Dobro razumevanje Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i na koji način on funkcioniše će vam umnogome pomoći, kao sistemskom administratoru, da efektno dodeljujete Internet Protocol IP adrese u vašem mrežnom okruženju. U ovoj lekciji videćete kakvu ulogu ima Dynamic Host Configuration Protocol u mrežnoj infrastrukturi. Na kraju ove lekcije bićete u mogućnosti da:
 • Objasnite šta je to DHCP
 • Da opišete kako radi DHCP
 • Da objasnite kako ruteri forvarduju (prenose) DHCP broadcast pakete
 • Da opišete kako DHCP Relay Agent radi

U Transmission Control Protocol Internet Protocol  TCP-IP mrežama, mnogi komponenti se koriste da bi osigurali da svaki TCP-IP host može da komunicira sa drgim TCP-IP hostom i da može bez problema da pristupi mrežnim resursima.

DHCP je TCP-IP protokol koji nudi način da dinamički (automatski) dodeljujemo IP adrese kompjuterima na mreži.

Predstavljanje DHCP-a

Svi TCP-IP hostovi kao što su klijentski kompjuteri ili mrežni uređaji zahtevaju TCP-IP adresu i konfiguracione podatke. Sistemski administratori mogu ručno da konfigurišu i održavaju IP konfiguraciju za klijente ili mogu da koriste DHCP da bi dinamički dodelili, konfigurisali i doržavali TCP-IP konfiguracione podatke za svaki host na mreži. Iz razloga što DHCP centralizovano upravlja dodeljivanjem IP adresa DHCP u isto vreme sprečava pojavu IP address konflikta i smanjuje posao administratora. DHCP takođe štedi IP adrese iz razloga što IP adrese koje on dodeljuje traju određeni vremenski period koji se naziva Lease Period.

Kao dodatak konfigurisanja DHCP servera da nudi TCP-IP konfiguraciju klijentima ( IP adresu i konfiguracione podatjke) na mreži, DHCP server možemo da konfigurišemo da klijentima dodeljuje dodatne informacije. Ove informacije mogu da uključuju podatke o Defoltnom Gateway-u ili ruteru, Domain Name System ili DNS i Windows Internet Name System ili WINS serverima.


 

Na primer, kada je klijent dodat na mrežu klijent zahteva TCP-IP konfiguracione podatke za određenu podmrežu da bi mogao da komunicira sa ostalim kompjuterima na mreži. Klijent šalje DHCP Broadcast paket jer želi da uspostavi kontakt sa DHCP serverom na mreži koji mora da mu dodeli TCP-IP konfiguracione podatke. Kada dostupni DHCP server primi DHCP Broadcast paket od klijenta na mreži, DHCP server odgovara i u odgovori nudi klijentu TCP-IP konfiguracione podatke. U slučaju da se DHCP server ne nalazi na lokalnoj podmreži moramo da osiguramo da klijentov DHCP Broadcast paket može da se pošalje u drugu podmrežu pritom koristeći ruter. U slučaju da je DHCP server na drugoj podmreži konfigurisan da dodeljuje IP adrese i TCP-IP konfiguraciju klijentima koji se nalaze na drugoj podmreži tada DHCP server na udaljenoj podmreži može da pošalje TCP-IP konfiguracione podatke klijentima koji se nalaze u drugoj podmreži (subnet). U slučaju da nismo omogućili ruteru da forvarduje DHCP broadcast pakete ruter će tada odbiti da prosledi DHCP broadcast pakete i klijent neće moći da dobije TCP-IP konfiguracione podatke.

Takođe, možemo da konfigurišemo DHCP Relay Agenta ako ne postoji nijedan DHCP server na lokalnoj podmreži. Kada host pošalje DHCP broadcast paket DHCP Relay Agent poseduje IP adresu DHCP servera koji se nalazi na udaljenoj podmreži i može da adresira Broadcast paket direktno ka DHCP serveru na udaljenoj mreži. Udaljeni DHCP server šalje TCP-IP konfiguracione podatke nazad ka Relay Agentu koji dalje šalje broadcast na podmreži. Host prima podatke od Relay Agenta.

U ovom primeru videli ste kako DHCP radi u mrežnoj infrastrukturi, kako možete da omogućite ruterima da forvarduju DHCP Broadcast pakete i kako DHCP Relay Agent radi da bi pomogu i osigurao da hostovu budu u mogućnosti da dobijaju TCP-IP konfiguracine podatke.


TCP-IP konfiguracioni podaci

U TCP-IP mrežama sistemski administratori mogu da konfigurišu DHCP server na mreži i na taj način dinamički dodele IP adrese klijentima. Konfiguracija DHCP servera umnogome pomaže administratorima i smanjuje njihove administratroske zadatke. DHCP server pored dodeljivanja TCP-IP konfiguracionih informacija klijentima na mreži može da se konfiguriše da dodeljuje i dodatne TCP-IP informacije u koje spadaju:
 • Informacije o ruteru (Default Gateway)
 • Informacije o Dynamic Name System Serveru (DNS)
 • Informacije o Windows Internet Name Serveru (WINS)Prosleđivanje (forvardovanje) DHCP broadcast paketa: Kada dodamo DHCP klijenta na mrežu, klijenstki kompjuter zahteva IP adresu i ostale TCP-IP konfiguracione podatke da bi mogao da komunicira sa oslaim hostovima na mreži i da bi mogao da pristupa resursima. DHCP Host tada šalje DHCP broadcast paket u potrazi za dostupnim DHCP serverom. U slučaju da se DHCP server nalazi na njegovoj podmreži, DHCP server će prihvatiti zahtev i poslaće odgovor u kojem se nalaze svi TCP-IP konfiguracioni podaci. Međutim, u slučaju da se DHCP server ne nalazi na lokalnoj podmreži i u slučaju da prethodno nismo konfigurisali rutere da prosleđuju DHCP Broadcast pakete, kada DHCP broadcast paket dođe do rutera, ruter će taj paket odbaciti i TCP-IP host neće dobiti TCP-IP konfiguracione podatke. Da bi host mogao da kontaktira DHCP server koji se nalazi na udaljenoj mreži, sistemski administrator mora da konfiguriše ruter da prosleđuje DHCP broadcaast pakete ili da na podmrežu postavi DHCP Relay Agenta.
 • Konfiguracija rutera da prosleđuje DHCP broadcast pakete
 • Konfiguracija DHCP Relay agenta na lokalnoj podmreži hosta

 
Slučaj kada nismo konfigurisali ruter da prosleđuje DHCP broadcast pakete

 


Slučaj kada smo konfigurisali DHCP Relay Agenta na lokalnoj podmreži

Dodaj komentar Sviđa mi se - (4) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Uloga DHCP servisa u mrežnoj infrastrukturi 1
 • Uloga DHCP servisa u mrežnoj infrastrukturi 2