Kad se izveštaj izdaje, Reporting Services čuva definicuju izveštaja u SQL Server bazi podataka pod nazivom ReportServer. Takođe možete objavljivati i druge stavke, kao što su  slike koje referencira izveštaj ili drugi tipovi fajlova kojima je potrebno da pristupaju korisnici izveštaja. Ako ste autor izveštaja, Vi uglavnom koristite Microsoft Visual Studio za objavljivanje izveštaja. Ako ste administrator izveštaja, Vi možete koristiti ili Report Manager ili mali program pod nazivom Rs.exe da biste prethodno kreirane izveštaje premestili u ReportServer bazu podataka. Možete koristiti i neku Vašu aplikaciju za objavljivanje izveštaja korišćenjem Reporting Services Web Services interfejsa za programiranje aplikacija (API).

Kao autor izveštaja, možete koristiti standardnu proceduru za objavljivanje u Visual Studio-u da biste sadržaj objavili na Report Server-u. Pre nego što počnete, potrebno je da definišete svojstva  za razmeštaj (deployment) za svaki projekat koji sadrži objekte koje treba razmestiti.

Ako ste administrator izveštaja i niste autor, možda nećete imati pristup Visual Studio-u kako biste izvršili razmeštanje izveštaja na Report Server. Jedna opcija je da koristite Report Manager aplikaciju za upload fajlova na Report Server. Možete upload-ovati izveštaje, izvore podataka, i druge resurse koji su potrebni korisnicima izveštaja.

Druga opcija za objavljivanje izveštaja je rs alat (Rs.exe), koji je command-line program i može se koristiti za pokretanje skripti koje upravljaju Report Server-om. Rs uslužni program koristi skriptu za izvršavanje komandi na Report Server-u. Za objavljivanje pomoću ovog uslužnog programa, potrebno je da imate skriptu koja obezbeđuje detalje o izveštajima koje treba objaviti. Tada koristeći rs program, prosleđujete argumente da biste modifikovali ponašanje skripte u vreme izvršavanja.


Definisanje svojstava za razmeštanje u projektu

Ne možete razmestiti sadržaj dok ne ažurirate svojstva projekta koja se odnose na razmeštanje kao što je Report Server za svaki projekat na kojem će sadržaj biti razmešten. TargetServerURL svojstvo mora sadržati validan URL, koji se neće validirati dok ne pokušate da izvršite razmeštanje. Kada koristite Report Wizard za kreiranje izveštaja, morate obezbediti URL za Report Server pre nego završite wizard, ali kada počnete sa radom na praznom izveštaju, morate dodati vrednost za TargetServerURL svojstvo projekta u kojem je izveštaj.

Takođe ćete pregledati i druga svojstva za razmeštanje da biste bili sigurni da li ćete dobiti rezultat koji želite kada budete razmeštali sadržaj. Podrazumevano, odredišni folder, koji je definisan svojstvom TargetReportFolder, biće isti kao i naziv projekta. Ovaj folder će biti kreiran ako ne postoji, kao putanja na root čvoru Report Server-a, koji predstavlja Home page koji ćete videti korišćenjem Report Manager-a. Na primer, za My Adventure Works projekat, odgovarajući podrazumevani folder će biti dodat Home page-u Report Manager-a.
Takođe možete kreirati umetnute foldere dodavanjem relativne putanje foldera, kao što je Adventure Works/My Adventure Works, za kreiranje foldera pod nazivom My Adventure Works koji se nalazi u Adventure Works folderu na Home page-u.

Drugo svojstvo projekta za objavljivanje je OverwriteDataSources. Ovo svojstvo kontroliše da li će deljeni izvor podataka u projektu biti objavljen na serveru ako već postoji fajl izvora podataka. Podrazumevana vrednost je False, što će dovesti do izdavanja deljenog izvora podataka samo ako izvor podataka već ne postoji. Izvor podataka može biti održavan u izdvojenom folderu od izveštaja, koji je podrazumevno specificiran u svojstvu TargetDataSourceFolder vrednošću Data Sources.

Sad ćete postaviti svojstva za razmeštanje My Adventure Works projekta.

