Slika 1. File meniNew - Otvara nov Acid Project koji predstavlja ceo aranžman sa svim Track-ovima i efektima koje postavimo, o ovome je bilo reči u prvoj lekciji.

Open - Otvara Acid Project ili semplove koje želimo da ubacimo u Acid Project.
 
Save/Save As - Čuva Acid Project u folderu koji odredimo; Save As prozor u meniju Save As Type nudi opciju da se projekat sačuva i kao Acid Project With Embedded Media (.acd-zip) što znači da će tako sačuvan projekat pored samog aranžmana i PlugIn efekata (koje sadrži standardni Acid projekat) ovde sadržati i sve semplove koje smo upotrebili. Da podsetimo, kada sačuvamo Acid projekat (.acd) tada se samo sačuvaju informacije (lokacije) o semplovima koje smo koristili, ali se ti semplovi ne nalaze u tom .acd File-u. U slučaju da naknadno izbrišemo ili premestimo semplove korišćene u već sačuvanom .acd projektu, kada otvorimo taj projekat u kom su ti semplovi korišćeni, Acid neće moći da ih pronađe i importuje (jer smo ih naknadno premestili) tako da će nas obavestiti da neki semplovi nedostaju i projekat neće biti kompletan (funkcionalan). Zato se koristi ova druga opcija (.acd-zip) gde se zajedno sa projektom čuvaju i sami semplovi tako da smo sigurni da će se svi importovati.


Slika 2. Save As prozor

 

Export Loops- Eksportuje semplove za svaku traku posebno u jedan folder i to sa Project templom i štimom koji je određen za svaki sempl.
 
Render As – označava opciju pomoću koje renderujemo/eksportujemo aranžman određen Loop okvirom (ili ceo Timeline) kao jedan sempl. Ova funkcija se koristi kao finalni proces jer on miksuje (spaja) sve što radimo i čujemo na Timeline-u u jedan finalni sempl – krajnji proizvod.

 

Slika 3. Render As prozorPod Save As Type definišemo format sempla koji želimo da dobijemo na kraju. Ovde možemo izabrati i WAV, MP3 kao i mnoge druge formate.

Pod Template - Biramo kvalitet sempla za prethodno odabrani format.

Save Project As Path Reference in Rendered Media – Ako štikliramo ovu opciju, onda će se istovremeno renderovati novi sempl, ali i sačuvati ceo .acd projekat (samo ako je već ranije sačuvan klikom na opciju Save).

Render Loop Region Only - Bitno je da se ova opcija štiklira jer tada renderujemo samo deo Timeline-a koji je uokviren Loop okvirom.

Save Project Markers With Media File– Ako je štiklirana pored renderovang sempla, sačuvaće se i podaci o markerima (samo ako smo ih posavlili na Timeline). 

Save Sections As Regions with Media File– Ako je štiklirana pored renderovanog sempla, sačuvaće se i podaci o regijama (samo ako smo ih postavili na Timeline). Ukoliko format koji smo izabrali ne omogućuje ubacivanje ovih informacija, one će se sačuvati kao poseban File sa istim imenom kao renderovani sempl i sa ekstenzijom .sfl.

Save Each Track As a Separate File– ova opcija ukoliko se štiklira renderuje sve Sample Track-e (sempl trake) kao pojedinačne semplove.

 

Slika 4. File meniExport MIDI – Eksportuje MIDI note/informacije sa Timeline-a kao standardni MIDI File.

Real Time Render– Omogućava rendering proces koji se odvija u realnom vremenu (Real Time) i omogućava da se pored sadržaja na Timeline-u renderuje i audio materijal koji ulazi u Acid Pro preko Inputa (ako imate neke dodatne izvore zvuka/efekte koji su spojeni na Input zvučne karte). Ovom metodom se može snimati samo u .WAV ili W64 formatu.

Extract Audio from CD– Grebuje/prebacuje u Acid Pro audio numere sa Audio CD-a i pretvara ih u WAV.
 
Get media from the Web - Skida semplove sa Interneta. Ova opcija je moguća samo ako ste registrovan Acid Pro korisnik. Možete da Download-ujete razne semplove i Loop-ove.

