InDesign je veoma moćna alatka kada je reč o obradi teksta. Imate mogućnost da sav tekst dokumenta koji kreirate ispišete u InDesignu, ali takođe i da ga veoma lako unesete iz nekog drugog dokumenta. Ono što je važno da znate pre početka rada jeste da je tekstu potreban okvir (baš kao i grafici), koji će ga držati i i određivati njegove granice.

 
Type Tool — alatka za kreiranje tekstualnih okvira i rad sa tekstom

Već smo u jednoj od prošlih lekcija videli kako možemo da kreiramo tekstualni okvir alatkom Type Tool, koja se nalazi u ToolBoxu. Kada je aktivna, ova alatka nam omogućava da kreiramo tekstualni okvir, ali takođe da uđemo u već postojeći okvir sa tekstom ukoliko želimo da ga uređujemo. Pored toga, klikom na prazan okvir koji je namenjen za unos grafike, ili na običan vektorski objekat, pretvorićemo ga takođe u tekstualni okvir i imati mogućnost unosa teksta u njemu.

 

 

 

Onog momenta kada kreirate tekstualni okvir primetićete da je InDesign postavio "vertikalna trepereća linija" (koja Vam je sigurno poznata u pređašnjem radu sa tekstom u programima kao što je Word i sl.). Ona označava trenutnu poziciju u redu ili paragrafu, odakle bi eventualni unos teksta krenuo da bude ispisan. Kad god je vidite unutar tekstualnog okvira sigurni ste da ste ušli unutar njega i da možete da ispisujete novi tekst, brišete postojeći, selektujete, kopirate itd.

 

 

 

U radu sa tekstom u InDesignu važe pravila koja su generalno ista i za sve druge programe. Selektujete tekst prevlačenjem kursora preko željenog dela reči, rečenice ili paragrafa. Selektovani tekst možete kopirati komandom Copy (Ctrl+C), potom ga prebaciti na željeno mesto komandom Paste (Ctrl+V), ili ga možete izbrisati komandom Cut (Ctrl+X) i takođe prebaciti izbrisan deo teksta na novo mesto komandom Paste. Celokupni tekst u okviru možete selektovati tastaturnom prečicom Ctrl+A ili komandom Edit > Select All, a odselektovati komandom Edit > Deselect All ili tastaturnom prečicom Shift+Ctrl+A. Jednu reč selektujete ukoliko dva puta kliknete na nju, ceo red ukoliko tri puta kliknete na bilo koju reč iz reda, ceo paragraf ukoliko četiri puta kliknete na bilo koju reč iz paragrafa i ponovo ceo tekst ukoliko pet puta kliknete uzastopno na bilo koju reč u tekstualnom okviru.

InDesign Vam omogućava unos teksta iz Word dokumenata, komandom Place uneseni tekst će baš kao i kada smo unosili grafiku, po unosu prvenstveno tražiti da nađete ili sami kreirate njegov tekstualni okvir pre nego što bude bio ispisan. Pored toga možete selektovati određeni deo teksta u programu Word ili sličnim i jednostavno preneti  prevlačenjem u InDesign. I ne samo iz programa, već odakle god želite, selektujte tekst na internet stranici, prevucite u InDesign i dobićete ga u kreiranom okviru kako biste ga dalje obrađivali.

Ono na šta bi trebalo obratiti pažnju prilikom bilo kojeg od pomenutih načina unošenja teksta jeste da li se trenutno nalazite u tekstualnom okviru (što znate ukoliko vidite trepereću liniju u njemu koju smo malopre pomenuli). U slučaju da se nalazite u okviru, unešeni tekst neće čekati da kreirate novi okvir, već će tekst ubaciti u trenutno aktivnom tekstualnom okviru i to od pozicije gde se trepereća linija nalazila. Isto važi čak iako ste samo selektovali tekstualni okvir, bez ulaska u njega alatkom Type ili ukoliko dva puta kliknete unutar okvira alatkom Selection Tool (što je još jedan od načina da se nađete unutar tekstualnog okvira kako biste obrađivali tekst koji sadrži).

Kada selektujete tekstualni okvir, komandom Object > Text Frame Options... ili tastaturnom prečicom Ctrl+B možete ući u njegove opcije, kako biste podesili na koji način će tekst u okviru biti ispisan, koliko će imati kolona, koliki će biti razmaci između njih itd.


