SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio je osnovna alatka koja se koristi za upravljanje bazama podataka i objektima te baze:

 • Koje sistemske baze podataka dobijate uz SQL Server 2008 Express?
 • Šta sve sadrži čvor Security u alatki Management Studio?
 • Koji sve objekti servera postoje?
 • Šta sve sadrži čvor Replication u alatki Management Studio?
 • Šta sve sadrži čvor Management u alatki Management Studio?
 • Kako se pridružuje SQL Server baza podataka?


Management Studio je alatka koja obuhvata Enterprise Manager i Analyzer.

SQL Server Management Studio je umnogome osnovni alat za administraciju SQL Server-a. Pomoću alata Server Management Studio možete da:

 • Pravite, menjajte i brišete baze podataka i objekte baze podataka.
 • Saznate koje sistemske baze podataka dobijate uz SQL Server 2008 Express.
 • Upravljate rasporedom zadataka kao što su pravljenje zaštitnih kopija i pokretanje izvršavanja paketa SSIS.
 • Prikazujete trenutnu aktivnost, kao što su podaci o tome ko je prijavljen, koji objekti su zaključani i sa kog klijenta su pokrenuti.
 • Upravljate bezbednošću, uključujući stvari kao što su role, nalozi i udaljeni i povezani serveri.
 • Inicirate servis Database Mail Service i upravljate njime.
 • Pravite kataloge servisa Full-taxt search i upravljate njima.
 • Upravljate parametrima konfiguracije za server.
 • Pravite objavljivanje baze i prijavljivanje baze podataka za repliciranje i upravljanje tim procesima.


Kada se uspostavi veza sa serverom koju ste zadali, pojaviće se ekran programa SQL Server Management Studio koji ćete koristiti.

 

Slika 2.4.1. Učitavanje programa SQL Server 2008 i programa SQL Server Management


Uspostavljanje veze s Microsoft SQL Server 2008

 

Slika 2.4.2. Ekranska maska za proveru autentičnosti


Opis opcija

Tip servera - određuje na koji od različitih podsistema SQL Server-a želite da se prijavite (standardni server baze podataka, Analysis Services, Report Server ili Integration Services).

SQL Server - predstavlja Server na koji želite da se prijavite. Kada se želi pristupiti vašem računaru, odabere se opcija lokal, sistem koristi mrežnu biblioteku Shared Memory, samim tim se ne mora pamtiti na kom smo serveru prijavljeni, sa visokim performansama. Kada se koristi pravo ime servera koji se nalazi na lokalnom PC-ju, komunikacija se odigrava preko mrežnog steka i unosiće opterećenje koje potiče od toga što se sistem ponaša kao da komunicirate sa drugim sistemom, bez obzira na činjenicu da se taj drugi sistem nalazi na istom računaru.

Tip provere autentičnosti - mogu se odabrati Windows provera autentičnosti i provera autentičnosti kod SQL Server-a (slika 2.4.3).

Kod Windows provere autentičnosti postoje korisnici i grupe za operativne sisteme. Windows korisnici mapirani su na naloge SQL Server-a u okviru profila WINDOWS korisnika. Kada pokušaju da se prijave na SQL Server, proveravaju se preko Windows domena i mapiraju u role (određuje šta je dozvoljeno korisniku da radi) u skladu sa nalogom. Tu postoji samo jedna lozinka (ako je promenite u Windows domenu, promeniće se i za nalog na SQL Server-u). Sve informacije se uzimaju od informacija prijavljivanja na mrežu. Administrator samo na jednom mestu administrira korisnike.
Provera autentičnosti kod SQL Servera zahteva unos imena i lozinku:

 

Slika 2.4.3. Uspostavljanje autentičnosti s Microsoft SQL Server-om


Primer:

Za SQL Server izabrati opciju (lokal) za proveru autentičnosti. Izaberite Windows Authentication, pritisnite Connect.

Dijalog Login prikuplja sve informacije koje su potrebne za uspostavljanje veze. Kada ih prikupi, sklapa informacije o povezivanju u jedan string veze i šalje ga serveru. Tada se veza ili prihvati ili odbacuje, a ako se prihvati, prozoru Query se dodeljuje identifikator veze tako da se veza može koristiti više puta za nekoliko upita dok ne prekinete vezu (slika 2.4.4).

