Uvod

Uloga pretraživača je da omoguće pronalaženje određenih sadržaja u virtuelnom prostoru Interneta, ali i da omoguće dobru promociju sajtovima koji su visoko pozicionirani u njihovim rezultatima pretrage. Prema rezultatima objavljenim na web sajtu Search Engine Watch (http://searchenginewatch.com) dnevno se širom sveta obavi 625 miliona pretraga posredstvom pretraživača.  

Činjenica da pozicioniranost sajta u rezultatima pretrage pretraživača doprinosi njegovoj promociji, uslovljava potrebu prijavljivanja sajtova na pretraživače i optimizacije sajtova prema zahtevima pretraživača. Dobra pozicioniranost u rezultatima pretrage podrazumeva da se web sajt nalazi na prvoj strani rezultata pretrage, odnosno u prvih 10 rezultata pretrage.

 

Vrste pretraživača

Pre nego se posvetimo razmatranju problema prijavljijvanja web sajta na pretraživače i optimizaciji sajtova prema zahtevima pretraživača, ukazaćemo na osnovne vrste pretraživača. Za pretraživač je najznačajnija njegova baza podataka o web sajtovima na Internetu. Polazeći od načina na koji pretraživači pune svoje baze podataka i kako rangiraju sajtove koji se u njima nalaze, možemo identifikovati sledeće vrste pretraživača:

1. Crawlers su pretraživači koji krstare web-om, indeksiraju i ažuriraju svoje baze podataka (tzv. Listinge) koje korisnici pretražuju. Ova vrsta pretraživača se sastoji od 3 dela:

 • pauk (Spider),
 • baza podataka,
 • softver za pretragu i rangiranje.

 

Pauk (Spider) ima zadatak da 24 časa dnevno obilazi web stranice, posećuje linkove koji od njih vode i prosleđuje podatke drugom delu ove vrste pretraživača, bazi podataka. Pauk periodično obilazi web stranice koje je jednom obišao, kako bi proverio da li je u međuvremenu došlo do promene u tematici sajta i strukturi. Pauk ne razume tematiku sajta, ali u zavisnosti od učestalosti reči na koje nailazi, on predlaže trećem delu ove vrste pretraživača, softveru za pretragu i rangiranje, ključne reči, koje će korisnike dovesti do ciljanog sajta. Baza podataka, na osnovu podataka koje dobija od pauka, u sadejstvu sa softverom za pretragu i rangiranje, određuje prioritet stranice u rezultatima pretrage. Reprezentativni predstavnik ove kategorije web pretraživača je Google, a osim njega poznati predstavnici ove vrste pretraživaču su Alltheweb i AltaVista.

2. Human Directories su pretraživači koje karakteriše činjenica da ažuriranje baze podataka i pretrage obavljaju ljudi, a ne softver kao u slučaju Crawler-a. Za ove pretraživače je karakteristično postojanje formulara, koje vlasnici sajtova moraju popuniti kako bi web sajt bio indeksiran i kako bi mu bilo određeno mesto u određenoj sekciji (direktorijumu). Predstavnici ove vrste pretaživača su Yahoo i Open Directory.

3. Hibridni pretraživači predstavljaju kombinaciju prethodne dve vrste pretraživača. Poslednjih godina je sve popularnija ova vrsta pretraživača, tako i da najveći pretraživači poput Google-a i Yahoo-a prelaze na hibridni model.

4. Meta pretraživači su vrsta pretraživača koja pretražuije druge pretraživače i kombinuju i filtriraju njihove rezultate, formirajući jedan veliki listing. Predstavnik ove vrste pretraživača je Metacrawler i Dogpile.

 

Prijavljivanje web sajta na pretraživače 

Prijavljivanje sajta na pretraživače se mora obaviti za svaki pretraživač ponaosob iako postoji mogućnost korišćenja programa za automatsko prijavljivanje web sajta na velikom broju pretraživača. Poslednja opcija se ne preporučuje zbog toga što veliki broj poznatih pretraživača ne dozvoljava mogućnost automatskog prijavljivanja web sajta. Na ovaj korak su se veliki pretraživači odlučili, kako bi svoje baze podataka zaštitili od velikog broja programskih prijavljivanja.

Prijava web sajta na pretraživače je uglavnom besplatna, ali u pojedinim slučajevima se mora platiti naknada za obavljanje ovog posla u kraćem vremenskom roku. Primer za to je prijava na Yahoo direktorijumu, za koju je potrebno platiti 300$ kako bi prijava bila razmotrena za 7 dana (obično ovaj proces traje i po nekoliko meseci).

