Elemetni za izbor opcija

Da bismo pristupili akciji, moramo izvršiti komandu. Komande reaguju na aktivnost mišem ili tastaturom. Interfejs mora jasno da predoči elemente koji omogućavaju kontakt sa komandom i njeno izvršenje. Ovaj kontakt se najčešće uspoistavlja pritiskom na dugmiće, buttons.

Dugmići odaju utisak tastera na komandnoj tabli. Tako, oni utiču na intuiciju korisnika koji na osnovnu vizuelnog opažaja zna da treba da pritisne kako bi ostvario akciju. Dugmići mogu biti različitih oblika i boje, ali jasno treba da ukazuju na svoju funkciju. Dugmići mogu da imaju 4 stanja: over, kada se kursor nađe preko njih; down, kada je dugme pritisnuto; click u toku pritiskanja i neutralno stanje, koje nema nema veze na reakciju mišem. Dugmići mogu imati i zvučnu pratnju pri nekim od stanja.
Dugmići mogu reagovati na samo jedan klik ili na više klikova.


 
Tabovi su grafički prikazi sa tekstom koji pokazuju otvorene strane u okviru jedne aplikacije, tako omogućavajući brzo prebacivanje sa jedne strane na drugu. Tabovi se često postavljaju pri vrhu prozora. Danas su tabovi sve popularniji u web browserima.

 

Nizovi elemenata korisničkog interfejsa

Elementi interfejsa koji obavljaju iste funkcije su grupisani i na taj način organizovaniji kao opažaj kod korisnika. Različiti elementi imaju različite grupacije. Tako se alati grupišu u toolbar, dugmići u button bar.

Toolbar predstavlja liniju ikonica koje predstavljaju alate. Ovako je korisniku omogućeno da vizuelno brzo izabere potreban alat i reaguje na komande. Danas su popularni toolbarovi web pretraživača.


 
Button bar je red dugmića koji kategorizuje slične linkove ili funkcije. Među dugmićima u button baru se mogu naći i dugmići "Back", "Forward", "Next Page", "Home", "Previous Page" koji omogućavaju intuitivno kretanje korisnika kroz prostor. Ovi dugmići omogućavaju najlogičnije kretanje po sajtu i zato im treba zadati "putanju" kojem korisnik treba da se kreće.

Ribbon je traka sa alatima koja se koristi umesto menija, ikona, tabova. Ona sadrži istovrsne elemente interfejsa i grupiše ih u vidu traka.

Infobar je traka koja saopštava nekritične informacije. Ona je najsličnija dialog boxu, ali za razliku od njega, ne prekida nikakvu radnju.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Elemetni za izbor opcija 1
  • Elemetni za izbor opcija 2
  • Elemetni za izbor opcija 3