Unos jednog teksta u više tekstualnih okvira

U retkim prilikama će tekst koji unosite u InDesign biti sadržan samo unutar jednog okvira. InDesign Vam daje mogućnost da veće tekstove ispišete unutar više okvira koji će biti povezani jedan sa drugim kako biste prilikom selekcije znali putanju kojom Vaš uneseni tekst ide. Možete povezati dva ili više tekstualna okvira na jednoj stranici, duplerici ali sa jedne stranice na određenu drugu koja Vam u dizajnu odgovara. Tekst koji je ispisan u okviru jednog okvira ili sav tekst koji se nalazi ispisan u više okvira u InDesignu zove se Story, odnosno priča. Uređivanje teksta jedne priče (Story) utiče na sav tekst, u bilo kom broju različitih tekstualnih okvira da se on nalazi.

Svaki tekstualni okvir sadrži dva kvadrata za kontrolu ulaza i izlaza teksta iz okvira, koje možete videti kada je okvir selektovan. To su InPort i OutPort i možete ih videti pri vrhu leve strane okvira (InPort) i pri dnu desne strane okvira za tekst (OutPort).

 • InPort — ulazna tačka premošćavanja iz drugog tekstualnog objekta
 • OutPort — izlazna tačka premošćavanja teksta u drugi tekstualni objekat

 

 

Selektovani tekstualni okvir

 

Bilo da se sadrži određeni tekst ili ne, Vi možete da podesite odakle će tekst iz jednog okvira da pređe ukoliko ne bude bilo dovoljno mesta u njemu. To možete da uradite tako što ćete kliknuti na OutPort (automatski znači da određujete gde će tekst da se nastavi) i potom kliknite na neki već postojeći tekstualni okvir ili Marquee metodom sami kreirajte jedan. Onog momenta kada ste kliknuli na OutPort, kursor je promenio izgled, čime Vam InDesign poručuje da očekuje da selektujete okvir gde će se tekst nastaviti. Kada budete prešli kursorom preko novog okvira, on će u donjem desnom uglu imati ikonicu lanca, čime Vam poručuje da će ta dva okvira biti povezana. Spojili ste ih klikom unutar okvira. Sada selektovanjem jednog od njih alatkom Selection dobijate prikaz kao na slici ispod.

 

 

 

Plave linije koje vidite su Text Threads, one prikazuju u koji tekstualni okvir se nastavlja tekst iz određenog okvira. Kako biste bili sigurni da vidite spojnice koje prikazuju koji su tekstualni okviri spojeni, proverite da li Vam je ta opcija uključena u padajućem meniju View > Extras > Show Text Threads, ukoliko piše Hide Text Threads to znači da su vidljivi. Još jedan način da ih prikažete i sakrijete jeste tastaturna prečica Alt+Ctrl+Y.

U ovom slučaju sa slike, OutPort prvog okvira povezan je sa InPortom drugog, što znači da tekst izlazi iz prvog kada nema dovoljno mesta i nastavlja se tj. ulazi u drugi. Ovo je izgled spojenih tekstualnih okvira bez ikakvog teksta u njima. U slučaju da je postojao tekst u prvom okviru koji nije mogao ceo da bude ispisan, OutPort postaje crvene boje sa krstićem unutar kvadrata, kao što je prikazano na slici ispod. (tekst možete da unosite sami ili da iskopirate odnekud u okvir komandom Copy/Paste, a najlakše je da pokrenete komandu Type > Fill with Placeholder Text, čime će InDesign popuniti okvir tekstom na latinskom)

 

 

 

Kad primetite da OutPort ovako izgleda, znajte da okvir nije mogao da prikaže celokupni tekst (ili zbog veličine teksta ili zbog veličine fonta kojim je tekst ispisan). Tada ćete nastaviti tekst na isti način kao što smo to i malopre uradili. Kliknite na OutPort crvene boje, kursor će se automatski promeniti dajući Vam znak da nosi nastavak teksta i da InDesign očekuje da odredite ili napravite novi tekstualni okvir. Prelaskom preko postojećeg tekstualnog okvira ponovo će imati lanac kao ikonicu, što znači da ćete klikom na okvir preneti ostatak teksta.

