Proces razrešavanja imena omogućava da umesto IP adresa koristimo imena računara. U ljudskoj prirodi je da lakše prihvati i zapamti neku reč od nekog niza brojeva, na primer: lakše je zapamtiti WIN-BG-DC nego 10.145.212.84. Naime, najjednostvnije rečeno to je proces konverzije imena računara u IP adrese. Generalno postoji dva tipa imena računara i to:

  • Host ime i
  • NetBios ime računara.


Host imena računara mogu imati 255 karaktera maksimalne dužine, mogu se sastojati od alfabetskih i numeričkih karaktera, mogu sadržati karaktere tačke i crte i deo su FQDN imena.

NetBios imena mogu predstavljati jedan ili grupu računara, mogu biti 15 karaktera maksimalne dužine dok 16-ti karkater određuje servis, ne smeju sadržati razmake između karaktera imena.

Način razrešavanja imena se sastoji iz nekoliko koraka i to: Hosts fajl, DNS Resolver keš, DNS server, NetBios Name keš, WINS server, Broadcast i LMHosts fajl. Na slici 1 je primer procesa razrešavanja imena:

 

Slika 1


Windows 7 operativni sistem podržava dve metode razrešavanja imena i to DNS (Domain Name System) i WINS (Windows Internet Naming Service). DNS je servis koji upravlja procesom razrešavanja imena tako što dodeljuje User-frendly imena IPv4 adresama računara. WINS je NetBios Name server koji razrešava NetBios imena u IPv4 adrese.

Host fajl je tekstualni fajl u kome je moguće mapiranje IP adresa u host imena. Po Default-u nalazi se na lokaciji: C:\Windows\System32\drivers\etc\. Da bismo uneli novo mapiranje, neophodno je otvoriti fajl kroz Notepad program, editovati ga i sačuvati. Primer je dat na slici 2.

 

Slika 2


Drugi korak je DNS Resolver keš koji sadrži razrešene adrese pretraživanja sa lokalnog računara. Default-no vreme čuvanja razrešenih adresa u kešu je 24 časa.

Treći korak je DNS server je servis namenjen razrešavanju imena u IP adrese. DNS je kompleksan servis i radi na osnovu DNS zona i različitih tipova rekorda u svojoj konfiguraciji.

Četvrti korak je NetBios Name keš koji sadrži mapirane IP adrese u NetBios imena na lokalnom računaru.

Peti korak je WINS server je namenjen razrešavanju NetBios imena u IP adrese. WINS server je predhodnik DNS servera, odnosno servisa.

Šesti korak je opcija Broadcast-a, odnosno opcija objavljivanja pretrage svima na mreži koji mogu da čuju.

Sedmi korak je poslednji korak, LMHosts fajl. To je takođe tekstualni fajl u kom je moguće mapirati IP adrese u NetBios imena.

Ako ni posle sedmog koraka klijentski zahtev za razrešavanjem imena u IP adresu nije vratio rezultat, sistem će prijaviti da traženi resurs nije dostupan ili ne postoji na mreži.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Pregled razrešavanja imena 1
  • Pregled razrešavanja imena 2
  • Pregled razrešavanja imena 3