Korisni saveti pri izradi biznis plana

 1. Uključiti što veći broj ljudi na razvoju plana kako bi se obezbedio kvalitet planiranja. Istovremeno će se angažovati veći broj kadrova na implementaciji, budući da ovi unose svoje ideje u projekat.
 2. Biti realističan kada je u pitanju implementacija biznis plana.
 3. Biznis plan se ne pravi samo radi prikupljanja sredstava koja će se investirati u posao-on je okvir oko koga ljudi u poslu raspravljaju, prikupljaju ideje i dejstvuju, tako da se svi ciljevi podudaraju i obezbeđuju dugoročan profit.
 4. Biznis plan nije garant uspeha, ali svakako umanjuje šanse za neuspeh.

 

Izrada konkretnog biznis plana

(Prema metodologiji stranih fondova za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća)

Okvirni sadržaj:

 1. Naziv, sedište, adresa i komunikacione veze podnosioca biznis plana,
 2. Menadžment odgovoran za biznis plan sa poslovnim referencama,
 3. Rezime biznis plana sa ključnim informacijama,
 4. Opis glavne poslovne aktivnosti preduzeća i biznis plana,
 5. Stanje preduzeća (prošlost, sadašnjost, ciljevi za budućnost),
 6. Opis proizvoda ili usluge koji su predmet biznis plana,
 7. Profil ciljnih tržišta,
 8. Marketing strategija i plan prodaje,
 9. Poslovna strategija menadžmenta za realizaciju biznis plana,
 10. Struktura organizacije i broj potrebnih kadrova za realizaciju biznis plana,
 11. Finansijski segment:

  a) planirani obim investicija

       o za trajna sredstva
       o za obrtna sredstva

  b) planirani prihod

  c) planirani rashodi - troškovi

       o metodom marginalnih troškova
       o metodom apsorpcionih troškova

  d) planirana dobit - bilans uspeha

  e) plan novčanog toka

  f) efekti povraćaja investicija

  g) projektovan bilans stanja
 12. Predlog za korišćenje podsticajnih finansijskih sredstava
 13. Plan primene biznis plana
 14. Plan povraćaja investicija
 15. Zaključak

 

Greške pri pisanju biznis plana

 1. Ne odlagati pisanje plana. Ne treba čekati bolje vreme, prave ljude, pojavu investitora, jer će tada biti kasno.
 2. Razdvojiti pojmove gotovine i profita.U početnim fazama razvoja preduzeća tok gotovine je mnogo važniji od profita. Preduzeće može bankrotirati čak iako profitabilno posluje.
 3. Ne preterivati s prioritetima. Plan koji ima 3 ili 4 prioriteta je razumljiv. Plan sa 20 prioriteta nema svrhu.
 4. Ne precenjivati ideju. Vrednost ideje se ogleda u vrednosti biznisa koji se može izgraditi oko nje. Ideja sama po sebi ne može da donese profit.
 5. Ne svoditi na isto pojam plana i planiranja. Da bi biznis uspeo potrebno su oba koncepta. Planiranje se ne završava kada napišete biznis plan.
 6. Ne "nameštati" cifre. Posebno ne u prvih 12 meseci. To neće koristi ni samoj firmi, a ni investitoru, a ovakve prevare se lako otkrivaju.
 7. Ne  poklanjati previše pažnje detaljima u planovima posle prve godine poslovanja. U svetu neizvesnosti mesečno planiranje nije moguće posle prve godine.
 8. Ne koristiti neverovatna predviđanja. Rast prodaje od 1000% se desi jednom u generaciji. Investitori nikada neće dati novac za ideju koja počiva na ovakvim predviđanjima.
 9. Ne pišite previše. Neka biznis plan bude relativno kratak i fokusiran na prioritete. Pišete biznis plan a ne doktorsku tezu.
 10. Neka biznis plan bude pregledan i koncizan. Biznis plan ne treba da ima 10 različitih fontova, bezbroj sličica i interesantnih komentara. Ostavite to za prezentaciju, a neka biznis plan bude jednostavan i jasan.

 

Kontrola i procena izvodljivosti biznis plana

 1. Provera pravnog statusa podnosioca biznis plana,
 2. Provera poslovne sposobnosti menadžmenta biznis plana,
 3. Provera tehničko-tehnološke i poslovne izvodljivosti glavnog proizvoda/usluge definisane u biznis planu,
 4. Provera realnosti planiranih ciljnih tržišta (potražnja, konkurencija),
 5. Provera planova prodaje,
 6. Provera kalkulacija troškova, cene koštanja i planiranih prodajnih cena,
 7. Provera planiranih investicija i izbora strukture finansiranja,
 8. Provera bilansa uspeha,
 9. Provera projekcija novčanog toka,
 10. Provera plana povraćaja investicija,
 11. Vrednovanje finansijskih performansi,
 12. Kontrola primene GAAP-a i međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja,
 13. Sumiranje rezultata ispitivanja izvodljivosti biznis plana,
 14. Formiranje mišljenja o izvodljivosti biznis plana,
 15. Monitoring izvršenja biznis plana.