 

 

 

Možete imati veliki broj tekstualnih okvira koji su upravo na ovaj način spojeni, a tekst u njima se smatra kao jedna priča, odnosno Story. U slučaju da selektujete sve tastaturnom prečicom Ctrl+A, nećete selektovati samo tekst koji se nalazi u trenutno selektovanom okviru, već u svim okvirima koji su na ovaj način povezani. Ukoliko imate više tekstualnih okvira koji su spojeni, a potom selektujete jedan u sredini i izbrišete ga tastaturnom prečicom Backspace, izbrisaćete samo okvir, a tekst koji je bio u njemu će se samo nastaviti u prvom sledećem okviru sa kojim je izbrisani tekstualni bio povezan. Ukoliko želite da pokidate vezu između dva tekstualna okvira, dovoljno je da kliknete na InPort okvira koji izbacujete, u tom momentu primetićete da je kursor promenio izgled i da sada ima polomljeni lanac u donjem desnom uglu, čime Vas InDesign obaveštava da će nastavak biti prekinut. Klikom unutar okvira dok je kursor takvog izgleda definitivno ćete prekinuti tu vezu. To naravno važi samo ukoliko kliknete na InPort ili Outport susednih okvira sa kojima su spojeni, kako se ne može pokidati veza između okvira koji nisu direktno spojeni putem InPort-Outport.

Kada kreirate knjigu ili časopis, najbolja opcija je da formirate tekstualne okvire na Master stranici prilikom kreairanja novog dokumenta, kako bi tekst koji imate bio ispisan unutar okvira svih stranica koje su obeležene kao A-Master. To ćete uraditi ukoliko u Dialog Box-u New (File > New... ili Ctrl+N) za kreiranje novog dokumenta štiklirate opciju Master Text Frames, podesite opciju vezanu za broj kolona, razmaka među njima i margina i potom kreirajte novi dokument.

Kada je dokument kreiran, primetićete da je Master strana dobila odlike koje ste zadali, ali takođe da je i prva stranica dokumenta u panelu Pages dobila odlike A-Maser strane. Kako biste aktivirali tekstualni okvir na prvoj stranici dokumenta koji je postavljen tu na osnovu Mastera, potrebno je da držite Shift+Ctrl i potom kliknete jednom unutar okvira. Sada dva puta kliknite unutar okvira Selection alatkom ili jednom ukoliko je aktivna Type Tool alatka kako biste ušli u njega i krenuli da ispisujete tekst.

 

Napomena:

 

Svaki put kada imate kreiran tekstualni okvir na Master stranici, kada ste na stranici dokumenta koja ima osobine tog Mastera potrebno je da držite Shift+Ctrl i kliknete na jedan od okvira kako bi ispisivanje teksta u njemu bilo omogućeno.

 

Unesite određeni veći tekst (kopiran sa interneta ili iz word dokumenta copy/paste opcijom) i desiće se sledeće — ako je tekst manji biće ispisan u tom okviru, a ukoliko tekst nije mogao da stane u okvir aktivne prve stranice, InDesign će automatski kreirati nove, dodatne stranice na osnovu iste Master strane, i u njihovim predefinisanim tekstualnim okvirima će ispisati tekst do kraja. U zavisnosti od veličine teksta, veličine tekstualnog okvira na stranicama, margina itd. InDesign će dodati jednu ili više stranica, koliko god bude bilo potrebno da ispiše ceo tekst koji ste kopirali.

Celokupni tekst nalaziće se u više spojenih tekstualnih okvira (Text Threads) o kojima smo pričali. U ovom slučaju, InDesign ih je automatski spojio kako bi ceo tekst mogao da bude ispisan, ali i Vi sami možete da spajate okvire, kako na Master strani tako i na stranicama Vašeg dokumenta, što ćemo uskoro i raditi. Odzumirajte dokument, Selection alatkom selektujte tekstualni okvir na prvoj stranici i primetićete sledeće:

 

 

 

