Sociološki aspekti

Prvi kompjuteri su nastali pre 60 godina. Od tada, oni se neprestano razvijaju. U početku su korišćeni najviše u vojne i naučne svrhe, dok većina ljudi nije ni znala za njihovo postojanje. Međutim u poslednjih dvadesetak godina, računari su ušli u živote svih ljudi na planeti, bez obzira na profesiju kojom se bave i na stepen njihovog obrazovanja. Pri tome, računari su drastično uticali na način života i rada ljudi.

Na primer, u fabrikama čelika proces proizvodnje je zahtevao prisustvo veoma obučenih radnika koji su na osnovu različitih parametara, kao što je boja metala prilikom topljenja, odlučivali kada treba dodati određene primese. Kada je fabrika kompjuterizovana i kada su kontrolisanje procesa proizvodnje preuzeli računari, veštine i znanja ovih radnika više nisu bili potrebni. S druge strane, ukazala se potreba za novim profilima radnika, koji održavaju kompjuterske sisteme.

I druge oblasti ljudskog delovanja su bitno promenjene pojavom kompjutera.

U trgovini i ugostiteljstvu, račun koji korisnik plaća je sačinjen od strane kompjutera, pa je na taj način smanjena mogućnost greške prilikom sabiranja. Daktilografi koriste kompjuterske tekst procesore umesto pisaćih mašina. Obzirom da današnji tekst procesori imaju dodatne alate za proveru pravopisa i gramatike, rezultati i učinci današnjih daktilografa su mnogo bolji. Samim tim je povećana i produktivnost radnika, pa je manje ljudi potrebno za posao daktilografa u jednoj firmi.

Inžinjeri su ranije morali da sami vrše različita komplikovana matematička izračunavanja, dok danas u te svrhe koriste računare. Sam proces izračunavanja je znatno ubrzan i pouzdaniji, obzirom da je smanjena mogućnost greške.

Loši efekti kompjuterizacije

Kao što je već pomenuto, kompjuterizacijom različitih procesa u proizvodnji, gubi se potreba za određenim profilima radnika. Ovo je negativan efekat kompjuterizacije, obzirom da na taj način nestaju neke veštine i znanja koje su ljudi ranije posedovali.

Takođe, kompjuteri i njihova upotreba u poslu mogu da imaju i negativne efekte po zdravlje ljudi:

-         ljudi mnogo više sede i manje se kreću

-         dugo gledanje u ekran dovodi do toga da se oči manje kreću, pa se očne jabučice manje vlaže. Ovo dovodi do stanja poznatog kao "suvo oko".

-         kada osoba dugo koristi kompjuter, ruke ponavljaju jednu te istu akciju veliki broj puta. Ovo može da izazove bolest nazvanu RSI – Repetitive Strain Injury, koja je slična artritisu.

Kako bi se smanjile loše posledice korišćenja računara po zdravlje ljudi, trebalo bi praviti pauze u radu, koristiti kvalitetne i ergonomski dizajnirane stolice i tastature, koristiti filtere za monitore i sl.

Uticaj Interneta

Jedna od najvećih promena u životu ljudi nastala je pojavom Interneta. Obzirom da je Internet globalna mreža računara koja sadrži jako veliki broj najrazličitijih vrsta podataka, vrlo brzo se ukazala potreba za alatima koji bi obezbedili pronalaženje određene informacije na Internetu. U tu svrhu razvijeni su pretraživači (search engines). Njihova efikasnost i preciznost se povećava i razvija, kako bi korisniku bilo omogućeno da u što kraćem roku pronađe web stranu koja ga zanima. Internet treba koristiti obazrivo, obzirom da sadržaj na Intenetu niko ne kontroliše, pa samim tim ni verodostojnost informacija koje se na njemu pojavljuju.

Sem prostog prikazivanja činjenica i informacija, Internet se koristi i za razne druge namene, kao što je npr. naručivanje i kupovina robe, rezervacija različitih turističkih usluga i aranžmana, elektronsko bankarstvo i dr.

Ekonomski razlozi za kompjuterizaciju

Ukoliko se jedno preduzeće odluči za kompjuterizaciju svog poslovanja, neophodno je prvo da nabavi odgovarajuću opremu (računare) i prateći softver. Takođe, neophodno je da preduzeće dodatno obuči svoje radnike za korišćenje računara. Sve to zahteva veliki iznos novčanih sredstava i predstavlja veliki trošak za preduzeće. Pa ipak, današnja preduzeća i kompanije uglavnom posluju pomoću računara. Razlog tome je što računari donose veliki broj prednosti:

-         povećava se efikasnost administrativnih radnika i time smanjuje broj potrebnih radnika

-         čuvanje i pretraživanje podataka je brže i pouzdanije na računarima, pa je i usluga koju preduzeće pruža klijentima bolja (npr. potrebno je manje vremena za davanje informacije klijentu)

-         kompjuterizovan proces proizvodnje smanjuje mogućnost greške i omogućava kontrolisanje i obezbeđivanje standardnog kvaliteta prozvoda

-         sve ovo dovodi i do manje cene usluge ili proizvoda, pa je time preduzeće konkurentnije na tržištu

Uticaj na proces učenja

Ljudi koji se u svom poslu oslanjaju na računare, moraju da budu adekvatno obučeni za njihovo korišćenje. Obuka zaposlenih podrazumeva angažovanje instruktora koji će da vrše tu obuku, kao i odsustvo radnika sa posla za vreme obuke. Ovaj proces je veoma skup. Zato se danas često za obuku koriste specijalno pisani kompjuterski programi za ovu svrhu, obično u obliku multimedijalnih paketa (programa koji koriste tekst, slike, video materijal, zvučne zapise i sl.). Na taj način, radnici mogu da se obuče za rad uz znatno smanjene troškove.

