Perfomance Monitor je alat koji omogućava pregled stanja perfomansi sistema i prikupljanje detaljnih informacija za rešavanje problema u radu sistema. Za prikupljanje detaljnih informacija o stanju sistema koriste se takozvani Data Collector setovi. Generalno Perfomance Monitor sadrži tri opcije: alat za praćenje perfomansi, Data kolektor setove i izveštaje.

Alat za praćenje perfomansi je grafički alat koji obezbeđuje praćenje perfomansi operativnog sistema. Perfomance Monitor je sačuvan u vidu Data logova tako da je uvek moguće imati istorijski pregled perfomansi sistema.

Data kolektor setovi ili setovi za prikupljanje podataka su prilagođeni setovi perfomansi, praćenja događaja i sistemskih konfiguracionih podataka. Data kolektor set može biti korišćen za pregled sledećih događaja:

 • logovanje stanja perfomansi sistema, praćenja događaja i sistemskih podataka,
 • da se pokrene u zakazano vreme,
 • da obezbedi podatke poslednje analize,
 • da generiše izveštaje,
 • da generiše alarme.


Izveštaji se koriste za naknadnu analizu perfomansi sistema i sistemskih događaja kroz koje je moguće detaljno praćenje načina rada sistema i sistemskih događaja.


Resource Monitor je alat za praćenje trenutnih pefomansi sistema u realnom vremenu prateći četiri osnovna parametra svakog sistema: procesor, radnu memoriju, hard diskove i mrežnu aktivnost.

 • CPU tab pruža detaljnije informacije oko iskorišćenja procesorskih resursa sa mogućnišću filtriranja procesa.
 • Disk tab pruža informacije o procesu koji ima hard disk I/O operacije.
 • Network tab pruža informacije o svim procesima koji imaju trenutnu mrežnu aktivnost sa detaljnim prikazom mrežnih parametara (destinaciona adresa, adresa izvora, broj porta, količina prenetih podataka itd.).
 • Memorija tab pruža detaljne informacije oko iskorišćenja radne memorije sistema.


Resource Monitor je moguće pokrenuti korišćenjem Task Manager-a, odnosno preko dugmeta Resource Monitor koje se nalazi na tabu Perfomance i  kojim pokrećemo aplikaciju. Na sledećoj slici je dat pregled prozora aplikacije.

 

Slika 1


Da bismo filtrirali informacije o određenom procesu i njegovom iskorišćenju sistemskih resursa, neophodno je kliknuti na željeni proces i čekirati ga za praćenje. Monitor će automatski zatim prikazati detaljne informacije o samom procesu i kako koristi sistemske resurse. Na ovakav način je moguće odrediti i detektovati koji proces u sistemu pravi problem, a zatim pristupiti rešavanju istog. Svaki od 4 taba daje filtriran pregled informacija specifičnih za taj resurs što omogućava lakše praćenje i detekciju eventualni problema u radu sistema.

Performonace Monitor alat se pokreće kroz Computer Management konzolu klikom na opciju Perfomance, a zatim na opciju Permonace Monitor. Neophodno je uneti parametre praćenja koje želimo da analiziramo. Alat će u realnom vremenu prikupljati i prikazivati relevantne informacije o radu samog sistema i iskorišćenja hardverskih resursa. Alat prikazuje tri vrednosti svakog parametra praćenja, odnosno njegovu minimalnu, maksimalnu i prosečnu vrednost na osnovu koje se donosi odluka da li sistemski ili hardverski resursi zadovoljavaju potrebne parametre u svom radu ili ih je neophodno poboljšati ili zameniti. Na slici 2 je dat primer rada Perfomance Monitor alata.

 

Slika 2


Klikom na opciju Data Collector Sets dobijamo pregled predefinisanih Data kolektor setova i mogućnost konfigurisanja prilagođenog Data kolektor seta. Novi data kolektor set se konfiguriše desnim klikom na opciju User Defined, a zatim odabirom opcije New data collector set, nakon čega se pokreće čarobnjak za kreiranje data kolektor setova. Nakon kreiranja novog Data kolektor seta desnim klikom i odabirom opcije Properties možemo preciznije konfigurisati sam kolektor, definisati informacije koje će prikupljati, zakazati pokretanje u određeno vreme itd. Nakon pokretanja Data kolektor seta on će prikupiti sve neophodne informacije i uskladištiti ih u vidu izveštaja koji su dostupni kroz opciju Reports. Moguće ih je direktno pokrenuti ili analizirati kroz neku drugu aplikaciju. Na slici 3 je prikazan primer izveštaja.

 

 

Slika 3

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Održavanje perfomansi korišćenjem Windows 7 Performance alata 1
 • Održavanje perfomansi korišćenjem Windows 7 Performance alata 2
 • Održavanje perfomansi korišćenjem Windows 7 Performance alata 3