Ofset ravna štampa

lako relativno mlada tehnika, ravna štampa je danas najprisutniji i najpopulamiji oblik štampe, s obzirom na to da se čak 41 - 42 % svih grafičkih proizvoda izrađuje upravo jednim oblikom ravne štampe, a to je ofset ravna štampa, koja datira iz 1904. godine, kada je proistekla iz ravne štampe. U principu, ofset štampa predstavlja indirektan (posredan) oblik štampe (od engl. termina "set off' – preneti), što znači da se boja naneta na štamparsku formu ne prenosi direktno sa nje na materijal za štampanje, već prvo na jednu gumenu pokrivku (postavljenu na tzv. ofset cilindar), pa tek onda sa tog cilindra na materijal za štampanje (najčešće hartiju). Ovo je novina u odnosu na visoku, duboku i neke oblike ravne štampe gde se boja prenosi DIREKTNO sa štamparske forme na materijal za štampanje.

Štamparska jedinica:

Slika 10.01. Šematski prikaz štamparske jedinice za ravnu ofset štampu

Štamparske mašine za ravnu ofset štampu pripadaju grupi rotacionih mašina, što znači da su elementi uređaja za ostvarivanje pritiska u štamparskoj jedinici cilindri čije je osnovno kretanje rotaciono. Savitljiva štamparska forma se pričvršćuje na cilindar koji je u kontaktu sa ofset (gumenim) cilindrom, tako da se otisak sa forme prenosi na gumeni cilindar, a sa njega na materijal za štampu. lako je danas ravna ofset štampa najpopulamija štamparska tehnika, procenjuje se da je njena zastupljenost u blagom opadanju i to uglavnom na račun flekso-štampe i digitalne (beskontaktne) štampe, koje su u kontinualnom usponu. Naime, flekso-štampa se veoma približava ravnoj ofset štampi, i to prema najvažnijim relevantnim parametrima: brzini, kvalitetu i ceni otiska. Pored toga, i mašine za flekso-štampu su jednostavnije, u štampi se ostvaruje linijatura 60 - 70 lin/cm, što omogućava i štampanje novina. Ipak, ravna ofset štampa i dalje danas ima mnogo prednosti:

 • jednostavna izrada štamparske forme
 • ostvarivanje punog kolora kod reprodukovanja višetonskih višebojnih orginala i
 • relativno jedostavno rukovanje mašinama koje se koriste

 

Kod štamparske forme za ravnu štampu razlika između štampajućih i neštampajućih elemenata se ne postiže različitom visinom, odnosno dubinom ovih elemenata, već njihovim različitim fizičko-hemijskim karakteristikama. Naime, štamparska forma je tako obrađena da su štampajuće površine prijemčive za boju, a da odbijaju vodu (one su liofilne, odnosno hidrofobne), dok neštampajuće površine primaju vodu (hidrofilne su), a posle vlaženja odbijaju boju (liofobne su).

Proces štampe u tehnici ravnog ofseta

Proces štampe u tehnici ravnog ofseta odigrava se na sledeći način: na formu koja je pričvršćena za cilindar forme, pomoću sistema valjaka za vlaženje, prvo se nanosi sredstvo za vlaženje, koje se zadržava samo na hidrofilnim, neštampajućim elementima, dok štampajuće površine ostaju suve. U sledećem koraku se na ovakvu površinu štamparske forme nanosi boja, koja prijanja samo na štampajuće površine koje nisu prekrivene vodom. Dalje se boja sa štampajućih površina forme prenosi na gumeni cilindar, sa koga se vrši otiskivanje, što znači da je štampanje posredno (indirektno).

Gumeni cilindar ostvaruje nekoliko važnih funkcija, odakle proizlaze i prednosti karakteristične za ravnu ofset (indirektnu) štampu:

 • svojom elastičnom prirodom gumena presvlaka anulira (ublažuje) eventualne neravnine na papiru i obezbeđuje mnogo bolje adaptiranje papira na gumenu površinu,
 • obezbeđuje ravnomernu raspodelu pritiska na celoj kontaktnoj površini i stvara uslove za jednakost otiska kao celine, što se kod duboke i visoke štampe vrlo teško ostvaruje, jer je kontakt metalnih cilindara u stvari kontakt dveju krutih i nedeformabilnih površina,
 • omogućava štampanje na vrlo tankim papirima, jer pritisak na materijal za štampu ostvaruje elastična gumena presvlaka,
 • mogućnost korišćenja vrlo tankih, npr. aluminijumskih ploča,
 • značajna ušteda u boji (u tehnici ravne ofset i uopšte ofset štampe sloj boje na otisku je najtanji – svega oko 2 mikrona (urn), dok je, poređenja radi, sloj boje kod sito štampe do 30 urn, a kod duboke i flekso-štampe od 8 urn pa do 15-20 urn),
 • sa gumenog cilindra boja se nanosi na štamparsku podlogu u veoma tankom sloju, što je posledica dvostrukog razdvajanja (deljenja) sloja boje (pun nanos boje na formu prvi put se razdvaja između forme i gumenog cilindra (kada se debljina sloja prepolovljuje), a zatim se razdvaja i pri prelasku sa gumenog cilindra na štamparsku podlogu.