Činjenica je da na Internetu postoji veliki broj pretraživača, ali je isto tako činjenica da se do dobrog saobraćaja na web sajtu (prema nekim istraživanjima 95% saobraćaja na web sajtu potiče od vodećih svetskih pretraživača) može doći dobrim pozicioniranjem na desetak vodećih pretraživača. Pretraživači na kojima bi obavezno trebalo prijaviti web sajt su:

 

Naravno, nikako ne treba zaboraviti prijavu na Yahoo diektorijum.   

Da bi se web sajt, nakon prijave, pojavio u bazi pretraživača i bio vidljiv u rezultatima pretrage, potrebno je da prođe određeno vreme koje se naziva vreme indeksiranja.

Osnovu dobrog rejtinga na pretraživačima čine kvalitetni tekstovi, naslovi i linkovi na sajtu. Osim toga, pretpostavka dobrog rejtinga su i tzv. meta tagovi koji predstavljaju komande pridodate HTML jeziku, a koje služe za bolje opisivanje stranice. Primeri meta komandi su opis stranice koji se koristi za svaku stranicu web sajta ponaosob i meta komanda za ključne reći.

Činjenica koje treba biti svestan je da nije dovoljno samo prijaviti web sajt na pretraživače kako bi se obezbedila dobra pozicioniranost u rezultatima pretrage. Potrebno je preduzeti dodatne mere poznate pod nazivom optimizacija prema zahtevima pretraživača (Search Engine Optimization – SEO). 

 

Search Engine Optimization - SEO

U nastavku, pođimo od pretpostavke da imate firmu koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u Beču i da imate web sajt, ali da vas ciljna populacija ne može naći kada na Google-u ili na sličnim pretraživačima traže vaše usluge. Za vas je veoma značajno da kada korisnik kuca npr. „konsultantske usluge Beč“, u rezultatima pretrage budete što je moguće bolje pozicionirani.

Da bi se ovo postiglo, neophodno je sprovesti postupak optimizacije web stranice za pretraživače (Search Engine Optimization – SEO). Postoje dva koraka u optimizaciji sajta:

 1. prvi, koji se radi na sajtu i
 2. drugi, koji podrazumeva rad sa linkovima ka vašem sajtu.

 

Jednostavnan oblik optimizacije podrazumeva dodavanje kvalitetnih naslova, opisa i ključnih reči na svim stranicama web sajta.

Napredniji oblik optimizacije sajta prema zahtevima pretraživača podrazumeva automatizovano menjanje naslova, opisa i ključnih reči pri ažuriranju sajta. 

Optimizacija prema zahtevima pretraživača – SEO obuhvata različite tehnike koje imaju za cilj da omoguće što bolje pozicioniranje web sajta u rezultatima pretrage pretraživača. U suštini, postoje dva ključna elementa koja pretraživači koriste kako bi rangirali web sajt u rezultatima pretrage:

 1. ključne reči ili ključne fraze,
 2. linkovi.

 

Pre nego se izvrši optimizacija web sajta prema zahtevima pretraživača, potrebno je da se definišu ključne reči i ključne fraze koje će biti korišćene za targetiranje ciljanih korisnika. U kontekstu izbora ključnih reči, korisno je imati na umu nekoliko saveta:

 • Treba razmisliti o ključnim rečima koje nisu uobičajene ili o različitim kombinacijama ključnih reči npr. „auto delovi, naručite Online, Rumunija“.
 • Treba pažljivo razmotriti ciljane korisnike i staviti se u njihov položaj. Koje ključne reči će koristiti prilikom pretrage na pretraživačima? Ukoliko vaša kompanija nema dobro ustanovljen i poznat brend, mala je verovatnoća da će pretraga teći po nazivu kompanije. Mnogo je verovatnije da će korisnici pretraživati proizvode i usluge po tipu i po funkcionalnim karakteristikama. 
 • Tehnika Brainstroming-a se može pokazati izuzetno korisnom u identifikovanju ključnih reči. Treba razmisliti o karakteristikama proizvoda i usluga vaše kompanije i o koristima koje one donose potrošačima, i u tom pravcu usmeriti razmišljanja na temu ključnih reči.
 • Treba proveriti ključne reči koje koristi konkurencija.
 • Treba razmisliti o pravopisnim i gramatičkim greškama i greškama u kucanju. Neverovatno je, a istraživanja pokazuju, koliki saobraćaj na web sajtu može poticati od ključnih reči koje se zasnivaju na pravopisnim i gramatičikm greškama i greškama u kucanju. Dakle, suština je u tome da treba predvideti grešeke koje korisnici mogu napraviti i implementirati ih u ključnim rečima.
 • Ukoliko je ciljno tržište kompanije određena zemlja ili region, treba razmotriti ključne reči ili ključne fraze koje sadrže geografsku odrednicu, npr. „Austrija, Beč, konsultantske usluge“.

 

Konačno, kada je napravljen dovoljno dugačak spisak potencijalnih ključnih reči, potrebno ih je analizirati još jedamput, kako bi bile izdvojene one koje su najbolje za targetiranje korisnika na pretraživačima.

