. U njemu se nalaze sve potrebne informacije vezane za redove i kolone, kao i sadržaja unutar ćelija (Sells — segmenti tabele dobijeni podelom u kolone i redove), a otvarate ga iz menija Window > Type & Tables > Table.

 

 

 

 1. Broj redova
 2. Broj kolona
 3. Visina redova (u prvom prozoru možete odabrati Exactly ili At Least opciju, dok ćete u drugom uneti željenu visinu redova, Exectly znači da će visina biti tačno kolika je unešena vrednost, dok At Least znači da će visina biti minimum koliko je Vaša unešena vrednost u polju pored)
 4. Širina kolone
 5. Poravnanje teksta u ćeliji
 6. Položaj teksta
 7. Razmaci sadržaja od granica ćelije


Dodavanje i brisanje kolona i redova tabela

Postoji više načina da dodajete i brišete kolone i redove određene tabele. Jedan način da dodate novi red jeste da alatkom Type Tool kliknete unutar poslednje ćelije u tabeli, a potom pritisne Tab taster.

Drugi način da se dodaju redovi i kolone jeste da prvo selektujete tabelu Type alatkom, a potom iz Table padajućeg menija u podmeniju Insert izaberete Row ili Column komandu. Ovakav princip daje Vam mogućnost kreiranja više redova i kolona odjednom otvaranjem Dialog Box-a Insert Row(s) za dodavanje redova i Insert Column(s) za dodavanje novih kolona.

 

 

 

 1. U ovom prozoru možete uneti broj novih redova u okviru selektovane tabele
 2. Dodavanje iznad
 3. Dodavanje ispod trenutno selektovane ćelije u kojoj se nalazi treperuća linija


Dialog Box Insert Column(s) izgleda slično, samo umesto izbora dodavanja iznad ili ispod imate izbor dodavanja kolona levo ili desno.

Istom meniju za dodavanje kolona i redova možete pristupiti i korišćenjem menija do kojeg dolazite kada selektujete tabelu ili određenu ćeliju, a potom kliknete desnom tasterom miša na nju. Pojaviće se meni sa opcijama koji se odnosi na selektovanu tabelu ili neku od ćelija, u kojem možete naći podmeni Insert sa opcijama Raw... i Column.... Kao i obično, sa desne strane komande možete videti i njihove tastaturne prečice kojima još brže i lakše možete pokrenuti date komande.

 

 

Meni koji otvarate desnim klikom na selektovanu tabelu

 

Kada je reč o brisanju redova ili kolona u okviru tabele, kako u padajućem meniju Table, tako i u meniju koji otvarate desnim klikom na selektovanu tabelu, imate podmeni Delete koji služi za brisanje.

 

 

Podmeni Delete se nalazi u padajućem meniju Table, kao i u meniju
do kojeg dolazite desnim klikom na selektovanu ćeliju ili tabelu

 

Komandom Row (Ctrl+Backspace) automatski ćete obrisati celokupni red u kojem se trenutno nalazi treperuća linija Type alatke ili ceo selektovani red, dok ćete komandom Column (Shift+Backspace) automatski obrisati celokupnu kolonu koja je selektovana ili onu u kojoj se nalazi treperuća linija. Komanda Table će izbrisati celu tabelu, ostavljajući za sobom samo tekstualni okvir od kojeg ste krenuli sa treiranjem tabela.

Dodavanje i brisanje tabela takođe možete izvršiti i u panelu Table. Brisanje možete uraditi upisivanjem manjeg broja kolona ili redova od trenutnog koji stoji u polju za broj kolona i redova u Table panelu.

Ako nekada imate potrebu da međusobno spajate više ćelija u jednu, to možete uraditi selektovanjem ćelija koje želite da spojite, potom u Table padajućem meniju birate komadnu Merge Cells. Kada želite da vratite na stari izgled, selektujte ponovo iste ćelije i iz Table menija itaberite Unmerge Cells.

 

 

Na slici levo možete videti deset selektovanih ćelija označenih crnom bojom, koje su komandom
Merge Cells pretvorene u jednu, što je prikazano na slici desno

 

Selektovanje ćelija, redova, kolona i celokupne tabele

Selekciju možete vršiti na više načina. Uđite u tabelu alatkom Type ili ukoliko dva puta kliknete na nju Selection alatkom, kliknite unutar jedne od ćelija a potom pokrenite komandu za selektovanje željenog elementa iz padajućeg menija Table i podmenija Select.

