Poslovanje u digitalnom dobu vezano je za informacije, koje moraju negde da se smeste na mreži. Za profesionalca za informacione tehnologije, veliki izazov predstavlja ispunjavanje zahteva za smeštanjem podataka (Storage).

Kapacitet i izazovi za smeštanje podataka

Upravljanje kapacitetom: Upravljanje kapacitetom (Capacity Management) je proces planiranja, analiziranja, merenja i optimizovanja metoda koji treba da zadovolje velike zahteve organizacije za smeštanjem podataka. Pošto kličina podataka koji moraju da budu smešteni raste, potrebno je pažljivo upravljati kapacitetom.

Da bi administrator mogao da ispuni sve potrebe kapaciteta za smeštanje podataka organizacije, mora da obrati pažnju na sledeće:

 • Potrebno je pratiti količinu dostupnog kapaciteta za smeštanje podataka.
 • Potrebno je odrediti dovoljnu količinu prostora za smeštanje podataka da bi se izašlo u sustret očekivanoj ekpanziji u budućnosti (povećanju količine podataka koji moraju da se uskladište).

Informacije o tome na koji način kompanija trenutno koristi mesto za skladištenje podataka čine planiranje za buduće zahteve za skladištenjem podataka predvidivim.  Administrator može da odredi ko koristi podatke i koji podaci se skladište. Bez primenjenih polisa i kontrole, korisnici mogu da koriste prostor za smeštanje podataka na neodgovarajući način.

Upravljanje prostorom za skladištenje podataka: Upravljanje prostorom za smeštanjem podataka je proces koji se sastoji iz:

 • identifikovanja pogrešnog korišćenja prostora za smeštanje podataka. Neodobreni fajlovi i programi mogu da kreiraju određene upravljačke probleme. Mnogo korisnika će pokušati da uskladište fajlove i programe koji im nisu potrebni za posao i na taj način mogu da potroše dosta slobodnog prostora koji je namenjen za skladištenje podataka. Upravljanje magacinom za podatke treba da kontroliše pogrešno korišćenje prostora za skladištenje podataka,
 • razumevanje zahteva za uređenje (Regulatory Requirements) koji se zahtevaju u  organizaciji,
 • planiranje rasta magacina za smeštanje podataka,
 • pružanje visoke dostupnosti.

Da bi izašao u susret izazovima koji se odnose na smeštanje podataka, administrator treba da:

 • analizira načine na koji se koristi prostor za skladištenje podataka,
 • definiše upravljačka polisa za resurs magacina (Storage Resource Management Policies),
 • kupi alat kojim može da implementira potrebne polise.

Nakon što administrator odradi analizu načina na koji se koristi prostor za skladištenje podataka, upravljanje polisom za skladišetenje podataka postaje mnogo jednostavnije za definisanje. Ove polise određuju efikasnu i odgovarajuću primenu dostupnog kapaciteta za smeštanje podataka i podešavanje i konfiguiranje ovih polisa dozvoljava veću predvidivost u planiranju budućeg kapaciteta za smeštanje podataka. Ove polise bi trebalo da reflektuju potrebe kompanije.

Finalni korak nakon analiziranja i definisanja polisa je implementacija ovih polisa. Alatke kao što je FRSM odrađuju zadatke koji su potrebni za analizu iskorišćenosti prostora za skladištenje, planiranje polisa za magacin za podatke i implementaciju tih polisa.


File Server Resource Manager (FSRM)

Administratori koriste FSRM (File Server Resource Manager) za konfigurisanje kvota upravljanja, implementaciju File Screening-a i za generisanje izveštaja koji se odnose na prostor za skladištenje (Storage Reports).

FSRM funkcije: File Server Resource Manager nudi nekoliko karakteristika za odrađivanje upravljačkih zadataka.  Sledeća tabela opisuje FSRM funkcije:

 

 

FSRM koponente koji se nalaze u konzoli: File Server Resource Manager (FSRM) konzola omogućava administratoru da vidi sve njegove lokalne Storage resurse iz samo jedne konzole i da kreira i primenu polise koje kontrolišu ove resurse. Tri alatke koje su uključene u FSRM konzolu su:

 • Quota Management Node
 • File Screening Management Node
 • Storage Reports Management Node


FSRM je uloga servisa (Service Role) u Windows Server 2008. Može da se instalira kao deo File Services Role, koristeći Server Manager. Nakon instalacije ove uloge servisa (Role Service), administrator može da koristi File Server Resources Manager MMC Snap-in.