Publish
– Opcija koja nam omogućava da se putem Interneta spojimo na AcidPlanet web site i da razmenjujemo numere sa svim ostalim korisnicima ovog programa.

Properties – Prikazuje osnovne podatke o Acid Pro projektu koji smo definisali na samom pošetku (File/New).

Exit – Izlazak iz Acid Pro programa.

Ispod poslednje opcije Exit nalazi se lista poslednjih pet Acid projekata koji su korišćeni tako da ih lako možemo ponovo otvoriti jednostavnim klikom na taj projekat sa liste.

Master Tempo


Slika 5. Master TempoIspod track-ova sa leve strane Timeline prozora nalazi se Project tempo klizač (horizontalni slajder) i pored njega je vrednost tempa (u BPM, Beats Per Minute), zatim broj taktova (Project Time Signature: 4/4; 3/4 itd) i štim/tonalitet (Project Key: A, A#, B, C itd). Kad kliknemo na takt ili štim, pojavljuje se Meni u kom podesimo željenu vrednost. To znači da možemo da promenimo tonalitet celom aranžmanu - naravno, ukoliko su korišćeni Loop semplovi. 

Transport Bar

Sa desne strane od Project tempo-a su transportne komande:


Slika 6. Transport Bar komande

 1. Record (Ctrl+R) – Komanda za snimanje audio signala.
 2. Loop (Q) -Komanda kojom se aktivira Loop okvir.
 3. Play From Start (Shift+Space) – Komanda kojom se izvršava reprodukovanje od starta/početka.
 4. Play (Space) – Komanda koja služi za pokretanje reprodukcije.
 5. Pause (Enter) – Komanda za pauziranje.
 6. Stop (Space) – Komanda za zaustavljanje reprodukcije.
 7. Go To Start (Ctrl+home) – Postavljaje pozicionera na početak aranžmana.
 8. Go To End (Ctrl+end) - Postavljaje pozicionera na kraj aranžmana.
 9. MIDI Step Record – Komanda za snimanje MIDI nota u koracima (Step Mode). 

Slika 7. Ostali Tool Bar alati

 1. MIDI Merge Record – Komanda koja omogućava nasnimavanje MIDI informacija.
 2. Metronom – Komanda koja služi za aktiviranje metronoma.
 3. Metronom CountOff – Komanda koja služi za aktiviranje predtakta metronoma prilikom snimanja.


Ispod ovog glavnog dela prozora imamo Explorer koji nam služi za lakši pregled File-ova (semplova) na računaru. Ovde možemo otvarati foldere i preslušati semplove pre nego što ih ubacimo u Acid. Čim selektujemo (kliknemo) na sempl, na dnu Explorer-a se ispisuju podaci o semplu, a na dugme Play (na Tool baru Explorer-a) možemo preslušati sempl. Kao druga kartica je Chopper - to je poseban editor koji nam omogućuje da precizno obradimo sempl.


Slika 8. Selektovani isečak sempla u Chopper prozoruKada selektujemo sempl, bilo u Sample Track ili Timeline prozoru, Chopper Editor će odmah prikazati taj sempl u svom prozoru/kartici Choper. Sada je potrebno da odredimo novi deo sempla koji će predstavljati isečak originalnog. To radimo tako što selektujemo isečak  sempla u Chopper prozoru i sa Drag&Drop (prevlačenjem) postavimo taj isečak na aranžman, na istu traku na kojoj se nalazi i originalni sempl. Čim selektujemo/obeležimo isečak sempla u Chopper prozoru, taj isečak će se prikazati i na originalnom semplu na Timeline-u.


Slika 9. Obeleženi Chopper isečak na originalnom semplu na Timeline-uSa desne strane se nalazi Mixer koji se poveća/proširi ukoliko aktiviramo Fx i Bus kanale. Sve sekcije ovih kanala poseduju PlugIn, Mute i Solo taster, odnosno, na svaki možemo dodati PlugIn, možemo ga isključiti ili solirati. O mikseti će detaljnije biti reči nešto kasnije.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • File meni 1
 • File meni 2
 • File meni 3