 1. Pokrenite SQL Server Business Intelligence Development Studio i otvorite My Adventure Works koji ste ranije snimili.
 2. U Solution Explorer-u, desni klik na My Adventure Works projekat, i onda kliknite na Properties.
 3. U My Adventure Works Property Pages dijalog boksu, unesite
  http://localhost/ReportServer za TargetServerURL tako da dijalog boks izgleda kao na slici.


Morate obezbediti validan URL za TargetServerURL pre nego što uradite razmeštanje zato što nije obezbeđen podrazumevani URL. Ako imate više projekata koji se nalaze u jednom solution-u, morate uneti URL u svojstvo svakog  projekta posebno. URL mora biti virtualni direktorijum na Report Server-u, koji je http://localhost/ReportServer ako koristite podrazumevanu instalaciju Reporting Services-a na Vašem kompjuteru.


Razmeštanje izveštaja

Možete izabrati da razmestite jedan objekat, kao što je izveštaj ili deljeni izvor podataka, u projektu. Takođe možete odlučiti da razmestite ceo projekat ili samo određene objekte u projektu.

Sada ćete razmestiti My Adventure Works projekat.

 1. Na Build meniju, kliknite na Deploy My Adventure Works. Alternativa je da desnim klikom kliknete na projekat u Solution Explorer-u, i onda da kliknete na Deploy.

  Ako ste u situaciji da ste već razmestili projekat u koji ste kasnije dodali izveštaj, možete razmestiti izveštaj posebno bez razmeštanja celog solution-a ponovo. Samo desnim klikom kliknite na izveštaj u Solution Explorer-u i onda kliknite na Deploy.
 2. Pregledajte rezultat razmeštanja u Output prozoru, koji izgleda kao na slici.


  Ako je razmeštanje neuspešno pogledajte error-e prikazane u Error List prozoru i preduzmite  odgovarajuću akciju da biste rešili probleme.

 3. Da biste potvrdili uspešnost razmeštanja solution-a, pokrenite Report Manager navođenjem adrese http://localhost/Reports u Internet Explorer-u. Početna strana (Home page) Report Manager-a izgleda kao na slici.


  My Adventure Works folder odgovara jedinom projektu u solution-u koji ste upravo razmestili. Ako ste razmestili druge projekte videćete dodatne foldere na ovoj strani. Na primer, ako ste kompletirali proceduru koju smo ranije u modulu 3 imali videćete Adventure Works folder i Data Sources folder.

 4. Kliknite na My Adventure Works folder link da biste videli sadržaj, koji izgleda kao na slici.  Report Manager šalje upit ReportServer bazi podataka koja vraća listu resursa, kao što su izveštaji i deljeni izvori podataka, koji su pridruženi trenutnom folderu, My Adventure Works. Zapazite da lista prikazuje sadržaj foldera u dve kolone, sa stavkama sortiranim u abecednom redu.

 5. Kliknite na Product Sales and Profitability link izveštaja da biste videli izveštaj koji izgleda kao na slici.


Report Manager prosleđuje zahtev za izveštajem Report Server-u, koji upravlja procesima, koji proizvode izveštaj kakav vidite u browser-u.

Ponekad je potrebno da se izveštaj modifikuje, možda kao rezultat problema otkrivenih za vreme testiranja ili zbog novih zahteva. Nakon ispravki ili dorada izveštaj možete ponovo razmestiti na Report Server. Kada ponovo vršite razmeštanje izveštaja, originalna definicija izveštaja, koja se čuva u ReportServer bazi podataka će biti zamenjena novom definicijom. Svojstva izveštaja (kao što su execution, parameters, history, security, and subscription
svojstva) koja ste dodelili korišćenjem Report Manager će se primenjivati i posle ponovnog razmeštanja izveštaja. Ponovno razmeštanje izveštaja ažurira samo definicuju izveštaja.


Uploadovanje izveštaja

Možete koristiti Upload File u Report Manager da biste pronašli fajl na Vašem računaru ili na mreži, koji želite da upload-ujete na Report Server. Kao što je i razmeštanje izveštaja korišćenjem Visual Studio-a, upload-ovanje je proces koji zapravo smešta fajl u ReportServer bazu podataka. Ne možete upload-ovati više fajlova istovremeno korišćenjem ove metode.

