Podsećanje

Liderstvo je proces usmeravanja  aktivnosti članova grupe ka ostvarenju zadataka. Ono podrazumeva druge ljude - radnike, sledbenike spremne da prihvate uputstva lidera. Karakteriše ga nejednaka raspodela moći između lidera i članova grupe (lider ima veću moć). Sposobnost da se na različite načine koriste različiti oblici moći da bi se uticalo na ponašanje sledbenika. Lider koji zanemari moralne komponente liderstva može biti upamćen kao nitkov. Liderstvo je kombinacija strateškog planiranja i vođstva na ličnom nivou.

  

Liderstvo protiv upravljanja

Liderstvo nije isto što i upravljanje iako se dovodi u vezu i važno je za menadžment. U većini organizacija postoji previše upravljanja, a premalo liderstva. Uspešan menadžer - dobar planer, organizovan upravnik - bez motivacionih sposobnosti lidera. Uspešni lideri - sposobni da stimulišu raspoloženje i privrženost - bez menadžerskih sposobnosti. Menadžeri sa liderskim sposobnostima.

  

Preduzetnik, menadžer, lider

Na grobu jednog od najpoznatijih privrednika stoji epitaf: "Ovde leži čovek koji zna kako da okupi oko sebe ljude koji su pametniji od njega".

Preduzetništvo je  usko vezano sa kreativnošću.  Potrebna je sposobnost da se ohrabri i usmerava inovativnost ljudi u preduzeću. Neophodna je povezanost sa kreativnim ljudima ako se želi da se upravlja njihovom aktivnošću. Potrebna je sposobnost da se ostvari vizija, što znači sposobnost upravljanja promenama.

  

Mitovi o liderstvu

Osnovna karakteristika lidera je da ima sposobnost da kreira strategijsku viziju koja treba da mobiliše ljude da slobodnom voljom ulože napor da se ona ostvari. Neki od mitova koji vladaju o liderstvu su:

  • Liderstvo je retka stručnost
  • Lider je rođen, a ne stvoren
  • Lider je harizmatična osoba
  • Lider postoji samo na vrhu preduzeća
  • Lider kontroliše i manipuliše saradnicima

 

Ko je lider?

Lider je onaj strateg koji je u stanju da utiče na stavove, mišljenja, odluke i akcije drugih.

Posmatra radno mesto kao izvor kreativnosti, smisla i ostvarenje pojedinačnih ambicija. Za trajnu konkurentsku prednost potreban je lider.  Kombinuje talenat sa sposobnošću uticaja na druge - pojedince, grupe i organizacije. Sposobnost da se poslovi obave preko drugih ljudi.


Lideri i menadžeri

Liderstvo je određujuća karakteristika preduzetnika:

  • Ideja, snaga, verovanje u promene i inovacije
  • Shvata značaj izazova i pretnji za funkcionisanje preduzeća

Menadžeri - rade stvari na pravi način. Lideri - rade prave stvari: kreiraju nove ideje, pristupe i metode.
Menadžer - zna kako (efikasnost), a lider - zna zašto i zašto ne (efektivnost).
Menadžer - rešava problem, a lider - identifikuje problem.

  

Odnos menadžera i lidera

Naslov o liderstvu

Osoba koja je najpodesnija da reši problem - najbolje uočava objektivne zahteve situacije i najnepristrasniji je u situaciji. Treba da ga traže drugi, da oseća odgovornost pri preuzimanju poslova, kao da čini uslugu grupi, a nikako suprotno. Prodorni ljudi - ne bi trebalo da imaju moć. Najbezbolnije je dati moć onome koji u njoj ne uživa.

  

Kakav mora da bude lider

Mora da bude sposoban da podnese netrpeljivost drugih, da podnese nepopularnost a da se ne "raspadne". Mora da bude sposoban da kaže "ne", da bude odlučan, da bude čvrst, da ne puca, da ne povređuje ljude, ne nanosi bol...  Ne sme da bude vođen strahom. Mora da bude hrabar koliko situacija zahteva.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Razlike između lidera i menadžera 1
  • Razlike između lidera i menadžera 2
  • Razlike između lidera i menadžera 3