Verovatno ste već upoznati sa procesorom administriranja štampača. Ipak, u Windows Server 2008 nova Print Services uloga omogućava nam da delimo mrežni štampači da centralizujemo print server i mrežne štampač upravljačke zadatke.

Deljeno štampanje


Da bi mogli na efikasan način da planiramo deljeno štampanje (Shared Printing), veoma je važno razumeti sve komponente i terminologiju arhitekture deljenog štampanja.

Print Queue: Logičko reprezentovanje fizičkog štampača: to je softverski entitet koji povezuje štampač na koji se korisnici konektuju sa uređajem za štampanje na kojem se štampaju dokumenti. Postoje sledeće opcije:

 • Always available/Available: Printer uvek štampa dokumente ili štampa dokumente u vreme koji je administrator odredio.

 • Priority: Poslovima za štampu koji stižu na štampanje je dodeljen prioritet između 1 i 99. 1 je najniži prioritet i on ima prednost u odnosu na ostale poslove. Po defoltu svi poslovi za štampu imaju najniži prioritet.

 • Spool print documents so program finishes printing faster: Print procesor koristi Spool folder da bi držao print posao sve dok uređaj za štampanje ne bude bio spreman da odštampa dokument.

 • Start printing immediately: Kada prva stranica stigne do spool foldera, uređaj za štampanje će odmah početi sa štampom.

 • Start printing after last page is spooled: Štampač neće počinjati sa štampanjem sve dok kompletan posao za štampanje ne dođe u Spool folder.

 • Print directly to the printer:  Ovo je korisno samo ako smo konektovani lokalno na štampač i ako postoji dovoljno memorije. Ova opcija onemogućava sledeće četri opcija: Hold mismatched jobs, Print spooled documents first, Keep printed documents, Enable advanced printing features.

 • Hold mismatched jobs: Štampač neće procesuirati poslove štampanja koje su korisnici poslali na štampu u slučaju da su selektovali pogrešan tip papira u klijentskoj aplikaciji.

 • Print spooled documents first: Dokumenti koji su uspešno Spool-ovani imaće prednost u odnosu na druge dokumente kjoji nisu završili sa Spoolingom.

 • Keep Printed documents: Ova opcija čuva Spool kopiju lokalnih poslova za štampu.

 • Enable advanced printing features: Ovo omogućava pojačano Meta File štampanje, što kao rezultat ima brže smeštanje fajlova u Spool folder (Spooling). Ipak, print poslovima će možda trebati više vremena da se odrade. Onemogućavanje ove postavke kao rezlutat imaće RAW print procesuiranje, koje je mnogo stabilnije.

 • New Driver: Administrator može da koristi ovo dugme u slučaju da želi da ažurira drajver.

 • Printing defaults: Ova opcija konfiguriše defolne Layout i Paper Handling opcije za poslove štampanja.

 • Print procesor: Ova opcija definiše print procesor za poslove štampanja.


Print Spooler: Ovo je softverska komponenta koja je odgovoran za renderovanje poslova za štampu tako da oni mogu da prođu do fizičkog uređaja za štampanje koristeći određeni port za štampače.

Printer ports: Port definiše način na koji je fizički uređaj za štampanje povezan sa kompjuterom. Uređaji za štampanje mogu da se povežu lokalno, na primer koristeći Parallel port (LPT1) ili koristeći USB port. Alternativno, uređaj za štampanje može da se poveže na mrežu i tada port identifikuje mrežnu stazu koja vodi do uređaja za štampanje. Na primer, Standard TCP-IP port omogućava administratoru da deli uređaj za štampanje koji je direktno povezan na mrežu koristeći IP adresu. 

Printer driver: Printer drajver je specifični uređaj koji omogućava printer Spooler-u i ostalim komponentima da renderuju izlazne podatke u format koji će štampač moći da razume.
 
Print server cluster: Da bi postigao visok nivo dostupnosti za deljene printere, administrator može da omogući Print Server Clustering.


Print Server


Kada administrator planira print servise, jedna od prvih odluka koje mora da donese je da li će dozvoliti korisnicima da štampaju direktno na štampačima ili će deliti printere koristeći Print Services servisnu ulogu u Windows Server 2008. Postoje brojne prednosti zbog koji je korisno kreirati printer server:

Printer Management: Nova Print Services uloga nudi konsolidovanu i centralizovanu upravljačku konzolu koja omogućava administratoru da odrađuje sledeće zadatke:

 • da otvara i upravlja aktivnim redovima za štampanje,
 • da pauzira i restartuje poslove štampe,
 • da izgrađuje deljene štampače koristeći grupne polise,
 • da upravlja odlikama štampača,
 • da dodaje nove drajvere za štampače,
 • da upravlja postojećim drajverima za štampač,
 • da upravlja formam za štampač,
 • da upravlja portovima za štampač.