 

 

 

 • Cell (Ctrl+/) — selektovanje ćelije u kojoj se treperuća linija trenutno nalazi. Tastaturnom prečicom Esc prelazite sa selekcije ćelije na selekciju teksta unutar nje
 • Row (Ctrl+3) — selektovanje reda u kojem se treperuća linija trenutno nalazi
 • Column (Alt+Ctrl+3) — selektovanje kolone u kojoj se treperuća linija trenutno nalazi
 • Table (Alt+Ctrl+3) — selektovanje celokupne tabele, svih njenih ćelija, redova i kolona
 • Header Rows — selektovanje celog reda gornjeg zaglavlja
 • Body Rows — selektovanje svih redova tabele između gornjeg i donjeg zaglavlja
 • Footer Rows — selektovanje celog reda donjeg zaglavlja


Identičan meni dobijate kada postavite treperuću liniju u određenu ćeliju, potom kliknete desnim tasterom miša na nju.

Pored svih ovih načina, InDesign Vam daje mogućnost da selektujete željeni element indikacijom kursora. Postavite kursor tik uz levu ivicu jednog od redova tabele i primetićete da se promenio u crnu zadebljanu strelicu koja pokazuje nadesno — klikom ćete selektovati red na koji pokazuje. Ukoliko postavite kursor uz gornju ivicu jedne od kolona, kursor će ponovo postati crna zadebljana strelica koja će u ovom slučaju pokazivati nadole, čime Vam pokazuje da ćete klikom selektovati celu kolonu ispod. Za selektovanje cele tabele potrebno je da postavite kursor tačno na gornji levi ugao tabele dok se ne pojavi ista strelica koja će u ovom slučaju biti postavljena pod uglom od 45o, odnosno dijagonalno. Jednim klikom selektovaćete celokupnu tabelu.


Oblikovanje tabele

Osnovni način za uređivanje tabela je Table Options podmeni koji se nalazi u Table padajućem meniju, kao i u meniju koji dobijamo desnom klikom na selektovanu ćeliju, red, kolonu, tabelu... Kako bismo neku tabelu sredili, moramo prvo selektovati, a onda iz Table menija i Table Options podmenija izabrati Table Setup... U ovom Dialog Boxu se nalaze sve opcije vezane za izgled tabela. Tastaturna prečica ovog Dialog Boxa za uređivanje izgleda tabele je Alt+Ctrl+Shift+B.

 

 

 

 1. Odeljak za podešavanje celokupnog izgleda tabele koji je trenutno otvoren
 2. Odeljak za podešavanje konturnih linija redova
 3. Odeljak za podešavanje konturnih linija kolona
 4. Odeljak za podešavanje boja ispune ćelija u tabeli
 5. Odeljak za podešavanje izgleda gornjih i donjih zaglavlja
 6. Podešavanje dimenzija tabele — broj redova, kolona, gornjih i donjih zaglavlja
 7. Podešavanje okvira tabele, odnosno konturne linije celokupne tabele
 8. Podešavanje razmaka između tabele i ostalog sadržaja na stranici gde se nalazi
 9. Izbor redosleda vidljivosti konturnih linija cele tabele, redova, kolona


Oblikovanje ćelija

Kako biste vršili promene u okviru ćelije, pre svega je potrebno da je/ih selektujete, a potom iz padajućeg menija Table i podmenija Cell Options pokrenete jednu od komandi. Sve komande će Vam otvoriti isti Dialog Box za uređenje različitih segmenata ćelije, samo što je ceo Dialog Box, baš kao i malopređašnji, podeljen u segmente koji su u suštini komande iz podmenija Cell Options. Iste komande možete naći i ukoliko selektujete ćeliju i desnim klikom otvorite meni sa opcijama.