Inspirisane ovim trendom, i škole počinju da koriste specijalan softver za obučavanje đaka i studenata. Ovakav način učenja se naziva computer-aided learning (CAL).

Zadatak 2.1

Studenti danas koriste kompjuterske informacione sisteme za pronalaženje informacija i materijala neophodnih za učenje, umesto pisanih materijala.

a)     Navedite dve prednosti koje studenti imaju od korišćenja računara u procesu učenja

b)     Objasnite dva načina smanjenja troškova preuzimanja elektronskih podataka.

Odgovori:

a)     - veća količina dostupnih informacija

-         interaktivan proces učenja

-         korišćenje sajtova specijalizovanih za određenu temu

-         učenje korišćenjem multimedije

-         aktuelnost informacija

-         pristup bazama podataka širom sveta

-         brže pretraživanje

b)      - zabrana pristupa u određeno doba dana

-         manja cena poziva uveče ili tokom vikenda

-         snimanje podataka na korisnikov računar, kako bi bilo omogućenje pregledanje materijala offline

-         korišćenje samo tekstualnih formata, bez grafike, slika, zvuka ili video zapisa

-         korišćenje modema i veza sa većim protokom

-         kompresovanje podataka pre učitavanja

Zadatak 2.2

Supermarket je rešio da pređe sa običnog preuzimanja porudžbina na kompjuterizovano naručivanje. Navedite dva načina na koje bi bilo moguće obučiti osoblje za korišćenje kompjuterskog sistema.

Odgovori:

-         organizovanje obuke koju bi izvodili instruktori

-         korišćenje probne verzije softvera u određenom periodu potrebnom za obuku zaposlenih

-         korišćenje multimedijalnih paketa pomoću kojih bi se zaposelni sami obučili za rad

-         CAL

Zadatak 2.3

Navedite dva uređaja koja se koriste u svakodnevnom životu, a koji su kontrolisani od strane kompjutera. Za svaki od njih navedite dva načina na koji su ti uređaji uticali na život čoveka.

Odgovori:

-         Mobilni telefon

o        mogućnost da osoba bude u kontaktu sa drugima

o        obavljanje poslova van kancelarije

-         Sistem za klimatizaciju

o        čini život komfornijim

o        omogućava život i rad u područjima sa veoma toplom ili hladnom klimom

-         Alarmni sistemi

o        omogućava ljudima da se osećaju sigurnije u svojim kućama

o        smanjuje mogućnost krađe

-         Digitalna kamera

o        automatska podešavanja parametara fotografije/video zapisa

o        omogućava pregledanje snimljenog materijala i time daje mogućnost za snimanje boljih fotografija/video zapisa

Zadatak 2.4

Navedite dve prednosti za ljude koji koriste Internet u svojim kućama.

Odgovori:

-         Elektronska pošta omogućava ljudima da budu u kontaktu sa osobama koje žive daleko od njih, a da pri tome izbegnu troškove skupih telefonskih razgovora. Takođe, elektronska pošta omogućava da informacije stigne od jedne osobe do druge u kratkom vremenskom intervalu, mnogo brže nego prilikom korišćenja obične pošte.

-         Kupovina preko Interneta omogućava ljudima da uporede cene i nabave određenu robu od kuće, bez potrebe za obilaskom velikog broja prodavnica.

-         Pretraživači omogućavaju ljudima pronalaženje bilo koje vrste informacije veoma brzo i jednostavno.

-         Korišćenje različitih foruma i diskusionih grupa na Internetu omogućavaju jednoj osobi da se posavetuje sa drugim ljudima sličnih interesovanja ili profesije.

-         Elektronsko bankarstvo omogućava uvid u stanje i praćenje promena na računu, kao i prenos sredstava sa računa, bez potrebe za odlaskom u banku i čekanja u redovima.

Zadatak 2.5

Zaposleni u jednoj kancelariji koriste kompjutere veliki broj sati u toku dana.

Navedite jedan zdravstveni problem koji može da bude posledica korišćenja računara, kao i način njegove prevencije.

Odgovori:

-         RSI

-          ergonomski dizajnirana tastatura

-         česte pauze

-         povreda oka

-         odgovarajuće osvetljenje

-         česte pauze

-         redovne kontrole oftalmologa

-         glavobolja

-         odgovarajuće osvetljenje

-         česte pauze

-         redovne kontrole kod lekara

-         bol u leđima

-         korišćenje podesive stolice

-         korišćenje ergonomski dizajnirane stolice

-         česte pauze

-         odgovarajuća visina stola

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Sociološki i ekonomski aspekti upotrebe računara 1
  • Sociološki i ekonomski aspekti upotrebe računara 2
  • Sociološki i ekonomski aspekti upotrebe računara 3
  • Sociološki i ekonomski aspekti upotrebe računara 4