Članstvo u Local Administrators grupi, ili ekvivaletno, predstavlja minimum potreba da bi ova alatka mogla da se koristi.

Otvaranje File Server Resource Manager-a:

U Server Manageru:

1. Proširimo Roles, proširimo File Services i nakon toga proširimo Share and Storage Management.
2. Kliknemo na File Server Resources Manager.

Ili u Administrative Tools kliknemo na File Server Resources Manager.

 

 

File Server Resources Manager konfiguracione opcije: Instalacija FSRM automatski konfiguriše FSRM konzolu, koja je dostupna i u Administrative Tools folderu i u Server Manager konzoli. Kada otvorimo FSRM, dostupna su nam tri čvora:

 • Quota Management: Kreiramo, upravljamo i dobijamo informacije koje se odnose na kvote koje se koriste za podešavanje ograničenja za prostor na volumenu ili na folderu. Definisanjem Notification Threshold, administrator može da šalje i-mejl obaveštenja, da loguje događaje, startuje komandu ili skriptu, ili da generiše izveštaje kada korisnici prekorače dozvoljenu kvotu. Takođe, uz pomoć ove alatke možemo da kreiramo i upravljamo Kvota šablonima da bismo uprostili Kvota upravljanje.
 • File Screening Management: Odnosi se na kreiranje, upravljanje i dobijanje informacija koje se odnose na Screens (pregled), koji se koristi da blokira selektovane tipove fajlova na volumenu ili u folderu. Kada korisnici pokušaju da snime neautorizovane fajlove, šalje se i-mejl poruka administratoru ili se generiše neka slična taktika obaveštavanja o tom događaju. Kreiramo File Screen izuzetke da bi se izbeglo blokiranje određenih potrebnih fajlova. Kreiranje i upravljanje File Screen šablonima da bi se uprostio File Screening Management. Kreiranje i upravljanje grupama fajlova (File Groups). Kada se koriste sa File Screen-om izuzecima (Exceptions), grupe fajlova određuju koji fajlovi će biti blokirani, a koji će biti dozvoljeni.
 • Storage Reports Management: Raspoređivanje i konfiguracija Storage izveštaja. Generiše Storage izveštaje koji se zahtevaju (On-demand storage reports).


Quota Management (upravljanje kvotama)

Administratori koriste Quota Management za kreiranje kvota koje ograničavaju prostor koji je dozvoljen za volumen ili folder, i generiše obaveštenja kada je prekoračen limit kvote. FSRM nudi kvota šablone koje administrator može da primeni lako na nove volumene ili foldere i koje možemo da koristimo kroz celu organizaciju. Administrator, takođe, može da automatski primenjuje (Auto-apply) šablone kvota na svim postojećim folderima u volumenu ili folderu, kao i na svim novim podfolderima koji će biti kreirani u budućnosti.

Šta je Quota Management: U File Server Resources Manager-u administrator može da kreira kvote koje ograničavaju prostor dozvoljen za volumene ili foldere i nakon toga da generiše obaveštenja (Notifications) kada limiti kvota budu prekoračeni ili skoro prekoračeni. Kreiranjem kvote za volumen ili folder, ograničavamo prostor na disku koji je dodeljen za tu kvotu. Kvota zapis se primenjuje za ceo folder i sve podfoldere koji se u tom folderu nalaze (Folder Subtree).

Pomoću Quota Management-a administratori mogu da ograničavaju prostor za smeštanje podataka sa Hard ili Soft kvotama i mogu da generišu obaveštenja kada su ograničenja prekoračena ili skoro prekoračena.

Notification threshold može da se konfiguriše da:

 • šalje i-mejl obaveštenja,
 • zapisuje događaj u log,
 • da startuje komandu ili skriptu,
 • da generiše izveštaj koji se odnosi na prostor za skladištenje (Storage Report).