 

 

Pokretanjem određene komande otvarate jedan od segmenata istog Dialog Box-a
(slike ispod pokazuju sve segmente Cell Options Dialog Box-a)

 

 

 

 1. Odstupanje teksta od graničnih okvira ćelije (gornje, donje odstupanje, kao i levo i desno)
 2. Poravnanje teksta unutar ćelije i granica vrednosti razmaka pasusa
 3. Način odstupanja prve osnovne linije
 4. Uklapanje slike unutar ćelije
 5. Rotacija teksta

 

 

 

 1. Uređivanje konturne linije selektovane ćelije, odnosno ćelije u kojoj se nalazite
 2. Uređivanje boje ispune selektovane ćelije, odnosno ćelije u kojoj se nalazite


Rows and Columns je odeljak u kojem podešavate dimenzije redova i kolona, dok se odeljak Diagonal Lines odnosi na dijagonalne linije koje presecaju ćeliju, ukoliko je npr. precrtana.


Gornja i donja zaglavlja Headers & Footers

Kako bismo napravili zaglavlja tabele, moramo prvo selektovati Type alatkom redove koje želimo da konvertujemo u zaglavlje. Nakon toga iz Table padajućeg menija i Convert Rows podmenija, odaberite komandu To Header. Kada ovo uradite, možete krenuti sa podešavanjem izgleda novonapravljenog zaglavlja. Samo gornji red u tabeli može postati Header, dok samo donji red može postati Footer.

Iz Swatches panela možete selektovani red koji je gornje ili donje zaglavlje obojiti određenim uzorkom boje. Obratite pažnju kada bojite zaglavlja ili redove tabele uzorcima iz panela Swatches, da li je aktivan kvadrat za boju ispune ili konture, jer ukoliko je aktivan kvadrat za boju ispune uzorak će biti primenjen konturnoj liniji selektovane ćelije.

Kako biste još finije podesili zaglavlja, iz Table padajućeg menija i Table Options podmenija odaberite komandu Headers and Footers... koja će nas odvesti do istoimenog odeljka unutar Table Options Dialog Boxa. Sada možete podesiti broj redova koje će zaglavlje zauzimati kao i ponavljanje zaglavlje kroz dokument.

 

 

 

 1. Broj redova gornjeg zaglavlja
 2. Broj redova donjeg zaglavlja
 3. Podešavanje eventualnih ponavljanja gornjeg zaglavlja
 4. Podešavanje eventualnih ponavljanja donjeg zaglavlja


Postavljanje grafike unutar tabele

Ukoliko želite da ubacite određenu grafiku u tabelu umesto teksta, znajte da ćelije tebele funkcionišu kao mini tekstualni okviri. Dakle, da biste postavili sliku iz padajućeg menija File meni pokrenite komandu Place (ili je jednostavno prevucite iz izvornog foldera u InDesign prozor). Kliknite bilo gde na stranici kako biste je ubacili, a nakon toga kopirajte sliku koristeći Copy komandu iz Edit padajućeg menija (Ctrl+C). Nakon kopiranja Type alatkom selektujte ćeliju u koju želite da ubacite sliku, čime postavljate trepćuću liniju u okviru te ćelije. Sada iz Edit padajućeg menija pokrenite komandu Paste (Ctrl+V). Ako imate slučaj da je slika dosta veća od ćelije, prvo morate smanjiti sliku do približne veličine ćelije, a tek onda onda izvršiti CopyPaste komande.

Prilikom ubacivanja slike pojaviće se dva problema: prvi je da će slika zbog svoje veličine probiti granicu ćelije, logično, pošto je veća, a drugi je mali prostor koji se javlja između slike i granica ćelije.

Prvi problem rešavamo uključivanjem opcije Clip Contents to Cell koja se nalazi u odeljku Text u okviru Cell Options Dialog Boxa (Table > Cell Options > Text...).

Drugi problem rešavamo u istom prozoru u poljima Cell Insets, gde određujemo razmake između okvira grafike i granice ćelije. Kako bismo eliminisali razmak između slike i ćelije ukucaćemo vrednost 0.

 

 

Na slici je prikazan grafički selektovani grafički okvir koji se nalazi unutar ćelije.
Okvir je postavljen od u okviru cele ćelije bez razmaka od ivica

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Kreiranje tabela 1
 • Kreiranje tabela 2
 • Kreiranje tabela 3