Akcije su vlasničke hartije od vrednosti koje imaocu daju određena prava definisana Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakonom o privrednim društvima, Statutom preduzeća i aktom o osnivanju preduzeća.

Akcije najčešće daju pravo vlasniku da učestvuje u upravljanju preduzećem i u podeli profita. Takve akcije se nazivaju upravljačkim ili običnim akcijama. Pored njih postoje i prioritetne ili preferencijalne akcije koje uglavnom ne daju vlasniku pravo na upravljanje, ali mu zato obezbeđuje prioritet pri isplati dividende. Prioritetne akcije mogu biti kumulativne, participativne i kumulativno-participativne.
 1. Prilikom izdavanja ili emisije akcija, ukupan kapital kompanije se deli na određeni broj akcija i tako se dobija nominalna vrednost akcija.
 2. Knjigovodstvena vrednost akcija predstavlja računsku kategoriju koja se dobija deljenjem knjigovodstvene vrednosti akcionarskog kapitala i broja emitovanih akcija.
 3. Međutim, najvažnija je tržišna vrednost akcija koja predstavlja vrednost po kojoj se akcija kupuje, odnosno prodaje na tržištu. Tržišna vrednost nema nikakvu vezu niti zavisnost od nominalne i knjigovodstvene vrednosti akcija, jer se formira na bazi ponude i tražnje.    

Akcionarsko društvo je društvo koje osnivaju pravna i/ili fizička lica radi obavljanja delatnosti, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije određene nominalne vrednosti. Zbir nominalnih vrednosti svih akcija čini osnovni kapital akcionarskog društva.

 U nastavku su dati neki korisni saveti u vezi sa trgovanjem akcija.


Kupovina i prodaja hartija od vrednosti

Ako želite da prodate hartije koje posedujete ili želite da kupite neke druge hartije od vrednosti, uloga brokerske kuće je da Vam pomogne prilikom trgovanja hartijama od vrednosti, odnosno da Vam ovlašćeni broker predstavi i objasni uslove poslovanja, kao i usluge koje nudi brokerska kuća.

 Zašto Vam je neophodan broker? Da biste realizovali Vaše namere da kupite ili prodate hartije od vrednosti, jedini način, koji je prema zakonu utvrđen, je preko ovlašćenog brokera na Berzi, odnosno preko ovlašćenog brokera člana Berze i člana Centralnog registra.

 Ako odlučite da angažujete brokersku kuću, biće Vam ponuđen Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i posredovanju u kupoprodaji hartija od vrednosti. Ugovor sadrži sve neophodne elemente buduće saradnje između Vas i brokerske kuće. Za poslove koje brokerska kuća obavlja na osnovu sklopljenog Ugovora, naplaćuje brokersku proviziju koja je utvrđena na osnovu tarifnika, odobrenog od strane Komisije za hartije od vrednosti.

 

TRGOVANJE AKCIJAMA IZ PRIVATIZACIJE

U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i podzakonskim aktima, obavezno je vođenje i evidencija vlasništva nad akcijama svih akcionarskih društava u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Sva akcionarska društva su u obavezi da svoje Knjige akcionara usaglase sa bazom podataka Centralnog registra, otvore emisioni račun i pozovu svoje akcionare da kod člana Centralnog registra otvore svoje vlasničke račune.
 
Akcionari koji imaju akcije su u obavezi da otvore vlasničke račune u Centralnom registru posredstvom Brokersko-dilerskog društva, po svom izboru i na taj način steknu pravo raspolaganja akcijama, tj. pravom da trguju svojim akcijama. 

Akcije koje su dobijene iz besplatnih podela akcija u prethodnim privatizacijama, mogu se prodati ili zadržati. Takođe su prenosive na naslednike uobičajenom sudskom procedurom.

Bitno je naglasiti da se akcijama može trgovati jedino ako se one nalaze na listingu Beogradske berze, odnosno ako se kotiraju na berzi. Kada sklopite ugovor sa        brokersko-dilerskim društvom i obavite proceduru otvaranja vlasničkog računa u Centralnom registru i prenos vaših akcija na taj račun ukoliko ih imate, Vi možete davati naloge za kupovinu ili prodaju akcija.


Postupak prilikom kupovine akcija:
 1. Kopija lične karte i kopija otvorenog namenskog računa za kupovinu hartija od vrednosti u banci članu Centralnog registra.
 2. Nakon sklapanja Ugovora o otvaranju i vođenju računa HoV i posredovanju u kupoprodaji HoV sa brokersko-dilerskim društvom, klijent ide u banku gde na namenski račun za kupovinu akcija deponuje sredstva i potpisuje ovlašćenje za Brokersko dilersko društvo da može raspolagati njegovim sredstvima sa tog računa.
 3. Potpisivanje naloga za kupovinu akcija u visini sredstava sa računa za izabrane hartije od vrednosti.


Postupak prilikom prodaje akcija:
 1. Posedovanje potvrde o vlasništvu nad akcijama.
 2. Kopija lične karte i kopija otvorenog namenskog računa za prodaju hartija od vrednosti u banci članu Centralnog registra.
 3. Sklapanje Ugovora o otvaranju i vođenju računa HoV i posredovanju u kupoprodaji HoV sa Brokersko dilerskim društvom.
 4. Potpisivanje naloga za prenos akcija na vlasnički račun.
 5. Potpisivanje naloga za prodaju.

 
Trgovina akcijma se obavlja ukoliko postoji interes dve strane, one koja prodaje i ona koja kupuje. Brokersko dilersko društvo, član berze, daje nalog za trgovanje koji broker unosi u sistem za trgovanje. Za utvrđivanje cene važno je napomenuti da postoje sledeće metode na Beogradskoj berzi:
 1. Metoda preovlađujuće cene (na zakazanoj aukciji se utvrđuje jedinstvena cena trgovanja po kojoj se uparuje najveći broj naloga kupovine i prodaje).
 2. Metoda kontinualnog trgovanja (Ispostavljeni nalozi kupovine realizuju se u celosti po kriterijumu vremena ispostavljanja u Belex i to sve dok u nalogu prodaje postoji raspoloživa količina za prodaju. Ukoliko je količina u nalogu kupovine veća od raspoložive količine u nalogu prodaje, zaključuje se transakcija sa količinom jedankom raspoloživoj količini iz naloga prodaje).

Nakon uparivanja naloga na aukciji, izrađuju se zaključnice o kupoprodaji akcija. Obaveze iz zaključnica (plaćanje akcija prodavcu i prenos akcija kupcu) izvršavaju se u roku od 3 (tri, T+3) radna dana.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Vlasničke hartije od vrednosti 1
 • Vlasničke hartije od vrednosti 2
 • Vlasničke hartije od vrednosti 3