Poređenje FSRM kvota i NTFS Disk kvota: Microsoft Windows 2000 Server operativni sistem, Windows Server 2003 operativni sistem i Windows Server 2008 operativni sistem podržavaju disk kvote uz pomoć kojih administratori mogu da prate i kontrolišu iskorišćenost prostora na disku po korisniku ili po volumenu.

Sledeća tabela prikazuje prednosti korišćenja FSRM kvota upravlačkih alatki u poređenju sa NTFS disk kvotama:

 

 

Šta su to kvota šabloni: Kvota šabloni pojednostavljuju zadatke koji se odnose na upravljanje kvotama (Quota Management). Ako se naše kvote zasnivaju na kvota šablonima i ako kasnije odlučimo da promenimo kvota konfiguraciju, možemo jednostavno da ažuriramo kvota šablon i nakon toga izaberemo opciju da ažuriramo automatski sve kvote koje se zasnivaju na ovom kvota šablonu. Na primer, administrator može da izabere da dozvoli svakom korisniku dodatni prostor na serveru za skladištenje podataka. Ažuriranjem kvota šablona, sve kvote koje se zasnivaju na ovom kvota šablonu će automatski biti ažurirane.

Quota Template definiše sledeće:

 • Ograničenje prostora na disku (Space limit).
 • Tip quote (Hard or Soft Quota).
 • Set obaveštenja koja će biti generisana u slučaju prekoračenja limita.


Brojni defoltni kvota šabloni ponuđeni su u čvoru Quota Managementa FSRM.

 

Kreiranje i modifikovanje Quota: Administrator može da koristi FSRM Quota Management čvor za kreiranje i modifikovanje kvota. Kreiranjem kvota za volumen ili folder, administrator ograničava prostor na disku koji je dodeljen za taj volume ili folder. FSRM Quota Management čvor uključuje sve potrebne opcije da rade sa kvotama.

Kada kreiramo kvote, opcije uključuju:

 • kreiranje kvote na stazi,
 • automatski primenjivanje šablona i kreiranje kvota na postojećim i novim podfolderima.


Modifikovanjem kvota se odrađuje:

 • ažuriranje kvota editovanjem kvota šablona,
 • editovanjem auto kvota,
 • ažuriranjem individualnih kvota koje su izlistane u panelu sa detaljima.

 

 

Nadgledanje iskorišćenosti kvota (Qouta Usage): Nakon konfigurisanja i primenjivanja kvota na našim File Shares ili volumenima, administrator bi trebalo da razume kako i na koji način se nadgleda iskorišćenost diska da bi mogao efektno da ispuni zahteve koji se odnosne na održavanje prostora za skladištenje podataka i informacija u kompaniji.

Kao dodatak informacijama koje su uključene u obaveštenja (Notifications), administrator može da nadgleda iskorišćenost kvota:

 • pogledom na Quota Information,
 • generisanjem Quota Usage izveštaja,
 • kreiranjem Soft kvota.

Važno: Kvote obično imaju I/O (Input/Output) preopterećenu performansu (Performance Overhead) preko 10% ili manje.

Quote imaju normalnu Input/Output performansu po sekundi podsistema za smeštanje podataka kada je mali iznos 10% ili manje. Serveri koji primenjuju kvote na više od 10000 foldera, mogu da imaju veći iznos performanse preko 10%.

 

Šta je File Screening?

Mnoge organizacije suočavaju se sa problemima kada mrežni korisnici pokušavaju da smeste neautorizovane ili lične podatke na File servere u organizaciji. Ne samo da ovakvo loše korišćenje dragocenog prostora za smeštanje podatak i informacija pravi probleme, već takođe povećava trajanje procesa pravljenja rezervnih kopija i može da ugrozi bezbednost ili sigurnosne zahteve koje je propisala kompanija.

Administrator takođe može da implementira Screening proces koji administratora obaveštava kada neautorizovani fajl bude smešten u deljeni folder. I-mejl poruka može da uključuje informacije kao što su ime korisnika koji je snimio neautorizovani fajl i tačna lokacija tako da administrator može odmah da preduzme odgovarajuće korake.