 

Slika 2.4.4. Uspostavljena je veza sa serverom kojim upravlja Microsoft SQL Server 2008

 

 • Većina stvari koje postoje ovde (New, Open, Save, Cut, Paste itd) je isto kao i u drugim Windows aplikacijama, a koje bi trebalo da poznajete. Specifična stvar je da meniji u Menagement Studio-u zavise od konteksta, uvek se vide promene raspoloživih menija i njihov sadržaj u zavisnosti od toga koji je prozor u programu aktivan.
 • Na levoj strani ekrana programa SQL Management Studio stoji odeljak Object Explorer. Na početku, na desnoj strani ekrana je samo jezičak Summary. Odeljak Object Explorer prikazuje objekte na serveru u obliku hijerarhijskog stabla. To nam omogućava da pronađemo određenu bazu podataka, tabelu, kolonu ili drugu vrstu objekata.


Čvor Database

Čvor Database je prvi čvor u SQL Server Management Studio-u. U okviru čvora Database postoji jedan podčvor ili više njih. Prvi podčvor je System Database. Za svaku bazu podataka koja postoji u serveru, postoji po jedan podčvor (slika 2.4.4). Sistemske baze podtaka koje se nalaze u podčvoru System Database su:

 • Baza PODATAKA master
 • Baza PODATAKA model
 • Baza PODATAKA msdb
 • Baza PODATAKA tempdb


Čvor Security

Čvor Security omogućava upravljanje zaštitom SQL Server-a. Znači, upravljati nalozima za prijavljivanje, dodavati i uklanjati korisnike iz uloga servera i praviti akreditive.


Čvor Logins

Čvor Logins predstavlja korisnike i uloge koji imaju pravo pristupa sistemu. Na slici 2.4.5. se vidi da se u čvoru Logins prikazuju dve vrste ikona. Jedna ikona poredstavlja uloge kojima je odobren pristup bazi podataka, a druga predstavlja korisnike kojima je odobren pristup bazi podataka.

 

Slika 2.4.5. Prikaz čvora Logins

 

Čvor Server Roles

Server Roles su unapred definisane uloge u SQL Server-u. Svaka serverska uloga (Server Roles) ima skup unapred definisanih dozvola. Na slici 2.4.6. vidite koje sve uloge (Rols) postoje. Ne možete praviti ili uklanjati Server Roles.


Čvor Credentials

Akreditiv je slog koji sadrži informacije o proveri identiteta koje su neophodne kako bi SQL Server uspostavio vezu sa spoljašnim resursom većina akreditiva se sastoji od naloga za prijavljivanje u Windows i lozinke.


Čvor Server Objects

Čvor Server Objects se odnosi na skup objekata koji se koristi na nivou servera (a ne na nivou baze podataka). Ti objekti su Backup Devices, Linked servers i Server Triggerss.

 

Slika 2.4.6. Prikaz Server Roles


Objekti Backup Devices

Uređaj za pravljenje rezervnih kopija (objekti Backup Devices) obuhvata trake i diskove koji se koriste za pravljenje rezervih kopija i oporavljanje SQL Server-a. Kada pravite rezervnu kopiju, morate naznačiti uređaj na kom rezervnu kopiju želite da napravite (slika 2.4.7).  Uređaj birate iz spiska uređaja za pravljenje rezervnih kopija koji ste već napravili.

 

Slika 2.4.7. Prikaz Backup Devices


Objekti Linked Servers

Povezani serveri (objekti Linked Servers) vam omogućuje da direktno u Management Studio-u radite sa drugim SQL Server-ima i da koristite baze podataka koje nisu SQL Server baze podataka. To donosi prednosti:

 • mogućnost da uspostavite vezu sa udaljenim serverom
 • mogućnost da izvršavate udaljene upite, ažuriranje, komande i transakcije nad raznorodnim izvorima podataka
 • mogućnost da na sličan način koristite različite izvore podataka


Objekti Server Triggers

Serverski okidači (objekti Server Triggers) su DDL (Data Definition Lanuage) okidači. Ovi okidači se izvršavaju kao odgovor na izmene strukture baze podataka. Oni su odličan način za proveravanje i regulisanje operacija baze podataka. Na primer: ukoliko SQL Server utvrdi da u tabeli postoji više slogova nego što je zadato, neće dozvoliti korisnicima da iz tabele uklone polja.


Čvor Replication

Replikacija podataka (Data Replication) je sposobnost sistema da automatski pravi udaljene kopije podataka i objekata aplikacije. Promene originala ili podataka u kopijama se lako mogu preneti na sve druge kopije. Replikacija podataka omogućava korisnicima da menjaju podatke, a da pri tom ne moraju da imaju vezu sa originalom. SQL Express sinhronizuje izmene sa originalom ili udaljene podatke sa drugim instancama baze podataka.

