Modul Finansije i računovodstvo

Ovaj modul treba da omogući postizanje odredjenih ciljeva preduzeća i da podrži osnovne i povezane grupe aktivnosti menadžmenta i to planiranje, organizaciju, izvršenje i kontrolu poslovanja.

 • Finansijsko poslovanje i računovodstvo preuzimaju podatke iz drugih modula i  segmenata  sistema i vrši se njihova obrada.
 • Osnovu finansijskog knjigovodstva čini Glavna knjiga sa saldakontima i troškovnim knjigovodstvom, gde se prikupljaju obračunska dokumenta iz drugih segmenata sistema.
 • Evidencija pomoćnih knjiga treba  takodje da bude sistematizovana


Evidencija pomoćnih knjiga

Evidencija pomoćnih knjiga je takodje treba da bude sistematizovana, a to su uglavnom sledeće evidencije:

 • Ulazna knjiga u kojoj se vrše   knjiženja i likvidatura ulaznih faktura i povezivanje sa materijalnim knjigovodstvom, uz izradu elektronskih ili papirnih  virmana.
 • Poreska knjiga, koja se stara o odgovarajućem obračunu poreza.
 • Blagajničko poslovanje koje sadrži dinarsku i deviznu blagajnu koje su  povezane sa prodajom i akontacijama,
 • Program treba da podržava i izradu praćenje i obračun putnih naloga .


Modul za obračun plata

U veći finansijski modul spada i modul za obračun plata, koji preko formula treba da omogući potpuno podesivo obračunavanje zarada.
 
Izvori podataka  za obračun generišu se iz upravnog, proizvodnog, transportnog i svih ostalih organizacionih delova preduzeća.

Iz obračunatih podataka moguće je vršiti ispis i štampanje  svih obrazaca i izveštaja koje je preduzeće dužno da dostavi pojedincima ili ustanovama, poreskim organima, menadžmentu, akcionarima, itd.


Praćenje troškova i OS

Informacioni sistem finansija i računovodstva treba da:
 

 • podržava i rad sa osnovnim sredstvima
 • pored obračuna i knjiženja treba da pokriva i inventar osnovnih sredstava
 • rasčlanjivanje  zajedničkih troškova prema fiksnim ili varijabilnim ključevima.
 • Knjiženja  koja su prema potrebi kreirana  i sa dodatnim podacima po raznim nosiocima i mestima troškova (profitni centar, projekat...i slično), koji omogućavaju  izradu analitičkih pregleda.


Analitički pregledi

Analitički pregledi služe za evidentiranje i praćenje analitičkih evidencija koji omogućavaju razne analize podataka i sravnjenja stanja poslovnih knjiga.

 • Svako knjiženje imovine treba da prati i knjiženje njenog izvora.
 • Pored uobičajenih zakonski obaveznih i postavljenih bilansa, IS treba da  podržava generisanje željenih bilansa, pregleda, pokazatelja u tabelarnoj ili grafičkoj formi, kao i štampanje  pregleda.
 • Prema finansijskim podacima potrebno je praviti razne preglede, listati ih i analizirati i pomoću ugrađenih  rotirajućih tabela.


Podmodul za izradu različitih  knjiženja i izveštaja

Potreban je i podmodul za izradu različitih  knjiženja i izveštaja, kod kojih izvor podataka nisu isključivo finansijski podaci, već i nefinansijski podaci  iz drugih segmenata programa.

Za rad sa saldo-kontima kupaca i dobavljača, sistem treba da raspolaže čitavim nizom  alata i ispisa koji treba da omoguće:

 • različite vrste kompenzacija,
 • obračun kamata,
 • izradu sistema opomena po stepenima zaduženosti i
 • obaveštavanje o stanju potraživanja,
 • obaveza i plaćanja putem elektronske pošte.

Knjiženje treba da se  odvija  preko interneta ili ručno.


Materijalni obračun

Uz materijalni obračun IS treba da omogući kvalitetno i pouzdano praćenje proizvodnje sa finansijskog aspekta :

 • detaljno finansijsko praćenje proizvodnje prema svim metodama
 1. FIFO (first in-first out), 
 2. LIFO (last in-first out),, 
 3. prosečna, 
 4. planska i 
 5. stvarna  nabavna cena i drugo.
 • nedovršenu proizvodnju prema planiranim ili stvarnim  cenama
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Organizacija finansija u informacionom sistemu preduzeća 1
 • Organizacija finansija u informacionom sistemu preduzeća 2
 • Organizacija finansija u informacionom sistemu preduzeća 3