FORME (OBRASCI) ZA UNOS PODATAKA Korišćenjem formi (eng. Forms) možete na veoma efektan način prikazati sadržaj pojedinh tabela ili upita. Forme obezbeđuju izuzetnu fleksibilnost u pogledu prikazivanja i unošenja podataka. Forma vam omogućava da prikažete sadržaj jednog ili više zapisa, čak i svih njegovih polja istovremeno. Forme su korisne za prikazivnje podataka u formatiranom obliku, kao i za unošenje, ažuriranje i brisanje podataka. Iako su u Accessu za štampanje podataka prvenstveno koriste izveštaji, moguće je štampati i forme.  Koje su osnovne vrste formi? U Accessu postoji šest osnovnih vrsta formi:·          Forme s poljima raspoređenim u kolone·          Tabelarne forme·          Tabelarni prikazi·          Glavne/podforme·          Formi za izvedene tabele·          Dijagrami Biranje tipa nove forme i izvora podataka za nju  Okvir za dijalog New Form nudi sedam opcija za pravljenje forme: 
Design View Prikazuje potpuno praznu formu od koje krećete u prozoru za oblikovanje forme
Form WizardPrava forma s jednim od četiri unapred zadata izgleda: s poljima raspoređenim u kolonu, tabelarna forma, tabelarni ili poravnati prikaz. Forma nastaje na osnovu polja s podacima koja zadajete korak po korak u postupku pravljenja forme
AutoForm:Columnar Trenutno pravi formu s poljima raspoređenim u kolone
AutoForm: TabularTrenutno pravi tabelarnu formu
AutoForm: DataSheetTrenutno pravi tabelarni prikaz
Chart WizardPravi formu s poslovnim dijagramom
PivotTable WizardPravi Excelovu izvedenu tabelu
 Kada birate opcije u formama čarobnjaka, korisno je obratiti pažnju na sliku u levom delu forme čarobnjaka koja se menja u skladu sa izabrnom opcijom da biste videli kako će vaš izbor uticati na konačan rezultat.  Form Wizard vas vodi kroz nekoliko koraka u kojima birate polja iz tabele ili upita koje ste izabrali, a zatim i izgled, stil i naslov vaše forme.   Pravljenje formi pomoću AutoForm Najlakši način da napravite jednostavnu formu je da iz prozora za oblikovanje tabela ili upita, tabelarnog prikaza ili gotovo iz svakog ekrana za oblikovanje Accessovih objekata, izaberete dugme New na paleti sa alatkama. Izborom jedne od ikona AutoForm možete za tren oka da napravite formu.   Pravljenje forme pomoću čarobnjaka za forme Nešto složeniji postupak za pravljenje formi je korišćenjem čarobnjaka za forme (Forms Wizards). Postupak kreiranja je krajnje pojednostavljen i čarobnjak za forme vam postavlja niz pitanja u vezi sa formom koju želite da napravite, a zatim je automatski pravi. Postupak je sličan kao prethodno opisani za kreiranje tabele korišćenjem čarobnjaka. Iako takve forme nećete često koristiti u finalnoj verziji, one mogu predstavljati dobru polaznu osnovu za pravljenje složenijih formi koje se prostiru preko celog ekrana. Sortiranje i filtriranje zapisa Na formu možete da primenite iste tehnike za manipulisanje zapisima koje koristite u tabelarnom prikazu. Jedna razlika je to što umesto da se pomerate na određeni zapis, sada prikazujete zapise jedan po jedan. Štampanje forme Iako su za to nemenjeni prvenstveno izveštaji, možete da oštampate jedan ili više zapisa koje forma prikazuje, tačno onako kako izgledaju na ekranu. Najjednostavniji način da oštampate formu jeste pomoću opcije File / Print ili dugme Print na paleti sa alakama. Izborom prve opcije pojavljuje se okvir za dijalog Print.PRAVLJENJE FORME ZA UNOS PODATAKA U ovom delu poglavlja napravićete složeniju formu koja je prikazan na slici. Važi opšte pravilo da će krajnji korisnik lakše koristiti formu ukoliko u nju uložite više truda. Svrha ove forme je da prikaže upotrebu kontrolnih objekata tipa natpis i tipa polje za tekst iz više tabela, kao i upotrebu ugrađenih slika. Ovu formu ćete u nekoliko narednih poglavlja podešavati, dodajući joj složenije kontrolne objekte i formatiranja, tako da će ona vremenom postajati sve moćnija i funkcionalnija. Pravljenje upita Products and Categories Kada želite da napravite formu koja koristi podatke iz više tabela neophodno je da prethodno napravite upit u koji ćete obavezno smestiti sva polja koja želite da koristite na vašoj formi. Da biste napravili upit Products and Categories, uradite sledeće: ·          Pritisnite jezičak kartice Query u prozoru baze podataka, a onda dugme New na paleti da biste napravili nov upit.