 

Zaključak

Biznis plan je skup prihvaćenih vrednosti za nastupajući period i predstavlja važnu meru za kontrolu ostvarenja poslovanja u planskom periodu, za iznalaženje odstupanja kao pouzdanih upravljačkih informacija.

Važno je imati u vidu da je biznis plan samo sredstvo za postizanje nekog cilja, a ne sam cilj. Biznis plan pomaže u koordinaciji i komunikaciji na više načina, jer je menadžment prisiljen da misli o odnosima između pojedinih operacija i preduzeća kao celine. Pored toga, biznis plan pomaže da se otkriju slabosti u organizacionoj strukturi, da se identifikuju problemi u komunikaciji i utvrde odgovornosti. Ipak, biznis plan se ne mora uvek ostvariti, jer i poslovno okruženje i ljudska priroda sadrže neizvesnosti, pa bi čvrst biznis plan predstavljao prepreku menadžerima da ostvare strateške ciljeve.

U poslednjih desetak godina u našoj poslovnoj praksi uglavnom nije bilo planiranja i planova kao verne projekcije mogućnosti i realnih tržišnih šansi poslovnog subjekta. Ovakvo trajanje »neplanskog« vođenja posla može se objasniti i promenljivim uslovima poslovanja i potrebom situacionog ponašanja.

Izlazak iz privredne izolacije, postepena stabilizacija uslova poslovanja i težnja ka vraćanju u privredne tokove Evrope, stavlja određene zahteve i u smislu kontrolisanog, planskog usmeravanja poslovne aktivnosti.

U savremenoj privredi plan je osnovni alat u racionalnom upravljanju promenama u radu i ponašanju. Da bi se uspelo u poslu potrebno je razumeti promene i od njih načiniti prijatelja. Upravo planiranjem se postaje vođa, kreator promena, a ne njihov puki sledbenik. Planiranjem se mogućnost da nas promene zateknu nespremne svode na najmanju moguću meru.

Biznis plan se sve češće ističe kao značajna pretpostavka uspešnog rada i poslovanja preduzeća, uslov za otpočinjanje bilo kakvih aktivnosti čiji je cilj privlačenje kapitala i povezivanje sa domaćim i inopartnerima i kao izvor informacija za poslovno odlučivanje. Daje mu se uloga temeljnog akta za definisanje i vođenje poslovne politike.

U pitanju je dokument koji se radi u pripremi za realizaciju određenih poslovnih poduhvata i projekata i čija je svrha da prikaže osnovne elemente nameravanog poduhvata i pruži podlogu za odlučivanje različitih subjekata o ulasku u njegovu realizaciju.

Biznis plan nije klasičan planski dokument kao godišnji ili srednjeročni plan. On se, pre svega, odnosi na određeni poslovni poduhvat. Po svojoj nameni i sadržaju delom je bliži studiji opravdanosti, ali znatno manje detaljan elaborat. Ne sadrži sve elemente koje sadrži studija opravdanosti i najčešće se odnosi na znatno kraći vremenski period i u tom smislu ima više operativni karakter.

Nijedan akt striktno ne propisuje formu i strukturu biznis plana. Međutim, postoji opšteprihvaćena praksa na koju se oslanjaju potencijalni eksterni finansijeri i investitori i na osnovu koje procenjuju prihvatljivost dostavljenog biznis plana. To se, pre svega, odnosi na biznis plan pripreman u funkciji obezbeđivanja dodatnih sredstava, poslovnog povezivanja ili pokretanja novog poslovnog poduhvata, a ta se praksa dobrim delom može koristiti i pri izradi biznis plana namenjenog projektovanju i vođenju poslovanja preduzeća.

Mnoge banke pribegavaju pripremi tipskih biznis planova za svoje klijente. Takođe, to rade i specijalizovane institucije. Za razliku od bankarskih, planovi koje pripremaju specijalizovane institucije su relativno širi i više u funkciji same provere mogućnosti kandidata. Na osnovu njih se prave (uglavnom uži) planovi prema formularima banaka. U novije vreme se nastoji da, svuda gde je to moguće, dođe do približavanja i ujednačavanja tzv. nacionalnih biznis planova, te da se oni zamene harmonizovanim evropskim.
          
Na osnovu biznis plana korisnik treba da dobije kompletnu predstavu o tome šta preduzeće namerava da preduzme u sadašnjem trenutku i o šansama za uspešnu realizaciju budućih poslova. Nivo detalja izložen u biznis planovima može varirati, ali njihova priprema može biti vrlo obimna i duga, zavisno od vremenskih inputa i informacija potrebnih za potpuno razumevanje.

Našoj poslovnoj praksi tek predstoji afirmacija biznis plana i njegovo prihvatanje kao upravljačkog alata ili osnove za upravljanje promenama u sopstvenom radu i ponašanju.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Zaključna razmatranja 1
 • Zaključna razmatranja 2
 • Zaključna razmatranja 3