Originalna baza podataka se naziva glavna struktura (Design Master). Tabele ili objekte aplikacija možete izmeniti samo u glavnoj strukturi. Glavnu strukturu koristite za pravljenje specijalnih kopija koje se nazivaju replike. Iako postoji samo jedna glavna struktura, replike se mogu praviti na osnovu drugih replika. Postupak kojim glavna struktura i replike dele izmene naziva se sinhronizacija.

Da biste razumeli kako se replikovanje podataka odvija, zamislite da postoji skup prodavaca koji su svakodnevno na putu. Na kraju radnog dana svaki prodavac se prijavljuje na jedan od servera kompanije koristeći uslugu Terminal Services. Postupkom replikacije se transakcije prodavaca šalju serveru. Ukoliko je neophodno, tokom postupka se izmene podataka na serveru šalju prodavcu.


Čvor Management

Čvor Management sadrži alatke koje vam pomažu pri upravljanju SQL Server-om. Ti alati vam omogućavaju da prikažete dnevnike SQL Server Logs (unosi izvesne podatke o nekim sistemskim događajima, te dnevnike koristite kako biste identifikovali izvore problema) i Activity Monitor (koristi se za dobijanje informacija o vezama koje korisnici uspostavljaju sa mehanizmom baze podataka i ključeva koje postavljaju). Komponenta Activity Monitor ima tri stranice. Na stranici Process Info se nalaze informacije o vezama koje se uspostavljaju. Na stranici Locks by Process se prikazuju ključevi koji su postavljeni u vezama koje su uspostavljene. Na stranici Locks By Object se prikazuju zaključani ključevi tako da su sortirani putem objekta.


Standardne sistemske baze podataka

Pri instaliranju, na SQL Server-u 2008 uvek se generiše nekoliko standardnih sistemskih baza podataka: master, model, msdb i tempdb. Da bi se pristupilo čvorovima koji predstavljaju te sistemske baze podataka, otvara se čvor Databases, zatim i čvor System Databases (slika 2.4.8), što će omogućiti pregled standardne sistemske baze podataka.

 

Slika 2.4.8. Standardne sistemske baze podataka

Kreiranje baze podataka u  programu Management Studio i ubacivanje korisničke baze u SQL Server

Pre nego što se naprave tabele, pogledi, uskladištene procedure, okidači, funkcije i drugi objekti, morate napraviti bazu podataka u kojoj će se nalaziti ti objekti. Baza podataka je skup objekata između kojih postoji nekakav odnos. Primer bi bile sve tabele i drugi objekti koji su neophodni za pravljenje sistema narudžbina i prodaje. Da biste napravili SQL Server bazu podataka, treba da uradite sledeće:

1. Desnim tasterom miša kliknite čvor Databases i odaberite New Database. Prikazaće se okvir za dijalog New Databade slika 2.4.9.

 

Slika. 2.4.9. Pravljenje nove baze podataka


2. Zadajte ime za novu bazu podataka.
3. Unesite putanju gde će biti zapisana nova baza podataka slika 2.4.10.

 

Slika. 2.4.10. Zadavanje imena nove baze podataka


1. Za definisanje korisničkih grupa datoteka, selektovati Filegroup stranicu i dodati odgovarajuči naziv grupe.
2. U database Files polju definisati svojstva za svaku datoteku:

2.1. Definisati inicijalnu veličinu
2.2. Kliknuti na dugme sa tri tačke (...), označiti svojsta datoteke u Autogrowth i Max File Size slika 2.4.11
2.3. Izabrati odgovarajuću putanju i naziv datoteka

 

Slika. 2.4.12.  Promena u Autogrowth prozoru

3. Ako se bazi dodaje druge datoteke sa podacima, treba pritisnuti taster Add u donjem delu prozora i odabrati za svaku datoteku odgovarajuće opcije.
4. U odelju Opcions odabrati konfigurisani model za oporavak baze i drugih Opcija.
5. Da bi se kreirala baza, pritisnuti OK taster.


Koriščenje opcija baze podataka

Opcije su vezane za baze podataka, definišu se nakon kreirane baze podataka.

Automatske opcije

 • AutoClose (AUTO_CLOSE) opcija – kontroliše zatvorenost baze podataka i zauzetost resursa, po difoltu je off.
 • Auto Shrink (AUTO_SHRINK) opcija – kontroliše intervale i prostor koji je slobodan prilikom 25% slobodnog prostora baze, difoltna vrednost je off.
 • Auto Create Statistics (AUTO_CREATE?STATISTICS) opcija – kada je uključena statistika, ugrađuje se u postupku optimizacije upita.
 • Auto Update Statistics (AUTO_UPDATE_STATISTICS) opcija – obnavlja statističke podatke u cilju optimizovanog izvršavanja upita.
 • Auto Update Statistics Asynchronously (AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC) opcija – omogućava asinhrono ažuriranje neophodnih podataka.


