U ovoj lekciji ćemo obrađivati:

 • Pojam perifernog uređaja
 • Miš
 • Tastatura
 • LCD tehnologiju
 • Monitor i karakteristike prikaza


Pojam perifernog uređaja

Pod perifernim uređajem podrazumeva se svaki uređaj koji se priključuje na računar. Oni proširuju mogućnosti računara i mogu se podeliti na:

 • izlazni uređaji
 • ulazni uređaji
 • ulazno/izlazni (I/O, input/output) uređaji

I/O uređaje možemo podeliti na uređaje koji služe za komunikaciju računara i korisnika (monitor, tastatura, miš ...), zatim oni koji služe za komunikaciju računara sa elektronskim komponentama (disk, senzori, kontroleri ...) i one koji služe za komunikaciju računara sa udaljenim uređajima (modemi).


Ulazne i izlazne hardverske komponente

U početku su se pod pojmom ulazno/izlaznih uređaja podrazumevali:

 • monitor
 • tastatura
 • miš


Danas postoji čitav niz uređaja koje možemo smestiti u ovu kategoriju.
Ulazni uređaji omogućavaju unos informacija u računar. U ovu grupu spadaju:

 • tastatura
 • miš
 • skener
 • mikrofon
 • Touch pads
 • svetlosna olovka (Light pens)
 • Tracker balls
 • džojstik
 • digitalna kamera i dr.


Izlazni uređaji omogućavaju korišćenje informacija iz računara:

 • monitor
 • štampač
 • ploter
 • zvučnici
 • projektor i dr.


Postoje uređaji koji se koriste za obe prethodno navedene funkcije. Ulazno/izlazni uređaji omogućavaju korišćenje informacija iz računara i unos u računar. U ovu grupu spadaju:

 • Touchscreen monitor
 • modem i dr.


Miš

Miš (engl. Mouse) je periferna hardverska komponenta računara.  Po pitanju modela i načina rada postoji, pre svega, standardni mehanički miš, čiji je glavni deo čelična kuglica presvučena gumom ili plastikom i koja se rotira pokretanjem miša po ravnoj podlozi. Kretanje ove kuglice se prenosi na dve osovine, od kojih jedna prenosi kretanje po x osi, a druga po y osi. Problem kod mehaničkog miša je što se lako zaprlja, pošto kuglica, koja se kreće po ravnoj podlozi, kupi svu prljavštinu i prašinu pa je potrebno povremeno čišćenje miša. Zbog toga su se gotovo i povukli iz upotrebe.

Optički miš ne sadrži kuglicu. Već led diodu koja omogućava digitalnoj kameri da hvata fotografije velikom brzinom. Takve fotografije se porede i na osnovu toga se utvrđuje da li je došlo do promene pozicije ili ne. Ovi miševi su mnogo precizniji, bolji, zatvoreni su pa ne dolazi do prljanja. Mana im je prevelika osetljivost i zavisnost od podloge.

Broj tastera na miševima je različit tako da postoje miševi sa jednim tasterom, sa dva tastera od kojih je levi primarni, a desni sekundarni, što je opet moguće promeniti i prilagoditi miš i za levoruke osobe. Na kraju, tu su miševi sa tri tastera, kod kojih se treći taster koristi u posebnim aplikacijama koje to podržavaju. Miševi sa skrolom, odnosno točkićem na vrhu, omogućava skrolovanje dokumenata po vertikali. Postoje, takođe, i miševi sa dva skrola, od kojih jedan služi za skrolovanje po vertikali, a drugi po horizontali.

 

 

Slika 1. Primer bežičnog miša marke Genius

Kod laptop računara postoji senzorska pločica ili Touch pad, dimenzija 5x5 cm i crne boje kod koje pomeranje prsta preko površine izaziva pomeranje kursora na ekranu.


Izbor miša

Pri izboru miša se obično ne obraća mnogo pažnje na sam miš, već se izbor prepušta prodavcu, što obično uzrokuje isporuku lošijeg miša. Bez obzira na nisku cenu, treba obratiti pažnju pri kupovini jer je ova komponenta podjednako važna za udoban rad na računaru. Od proizvođača miševa se posebno izdvajaju Genius, Logitech i A4 Tech.


Tastatura

Tastatura (engl. Keyboard) je periferna ulazna hardverska komponenta računara. Osnovni delovi svake tastature su:

 • numerička tastatura, koja se nalazi sa desne strane tastature i služi za unos cifara od 0 do 9 i osnovne matematičke operacije,
 • funkcijski tasteri, koji se nalaze pri vrhu tastature i imaju određene funkcije u zavisnosti od programa u kome se koriste,
 • alfanumerička tastatura, predstavlja centralni i najveći deo tastature, koji sadrži sva slova, znakove i brojeve, koji se koriste u radu.


