Labele (Label klasa)

 

Labele predstavljaju tekst koji možete da postavite unutar neke druge komponente. Korisnik aplikacije ne može da menja ovaj tekst u toku izvršavanja programa. Labelama odgovara klasa Label paketa java.awt. Ova klasa ima nekoliko konstruktora:

 

Label() – kreira praznu labelu

Label(String tekst) – kreira labelu sa prosleđenim tekstom koji je poravnat levo

Label(String tekst, int poravnanje) – kreira labelu sa prosleđenim tekstom koji je poravnat u zavisnosti od vrednosti argumenta poravnanje. Ovaj argument može imati jednu od sledećih vrednosti: Label.RIGHT, Label.LEFT i Label.CENTER

 

Kada je kreiran objekat klase Label, možete da koristite njegove metode, kako biste postigli željeni izgled i ponašanje labele u toku izvršavanje programa.

 

getText() – kao vrednost vraća objekat String koji predstavlja tekst ispisan u labeli

setText() – menja tekst u labeli

getAllignment() – vraća broj koji predstavlja poravnanje teksta

setAllignment() – postavlja određeno poravnanje teksta

 

 

Dugmad (Button klasa)

 

Dugmad su uobičajene komponente pomoću kojih se generiše neki događaj ukoliko ih korisnik pritisne. Klasa Button ima dva konstruktora:

 

Button() – kreira dugme bez tekste

Button(String tekst) – kreira dugme na kome je ispisan tekst

 

 

Metodi klase Button koji se najčešće koriste su:

 

getLabel() - kao vrednost vraća tekst ispisan na dugmetu

setLabel() – menja tekst napisan na dugmetu

 

 

Check polja (Checkbox klasa)

 

Check polja su elementi korisničkog interfejsa koji mogu da imaju dva stanja: on i off (uključeno i isključeno, tačno i netačno, selektovano i neselektovano). Oni ne proizvode događaje direktno, kao dugmad, već se njihova stanja obrađuju unutar nekih drugih akcija.

 

Kreiraju se pomoću nekoliko konstruktora:

 

Checkbox() – kreira prazno check polje, neselektovano

Checkbox(String tekst) – kreira check polje sa odgovarajućim tekstom

Checkbox(String tekst, boolean stanje) – kreira check polje sa odgovarajućim tekstom i stanjem (on ili off)

 

Neki od metoda klase Checkbox su:

 

getLabel() – vraća tekst pridružen check polju

setLabel() – menja tekst pridružen check polju

getState() – vraća vrednost true ili false, u zavisnosti da li je polje uključeno ili ne

setState() – menja stanje polja

 

 

Radio dugmad (CheckboxGroup)

 

Radio dugmad imaju isti izgled kao i check polja, s tom razlikom što samo jedno polje u grupi može da bude uključeno. Da biste kreirali grupu radio dugmadi, prvo kreirajte objekat klase CheckboxGroup

 

          CheckboxGroup cbg = new CheckboxGroup();

 

Zatim kreirajte i dodajte pojedinačna check polja u kreiranu grupu, koristeći sledeći konstruktor:

 

          add(new Checkbox("Da", true, cbg));

          add(new Checkbox("Ne", false, cbg));

 

Obzirom da samo jedno polje u grupi može da bude uključeno, ukoliko dodate nekoliko polja sa argumentom true, samo poslednje dodato će zaista i biti uključeno.

 

Svi već pomenuti metodi klase Checkbox mogu biti primenjeni i na radio dugmad, a takođe i metodi klase CheckboxGroup:

 

getSellectedCheckbox() -  vraća polje koje je trenutno selektovano

setSellectedCheckbox() – selektuje odgovarajuće polje

 

 

Tekst polja (TextField i TextArea klase)

 

Tekst polja su komponente koje omogućavaju unos teksta od strane korisnika. Jednolinijska tekst polja omogućavaju unos u jednom redu i njima odgovara klasa TextField. Za kreiranje tekst polja koristi se nekoliko konstruktora ove klase:

 

TextField()- kreira prazno tekst polje širine 0 (obično se povećava od strane menadžera prostornog rasporeda)

