Microsoft SQL Server 2008 je zahtevan softverski proizvod. Treba kreirati lokalni ili domenski korisnički nalog sa pristupnim privilegijama i u toku procesa instaliranja selektovati željena servise.

Instalacioni zahtevi su:

 • Procesor (64-bitni ili 32-bitni procesor zavisno od verzije i minimum 1GHz)
 • Operativni sistem (Windows Server 2003 SP2, Windows SP2 i Windows Vista
 • Memorija (1 GB minimum)
 • Hard disk minimum 90 MB
 • .NET Framework, verzija 3.5
 • Ostali softveri: Microsoft Internet Explorer 6 SP1, Microsoft Windows Installer 3.1 ili noviji i MDAC 2.8 SP1...

 

Ukoliko je instaliran Visual Studio 2008, treba instalirati SP1 dodatak. SQL Server 2008 instalacioni proces obuhvata faze:

 1. Proveru kompatibilnosti
 2. Očitavanje podataka
 3. Instaliranje neophodnog softvera

 

1. Provera kompatibilnosti

Provera kompatibilnosti omogućava da instalacioni softver proverava hardversku i softversku konfiguraciju na računaru gde se instalira SQL Server. Instalacija se prekida ako zahtevi nisu ispunjeni informacijom. Instalacioni proces se sastoji od niza dijaloga. Na glavnom ekranu neophodno je selektovati na meniju opciju “Installation” (slika 1.2.1). Nakon toga treba potvrditi licencni sporazum koji instalira sve neophodne datoteke. Sledi korak gde je potreban izbor vrste instalacije (slika 1.2.2). Postoje varijante nove instalacije, zamena postojećeg servera verzijom SQL Server 2008 ili modifikovanje SQL Server klastera.

Slika 1.2.1 SQL Server 2008 Instalacioni dijalog

 

Slika 1.2.2 SQL Server 2008 Instalacioni panel

 

Za nezavisnu instalaciju treba odabrati novu verziju, otvara se novi prozor i sledi formalna instalacija, obavlja se provera kompatibilnosti (slika 1.2.3). Na slici treba pritisnuti taster Show Details koji prikazuje dodatne informacije za izvršenu kompatibilnost, zatim pritisnite taster OK.

Slika 1.2.3 Prikaz rezultata kompatibilnosti

 

2. Očitavanje podataka

U fazi očitavanja vezanih za licencu (slika 1.2.4) neophodno je uneti ključ za licencirani SQL Server verziju i pritisnuti taster Next. U sledećem koraku se prikazuju pravila za licencni sporazum. Sledi ekran za odabir datoteka za instalaciju, nakon izvršavanja ove instalacije na taster Install izvršava se prebacivanje neophodnih datoteka i generisanje izveštaja koji treba proveriti zbog grešaka (slika 1.2.5).

Slika 1.2.4 Validacija za ključ

 

 

Slika 1.2.5 Instalacioni izveštaj

 

Ako nema grešaka, treba pritisnuti taster Next i nastaviti instalaciju. Sledi odabir servisa koji se žele instalirati selektovanjem svih opcija (slika 1.2.6).

Slika 1.2.6 Dijalog za selekciju izveštaja

 

U sledećem koraku se konfiguriše instanca (slika 1.2.7) koja je definisana na osnovu NetBIOS naziva računara. Takođe, definišite lokaciju za instaliranje datoteka i pritisnite Next. Sledi prikazivanje prostora na disku (slika 1.2.8).

Slika 1.2.7 Dijalog za konfigurisanje instance

 

 

Slika 1.2.8 Konfigurisanje Reporting Servisa

 

Neophodno je 2,5GB prostora za instalaciju. Instalaciju nastavljamo pritiskom na taster Next. Sledi konfigurisanje servisa SQL Server-a na istoj lokaciji, definisanje naloga i šifre za sve potrebe servera i kako će inicijalno funkcionisati svaki servis (slika 1.2.9).

Slika 1.2.9. Dijalog za Server Configuraciju

 

Lokalni sistemski nalog funkcioniše ispravno u lokalnoj mreži, za komuniciranje sa drugim servisima. Preko mreže neophodno je kreirati domenski nalog sa privilegijama (preporuka je ne menjati podešavanja koja su sasvim u redu, a postavljena su po difoltu). Sledi korak za podešavanje svakog pojedinačnog servisa. Definisanje Database Engine podrazumeva konfigurisanje zaštitnog režima, lokaciju datoteke i FILESTREAM konfiguraciju (slika 1.2.10). Windows Authentication režim koristi identitet prijavljenog korisnika, Mixed mode opcija omogućava da SQL Server proverava autentičnost korisnika. Ukoliko izaberete Mixed režim, obavezno treba definisati šifru za administratorski nalog koji ima naziv „sa”. Na kartici FILESTREAM obezbediti inicijalnu konfiguraciju za SQL skladištenje (definisanje servera za smeštanje podataka koji bi se prosleđivali konkretnom korisniku).

Slika 1.2.10. Dijalog za Database Engine Configuration

 

 

Analysis Services Configuration definisati kao Database Engine Configuration dijalog.

Reporting Service Configuration dijalog se koristi za generisanje izveštaja, treba ga konfigurisati kao na slici 1.2.11. Tasterom Next preći ekran “Error and Usage Reporting”. Na Ekranu za izveštaj potvrditi izbor i pokrenuti instalaciju (slika 1.2.12). Na zadnjem ekranu slika 1.2.13. proveriti izabrane opcije za instalaciju i sva podešavanja, zatim pritisnuti taster Install.

 

Slika 1.2.11. Dijalog za konfigurisanje servera za generisanje izveštaja

 

Slika 1.2.12 Dijalog pre startovanja instalacije

 

Slika 1.2.13. Dijalog za pregled Windows servisa

 

 

3. Instaliranje neophodnog softvera

Nakon verifikovanja svih parametara za instalaciju, pritisnite Install taster i započeće proces instalacije koji zavisi od opcija servisa koji su izabrani. Kada su sve opcije obeležene sa Success treba pritisnuti taster Next i proces instalacije je završen.

Za proveru instalacije treba koristiti sledeće akcije:

 • Provera instaliranih servisa (WindoWS Services aplet)
 • Provera postojanja instalacionih direktorijuma (proveriti konfiguracione direktorijume, da li postoje odgovarajuće datoteke: .mdf i .ldf za sistemske datoteke)
 • Povezivanje sa serverom (otvoriti konzolni prozor i izvršiti komandu OSQL – E za prijavljivanje na server)

 

Instaliranje probne baze podataka preuzeti sa adrese: http://www.codeplex.com/

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Instaliranje SQL Server Express 1
 • Instaliranje SQL Server Express 2
 • Instaliranje SQL Server Express 3