Postoje različiti modeli tastatura, sa različitom veličinom i rasporedom pojedinih tastera što otežava prilagođavanje korisnika. Poseban tip tastature su tzv. ergonomske tastature koje su dizajnirane tako da korisniku olakšaju rad i smanje verovatnoću povreda usled naprezanja, ukoliko se na njima duže kuca. To su tastature kod kojih su levi i centralni deo, okrenuti blago unutra, što je i neki prirodan položaj ruku pri kucanju. Sadrže i nožice, kao i kod većine drugih tastatura koje omogućavaju da se prednji deo tastature blago podigne kao i naslon za dlanove.

 

 

Slika 2. Primer ergonomske tastature kompanije Logitech


Postoji jezička podela tastatura prema rasporedu pojedinih slova pa tako postoje YU, US i druge tastature. Po pitanju cene, što je tastatura jednostavnija to je i jeftinija, što se ide dalje po pitanju funkcionalnosti i ergonomije tako i cena srazmerno raste. Novije tastature sadrže tastere za Internet i multimedijalnu podršku, koje pri vrhu imaju niz dugmića koji služe za otvaranje Internet browser-a, e-maila, puštanje filmova itd. Takođe, veoma popularne danas su i bežične tastature. Po pitanju proizvođača slična je situacija kao i kod miševa, neki od lidera su Logitech, A4 Tech, Genius, itd.


Monitor

Monitor predstavlja osnovni način prikaza obrađivanih podataka i radi u tesnoj sprezi sa grafičkom karticom.

Postoje dva tipa monitora:

 • CRT (Cathode Ray Tube) monitori
 • LCD (Liquid Crystal Display) monitori


CRT monitori su monitori sa katodnom cevi i polako se povlače iz upotrebe. Zbog velikih dimenzija katodne cevi zahtevaju veliki prostor na radnom stolu. Bolje rešenje predstavljaju LCD monitori koji koriste osobine tečnih kristala i polarizacije svetlosti. Ovakvi monitori zahtevaju mnogo manje prostora i smanjuju naprezanje očiju prilikom rada.


Pikseli i rezolucija

Piksel je najmanja nedeljiva logička jedinica slike, predstavljen jednom tačkom na ekranu. Svaki piksel ima svoju boju i osvetljenje. Jasnoća i oštrina slike koja se dobija zavisi od broja piksela koji su na raspolaganju, od čijeg broja zavisi nivo detalja nekog prikaza. Rezolucija po gruboj definiciji predstavlja broj piksela po jedinici površine. Na primer, rezolucija 1024x768 predstavlja sliku široku 1024 i visoku 768 piksela.

Problem koji se javlja kod CRT monitora je to što slika koja se vidi na ekranu nije stabilna i mora da se osvežava. Tu se uvodi pojam Refresh rate koji predstavlja broj osvežavanja slike u toku jedne sekunde (što je veoma važna karakteristika za monitore). Osvežavanje monitora može da bude 60, 75, 85, 100 i više puta u sekundi. Kada posmatrate sliku na ekranu, i ako vam se čini da ona miruje, ona se iscrtava 60 ili više puta u sekundi. Svako osvežavanje ispod 75 puta u sekundi izaziva treperenje slike što dovodi do brzog zamora očiju i pojave suza. Za razliku od CRT monitora, LCD tehnologija ne zahteva osvežavanje što je velika prednost zbog koje su ovi monitori sve više u upotrebi.

 

Slika 3. Struktura LCD prikaza

 

LCD tehnologija (Liquid Crystal Display) - tečni kristali

Tečni kristal je prvi put otkriven 1888 godine. Zagrevanjem supstance holesterol benzoat dobijen je tečni kristal. Njenim daljim zagrevanjem dobijena je potpuna tečnost. Tečni kristal nije ni u tečnom, ni u čvrstom agregatnom stanju (nešto je između). Ako bismo morali da odredimo agregatno stanje, bliže je tečnom stanju pa otuda i ime. Prvi LCD prikaz pojavio se 1968. godine, a prvi LCD monitor 1979. godine.

Tečni kristali su vrlo osetljivi na temperaturne promene. Vrlo male promene temperature utiču na stanje kristala (na primer, vidljiva promena displeja laptopa na hladnom ili toplom vremenu). Postoji veliki broj supstanci koje, zavisno od temperature, mogu biti u različitim fazama.