File Screening Management čvor nam dozvoljava da:

 • kreiramo File Screens,
 • da definišemo File Screen šablone,
 • da kreiramo File Screen Exeption (izizetke, fajlovi koji će biti izuzeti iz određene grupe),
 • kreiranje grupe fajlova (File Groups).

File Groups (grupe fajlova): Pre nego što administrator počne da radi sa File Screen-om,  mora da razume ulogu File Groups (grupe fajlova) u određivanju File Screening procesa. File Group se koristi za definisanje imenik za File Screen, File Screen Exception ili Storage izveštaja.

Grupe fajlova se sastoje od seta imena fajlova koji su grupisani u dve grupe: uključeni fajlovi ili isključeni fajlovi (Files to include, Files to exclude).

 • Files to include: Ovi fajlovi predstavljaju fajlove koji su uključeni u grupu.
 • Files to exclude: Ovi fajlovi predstavljaju fajlove koji ne bi trebalo da budu uključeni u grupu.

Šta je File Screen Exception: Povremeno, administrator će morati da dozvoli određene izuzetke (Exceptions) u File Screening-u. Na primer, administrator će možda želeti da blokira video fajlove sa File Server-a, ali će morati da dozvoli njegovoj trening grupi da smeštaju video fajlove koji se koriste na njihovom Computer based treningu. Da bismo dozvolili korišćenje fajlove koje drugi File Screens blokiraju, potrebno je kreirati Screen Exception.

File Screen Exception je File Screen koji prepisuje svaki File Screening koji bi se (da nema izuzetaka) primenio na folder i na njegove podfoldere, u dizajniranoj Exception stazi. Drugim rečima, File Screen Exception kreira izuzetke u bilo kojem pravilu koje se primenjuje na roditeljski folder.

 

 

File Screen Template: Da bi se uprostilo upravljanje Screening-om, Majkrosoft preporučuje administratorima korišćenje Screen šablona za sve File Screen-ove. File Screen Template (šablon) definiše sledeće:

 • grupe fajlova koje blokira,
 • tip Screening-a koji odrađuje,
 • obaveštenje koje će biti generisano.

Kreiranjem File Screen iz Screen šablona administrator može da centralno upravlja File Screen-ovima ažuriranjem šablona umesto ažuriranja individualnih File Screen-ova. 

 

Šta su to Storage izveštaji?

 

 

Storage Reports nude informacije koje se odnose na iskorišćenost fajlova na File serveru. FSRM Storage Reports Management karakteristika dozvoljava administratorima da generišu zahtevane izveštaje i raspoređene periodične Storage izveštaje koji pomažu u identifikovanju trendova koji se odnose na iskorišćenost diskova. Takođe, administrator može da kreira izveštaje za nadgledanje pokušaja snimanja neautorizovanih fajlova, a što se korisnika tiče, mogu da se nadgledaju svi korisnici ili samo određena grupa korisnika.

Sledeća tabela opisuje tipove Storage izveštaja koje možemo da kreiramo u FSRM:

 

 

Report Task: Da bi generisali set izveštaja u regularnom rasporedu, moramo da rasporedimo Report Task (Schedule Report Task). Report Task omogućava administratoru određivanje sledećeg:

 • određivanje volumena i foldera za koje nam treba izveštaj,
 • određivanje koje izveštaje želimo da generišemo,
 • određivanje parametre koje želimo da koristimo,
 • određivanje koliko često želimo da generišemo izveštaje,
 • određivanje u kojem formatu fajlova će se snimati izveštaji.


Generisanje On-demand izveštaja (zahtevani izveštaji): U toku dnevnih operacija, administrator će možda želeti da generiše izveštaje po zahtevu da bi izanalizirao aspekte tačne serverske iskorišćenosti diskova. Koristimo Generate Reports Now akciju da generišemo jedan ili više izveštaja. Tačni podaci su sakupljeni pre samog generisanja izveštaja.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Upravljanje magacinom za smeštanje podataka 1
 • Upravljanje magacinom za smeštanje podataka 2
 • Upravljanje magacinom za smeštanje podataka 3
 • Upravljanje magacinom za smeštanje podataka 4