Mrežno okruženje

Kod mrežnih sistema, svaki korisnik ima svoj računar. Ovi kompjuteri su međusobno povezani, tako da mogu da koriste zajednički štampač, hard diskove, da razmenjuju fajlove i sl. Pa ipak, svaki od računara radi nezavisno jedan od drugog.

LAN i WAN

Postoje dve različite vrste mreža. Mreža u kojoj su računari fizički blizu jedan drugom i povezani kablovima naziva se Local Area Network (LAN). Mreža u kojoj su računari međusobno udaljeni naziva se Wide Area Network (WAN). Danas većina ljudi koristi i jednu i drugu vrstu mreže. Računari unutar jedne firme ili institucije su verovatno unutar LAN-a, dok je Internet dobar primer WAN-a. Glavna razlika između ove dve vrste mreža jeste u tome što računari unutar WAN mreže moraju da imaju modeme ili nešto slično, što bi omogućilo komunikaciju.

Velika prednost mreže jeste u tome što omogućava da više korisnika koristi zajedničke hardverske jedinice, na primer štampač. Takođe razmena podataka između korsinika je veoma pojednostavljena, obzirom da svi mogu da imaju pristup istom hard disku ili nekoj drugoj memorijskoj jedinici. Nedostatak mreže ogleda se prvenstveno u problemu zaštite podataka.

Većina mrežnih sistema radi tako što svaki korisnik ima svoje korisničko ime i šifru za pristup. Na osnovu korisničkog imena, sistem zna kojim njegovim delovima imate dozvolu da pristupite.

Svaka LAN mreža se svrstava u jednu od tri kategorije, zavisno od načina na koji su računari povezani:

-         bus mreža – kompjuteri su povezani linijski

-         ring mreža – kompjuteri su povezani u prsten

-         star mreža – svaki računar je povezan nezavisno od ostalih na hab ili server

Računari mogu biti povezani u mreže i na druge načine, a ne samo kablovima. Za LAN mreže se obično koriste radio veze, laseri ili mikrotalasi. WAN mreže koriste ISDN ili broadband kablove.

Distributed network

Često se fajlovi smeštaju na računare unutar mreže tako da određene grupe fajlova budu smeštene zajedno. Na primer, moguće je radove studenata jednog smera čuvati na jednom računaru, radove studenata drugog smera na drugom, a fajlove potrebne za rad sekretarijata fakulteta na trećem. Ovakve mreže se nazivaju distribuirane (distributed network). Korisnici ne moraju da znaju ništa o ovoj raspodeli; operativni sistem obavlja sav posao umesto njih.

Ipak, postoje dva važna efekta distribuiranih mreža. Prvi je da se komunikacija ubrzava, obzirom da različiti korisnici pristupaju različitim delovima mreže. Drugi je poboljšanje sigurnosti podataka, obzirom da je u distribuiranim mrežama lako ograničiti pristup studentima jednog smera samo na računare koji sadrže njihove podatke.

Prenos podataka

Sam prenos podataka između računara unutar mreže može da se odvija na dva načina:

Circuit switching – ovo je metod komunikacije kada se uspostavlja veza između izvorišta podataka i odredišta i podaci se šalju u jednom neprekidnom toku. Originalno je dizajniran za analogne telefonske mreže i upravo je telefonski sistem primer sistema koji koristi circuit switching.

Packet switching – sistem komunikacije u kojima se podaci dele u manje pakete koji se zatim prenose do odredišta. Svaki paket sadrži instrukcije, kao što su adresa odredišta i redosled pojedinačnog paketa u poruci, koje usaglašavaju jedan paket sa ostalima. Ovi paketi se ponovo spajaju na odredištu. Packet switching je primaran metod komunikacije na Internetu i drugim digitalnim komunikacijama.

Zadatak 9.1

a)     Objasnite kako se

-         particionisanje

-         duplikacija

koriste u distribuciji podataka u mreži

b)     Objasnite efekte dupliciranja podataka na podatke i administratora mreže.

Odgovor:

a)     Particionisanje -  podaci se dele u grupe, svaka grupa se čuva lokalno na mašini na kojoj su ti podaci potrebni

Duplikacija – kopija svih podataka (šitavih baza podataka) se šalje i koristi na drugim mašinama

b)     – više kopija podataka podrazumeva da uvek postoje rezervni podaci u slućaju da neki od njih budu uništeni

-         povećana brzina odgovora na zahtev korisnika

-         podaci su manje sigurni

-         administrator ima povećanu odgovornost da obezbedi konzistentnost podataka

Zadatak 9.2

Podaci se prenose sa jednog do drugog računara korišćenjem packet switching-a.

a)     Objasnite kako radi packet switching.

b)     Navedite jednu prednost i jedan nedostatak korišćenja packet switching-a umesto circuit switching-a.

Odgovor:

a)     Poruka se deli na nekoliko delova (paketa) iste veličine. Svaki od tih paketa se označava i numeriše. Svaki paket se prenosi sam za sebe, nezavisno od ostalih. U svakom čvoru unutar mreže proverava se oznaka paketa i paket se preusmerava dalje. Na krajnjoj destinaciji paketi moraju da se ponovo spoje u korektnom redosledu.

b)      

Prednosti:

-         manja je šansa da poruka bude presretnuta

-         ukoliko je originalna ruta blokirana, koriste se alternativne rute prenosa podataka

    

Nedostaci:

-         poruka putuje brzinom najsporijeg paketa

-         neophodno je da se paketi ponovo spoje na odredištu u odgovarajućem redosledu

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Mrežno okruženje i prenos podataka 1
  • Mrežno okruženje i prenos podataka 2
  • Mrežno okruženje i prenos podataka 3
  • Mrežno okruženje i prenos podataka 4