Koliki god da unesete tekst, InDesign će ga automatski stavljati u nove okvire kreirajući i nove stranice. Ovo važi samo za Master strane, ali ukoliko želite da Vam se to dešava u toku ispisivanja teksta i na običnim stranicama, pokrenite komandu Edit > Preferances > Type... čime ćete otvoriti Dialog Box Preferances, odeljak Type u kojem možete da uređujete opcije vezane za tekst. U donjem delu, nalaze se opcije Smart Text Reflow koje se odnose upravo na automatski protok teskta iz okvira u okvir. Kada je štiklirana opcija Limit to Master Text Frames, nastavak teksta na novim stranicama se dešava samo ukoliko imaju odlike Master stranice i ako je pri tom čekirana malopređašnja opcija iz Dialog Boxa New (Master Text Frames). Ukoliko je odštiklirate, to će se desiti i sa bilo kojim drugim tekstualnim okvirom na kreiranoj Master stranici ili običnoj stranici u dokumentu, ali postoje određeni uslovi koje morate ispoštovati kako bi se to desilo:  morate imati minimum dve stranice i dva tekstualna okvira koji su spojeni (po jedan na svakoj stranici dokumenta). Iskopirajte tekst u prvom okviru, ukoliko je velik i ne može da stane, preći će u drugi, a u slučaju da mu i to nije bilo dovoljno, automatski će napraviti novi okvir na trećoj stranici, itd.  Ipak je najbolje da to radite sa stranicama koje imaju odlike Master strane koju ste prethodno definisali, kako bi okviri bili na poravnani i na istim pozicijama na svakoj stranici.Uređivanje priče u tekstualnom okviru — Story Editor

Kada ste završili sa unosom teksta i želite da ga uređujete, najbolje je da alatkom Selection selektujete okvir teksta, a potom pokrenete komandu Edit > Edit in Stroy Editor... Otvoriće Vam se Dialog Box koji služi za uređivanje teksta i može biti koristan u slučaju kada imate raznolik tekst koji prelazi iz okvira u okvir na više strana koje su između ostalog ispunjene i raznim slikama. Kako Vas sve to ne bi zbunjivalo, jednostavno otvorite Story Editor i sav tekst koji u njemu uredite odraziće se na selektovani.


Text Wrap Opcija

Kada pominjemo slike, odnosno, u našem slučaju okvire sa grafikom, u kombinaciji sa tekstualnim okvirima u velikom broju slučajeva će se dešavati da želite da ubacite okvir sa grafikom na delu stranice koji (na osnovu Master ili vašeg izgleda stranica dokumenta) je ispunjen tekstom, odnosno preko tekstualnog okvira. U dizajnu stranica panel Text Wrap je veoma korisna alatka jer Vam omogućava kontrolu u kombinovanju ove dve vrste objekata u InDesignu. Kada postavite grafiku, odnosno okvir sa grafikom preko teksta, ukoliko se u hijerarhijskom redosledu nalazi ispred teksta, prekriće ga, dok u slučaju da se nalazi ispod, tekst će prelaziti preko grafike. Otvorite panel Text Wrap komandom Window > Text Wrap, selektujte grafiku koju ste postavili iznad teksta i potom odaberite jednu od ponuđenih opcija koje se nalaze u panelu Text Wrap.

 

 

 

 1. No Text Wrap — ne postoji nikakav prelom teksta u odnosu na grafiku
 2. Wrap Around Bounding Box — prelom teksta oko graničnog okvira grafičkog okvira
 3. Wrap Around Object Shape — prelom teksta oko ivica samog grafičkog objekta, ne njegovih okvira
 4. Jump Object — tekst preskače objekat i nastavlja se ispod njega
 5. Jump to next Column — tekst dolazi do grafike, a potom prelazi na sledeću stranicu
 6. Top Offset — gornji razmak između teksta i grafike
 7. Bottom Offset — donji razmak između teksta i grafike
 8. Left Offset — razmak između leve strane grafike i teksta koji se nalazi sa njegove leve strane
 9. Right Offset — razmak između desne strane grafike i teksta koji se nalazi sa njegove desne strane
 10. Wrap To — meni za izbor preloma teksta uz stranice grafike (tekst će se nalaziti sa desne strane grafike, leve, leve i desne strane, strane koja je okrenuta ka sredini duplerice, strane koja je okrenuta ka ivicama duplerice, ili na većoj površini sa leve ili desne strane)


Contour Options se aktiviraju samo kada odaberete opciju Wrap Around Object Shape.


