Microsoft Project radi sa tri različite vrste resursa: radnim, materijalnim i troškovnim resursima. Radne resurse čine ljudi koji su uključeni u realizaciju projekta i oprema koju oni pritom koriste. Pošto radni resursi najčešće predstavljaju i najznačajnije resurse neophodne za realizaciju projekta, prvo ćemo se pozabaviti njima, a zatim ćemo obratiti pažnju i na materijalne i troškovne resurse. 

Neki od radnih resursa mogu biti:

Pojedinačne osobe koje se identifikuju njihovim imenima i prezimenima - Petar Petrović, Jovan Jovanović...

Pojedinačne osobe koje se identifikuju radnim mestom ili svojom funkcijom u okviru organizacije - generalni direktor, šef proizvodnje...

Grupe ljudi sa zajedničkim sposobnostima - programeri, sekretarice, monteri...

Oprema - računar, viljuškar, mašina za preradu...

Imajte na umu da se u upravljanju projektima pod opremom ne podrazumevaju samo prenosive stvari, tako da se pod njom podrazumevaju i određene fiksne lokacije, poput pogona za bojenje automobila.

Svi projekti zahtevaju određene ljudske resurse, a postoje i određeni projekti koji zahtevaju samo ljudske resurse. Microsoft Project vam može pomoći da donesete bolje odluke prilikom praćenja radnih resursa i upravljanja troškovima realizacije projekta.

Sada ćemo definisati informacije o nekoliko ljudskih resursa. Za početak ćemo otvoriti fajl u kome smo do sada definisali i sačuvali sve informacije o probnom projektu na kome smo radili.

1. U okviru View menija odaberite Resource Sheet kako biste mogli da definišete početnu listu resursa za projekat pokretanja proizvodnje.

2. U prikazu Resource Sheet kliknite na ćeliju koja se nalazi odmah ispod zaglavlja kolone Resource Name.

3. Otkucajte Petar Petrović i pritisnite Enter taster na vašoj tastaturi. Na ovaj način ste kreirali novi ljudski resurs.


Slika 1


4. U praznim redovima ispod otkucajte imena još nekoliko osoba koje će raditi na realizaciji projekta.

Jovan Jovanović
Dragan Stojković
Dušan Savić

Pored ovoga načina možemo definisati i resurs koji predstavlja nekoliko različitih osoba.

5. U polju Resource Name ispod poslednjeg unetog resursa otkucajte monter i pritisnite Tab taster na tastaturi.

 


Slika 2


6. Proverite da li je u Type polju odabrano Work i pritisnite Tab taster sve dok ne dođete do polja pod nazivom Max. Units. Ovo polje predstavlja maksimalni kapacitet resursa koji je neophodan da bi se obavio neki zadatak. Definisanje da određeni resurs, poput Petra Petrovića, ima maksimum od 100% raspoloživih jedinica znači da je 100% ovog resursa raspoloživo za rad na zadacima u okviru projekta koji će mu biti dodeljeni. Ukoliko određenom radniku dodelite više zadataka od onih koje on može završiti tokom svog radnog vremena (odnosno ukoliko ga opteretite sa više od 100%), Microsoft Project će vas obavestiti o tome da je određeni resurs, u ovom slučaju radnik pod imenom Petar Petrović, preopterećen. Kao što možete videti svaki od resursa se, prema unapred definisanim vrednostima, maksimalno može iskoristiti sa 100% njegovim kapaciteta. Ukoliko se ukaže potreba ova maksimalna vrednost se može i promeniti na sledeći način:

7. U polju Max. Units za monter odaberite vrednost od 300% i zatim pritisnite Enter taster. Imajte na umu da resurs pod nazivom monter ne predstavlja pojedinačnu osobu, već se radi o osobama koje su međusobno zamenjive i koje se zajedničkim imenom nazivaju monteri. Pošto resurs pod nazivom monter ima definisanu vrednost Max. Units od 300%, možete planirati da tokom svakog dana za potrebe zadataka povezanih sa realizacijom projekta imate na raspolaganju tri montera sa punim radnim vremenom. U ovom trenutku razvoja plana projekta neće biti problema ukoliko još uvek ne raspolažete podacima o tome ko su konkretno, imenom i prezimenom, radnici koji će raditi na realizaciji ovih poslova. Još uvek možete praviti uopštenije planove koji će naknadno biti detaljno razrađeni.

