Uvod

Svakom kompjuteru je neophodno na neki način reći šta treba da uradi. Da bi to bilo moguće, svaki kompjuter mora da ima neki uređaj koji omogućava unošenje podataka i komandi od strane korisnika. Ovu uređaji se nazivaju ulaznim. Postoji veliki broj različitih ulaznih uređaja. Neki od njih su uobičajeni i široko rasprostranjeni, dok su drugi specifični za određenu primenu računara. Koji od ulaznih uređaja će korisnik odabrati zavisi od toga za šta koristi računar.

Tastatura

Standardna tastatura se naziva "qwerty" tastatura. Dizajnirana je po uzoru na pisaće mašine i namenjena je prvenstveno za unos teksta. Postoji i mnogo drugih tastatura, na primer električni klavir ili tastatura na bankomatima. One se međusobno veoma razlikuju, prvenstveno po svojoj nameni, koja određuje i koji su tasteri potrebni na tastaturi. Na primer, prazno polje (spacebar) je neophodan taster na tastaturama namenjenim za unos teksta, međutim potpuno je nepotreban na tastaturi bankomata.

Pokazivački uređaji

Veliki broj kompjuterskih sistema prikazuje određene opcije na ekranu kako bi korisnik odabrao neku od njih. Najlakši način da korisnik odabere neku od ponuđenih opcija jeste da pokaže na nju. U ove svrhe koriste se pokazivački ulazni uređaji, kao što su npr. ekrani osetljivi na dodir (touch sensitive screen). Ovi ekrani se koriste na informacionim pultevima kakve možete da vidite na aerodromu ili železničkim stanicama. Takođe, većina današnjih Pocket PC računara koristi touch sensitive ekrane. Naravno, upotreba ekrana osetljivih na dodir nije uvek dobro rešenje.

Najrasprostranjeniji način pokazivanja jeste postavljanje pokazivača kojim se upravlja mišem, ili na neki drugi način, na ekran. Korišćenje miša je veoma udobno na desktop računarima, ali i potpuno nepraktično na laptop računaru ukoliko se nalazite npr. u autobusu. Zbog toga laptop računari imaju mali džojstik ili pločicu osetljivu na dodir pomoću koje se pomera pokazivač na ekranu.

Poseban tip pokazivača je džojstik. Veliki broj igrica koristi džojstik kao ulazni uređaj, ali on ima i mnogo obiljniju primenu, kao što je omogućavanje pilotu da upravlja avionom.

A/D (analogue to digital) konverteri

Ukoliko želite da sačuvate sliku nečega što vidite u kompjuteru ili mikroprocesoru, tada je nophodno da imate uređaj koji će analogni signal da pretvori u digitalni. Za tu namenu koriste se A/D konverteri. Primer ovakvog uređaja je npr. skener, koji analognu sliku pretvara u digitalnu, kao i digitalne kamere i fotoaparati.

Daljinski upravljači

Daljinski upravljači su takođe vrsta ulaznih uređaja. Oni imaju određen broj tastera od kojih svaki ima različitu funkciju i namenu. Kada je neki od njih pritisnut, kodiran signal se šalje do mikroprocesora uređaja koji se kontroliše, obično preko infracrvenih zraka. Nakon dekodiranja signala, uređaj dobija informaciju koji taster je pritisnut i šta dalje treba da preduzme.

Magnetni ulazni uređaji

Magnetni ulazni uređaji se koriste za čitanje dve vrste ulaznih podatka: magnetnih traka i magnetnog mastila. Magnetne trake se obično nalaze na pozadini kreditnih kartica i sadrže informaciju o vlasnikovom bankovnom računu. Danas se one zamenjuju sa malim procesorima umetnutim u plastikom, jer se na taj način smanjuje mogućnost falsifikovanja.

Magnetno mastilo je vrsta mastila koje se koristi specijalno za ispisivanje broja računa na pozadini čeka ili podataka u pasošima građana. Čita se od strane računara pomoću MICR programa (Magnetic Ink Character Recognition).

Čitači optičkih oznaka

Čitači optičkih oznaka (Optical Mark Readers – OMRs) se koriste za detektovanje oznaka načinjenih olovkom na određenim štampanim formularima i dokumentima. Računar nakon čitanja interpretira značenje oznake. Ovakav vid ulaznih podataka se koristi kada se pomoću nekih unapred definisanih formi od korisnika trađi da odabere između više alternativa, kao što je to slučaj kod testova za polaganje vozačkog ispita. Negativna strana ovakvog unosa podataka jeste što često nije u mogućnosti da korektno pročita podatke sa oštećenih dokumenata.

