Nakon izrade glavnog plana projekta i njegovih podplanova sledi faza realizacije projekta tokom koje se, kao jedna od najvažnijih aktivnosti rukovodioca projekta, pojavljuje praćenje realizacije plana projekta i procena dostignutih rezultata. Da bi se pravilno procenila dinamika izvođenja aktivnosti na projektu neophodno je njeno poređenje sa podacima iz osnovnog plana projekta. Ovaj osnovni plan se naziva još i bazni plan projekta i on predstavlja skup značajnih podataka u planu projekta poput planiranog datuma početka, datuma završetka, troškova zadataka, resursa i angažovanja. Prilikom snimanja baznog plana, Project pravi "snimak" postojećih vrednosti projekta i stavlja ih u plan projekta radi kasnijeg poređenja.

Posebne vrednosti koje se čuvaju u ovom baznom planu obuhvataju polja zadatka, resursa i angažovanja, kao i polja za vremenske faze, koja se nalaze u sledećoj tabeli.

Polja zadataka
Polja resursa
Polja angažovanja
Početak Rad i rad po vremenskim fazama Početak
Završetak Troškovi i troškovi po vremenskim fazama Završetak
Trajanje   Rad i rad po vremenskim fazama
Rad i rad po vremenskim fazama   Troškovi i troškovi po vremenskim fazama
Troškovi i troškovi po vremenskim fazama    

 

Tabela 1

Snimanje baznog plana bi trebalo izvršiti nakon što je:

  • Plan projekta razvijen u najvećoj mogućoj meri. Naravno, ovo ni u kom slučaju ne znači da se snimljeni projekat više ne može menjati, pošto su izmene najčešće neizbežne prilikom realizacije svakog projekta.
  • Stvorena osnova projekta, ali još uvek nisu definisane aktuelne vrednosti, poput procenta izvršenja zadataka.Naš plan projekta otpočinjanja proizvodnje je u potpunosti razvijen tako da bi uskoro trebalo da otpočne i stvarni rad na njegovoj realizaciji. Sada ćemo snimiti bazni plan za ovaj projekat, a zatim ćemo izvršiti pregled vrednosti zadataka u baznom planu.

1. Otvorite primer projekta na kome smo radili i potom u meniju Tools odaberite opciju Tracking i u okviru nje odaberite Set Baseline.

 
Slika 1

Pojavio se okvir za dijalog Set Baseline. Iskoristićemo automatsko podešavanje okvira za dijalog našeg baznog plana i pritisnućemo dugme OK.

Project će sada snimiti bazni plan, uprkos tome što se u prikazu Gantt Chart ne vide nikakve promene. Sada ćemo videti neke od promena na projektu koje su nastale kao posledica snimanja baznog plana.

2. Iz menija View odaberite More Views kako biste otvorili okvir za dijalog pod ovim imenom.

3. U polju View odaberite Task Sheet i nakon toga pritisnite dugme Apply. Pošto se u ovom prikazu ne nalazi i prikaz Gantt chart na ekranu ima više prostora za prikaz polja u tabeli. Sada ćemo preći na tabelu Variance koja se nalazi u okviru istog ovog prikaza. Variance je jedna od nekoliko predefisanih tabela koje u sebe uključuju i vrednosti baznog plana.

4. U View meniju odaberite opciju Table: Summary i potom odaberite Variance.


 Slika 2

Na slici možete videti izgled Variance tabele koja obuhvata kolone početka i završetka plana i baznog plana, koje su radi bolje preglednosti postavljene jedna pored druge. Vrednosti u poljima Start i Baseline Start su identične pošto još nije počeo rad na realizaciji projekta tako da nisu vršene nikakve izmene na projektu. Upravo iz ovih razloga su identične vrednosti i za Finish i Baseline Finish. Prilikom realizacije projekta može doći do promena u ovim vrednostima, a razlika će se prikazati u koloni odstupanja (Variance).

