Jedan od tri osnovna parametra konfiguracije TCP/IP protokola, u ovom slučaju njegov deo IP protokola, jeste IP adresa. IP adresa je logička adresa mrežnog adaptera u TCP/IP mrežama. Danas su u upotrebi dve verzije IP protokola, IP protokol verzije 4 (IPv4) i IP protokol verzije 6 (IPv6) o kome će nešto kasnije biti više reči.

IP adresa se sastoji od četiri broja koji su međusobno razdvojeni tačkama, kada se radi o IPv4 protokolu. Brojevi IP adrese u TCP/IP protokolu se nazivaju okteti. Dobili su naziv oktet zato što se svaki broj sastoji od 8 bita, pa pošto se adresa sastoji od četiri broja dobijamo da je ukupna veličina IP adrese 32 bita. Okteti IP adrese bi izgledali ovako:

w . x . y . z


Pošto se oktet sastoji od osam binarnih brojeva onda bi pojedinačni okteti IP adrese izgledali ovako, gledano iz ugla binarnih brojeva:

adresni opseg za oktet W je:  od 00000000 do 11111111
adresni opseg za oktet X je:   od 00000000 do 11111111
adresni opseg za oktet Y je:   od 00000000 do 11111111
adresni opseg za oktet Z je:   od 00000000 do 11111111Ako binarne brojeve zamenimo decimalnim brojevima, onda bi okteti imali sledeći oblik:

adresni opseg za oktet W je:  od 0 do 255
adresni opseg za oktet X je:   od 0 do 255
adresni opseg za oktet Y je:   od 0 do 255
adresni opseg za oktet Z je:   od 0 do 255Svi adresni opsezi, ili brojevi, koji izlaze iz ovih standardom dogovorenih okvira se ne mogu smatrati validnim i u tom slučaju to nisu validne IP adrese. Međutim, ni sve adrese koje su validne nisu dozvoljene. Prvo se moramo upoznati sa nekoliko osnovnih adresa IPv4 protokola:
  • IP adresa  0.0.0.0 je početna IP adresa adresnog opsega i ona reprezentuje ceo Internet
  • IP adresa 255.255.255.255 je poslednja IP adresa adresnog opsega i naziva se internet Broadcast adresa. Kada su u pitanju MAC adrese mrežnih adaptera onda bi Broadcast adresa imala oblik FF-FF-FF-FF-FF-FF (12 x F) jer MAC adrese koriste heksadecimalni oblik adresa.

Da bi se omogućila što bolja iskorišćenost celokupnog adresnog prostora, on je podeljen na klase. Adresiranje se izvodi na dva načina, odnosno na osnovu dva standarda, klasnog i besklasnog standarda o čemu će biti više reči u nastavku modula.

Kada je u pitanju IP protokol verzije 6 (IPv6), govorimo o nešto drugačijim IP adresama. Naime, zbog konstatnog širenja i uvećanja broja korisnika na Internetu, IPv4 protokol više nije u stanju da podmiri sve zahteve za dodelom adresa. Zbog toga je uveden novi standard adresiranja i dodele IP adresa. IPv6 standard uvećava veličinu IP adresa sa 32 bitnih u IPv4 standardu na 128 bitne IP adrese da bi podržao više nivoa adresiranja i zahteva za dodelom adresa.IPv6 podržava ogroman broj mogućih adresa, što je više nego dovoljno mnogo godina unapred. Postoje tri načina na koje IP adrese u IPv6 standardu mogu biti prikazane: preferred, compressed, mixed (preferirana, kompresovana, mešana) dok istovremeno postoje tri različite vrste adresa: unicast, anycast i multicast adrese.

Preferred (preferirani) način prikaza IPv6 adrese je u stvari potpuni prikaz IP adrese u heksadecimalnom obliku. IPv6 adresa je podeljena na osam celina od kojih se svaka sastoji od četiri broja, u heksadecimalnom obliku, odnosno od 16 bita jer je svaki broj jedne celine 4 bita. Odnosno: 4 bita svakog broja X 4 broja celine X 8 celina = 128 bita – veličina IP adrese. Između celina adrese (ili delova adrese kako neki navode) mora stajati znak dve tačke (:). Izgled IPv6 adrese bio bi:

X : X : X : X : X : X : X : X


pri čemu X prestavlja 4 broja celine u heksadecimalnom obliku. U sledećem primeru je dat pun oblik IPv6 adrese:

BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210:5648


Compressed (kompresovani) način prikaza IPv6 adrese zamenjuje stringove broja 0 sa dvostrukim znakom dve tačke (::) da bi se smanjio broj nula u prikazu adrese. Ovaj metod zamenjuje nule samo u slučajevima kada nule pripadaju kompletnoj 16 bitnoj grupi i dvostruki znak dve tačke (::) može biti primenjen samo jednom u datoj adresi. Primer primene dvostruke dve tačke je dat na sledežem primeru:

potpuni prikaz adrese                  1080:0:0:0:8:800:200C:417A
kompresovan prikaz adrese           1080::8:800:200C:417A


Mixed (mešani) način prikaza IPv6 adrese se koristi u mešanim IPv4/IPv6 okruženjima. Primer IP adrese mešanog prikaza dat je na sledećem primeru:

0:0:0:0:F:F:F:F:129.47.53.212


Unicast adresiranje se odnosi na šest tipova unicast adresiranja i to: agregaciju globalnih unicast adresa, link-lokal adrese, sajt-lokal adrese, specijalne adrese, NSAP adrese i IPX adrese. Agregatabilne globalne adrese mogu biti globalno rutirane na deo Interneta poznat kao IPv6 kičma (eng. 6bone) i one su ekvivalentne IPv4 javnim adresama, a kao što im naziv govori, kreirane su zbog efikasnije infrastrukture rutiranja.

Anycast adresiranje se odnosi na dodelu IPv6 anycast adresa na više interfejsa odjednom, obično na različitim računarima, pri čemu je paket poslat na anycast adresu rutiran najbližem računaru, gledano iz ugla merenja udaljenosti od strane protokola rutiranja.

Multicast adresa je identifikator za set interfejsa koji obično pripadaju različitim računarima. Određena multicast adresa može biti ograničena na jedan računar, zabranjena u okviru nekog sajta, dodeljena određenom mrežnom linku ili distribuirana širom sveta. U situacijama kada je paket poslat na multicast adresu, protokol će isporučiti paket svim interfejsima identifikovanim tom adresom.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (3) Ne sviđa mi se - (0)    

  • IP adresiranje 1
  • IP adresiranje 2
  • IP adresiranje 3