Type on a Path — unos teksta po vektorskoj putanji

Alatkom Type on a Path Tool u mogućnosti ste da tekst ispisujete po vektorskoj putanji (bilo da je zatvorena ili otvorena). Potrebno je da kreirate vektorsku putanju, a potom da aktivirate alatku Type on a Path iz ToolBoxa i  kursorom kliknete na putanju na kojoj želite da ispisujete tekst. Primetićete da ćete onog momenta kad postavite kursor preko vektorske putanje dobiti mali plus u gornjem desnom uglu, na taj način Vas InDesign obaveštava da ćete klikom od vektorske putanje napraviti tekstualnu putanju.


Uređivanje teksta ispisanog na otvorenoj i zatvorenoj vektorskoj putanji

Po stvaranju vektorske putanje u putanju sa tekstom, selektujte je uz pomoć Direct Selection alatke klikom na sam tekst i primetićete linije graničnike koje kontrolišu odakle i dokle će na putanji biti unešen tekst, kao i centar putanje. Na tim graničnicima se takođe nalaze InPort i OutPort. Graničnici su tačke početka teksta (Start Point), kraja teksta (End Point) i na sredini putanje središnja tačka (Centre Point).

 

 

 

 • Start Point — uz pomoć njega ćete odrediti gde počinje Vaš tekst u okviru izabrane putanje
 • Centre Point — uz pomoć njega ćete odrediti sa koje strane putanje će biti ispisan tekst, a takođe ga možete i centrirati na putanji
 • End Point — uz pomoć njega ćete odrediti gde se završava tekst u okviru Vaše putanje


Bilo kakvo izmeštanje ovih tačaka vršite sa Direct Selection alatkom. U trenutku kada prelazite preko linije graničnika, kursor će promeniti izgled. Kliknite na jednu od linija (Start, Centre ili End) i držeći levi taster miša, prevucite ih na željeno mesto. Dok Start i End premeštate po putanji, Centre Point će moći da se premešta sa jedne i druge strane putanje, čime određujete gde će biti ispisan tekst, ispod ili iznad, ali takođe njime možete i centrirati tekst na putanji ukoliko ga prevlačite levo ili desno.

 

 

 

Kada tekst ispisujete po zatvorenoj putanji, razlika je u tome što imate i Start i End Point u istoj tački (*setite se kada smo crtali zatvorene vektorske oblike, zatvarali smo ih klikom na tačku odakle smo počeli, upravo zato se Start i End u ovom slučaju nalaze u jednoj tački).

Iako se nalaze na istom mestu, Direct Select alatkom ih možete izmestiti prevlačeći ih po putanji. Ukoliko graničnu liniju gde su Start i End Point krenete da prevlačite ka početku teksta, izvućićete Start Point, ukoliko krenete da prevlačite ka kraju teksta, izvućićete End Point. Prelaskom kursorom preko njih vodite račina da ih ne povlačite klikom na InPort ili OutPort, već na samoj graničnoj liniji (primetićete da se kursor miša menja i dobija malu vertikalnu liniju sa desne strane i plusić, a prelaskom preko center pointa kursor dobija vertikalnu liniju sa obrnutim malim slovom T desno). Sa suprotne strane u odnosu na to gde su spojene tačke početka i kraja teksta, nalazi se Centre Point, kojim ćete i ovde podešavati sa koje strane će se nalaziti tekst, kao i prevlačenje i centriranje u okviru zatvorene putanje uz pomoć Direct Select alatke.

 

 

 

Pozicioniranje teksta može biti problem ukoliko je sama putanja komplikovana. Kada Vam se dogodi nešto slično, InDesign Vam nudi dodatne opcije za podešavanje i parametre za postizanje specijalnih efekata teksta komandom Type > Type on a Path > Options... Otvoriće Vam se Dialog Box kao na slici ispod:

 

 

 

 • Effect — ovaj padajući meni Vam nudi opcije za distorziju tekstana putanji poput Skew, 3D Ribbon, Stair Step i Gravity
 • Align to Path — poravnanje određenog dela teksta (Baseline, Ascender, Descender, Centre) na osnovu određenog dela vektorske putanje (Centre)
 • Spacing — podešavanje razmaka slova na putanji
 • Flip — aktivacijom ćete samo prebaciti tekst na suprotnu stranu putanje

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Unošenje teksta u okvire i protok teksta kroz više okvira 1
 • Unošenje teksta u okvire i protok teksta kroz više okvira 2
 • Unošenje teksta u okvire i protok teksta kroz više okvira 3