Opcije vezane za kursore

 • Close Cursor On Commit Enable (CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT) opcija – difolt opcija je false. Kursor ostaje aktivan tada u svim transakcijama.
 • Defaul Cursor (CURSOR_DEFAULT) opcija-vrednost GLOBAL - znači kursor se referencira u proceduri, trigeru i Batch procesu.


Ostale opcije

 • Date Correlation Optimization Enable (DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION) opcija – vrednos TRUE u opciji obezbeđuje korelacionu statistiku između tabela sa ograničenjima.
 • Parametrization (PARAMATERIZATION) opcija – proverava da li se primenjuje parametrizacija.
 • ANSI NULL Default (ANSI_NULL_DEFAULT) opcija – uvrđuje kolonu u tabeli koja nema definisano NULL ili NOT NULL vrednos, vrednost TRUE obezbežuje NULL vrednost.
 • ANSI NULLS Enable (ANSI_NULLS) opcija – definiše mogućnost kolone da ima NULL vrednost.
 • ANSI Padding Enable (ANSI_PADDING) opcija – obezbežuje dodavanje praznog karaktera na kraju polja.
 • ANSI Warning Enable (ANSI_WARNING) opcija – obezbeđuje definisanje upozorenja.
 • Arithmetic Abort Enable (ARITHABORT) opcija – obezbeđuje opis prekida. 
 • Concatenate Null Yields Null (CONCAT_NULL_YIELDS_NULL) opcija – TRUE obezbeđuje nadovezivanje NULL vrednost na string.
 • Cross-Database Ownership Chaining Enable (DB_CHAINING) opcija – definiše izvor povezanosti baza za vlasnika.
 • Numeric Round-Abort (NUMERIC_ROUNDABORT) opcija – generisaće se preciznost greške ako je difoltni parametar TRUE.
 • Quoted Identifiers Enable (QUOTED_IDENTIFIER) opcija – utvrđuje se da li se stringovi sa dvostrukim navodnicima tretiraju kao identifikatori objekata ili kao string literali.
 • Recursive Triggers Enable (RECURSIVE_TRIGERS) opcija – da li triger može da aktivira isti triger kada se modifikuje tabela.
 • Trustworthy (TRUSTWORTHY) opcija – mogučnost koriščenja procedura i funkcija koji nisu u bazi podataka.


Opcije vezane za oporavak

 • CHECKSUM - obavlja se kompletnost stranice koja se upisuje na disk.
 • TORN_PAGE_DETECTION-bit -  invertuje se za svaki sektor veličine 512 bajtova na stranici.
 • NONE - za Page Verify neće proveravati ispravnost stranica kao ni kontrolne sume.


Opcije vezane za stanja

 • Database Read-Only opcija-definiše bazu samo za čitanje.
 • Restrict Access (MULTI_USER, SINGE_USER, RESTRICTED_USER) opcija – podrazumeva ograničenja pristupa za bazu.


Pridruživanje postojeće baze podataka

Da bi se mogla koristiti postojeća baza podataka neophodno je uraditi sledeće:

Desnim tasterom miša kliknite čvor Databases i odaberite Attach, prikazaće se okvir za dijalog kao na slici 2.4.13.

 

Slika 2.4.13 Prikaz lokacije nove baze

 1. Kliknite Add. Prikazaće se okvir za dijalog Database files slika 2.4.14.
 2. Pronađite i odaberite .mdf datoteku sa kojom želite da uspostavite vezu.
 3. Kliknite Ok kako biste zatvorili okvir za dijalog Locate Database Files.
 4. Kliknite Ok kako biste zatvorili okvir za dijalog Attach Databases.

Baza podataka će se prikazati u spisku baza podataka u Object Explorer-u.

 

Slika. 2.4.14. Prikaz dodavanja baze

Dodaj komentar Sviđa mi se - (6) Ne sviđa mi se - (0)    

 • SQL Server Management Studio, kreiranje baze podataka u njemu i ubacivanje korisničke baze u SQL Server 1
 • SQL Server Management Studio, kreiranje baze podataka u njemu i ubacivanje korisničke baze u SQL Server 2
 • SQL Server Management Studio, kreiranje baze podataka u njemu i ubacivanje korisničke baze u SQL Server 3