LCD monitori

Četiri osobine omogućavaju rad LCD monitora:

 • polarizacija svetlosti
 • sposobnost tečnog kristala da prenosi i menja polarizovanu svetlost
 • struktura tečnog kristala se menja pod uticajem električne struje
 • transparentnost supstance koja provodi elektricitet


 
Na slici je prikazan princip rada LCD monitora:

 

 

Slika 4. Princip rada LCD monitora


Osnovnu strukturu čini tečni kristal između dva polarizovana stakla. Polarizacija drugog stakla je pod uglom od 90 stepeni u odnosu na prvo. Svaki susedni sloj Twisted nematics kristala je pomeren (uvrnut) u odnosu na poslednji. Poslednji sloj je pod uglom od 90 stepeni, prema polarizovanom staklu. Molekuli kristala prenose dobijenu svetlost susednom sloju. Na tom putu kristal menja i ugao vibracije svetlosti sa svojim promenama ugla. Ako se poslednji sloj poklapa sa drugim polarizacionom staklom, svetlost prolazi kroz staklo. Područja kroz koja ne prolazi svetlost ostaju tamnija.


Konstrukcija LCD prikaza

Na slici je prikazana konstrukcija LCD panela.

 

 

Slika 5. Konstrukcija LCD panela


Oznake na slici su sledeće:

 1. ogledalo
 2. sloj polarizovanog filma
 3. elektroda od indium oksida
 4. supstanca tečnog kristala
 5. staklo sa elektrodom u vidu pravougaonika
 6. sloj polarizovanog filma pod 90 stepeni u odnosu na prvi


TFT (Thin Film Tranzistors) monitori su posebna verzija LCD monitora. Radi se o monitorima koji imaju panele sa aktivnom matricom koja sadrži aktivne elemente tj. tranzistore. Tranzistori su odgovorni za prikaz svakog piksela na ekranu. Tehnologija i proces izrade TFT monitora veoma su skupi kao i cena samih TFT monitora. Međutim, cena im pada iz dana u dan i polako potpuno potiskuju CRT monitore iz upotrebe.

 

Veličina ekrana (Screen size)

Veličina monitora određuje se prema dijagonali monitora i izražava se u inčima. Jedan inč približno iznosi 2.54 cm. Tako postoje veličine monitora od 17, 19, 21 inča i veće. Treba razlikovati pojam dijagonale od pojma vidljive dijagonale. Vidljiva dijagonala predstavlja dijagonalu stvarne slike koju korisnik vidi, dok se pod dijagonalom monitora podrazumeva fizička dijagonala samog ekrana. Svaki monitor ima svoj meni, gde je moguće podešavati boju, kontrast, geometriju slike i sl. Zanimljiva je opcija Degauss koja služi za razmagnetisavanje ekrana, što je veoma česta pojava s obzirom da se pored ekrana nalaze zvučnici koji mogu lako da namagnetišu ekran.


Odnos strana (Aspect ratio)

Aspect ratio predstavlja proporcionalan odnos strana prikaza. Uobičajeni prikaz je uglavnom 4:3, tj. odnos širine prema visini je 4 prema 3, dok se u novije vreme pojavljuju i druge dimenzije shodno novim tehnologijama (npr. 16:9).
Na slici je dat pregled pregled rezolucija i odnosa strana prikaza.

 

 

Slika 6. Pregled rezolucija i odnosa strana prikaza (izvor:www.crunchgear.com)

 

Mnogo pažnje se poklanja i uticaju zračenja od strane monitora na zdravlje korisnika pa se kao vid zaštite javlja i zaštitno staklo koje smanjuje zračenje. Oznaka LR na novijim monitorima skraćenica je od Low Radiation, odnosno smanjeno zračenje. Ipak najbolji vid zaštite je što manje provođenje vremena za ekranom računara i rad sa udaljenosti od najmanje 70 cm. Što se tiče modela i dizajna, postoji velika raznolikost po tom pitanju i moguće je naći razne modele i tipove monitora. Od proizvođača monitora su poznatiji Samsung, Phillips, LG i dr.

 

Slika 7. CRT i LCD monitori


Na slici se vide modeli CRT i LCD monitora. Vidi se jasno razlika između CRT monitora, koji pozadi imaju veliku katodnu cev, dok su LCD monitori mnogo manji gledano sa strane.


 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Periferni uređaji 1
 • Periferni uređaji 2
 • Periferni uređaji 3