 

Trebalo bi napomenuti da se u ravnoj ofset tehnici koriste boje koje u sebi sadrže više pigmenta, imaju veliki viskozitet i visoku pokrivnu moć, tako da boja i u relativno tankom nanosu može da obezbedi pun ton.

Slika 10.02. Ofset mašina koja radi sa četiri boje

lako vrlo popularna, ofset ravna štampa se susreće sa mnoštvom problema, među kojima je jedan od značajnih održavanje potrebnog balansa između sredstva za vlaženje i boje, tokom izrade celokupnog tiraža i u različitim režimima rada štamparske mašine. Odnos (balans) boje i sredstva za vlaženje je tokom štampe promenljiv i zavisi od mnoštva parametara (brzine štampe, temperature, pH vrednosti sredstva za vlaženje itd). Stoga je neophodno stalno praćenje kvaliteta otiska i pravovremena intervencija i eventualno korigovanje balansa boja/sredstvo za vlaženje, povećanjem količine jednog ili drugog.

Pravilan balans između štamparske boje i sredstva za vlaženje predstavlja važan parametre u tehnici ravne ofset štampe i često ga je u praksi teško ostvariti, što svakako negativno utiče na vrednost štamparske tehnike. Ono što se ipak pouzdano zna (i što je i eksperimentalno potvrdjeno) – sa povećanjem brzine štampanja mora se povećati i količina, odnosno protok i boje i sredstva za vlaženje.

Postupak ravne ofset štampe bez vlaženja

Kao jedan od načina za prevazilaženje problema vezanog za održavanje optimalnog balansa između boje i sredstva za vlaženje razvijen je i postupak ravne ofset štampe bez vlaženja. Kod ove tehnike štamparska forma sadrži površinski silikonski sloj, koji odbija boju i donji sloj koji prima boju. Razdvajanje štampajućih i neštampajućih površina ostvaruje se tako što se sa štampajućih površina uklanja silikonski sloj osvetljavanjem tačku po tačku, sa laserskim zrakom određene talasne dužine. U procesu štampe na formu se odmah nanosi boja bez prethodnog postupka vlaženja kao kod konvencionalne ravne ofset štampe.
 
Međutim, i kod ove tehnike štampanja postoje problemi, među kojima je najznačajniji problem tiraža, odnosno nepostojanost ovih formi za veće tiraže, kao i problem vezan za osetljivost boja koje se koriste kod ravne ofset štampe bez vlaženja na temperature više od 23 - 24 °C. Zato su uređaji za boju opremljeni sistemom za hlađenje koji ne dozvoljava suvišno zagrevanje koje bi izazvalo pad kvaliteta dobijenih otisaka.

Slika 10.03. Mašina za ofset štampu koja koristi sistem bez vlaženja

Što se tiče mašina koje se danas koriste za ravnu ofset štampu, trebalo bi istaći da su to uglavnom brže rotacione mašine koje sa stanovišta ulaganja mogu biti tabačne (namenjene za štampu iz tabaka) ili rotacije (mašine za štampu iz rolne).

Tabačne mašine mogu biti jednobojne ili višebojne. Često se, pored štampe, u istom prolazu kroz štamparsku mašinu obavljaju i neke dodatne operacije kao što je lakiranje, numeracija, perforacija i sl.

Rotacija prema vrsti materijala za štampu, tipu proizvoda i boji koja se primenjuje mogu biti za novinsku štampu i komercijalnu štampu. Kod novinske štampe radi se sa upojnim materijalima za štampu i bojama koje se brzo suše (tzv. cold set). Komercijalna štampa se radi na premaznim papirima i uopšte slabo upojnim materijalima, na koje se nanosi boja za čije sušenje je potrebno dovesti dodatnu količinu energije u posebno izvedenim uređajima koji se nazivaju sušači. Ova štampa se često naziva „head set”. Po konstrukciji i načinu vođenja trake, rotacije mogu biti spratne ili parterne. Kod spratnih rotacija papirna traka se u toku štampe kreće vertikalno, a kod parternih horizontalno.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (5) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Ravna štampa 1
 • Ravna štampa 2
 • Ravna štampa 3