Konceptualni dizajn

 

Posle sakupljanja detaljnih informacija o poslu, korisničkim zahtevima i poslovnim procesima, tim nastavlja analizirajući korak konceptualnog dizajna.

 

 

Analizirajući korak u konceptualnom dizajnu

 

Analizirajući korak konceptualnog dizajna, sintetizujete informacije koje ste sakupili za vreme istraživanja i kreiranja detaljnog korisničkog scenarija. Svrha analizirajućeg koraka je:

1.       Pregled korisnika i poslovnog procesa i aktivnostima

2.       Dokument i kontekstni model, radni dijagram, sekvenci aktivnosti, i poslovne relacije okruženja.

 

 

Aktivnosti u analizirajućem koraku

 

Analizirajući korak predstavlja sledeće aktivnosti:

1.       Sinteza informacija

2.       Predefinisanje use case dijagrama

3.       Izbor odgovarajuće arhitekture aplikacije rešenja

4.       Kreiranje konceptualnog modela rešenja

 

 

Sinteza informacija, znači proces prihvatanje sakupljenih informacija i interpretacija rezultata. 

 

 

Preformulacija zahteva

 

Kada vršite preformulaciju zahteva pridržavajte se sledećih kriterijuma:

1.       Zahtevi moraju biti dobro definisani.

2.       Zahtevi moraju biti sažeti

3.       Zahtevi moraju biti proverljivi

4.       Zahtevi moraju biti organizovani u hijerahiskim relacionim zahtevima.

5.       Zahtevi bi trebalo da budu napisani poslovnim jezikom, bez upotrebe žargona

 

 

Kategorizacija zahteva

 

Kategorizacija zahteva, omogućava da budete uvereni da je tim bio istrajan u otkrivanju kritičnih zahteva.

Korisnički zahtevi – Korisnički zahtevi definiše ne funkcionalni aspekt korisničke interakcije sa rešenjem. Oni vam pomažu da definišete korisnički interfejs i predstavlja očekivanje rešenja u obliku pouzdanosti, raspoloživosti i prihvatljivosti. Uspešno rešenje zadovoljava i organizacione potrebe za tehnologijom i korisnička očekivanja za primenom tehnologije.

 

Sistemski zahtevi – Sistemski zahtevi specificiraju male transakcije i njihove faze u sistemu, i pomoću projektnog tima definiše kako novo rešenje da bude u interakciji sa postojećim sistemima. Projektni tim takođe indentifikuje kritične zavisnosti sa spoljnim sistemom sa kojim se mora upravljati. Pre razvoja novog rešenja, projektni tim mora razumeti tekuću infrastrukturu u organizaciji.

 

Operativni zahtevi – Operativni zahtevi opisuju šta rešenje mora isporučiti za maksimiziranje operativnosti sa redukcijom vremena i rizika. Ključni elementi operativnosti su:

·          Bezbednost

·          Raspoloživost i pouzdanost

·          Upravljivost

·          Scalabilnost

·          Podrživost

 

Poslovni zahtevi – Poslovni zahtevi opisuju organizacione potrebe i iščekivanje rešenja. Definiše se šta rešenje treba da da, poslovne mogućnosti ili da se ispune poslovne izazove.

 

 

Redefinisanje use case dijagrama

 

Za vreme faze predviđanja, projektni tim kreira use case dijagram, specificira sve use case-ove visokog nivoa u organizaciji. Svrha ovog use case dijagrama je lista ključnih use case-ova u sistemu da definiše opseg rešenja i postavi osnovu za koncept rešenja. Kreiranjem koncepta model dizajna, neophodno je da redefinišete use case-ove sa opsegom rešenja korišćenjem sakuplanje informacija za vreme istraživačkog koraka konceptualnog dizajna. Redefinisanje use case dijagrama, predstavlja sledeće aktivnosti:

1.       Kreiranje subordinate use case - va

2.       Kreiranje korisničkih scenarija za svaku subordinatu use case-ova

3.       Validacija svakog use case - a i korisničkog scenarija na osnovu originalnog intervijua, nasuprot druge dokumentacije

4.      Redefinisanje zahteva sa validacijom use case i informacijom korisničkog scenarija

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Konceptualni dizajn 1
  • Konceptualni dizajn 2
  • Konceptualni dizajn 3