8. Pošto je došlo do promena u planu projekta, moraćemo da ažuriramo vrednost za radnika Petra Petrovića koji će moći samo 50% svog radnog vremena da posveti realizaciji projekta. Kliknite na polje Max. Units za Petra Petrovića, a zatim unesite vrednost od 50% i pritisnite Enter taster. Na ovaj način smo definisali da radnik Petar Petrović može samo 50% svog raspoloživog radnog vremena da posveti realizaciji projekta.


Slika 3

Podešavanje resursa opreme

U Microsoft Project-u, podešavanja ljudskih resursa i opreme se obavljaju na potpuno identičan način pošto se i u jednom i u drugom slučaju radi o radnim resursima. Ipak, morate uvek imati na umu da postoje i značajne razlike u načinu na koji se obavlja raspoređivanje ove dve vrste resursa. Većina ljudskih resursa ima radni dan koji traje 8 sati i koji se u maksimalnim uslovima može produžiti na najviše 12 sati. Sa druge strane, većina opreme može bez većih problema da radi 24 sata dnevno. Ljudski resursi mogu biti u određenoj meri i fleksibilni u obavljanju svojih poslova, mogu se premeštati sa jedne na drugu vrstu zadataka, dok je oprema najčešće uskospecijalizovana za određene poslove tako da joj se namena ne može menjati. Na primer, radnik koji radi na montaži opreme može i pomoći prilikom njenog istovara ukoliko se za tim ukaže potreba, dok viljuškar sa druge strane ni u kom slučaju neće moći da zameni bušilicu.

Nema potrebe pratiti upotrebu svakog dela opreme koji se koristi tokom realizacije projekta, tako da se odluka o praćenju upotrebe određenog dela opreme može doneti u slučaju kada:

  • veći broj timova ili ljudi može da iskaže istovremenu potrebu za istim delom opreme za obavljanje svojih zadataka, zbog čega određeni elementi opreme mogu biti prebukirani.
  • se ukaže potreba za planiranjem i praćenjem troškova koji su povezani sa korišćenjem određene opreme.Sada ćemo pokušati da unesemo informacije o određenim resursima opreme u okvir za dijalog Resource Information.

1. Kliknite na sledeću praznu ćeliju u okviru kolone Resource Name u prikazu Resource Sheet.

2. U paleti sa alatkama Standard klknite na dugme Resource Information kako biste otvorili okvir za dijalog pod ovim imenom.

3. Kliknite na jezičak General ukoliko on već nije prikazan. U gornjem delu jezička General ćete prepoznati polja koja ste već mogli da vidite u pogledu Resource Sheet. Kao što je slučaj i sa većinom drugih informacija u okviru Microsoft Project-a, unošenje i pregled se naječšće mogu obavljati na dva načina, preko tabele ili okvira za dijalog.

4. U polju Resource Name unesite „bušilica“, a zatim u polju Type unesite vrednost Work.

 
Slika 4


5. Kliknite na OK kako biste zatvorili okvir za dijalog Resource Information i vratite se na Resource Sheet.

6. Kao i kod svih ostalih resursa, i ovaj resurs ima unapred definisanu Max. Units vrednost od 100% koju ćemo sada promeniti. U polju Max. Units za bušilicu ćemo podesiti vrednost od 200%, a zatim ćemo pritsnuti Enter taster. Na ovaj način smo definisali da tokom svakog radnog dana želimo da imamo na raspolaganju dve bušilice.

Pored ovoga možemo definisati i upotrebu sledećih dodatnih materijalnih resursa:

 Ime resursa  Max. Units
 Viljuškar  100 %
 Kamion  100 %
 Komplet alata  400 %


Tabela 1 


 Slika 5

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Podešavanje radnih resursa 1
  • Podešavanje radnih resursa 2
  • Podešavanje radnih resursa 3