Preusmeravanje poslova (Job Redirection): Ako korisnik pošalje posao štampanja na deljeni štampač, i print uređaj servisira da je red za štampanju u Offline-u, administrator može da preusmeri posao štampe na drugi print uređaj, a da korisnik pritom ne mora ponovo da šalje posao štampe ka novom deljenom štampaču.

Print device pools: Za velika print okruženja administrator može da kreira deljeni štampač i da definiše više portova za štampač. Uređaji za štampanje koji su povezani na ove portove će deliti sve izlazne podatke.

Prioritize print jobs: Administrator može da kreira više štampača koji šalju poslove štampe ka jednom istom uređaju za štampanje, ali će svaki od ovih deljenih štampača  imati drugačiji prioritet. Ovo omogućava da posao sa višim prioritetom ima prednost u odnosu na posao štampe koji je poslat preko deljenog štampača koji ima niži prioritet.

Glavna prednost korišćenja štampač servera je to što se svo opterećenje nalazi na server kompjuteru. Procesuiranje poslova štampanja, renderovanja, može mnogo da optereti CPU resurse. Kao dodatak, Spooling i De-Spooling print poslovi ostavljaju veliko opterećenje na disk podistem.


Printer drajveri


Proizvođači štampača moraju da osiguraju da njihovi drajveri budu dostupni u drajverskim paketima koji se instaliraju kroz INF fajl. Ponekad, INF fajl obavaštava o fajlu koji nedostaje iz drajver paketa. Dirver Store proverava zavisnosti fajla pre nego što počne sa importovanjem drajverskog paketa. U slučaju da bilo koja stavka nedostaje, drajverski paket neće biti učitan u Driver Store.

Administrator može unapred da instalira drajvere za štampače koristeći Print Management Snap-in na printer serveru. Korisnici će nakon toga moći da instaliraju ove drajvere koristeći Add Printer Wizard ili koristeći Plug and Play proces za instalaciju štampača. Kada administrator unapred instalira drajvere za štampač na ovaj način, on pojednostavljuje proces izgradnje odobrenih štampača i prilično smanjuje broj mogućih poziva osoblju koje je zaduženo za pružanje podrške krajnjim korisnicima.

Upravljanje Legacy Printer drajverima: Iako Windows Server 2008 uključuje veliki broj poboljšanja koja se odnose na printing podsistem, osnovni drajver model je ostao nepromenjen u poređenju sa ranijim verzijama Windows Servera. Iz tog razloga, Windows Server 2003 drajveri su generalno kompatibilni sa Windows Server 2008. Ipak, uvek je potrebno proveriti kod proizvođača štampača pre korišćenja Legacy printer drajvera. 

Korišćenje Pnputil.exe komande: Ova komanda se koristi na komandnoj liniji za upravljanje Driver Store-om. Administrator može da koristi pnputil.exe alatkicu za dodavanje i uklanjanje paketa iz magacina na kojem se nalaze instalirani drajveri i za izlistavanje paketa drugih proizvođača koji se već nalaze u magacinu (Driver Store).

Pnputil.exe alatka može da odradi sledeće zadatke:

 • da dodaje drajvere u skladište gde se nalaze drajveri,
 • da doda drajver u skladište i da instalira drajver u istoj operaciji,
 • da obriše drajver iz skladišta,
 • da izlista sve drajvere koji se nalaze u skladištu.


Upravljanje printer drajverima koristeći grupne polise


Kada administrator kreira i deli štampač, on može da odluči da li će da se izlistava štampač u aktivnom direktorijumu. Ovo je poznato pod imenom objavljivanje štampača (Printer Publishing). Objavljivanje štampača olakšava korisnicima lociranje štampača u aktivnom direktorijumu.

Lokacije štampača: Nakon objavljivanja štampača administrator može da pridruži štampač određenoj lokaciji, jednostavnim upisivanjem fizičke lokacije u odlikama štampača (Printer Properties). Da bismo mogli da koristimo Printer Location stringove, moramo da definišemo lokacije za sve sajt i subnet objekte unutar aktivnog direktorijuma. Ovo omogućava klijentskim kompjuterima da odrede svoju fizičku lokaciju na osnovu IP konfiguracije.

Imena bi trebalo da reprezentuju fizičku lokaciju. Kao dodatak, prilikom planiranja strukture imena (Naming Structure), potrebno je upamtiti sledeće činjenice:

 • Location imena (imena lokacija) upisuju se u formi ime/ime/ime/ime. Kosom crtom se odvaja svako ime od prethodnog.
 • Ime može da se sastoji od bilo kojeg karaktera osim kose crte (koja služi za razdvajanje imena).
 • Broj nivoa za imena je ograničen na 256.
 • Maksimana dužina jednog Name elementa može da bude 32 karaktera.
 • Maksimalna dužina kompletnog imena lokacije može da bude 260 karaktera.


Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Planiranje i implementacija deljenog štampanja 1
 • Planiranje i implementacija deljenog štampanja 2
 • Planiranje i implementacija deljenog štampanja 3
 • Planiranje i implementacija deljenog štampanja 4