Praćenje projekta prema rasporedu aktivnosti

Rad na projektu otpočinjanja proizvodnje je počeo i za sada se dobro odvija. U ovom vežbanju ćemo snimiti podatke iz realizacije projekta ažurirajući rad za tekući datum.

1. Iz menija View odaberite opciju Gantt Chart.

2. U meniju Tools pozicionirajte kursor na opciju Tracking, a zatim odaberite Update Project nakon čega će se pojaviti okvir za dijalog Update Project.

3. Izaberite opciju Update work as complete through (ažuriraj podatke o izvršenom radu kao potpuno završene). U susednom polju za datum upišite 15.7.2009.


Slika 3

4. Pritisnite dugme OK nakon čega će Project snimiti ukupan procenat završetka zadataka koji su počeli pre navedenog datuma. Napredak se prikazuje iscrtavanjem linija napretka u gantogramima ovih zadataka.

 
Slika 4

U prikazu Gantt Chart linije napretka prikazuju koliko je posla završeno na svakom od planiranih zadataka. Kod zadataka koji su u potpunosti završeni pojavljuje se znak potvrde u koloni Indicators, a linije napretka se prostiru na celoj dužini linija tih zadataka.

Unošenje procenata završenosti zadataka

Prilikom izrade preseka stanja rada na projektu uvek će se pojavljivati veliki broj zadataka koji su u toku. Ovi zadaci se u upravljanju projektima iskazuju u procentualnim vrednostima njihove završenosti u odnosu na celokupan posao. Kada unesete procenat izvršenja nekog zadatka koji se razlikuje od nule, Project menja stvarni datum početka tog zadatka tako da se on poklopi sa planiranim početnim datumom. Zatim se na osnovu raspoloživih podataka računa njegovo stvarno trajanje, preostalo trajanje, stvarni troškovi i druge vrednosti koje su bitne za realizaciju projekta. Na primer, ukoliko navedete da je zadatak čije je trajanje deset dana završen sa 50%, Project izračunava da on ima pet dana stvarnog i pet dana preostalog trajanja.

Procenat izvršenja zadataka se može uneti na nekoliko različitih načina:

  • Korišćenjem palete alata Tracking iz menija View i opcije Toolbars. Ova paleta alata sadrži dugmad za brzo snimanje zadataka koji su završeni sa 0, 25, 50, 75 i 100%.
  • Unošenjem bilo koje vrednosti procenta završenosti u okviru za dijalog Update tasks iz menija Tools, opcija Tracking.


Sada ćemo snimiti procenat završenosti zadatka uz pomoć Tracking palete alata.

1. U meniju View odaberite opciju Toolbars, a zatim izaberite Tracking nakon čega će se pojaviti paleta alata Tracking.


Slika 5

2. Izaberite zadatak izrada plana proizvodnje i na paleti alata Tracking pritisnite dugme 100% Complete. Project će snimiti stvarni rad za zadatak prema planu i produžiće liniju napredovanja ovog zadatka celom dužinom linije na gantogramu.

3. Sada ćemo za zadatak Unošenje opreme uneti da je završen sa 50% pritiskom na dugme 50% Complete. I za ovaj zadatak će biti snimljen stvarni rad, a linija napredovanje na gantogramu će biti ispunjena jednom polovinom svoje dužine.

4. U delu sa gantogramom (na desnoj strani) pogleda Gantt Chart, postavite kursor na liniju koja označava progres zadatka Unošenje opreme. Kada se pokazivač miša promeni u simbol za procenat i strelicu udesno, pojaviće se informacija o progresu na ekranu.


Slika 6

Na ovaj način dobijate informacije o procentu završenosti zadatka i ostalim stvarima koje su značajne za njegovo praćenje.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Praćenje napretka realizacije projekta 1
  • Praćenje napretka realizacije projekta 2
  • Praćenje napretka realizacije projekta 3