·          U okviru za dijalog New Query odaverite Design View i pritisnite OK. Pojaviće se okvir za dijalog Show Table. ·          Dodajte tabelu Products i Categories i zatvorite dijalog Show Table.·          Prevucite (*) iz spiska polja Products u prvu kolonu okna za sastavljanje upita (QBE okna).·          Prevucite zvezdicu (*) iz spiska polja Categories u drugu kolonu okna za sastavljanje upita.·          Prevucite polje CategoryID iz spiska polja Categories u treću kolonu okna QBE·          Pritisnite polje za potvrdu Show: u koloni CategoryID da biste ga isključili.·          Izmenite Sort u Ascending u polju CategoryID. ·          Odaberite komandu File / Close, pritisnite Yes, a zatim upit nazovite Products and Categories (Proizvodi i kategorije).  Pravljenje  nove forme i njeno povezivanje s upitom Pošto napravite upit Products and Categories, napravićete i novu praznu formu koju ćete vezati za upit. Potrebno je uraditi sledeće: ·          Pritisnite jezičak kartice Forms u prozoru baze podataka, a onda na paleti dugme New.·          Izaberite Designa View u spisku čarobnjaka Wizard, a potom s padajuće liste u dnu okvira za dijalog odaberite upit Products and Categories. ·          Pritisnite dugme OK i prikazaće se nova forma, koju je poželjno da maksimizujete. Prilikom dizajniranja vodite računa o tome da maksimalno uvećan ekran uz VGA  karticu i rezoluciju 640x480 tačaka u Microsoftovom Windowsu može da obezbedi prikaz od približno 61/4x33/4 inča (16x9,5cm). Ukoliko koristite Super VGA video-karticu možete računati na rezoluciju 800x600 ili 1024x768 tačaka.  Svojstva Forme Selektovanje, odnosno aktiviranje cele forme možete uraditi na dva načina:·          Odmah po ulasku u formu ona je automatski selektovana,·          Klikom miša na kvadratić koji je gornji levi ugao između dva rulera (lenjira) i Design Modu. Pošto kliknete u kvadratiću se pojavljuje manji crni kvadratić, kao znak da je selektovana cela forma. Sada možete aktivirati prozor sa svojstvima na više načina od kojih su dva najčešća:·          Desni klik miša i izbor opcije Propertis·          Izaberete dugme Propertis na gornjoj paleti sa alatkama. Pojaviće vam se spisak svih svojstava vezanih za forme od kojih su najčešće korišćena: 
CaptionPomoću ove opcije možete da izmenite tekst u naslovnoj liniji pri radu sa formom
Default ViewOdređuje način prikazivanja kada aktivirate formu.Single Form              Jedan zapis po straniContinous Form       Onoliko zapisa po strani koliko može da stane
Allow EditsDozvoljava ili sprečava mogućnosti izmene podataka
Allow Delitions i Allow Additions Dozvoljavaju odnosno sprečavaju brisanje postojećih i dodavanje novih slogova
Recors SelectorsDefiniše prikazivanja vertikalne palete birača zapisa
Border StyleDefiniše stil okvira forme
 None       Bez okviraThin        Tanak okvir koji ne omogućava menjanje veličine prozoraSizable    Standardna vrednostDialog     Debeo okvir, samo sa naslovnom linijom, nepromenljive veličine; koristi se u okvirima za dijalog
Picture Sadrži ime datoteke sa rasterskom slikom koja služi kao pozadina obrasca
Picture TypeMoguće opcijeEmbedded      Slika se ugrađuje u formu i postaje deo baze                        podatakaLinked            Slika se povezuje sa formom. Access pamti lokaciju                        gde se slika nalazi i svaki put je odatle učitava.                        Odnosno kada brišete sliku ili premestite bazu                        podataka na drugi računar slika neće postojati!