U procesu analize potencijalih ključnih reči, korisno je koristiti i alate koji postoje na Internetu, kao što je WordTracker (www.wordtracker.com). Ovaj i slični alati omogućavaju nam da identifikujemo koliko često korisnici na Internetu obavljaju pretragu koristeći konkretnu ključnu reč ili frazu. Google, takođe, ima svoj servis za ove potrebe, pod nazivom Keyword tool.

Na osnovi sprovedene analize potrebno je definisati primarnu ključnu reč ili ključnu frazu, kao i sekundarne ključne reči ili fraze.

Kada je reč o linkovima, može se reći da oni predstavljaju najznačajniju komponentu od koje zavisi rangiranje web sajta u rezultatima pretrage. Dolazći linkovi (linkovi koji vode ka ciljanom web sajtu sa drugih web sajtova) su visoko vrednovani od strane pretraživača, iz jednostavnog razloga što webmasteri nemaju ili imaju malu mogućnost kontrole nad njima i nad manipulisanjem rezultatima. Iz ovog razloga, pretraživači koriste ove linkove kao dokaz stvarnog kvaliteta web stranice, odnosno njenog sadržaja.

Postoje tri osnovne stvari koje pretraživači analiziraju prilikom uzimanja u obzir dolaznih linkova:

 1. popularnost - Koliko je popularan web sajt kompanije? Popularnost se meri brojem dolaznih linkova sa drugih sajtova. Popularnost sajta, u ovom smislu, može se proveriti korišćenjem servisa http://www.linkpopularity.com,
 2. relevantnost - Koliko su relevantni web sajtovi koji imaju linkove ka web sajtu u pitanju? Da li je sadržaj i tematika tih sajtova slična ili približna tematici sajta čiji se linkovi analiziraju,
 3. tekst koji se koristi u linku je takođe predmet analize pretraživača u oceni kvaliteta dolaznih linkova. Zato treba voditi računa o tome da ključne reči ili fraze budu uključene u tekst linkova koji vode ka ciljanom sajtu. Takođe, tekst na stranici ka kojoj vodi dolazni link je veoma značajan, u smislu originalnosti, inovativnosti i sl.

 

Najbolji mogući način da se poveća broj dolaznih linkova ka jednom web sajtu, a time i da se obezbedi bolja pozicioniranost na pretraživačima, koji, kao što smo videli, dominantno analiziraju dolazne linkove, jeste kreiranje web sajta sa odličnim sadržajem koji će privući operatere ostalih sajtova u želji za razmenom linkova.  

Još jedan segment koji ćemo obraditi u kontekstu optimizacije web stranice prema zahtevima pretraživača (SEO) je optimizacija web stranice. Ovaj element, pored pomenutih, može značajno da doprinese boljem rangiranju web stranice na pretraživačima.

Pretraživači rangiraju web stranice prema ključnoj reči ili ključnoj frazi, na osnovu lokacije ključnih reči ili fraze na stranici i frekvencije njenog ponavljanja na web stranici. U nastavku ćemo analizirati ključne lokacije na web strani, u smislu pojavljivaja ključnih reči ili fraza.

 • Naziv - Veoma je značajno da ključne reči ili fraze budu locirane u Title baru web Browser-a.
 • Naslovi - Druga najznačajnija lokacija, u smislu lociranja ključnih reči i fraza, su naslovi sadržaja koji je prezentovan na web sajtu. Logično, bitnije je da ključne reči budu locirane u glavnim naslovima u odnosu na podnaslove.
 • Glavni tekst web stranice - Ovaj segment pruža odličnu mogućnost (zbog svog obima) definisanja frekvencije pojavljivanja ključnih reči ili fraza.
 • Slike i grafika - Tekst koji je u formi slike postavljen na web sajtu ne može biti indeksiran od strane pretraživača, ali tekst koji stoji ispod slike i bliže je određuje, može biti indeksiran. Iz toga razloga, ovaj tekst treba da sadrži ključne reči.     
 • Meta podaci - Meta podaci su podaci koji su uključeni na web stranici, ali nisu vidljivi Online korisniku. Ono što je bitno jeste da su vidljivi pretraživačima. Meta podaci su sačinjeni sa ciljem da pretraživačima opišu sadržaj web stranice. Dva najznačajnija tipa meta informacija su: meta opis (Description), koji ima za cilj da pretraživaču objasni sadržaj web stranice i meta ključne reči koje su ranije imale značajniju ulogu u smislu rangiranja web sajtova na pretraživačima, ali je zbog velikog broja prevara, njihov značaj u potpunosti relativiziran.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Prijavljivanje web sajta na pretraživače i SEO 1
 • Prijavljivanje web sajta na pretraživače i SEO 2
 • Prijavljivanje web sajta na pretraživače i SEO 3