U ovoj vežbi pokušaćemo da pokažemo šta smo naučili u toku kursa Adobe Flash Professional SC5.5. Naš cilj je da napravimo reklamni baner koji će pokazati neke od najbitnijih tehnika koje smo naučili u brojnim lekcijama ovog kursa. Od materijala nam je potreban samo pozadinski element koji je prethodno pripremljen da odgovara dimenzijama banera koje smo sami sebi zadali. Te dimenzije su 728 X 90.

Prvo što ćemo uraditi je izbor Actions Script 3.0 dokumenta (slika 1).

  

Slika 1. Prozor za izbor dokumenta

 

Kreirali smo novi dokument i sada ćemo da pripremimo njegove dimenzije. Kliknućemo da Edit dugme u Properties panelu i zadaćemo unapred dogovorene dimenzije od 728 X 90 (slika 2).

 

Slika 2. Zadavanje veličine dokumenta

 

Kada smo odabrali vrstu dokumenta i veličinu na redu je import fajla koji smo pripremili u Photoshopu. Kliknućemo na File – Import – Import to Library. Odabraćemo fajl Space i kliknuti na OK. Kada smo importovali dokument u biblioteku, na sceni imamo sledeću situaciju (slika 3).

  

Slika 3. Prikaz situacije na sceni

 

Sada kada smo podesili najosnovnije parametre za rad vreme je da budemo kreativni. Podesićemo frame rate na 15 FPS, a tajmlajn ćemo produžiti do 75. frejma da bi naša animacija banera trajala ukupno pet sekundi. Trenutno na tajmlajnu imamo ovakvu situaciju (slika 4).

  

Slika 4. Prikaz tajmlajna

 

Vreme je da dodamo novi layer koji ćemo nazvati Be Creative (budi kreativan). Ovaj layer podešavamo tako da ukupno ima 35 frejmova. Dakle, selektovaćemo sve frejmove (od 35. do 75.) i iz kontektualnog menija ćemo odabrati opciju Remove frames. Kada smo to uradili, izabraćemo Text alatku, proveriti da li nam je aktivan TLF Text, a ako nije prebaciti u TLF i zatim u Character sekciji Properties panela podesiti parametre fonta. Kao vrstu fonta odabraćemo Lithos Pro, veličina je 42, a boja je bela. Kada smo to definisali, kliknućemo jednom na scenu i ispisati tekst BE CREATIVE (slika 5).

  

Slika 5. Ispis teksta na layeru Be Creative

 

Kada smo ispisali tekst, pritisnućemo taster F8 i pretvoriti tekst u Movie Clip simbol. Pošto smo ga pretvorili u simbol, postavićemo playhead u prvi frejm, a tekst simbol ćemo pozicionirati pored leve ivice scene (slika 6).

 
 Slika 6. Pozicioniranje tekst layera

 

Sada je došlo vreme za malo animacije. Kliknućemo na prvi frejm Be Creative layera i iz kontekstualnog menija odabrati opciju Create Motion Tween. Kada smo kreirali motion tween, pozicioniraćemo playhead na 35. frejm Be Creative layera i izmestiti tekst tako da desna ivica simbola bude otprilike na sredini (slika 7).

 

Slika 7. Prikaz animiranja simbola putem Motion Tweena

 

Kada smo ovo odradili, opet ćemo se vratiti na prvi frejm, kreiraćemo novi layer koji ćemo nazvati Use Flash i takođe ćemo njegovo trajanje podesiti na 35 frejmova. Sada na tajmlajnu imamo sledeću situaciju (slika 8).

 

 Slika 8. Prikaz situacije na tajmlajnu

 

Kliknućemo na prvi frejm Use Flash Layera i uz pomoć istih podešavanja Text alatke ispisati tekst USE FLASH. Ovaj tekst ćemo takođe pretvoriti u Movie Clip simbol i pozicioniraćemo ga pored desne ivice scene (slika 9).

  

Slika 9. Pozicioniranje drugog tekst layera

 

Sada ponavljamo postupak kao sa prethodnim layerom. Kliknućemo na prvi frejm Use Flash layera desnim klikom miša, odabraćemo opciju Create Motion Tween, a zatim ćemo u 35. frejmu ovog layera pozicionirati tekst tako da svojom levom ivicom bude otprilike na sredini (slika 10).

  

Slika 10. Prikaz animiranja simbola putem Motion Tweena

 

Ovim smo završili najveći deo posla. Sada ćemo napraviti novi layer, ali ćemo, za razliku od prethodnih puta, selektovati i obrisati prvih 35 frejmova. Selektovaćemo oba tekst layera i Be Creative i Use Flash i kliknuti desnim tasterom miša da bismo odabrali opciju Copy. Prebacićemo se na layer koji smo poslednji kreirali i koji smo nazvali Text i iz kartice Edit ćemo odabrati opciju Paste in Place. Sada na zasebnom layeru ima celokupan tekst koji ćemo prvo pretvoriti u Movie Clip simbol, zatim i animirati. Zadaćemo 36. frejm kao ključni frejm, ali ćemo takođe i 55. frejm pretvoriti u ključni frejm pritiskom na taster F6. U 55. frejmu Text layera uz pomoć Free Transform alatke ćemo povećati veličinu Text simbola, a odabirom Style – Tint opcije ćemo promeniti boju teksta iz bele u teget (slika 11).

  

Slika 11. Prikaz situacije na sceni u 55. ključnom frejmu

 

Selektovaćemo poslednji frejm animacije, uz pomoć Free Transform alatke ćemo smanjiti tekst na veoma male dimenzije i u opciji Style – Alpha podesićemo vrednost transparentnosti na 0. Boja se takođe postepeno vraća u belu (slika 12).

  

Slika 12. Prikaz situacije u poslednjem frejmu animacije

 

Sada je još ostalo da kreiramo Classic Tweenove između 36. i 55. frejma Text layera, kao i između 55. i 75. frejma istog layera. Ako pogledamo tajmlajn, sada ćemo imati ovakvu situaciju (slika 13).

 

 Slika 13. Prikaz situacije na tajmlajnu

 

Ostalo nam je još da sprečimo da se animacija banera ponavlja u nedogled. Kliknućemo na poslednji frejm animacije, a zatim ćemo otvoriti Code Snippet panel. Proširićemo Timeline Navigation folder i duplim klikom aktivirati opciju Stop at this Frame (slika 14).

  

Slika 14. Prikaz Stop at This Frame koda

 

U ovom kodu nije potrebno ništa podešavati i samo ćemo izaći iz Actions panela. Ovim smo završili rad na našem baneru i ostalo je da ga testiramo u Flash playeru.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Vežba 1 – Izrada Banera 1
  • Vežba 1 – Izrada Banera 2
  • Vežba 1 – Izrada Banera 3