TextField(int broj) – kreira prazno tekst polje, pri čemu broj koji je prosleđen kao argument određuje minimalan broj karaktera koji se prikazuju

TextField(String tekst) – kreira tekst polje i prikazuje određeni tekst unutar njega

TextField(String tekst, int broj) – kreira tekst polje sa određenim brojem karaktera (broj) teksta

 

 

Na raspolaganju su vam sledeći metodi ove klase:

 

getText() – kao vrednost vraća tekst koji se trenutno nalazi u tekst polju

setText() – postavlja tekst u tekst polje

getColumns() – vraća dužinu teksta, tj. broj karaktera teksta

select() – selektuje određen broj karaktera u tekstu

selectAll() – selektuje ceo tekst

setEditable() – određuje da li je moguće unositi tekst u tekst polje ili ne

setEchoChar() – postavlja karakter koji će se prikazivati na ekranu umesto teksta koji se unosi (na primer * za polja u koja se unosi lozinka)

 

Za kreiranje tekst polja koja omogućavaju unos više linija teksta koristi se klasa TextArea. Sadržaj ovih polja možete da listate pomoću scrollbar-a.

 

 

Liste (List klasa)

 

Liste su komponente koje prikazuju nekoliko stavki koje mogu biti skrolovane i selektovane. Kreiraju se pomoću konstruktora klase List:

 

List() – kreira praznu listu koja dozvoljava da samo jedna stavka bude selektovana

List(int broj, boolean b) – kreira listu sa određenim brojem stavki koje su vidljive, dok argument b određuje da li su dozvoljene višestruke selekcije

 

Nakon kreiranja liste, stavke se dodaju u nju pomoću metoda add(). Na primer:

 

          List lista = new List(5, true); // pet stavki će biti vidljive

          lista.add ("Beograd"); // dodaje stavke u listu

          lista.add ("Nis");

          add(lista); // ubacuje listu u kontejner

 

Neki od metoda ove klase su:

 

getItem() – vraća stavku na navedenoj poziciji

getItemCount() – vraća ukupan broj stavki u listi

getSelectedIndex() – vraća indeks selektovane stavke

getSelectedIndexes() – vraća niz brojeva koji odgovara selektovanim stavkama

getSelectedItem() – vraća selektovanu stavku

getSelectedItems() – vraća niz selektovanih stavki

select() – selektuje odgovarajuću stavku

remove() – briše stavku iz liste

removeAll() – briše sve stavke iz liste

 

 

Klizači (Scrollbar klasa)

 

Unutar tekst polja i lista, klizači se postavljaju automatski ukoliko je to potrebno. Međutim, u Javi imate mogućnost i da klizače koristite nezavisno od drugih komponenti. Oni se uglavnom koriste za selektovanje vrednosti iz nekog opsega.

 

 

Konstruktori ove klase su:

 

Scrollbar() – kreira vertikalno orijentisan klizač, sa opsegom od 0 do 0

Scrollbar(int broj) – kreira klizač sa opsegom od 0 do 0, koji je postavljen, u zavisnosti od argumenta broj, horizonatalno ili vertikalno

Scrollbar(int o, int i, int w, int min, int max) – kreira klizač orijentacije o, sa inicijalnom vrednošću i, opsegom od min do max i veličinom središnjeg dela w

 

Scrollbar klasa ima nekoliko metoda za manipulisanje klizačem.

 

getMaximum() – vraća maksimalnu vrednost klizača

getMinimum() – vraća minimalnu vrednost klizača

getValue() – vraća trenutnu vrednost definisanu pozicijom klizača

setValue() – postavlja vrednost klizača

setUnitIncrement() – postavlja za koliko se menja vrednost klizača odabirom strelica na njegovom kraju

setBlockIncrement() – postavlja za koliko se menja vrednost klizača odabirom središnjeg njegovog središnjeg dela

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Standardne kontrole grafičkog interfejsa 1
  • Standardne kontrole grafičkog interfejsa 2
  • Standardne kontrole grafičkog interfejsa 3