Grafičke table

Grafičke table se koriste za unos podatak koji su crtani ili pisani slobodnom rukom. Korisnik olovkom crta ili piše po tabli, a ona prenosi nacrtano do kompjutera koji podatke iscrtava na ekranu.

Svetlosne olovke

Svetlosne olovke se koriste kao pokazivački uređaji. Korisnik pomoću svetlosnog snopa olovke pokazuje na određeno mesto na ekranu. Kompjuter koristi informaciju o jačini svetlosti i vremenu, kako bi označio poziciju na ekranu na koju je pokazano.

Mikrofon

Mikrofon se koristi za unošenje zvuka u kompjuterski fajl. Zvuci u prirodnom okruženju su analogni podaci, i moraju da budu konvertovani u digitalni zapis kako bi bili smešteni u računaru.

MIDI

Veliki broj današnjih muzičkih uređaja su elektronski, a ne akustični. Da bi signale koje proizvodi neki muzički uređaj računar razumeo, koriste se MIDI uređaji (Musical Instrument Digital Interface). Oni su ugrađeni u muzičku opremu kako bi instrument mogao da komunicira sa računarom. U početku, postojali su različiti standardi za komunikaciju korišćeni od strane proizvođača opreme. 1983. godine ustanovljen je skup kodova od strane tadašnjih vodećih proizvođača koji omogućava komunikaciju između uređaja, nazvan MIDI standard. Kodovima se predstavljaju različiti elementi muzičkog zapisa (glasnost, jačina, tonalitet...) u binarnoj notaciji.

Senzori

Senzori su uređaji koji prikupljaju podatke direktno iz realnog (fizičkog) okruženja. Oni su grubo podeljeni u dve grupe. Jedni prikupljaju podatke koje ljudi mogu da detektuju (temperaturu, svetlost..), a drugi podatke koje ljudska bića ne mogu (magnetizam, mikrotalasni zraci).

Glavni tipovi senzora su:

-         temperaturni

-         zvučni

-         magnetski

-         svetlosni

-         senzori za pritisak

-         senzori za dodir

-         mikro talasni

-         radarski

Poslednja tri senzora se često nazivaju i senzorima za blizinu, jer se koriste da izmere koliko je senzor blizu od nečega.

Na primer, radarski senzor robotizovanog kamiona je u mogućnosti da detektuje prisutnost nekog objekta ispred sebe i na osnovu toga da da upozerenje da se nešto nalazi u blizini. Naravno, radari se koriste i za druge stvari, kao što je detektovanje kišnih oluja za vremensku prognozu.

Senzori za dodir mogu da se ponašaju kao prekidači. Oni predstvljaju primer digitalnog senzor, obzirom da imaju samo dva stanja: ili dodiruju nešto ili ne.

Senzor za temperaturu je analogni senzor – on može da izmeri temperaturu od 20 ili 21 ili 20.5 0C. Obzirom da kompjuteri ne mogu da rade sa analognim vrednostima, neophodno je pomoću A/D konvertora te analogne vrednosti transformisati u didgitalne.

Postoji puno različitih tipova senzora, obzirom da ljudi širom sveta imaju potrebu da mere najrazličitije stvari. Zamislite da želimo da detektujemo da li se naki automobil nalazi blizu semafora. Mogli bismo da emitujemo svetlosne snopove sa jedne strane puta do prijemnika koje se nalazi sa druge strane ulice. Svaki put kad se automobil zaustavi na semaforu, on će prekinuti snop svetlosti i signal će biti poslat kompjuteru od strane prijemnika. Međutim, ovo ne bi bilo dobro rešenje, obzirom da će i bilo koji prolaznik koji prođe tuda, pa čak i ptica koja bi sletela na prijemnik, biti regostrovani kao automobili. U ovom slučaju, bolje je koristiti magnetni senzor, koji bi detektovao automobile kao velike, slabe magnete, a ne bi detektovao ljude ili životinje.

Zadatak 5.1

Dizajner koristi program za dizajniranje uz pomoć kompjutera (CAD softver) da bi dizajnirao novi čajnik. Navedite tri odgovarajuća ulazna uređaja osim tastature i miša.

Odgovor:

-         grafička tabla

-         svetlosna olovka

-         digitalna kamera

-         skener

Zadatak 5.2

Većina ljudi koristi modem u svojim domovima kako bi se povezala na Ineternet preko telefonske linije. Zašto je modem neophodan?

Odgovor:

Modem konvertuje digitalne signale dobijene od kompjutera u analogne, koji mogu da se prenesu preko telefonske linije. Takođe, modem konvertuje analogne signale u digitalne, koje računar razume.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Ulazni uređaji 1
  • Ulazni uređaji 2
  • Ulazni uređaji 3
  • Ulazni uređaji 4