Sada ćete upload-ovati definicuju Product Sales YTD izveštaja korišćenjem Report Managera.

 1. U Report Manager-u, kliknite na My Adventure Works link u gornjem levom uglu browser prozora.
 2. Kliknite na Upload File na Report Manager toolbar-u, i onda kliknite na Browse da biste zakačili fajl koji se nalazi, u repozitorijumu kursa, u folderu Materijali\4_01\Product Sales YTD.rdl. Vaš ekran izgleda kao na slici.


  Ako više volite možete uneti putanju i fajl u File To Upload boks i ime u Name boks. Ako fajl već postoji u folderu u kojem se trenutno nalazite, poruka greške će se pojaviti kada kliknete na OK, osim ako niste čekirali opciju Overwrite Item If It Exists. Kada je ova opcija čekirana fajl će se prepisati bez ikakvog upozorenja.

 3. Kliknite na OK.
  Report Manager će izvršiti upload fajla i smestiće ga u ReportServer bazu podataka. Sada je naziv izveštaja prikazan u Contents strani My Adventure Works foldera

 4. Kliknite na Product Sales YTD link izveštaja da biste otvorili izveštaj, koji izgleda kao na slici.

 
Uvek proverite upload-ovane izveštaje u Report Manager-u da biste bili sigurni da se Report Server može konektovati na izvor podataka, izvršiti upit i renderovati izveštaj.

Report Manager se može koristiti za upload dodatnih stavki, poznatijih kao resursi, na Report Server kako bi se čuvale u ReportServer bazi podataka. Resursi su stavke kao što je slika, na primer JPEG fajlovi, koji mogu biti referencirani kao link u izveštaju. Međutim, možete dodati i resurse koji se ne koriste u izveštaju, kao što su Microsoft Word ili Microsoft Excel fajlovi, ili neki tekstualni fajl. Ako korisnik otvori resurs, Reporting Services neće procesirati resurs, ali će umesto toga download-ovati resurs i ponuditi da ga snimite ili pregledate, ako klijentski računar ima odgovarajuću aplikaciju. Nakon upload-a resursa, on se može premestiti u drugi folder kao i izveštaj, što ćete videti malo kasnije.Korišćenje rs uslužnog programa

Rs uslužni program zahteva ulazni fajl sa ekstenzijom .rss koji je napisan u Microsoft Visual Basic .NET ili Microsoft Visual C# .NET.

Kada želite da koristite rs uslužni program za izdavanje izveštaja, potrebno je da obezbedite najmanje dva argumenta ime skript fajla i URL Report Server-a, korišćenjem sintakse: rs –i
inputfile –s ReportServerURL. Korsti se trenutni Windows credentials za autentifikaciju na Report Server-u, osim ako ne koristite argumente za prosleđivanje user name-a i password-a. Da biste videli opise svih mogućih argumenata koristite sledeću sintaksu: rs -?.

Sada ćete koristiti uslužni program rs kojem ćete proslediti publishReports.rss script fajl kao ulazni fajl.

 1. Na Start meniju, kliknite na Run, unesite cmd, a onda kliknite na OK da bi se otvorio Command Prompt prozor.
 2. Unesite cd <putanja do sačuvanog foldera iz repozitorijuma kursa\Materijali\4_01\> u command prompt da biste došli do skript fajla.
 3. Unesite rs -? i pritisnite Enter da biste videli pomoć za ovaj uslužni program.
 4. Pokrenite rs pomoćni program tako što ćete da unesete sledeće: rs –i PublishReports.rss –s http://localhost/ReportServer. Pritisnite Enter. Vaš ekran izgleda kao na slici.

 5. Da biste bili sigurni da su izveštaji uspešno objavljeni, otvorite Home stranu Report
  Manager-a u Internet Explorer-u. Ako je Home strana već otvorena, kliknite na Refresh na Internet Explorer toolbar-u da biste osvežili stranu.

 6. Kliknite na Adventure Works Samples link foldera. Trebalo bi da vidite tri izveštaja: Actual Vs Quota, Employee Product Sales i Product Catalog.
 7. Kliknite na svaki link izveštaja da biste potvrdili da je izvršavanje izveštaja uspešno.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Objavljivanje izveštaja 1
 • Objavljivanje izveštaja 2