Record SourceDefiniše izvor podataka koji se prikazuje u formi (tabele ili upit)
  Odabiranje i prevlačenje polja na formu U prozoru Field List nalazi se spisak polja tabele ili upita koji je povezan sa vašom formom. Biranje se vrši na istovetan način kao i u upitima. Kada odaberete odgovarajuća polja iz tabele, prevucite ih na formu. Pokazivač miša će promeniti izgled u zavisnosti od toga da li ste odabrali jedno ili više polja. Ako ste odabrali jedno polje, videćete ikonu Field (sličicu okvira s tekstom). Ako ste odabrali više polje, onda ćete ugledati ikonu Multiple Field. Ovo su isti oblici pokazivača miša koje ste videli i u prozorima za sastavljanje upita.  Da biste polja iz tabele prevukli u prozor Form Design, uradite sledeće:·          Pritisnite mišem unutar istaknutog bloka polja u prozoru Field List. ·          Ne otpuštajući taster miša, prevucite njegov pokazivač na obrazac. Kada otpuštate pokazivač vodite računa o prostoru koji će oni zauzeti (kao i njima pridruženi natpisi).·          Otpustite taster miša. Polja se pojavljuju na formi, kao na slici 87.·          Zatvorite prozor Field List pritiskanjem dugmeta Field List na paleti alatki. Podešavanje izgleda više kontrolnih objekata istovremeno Da bi ste ubrzali dizajniranje vaše forme, možete više objekata istovremeno slektovati i onda ih zajednički podešavati. Ako želite da automatski podesite podebljana slova i veličinu svih natpisa uradite sledeće:·          Odaberite sve vezane kontrolne objekte tipa natpis na formi tako što  ćete ih pritiskati mišem jednog za drugim, dok istovremeno držite pritisnut taster Shift.·          Pritisnite dugme Bold na paleti alatki.·          Odaberite komandu Format / Size/ To Fit da biste podesili veličinu svih natpisa.  Podešavanje svojstva objekta Picture Da bi ste podesili odgovarajući način prikazivanja vaše slike možete izabrati sledeća tri svojstva:Stretch – slika je razvučena po celoj površini objekta Picture, bez obzira na njene stvarne dimenzije.Clip- prikazuje se samo originalna veličina slike; odnosno samo njen deo ukoliko je ona veća od kontrolnog objektaZoom – slika se proporcionalno uveličava odnosno smanjuje u zavisnosti od dimenzija objekta, ali pri tome slika ostaje proporcionalna Postupak podešavanja je sledeći:·          Odaberite okvir vezanog objekta Picture·          Prikažite prozor Property.·          Odaberite svojstvo Size Mode.

·          Odaberite jednu od vrednosti Stretch, Clip ili Zoom (slika 88)

 

Postavljanje preloma strane Na obrazac možete da postavite prelom strane dodajući kontrolni objekat Page Break iz Toolbox-a (kutije s alatkama). Izborom ove opcije vaš obrazac će izgubiti na preglednosti, ali ćete na njega moći da smestite više podataka ili da ih preglednije organizujete. Rad sa zaglavljima i podnožijima formi i njihovih strana Vrste zaglavlja i podnožja U formi može da se pojavi više vrsta zaglavlja i podnožja: 
Zaglavlje forme (Form Header)Pojavljuje se u vrhu svake strane prikaza i u vrhu štampane forme.
Zaglavlje strane (Page Header)Pojavljuje se samo na štampanoj formi, posle zaglavlja forme.
Podnožje strane (Page Footer)Pojavljuje se samo na štampanoj formi, ispred podnožja forme.
Podnožje forme (Form Footer)Pojavljuje se u dnu svake strane prikaza i u dnu štampane forme.
 Pravljenje zaglavlja i podnožja forme Da biste napravili zaglavlje forme i u njega premestili natpis s tekstom, postupite na sledeći način:·          Otvorite odgovarajuću formu u prozoru za oblikovanje,·          Odaberite opciju View / Form Header/Footer da biste prikazali zaglavlje i podnožje forme,·          Odaberite natpis koji želite da prebacite u Form Header (u našem primeru CategoryID, CategoryName, Description i Picture)·          Premestite natpis iz odeljka sa detaljima naviše u odeljak zaglavlja.·          Podesite veličinu zaglavlja forme tako da ona odgovara veličini natpisa, kao što je to prikazano na slici 89.·          Zatvorite odeljak podnožja povlačeći njegovu donju ivicu sve dok se ne poklopi sa gornjom. Ubacivanje slika  Ako želite da na formu postavite logotip (to je ustvari nepovezana slika), uradite sledeće:·          Prikažite kutiju sa alatkama, birajući komandu View/Toolbox.·          U standardnoj kutiji s alatkama pritisnite dugme Image.·          Pritisnite levi ugao pored naslova; razvucite okvir tako da bude željenih veličina. Pojaviće se okvir za dijalog Insert Picture. ·          Iz ovog okvira za dijalog možete da odaberete objekat  tipa slika koji nameravate da postavite na obrazac. Okvir podržava mnoge grafičke formate, uključujući .BMP, .TIF, .WMF, .PCX, .ICO, .WPG, .JPG, .PCT, kao i sve formate slika koje podržava vaša verzija Microsoftovog Windowsa.·          Odaberite sliku-file i pritisnite Insert·          Prikažite prozor sa svojstvima·          Promenite vrednost svojstva Size Module u Stretch. Kreiranje grafikona Korišćenjem Microsoftovog programa Graph (ista aplikacija se koristi i u Excelu, odnosno postupci kreiranja grafikona i mogućnosti su identične) možete da pravite dijagrame na osnovu podataka iz bilo koje tabele baze podataka ili tabela drugih aplikacija (npr. Excela). Za dijagrame možete da odaberete različite stilove – trakaste, “pite”, linijske i druge dijagrame. Budući da je graf ugrađena OLE aplikacija, ona ne može da radi samostalno; morate je pokrenuti iz Accessa.  Pomoću Microsoftovog programa Graph pravite grafikone (dijagrame), eng. Charts. Postoji mnogo tipova dijagrama koje Access ne može da napravi, na primer, organizacione dijagrame, dijagrame toka podataka, dijagrame interakcije, no uzrok tome nisu podaci. Pošto ugradite dijagram, s njim možete da radite što i sa bilo kojim drugim OLE (Object Linking And Embedding). Možete da ga oblikujete u prikazu za oblikovanje formi ili izveštaja tako što ćete dvokliknuti na njega. Možete i da ga menjate i u prikazu za oblikovanje formi, ili u tabelarnom prikazu. U narednim odeljcima opisuje se postupak kreiranja dijagrama. Unošenje grafikona na formu U sledećem primeru ćete napraviti i postaviti novi grafikon na postojeću formi, npr. Categories:·          Odaberite Chart iz menija Insert.·          Postavite kursor u gornji levi ugao područja u koji želite da smestite grafikon.·          Pritisnite taster miša i, ne puštajući gaa, razvucite pravougaonik udesno i naniže dok ne budete zadovoljni veličinom područja za dijagram. Pravljenje dijagrama i njegovo povezivanje pomoću čarobnjaka vrši se na sledeći način:·          Izaberite tabelu Products koja vam služi kao izvor podataka za grafikon kao što je prikazano na slici i pritisnite taster Next.·          Izaberite polja Product Name i Unit price i pritisnite Next.·          Odabrite tip grafikona.·          Napravite raspored podataka (Series, Axis, Data).·          Odredite polje iz tabele ili upita koje će Access koristiti kao vezu sa podacima na formi. Ostavite ponuđeno rešenje da vezivno polje bude CategoryID[1].·          U poslednjem koraku dajte naziv grafikonu i pritisnite dugme Finish da biste završili sa procesom kreiranja vašeg dijagrama. Svojstva dijagrama Kada ste u Design View kreiranja forme, desnim klikom na grafikon i izborom opcije Properties otvara se prozor svojstava grafikona. Obratite pažnju na neka svojstva, kao npr. Size Mode. Opcija Strech bi bila odgovarajuća. Row Source nam ukazuje na izvor podataka za kreiranje grafikona. Izmena tipa dijagrama Nakon što napravite osnovni dijagram, možete da eksperimentišete, menjajući mu tip, kako biste obezbedili da dijagram prikazuje vaše podatke na najprikladniji način. Spektar tipova grafikona je širok i svaki može biti primenjen na vaš grafikon. Izmene natpisa osa Možda ćete poželeti da izmenite font kojim su ispisani natpisi uz x-osu, kako biste mogli sve da ih vidite. Uradite sledeće:·          Dvokliknite na x-osu. Pojaviće se okvir za dijalog Format Axis sa više kartica. Kartica Pattern je u prednjem planu.·          Odaberite karticu Font.·          Promenite vrednost svojstva Size na 8.·          Pritisnite OK i vratite se u dijagram. Na sličan način možete menjati i sve ostale delove na vašem grafikonu. 


[1] Access automatski nudi polje za vezu
Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Izrada formi 1
  • Izrada formi 2