Fizička topologija govori praktično o rasporedu mrežnih komponenti, o tome kako su fizički raspoređeni računari i mrežni uređaji, o vrsti kablova koji se koriste, itd. Mrežne topologije se dele na: BUS, STAR, RING i HIBRIDNE.

  

BUS topologija

Osnovna mrežna topologija je BUS topologija. To je mrežna arhiktektura u kojoj su svi klijentski računari međusobno povezani zajedničkim kablom koji se naziva BUS (srp. magistrala). Mreže sa BUS topologijom predstavljaju najjednostavniji način povezivanja više klijentskih računara. U svom radu se uvek oslanja na koaksijalne kablove i BNC konektore, maksimalne brzine do 10 Mbps. Primer BUS mrežne topologije je dat na sledećoj slici:


 

Slika 35: BUS topologija


Jedan segment koji je zasnovan na koaksijalnim kablovima po standardu ne može sadržati više od 32 računara u jednom redu nakon čega mora postojati neki dodatni uređaj tipa Bridge ili ruter da bi se mreža povećala. Najveći problem mreže koja koristi BUS topologiju je taj što u slučaju prekida kabla bilo gde na mreži, čime dolazi do situacije da jedan kraj kabla nije terminiran, dolazi do prekida rada čitave mreže. BUS mrežna topologija kao takva u današnje vreme uglavnom više nije u upotrebi ili se zadžala samo u onim mrežama čija je infrastruktura postavljana mnogo godina ranije.

Prednosti BUS topologije bile bi:

 •  lako se implementira i proširuje
 •  odgovara privremenim i malim mrežama koje ne zahtevaju velike brzine
 •  jeftinija je od ostalih topologija
 •  efikasna je sa stanovišta troškova jer se koristi samo jedan kabl
 •  kvarovi kabla se lako otkrivaju
 •  male je težine zahvaljujući malom broju žica

 

Mane BUS topologije bile bi:

 •  ograničena dužina kabla i broj klijentskih računara
 •  u slučaju prekida kabla cela mreža pada
 •  performanse padaju sa povećanjem broja računara i saobraćaja
 •  obavezni odgovarajući terminatori
 •  značajno kapacitivno opterećenje
 •  najbolje radi sa ograničenim brojem klijentskih računara
 •  sporija je od ostalih topologija

  

STAR topologija

STAR (srp. zvezda) topologija koristi UTP ili FTP kablove, odnosno parične kablove, i mrežni uređaj koji je najčešće HUB ili Switch. Interna logika rada STAR topologije se znatno razlikuje od logike rada BUS topologije. Kao što nam je poznato HUB ili Switch mrežni uređaji sa svoje prednje strane poseduju niz pasivnih RJ45 konektora (aktivni RJ45 konektori su na kablu) na koje se preko paričnih kablova računari povezuju na Switch. STAR topologija je dobila naziv po tome što računari koji su kablovima priključeni na Switch kao centralni uređaj daju izgled zvezde. Primer je dat na sledećoj slici:

 

slika 36: STAR topologija


U slučaju prekida mrežnog kabla na nekom od portova HUB-a ili Switch-a oni taj prekid detektuju i automatski zatvaraju krug da bi mreža bila terminirana, zahvaljući čemu nema pada čitave mreže nego samo pojedinačnog računara koji je priključen na taj kabl. U slučaju da se koristi HUB kao centralni uređaj on će sve što neki računar prosledi na neki od portova proslediti svima ostalima tako da slobodno možemo reći da je STAR topologija fizička zvezda ali logički radi isto kao BUS topologija.

Prednosti STAR topologije bile bi:

 • Bolje radne perfomanse - jer sprečava slanje paketa na sve portove pri čemu su maksimalno 3 uređaja i 2 konekcije uključeni u bilo kakvu komunikaciju između bilo koja dva uređaja. Takođe podnose vrlo visoka opterećenja bez uticaja na druge uređaje.
 • Izolacija uređaja - svaki uređaj je zasebno konektovan na centralni uređaj tako da u slučaju kvara na jednom od njih ostatak mreže normalno funkcioniše
 • Centralizacija - lako uvećanje mreže dodavanjem novih uređaja i praćenje stanja na mreži u smislu iskorišćenja njenih resursa
 • Jednostavnost - lako ju je instalirati, shvatiti i upravljati i omogućava laku detekciju kvara zahvaljujući pojedinačnim izolovanim konekcijama svakog uređaja


Mane STAR topologije bile bi:

 • Najveća mana ove topologije se sastoji u vrlo visokoj zavisnosti celokupnog sistema od centralnog uređaja jer u slučaju njegovog kvara cela mreža ili deo mreže priključen na njega će pasti.

  

RING topologija

RING (srp. prsten) topologija u suštini radi logički kao prsten a fizički je zvezda. Koristi uređaj koji slično izgleda kao Switch ili Hub ali koji ne funkcioniše na taj način i naziva se MAU (Multistation Access Unit). Koristi RJ45 konektore i parične kablove ali na malo drugačiji način. O čemu se radi? Kroz parični kabl signal ide u dva smera, jedan ide direktno u računar dok drugi ide na sledeći port uređaja, za razliku od STAR topologije kada signal takođe ide u dva smera ali oba idu direktno u računar, formirajući na taj način zatvoreni krug. Sa slike se jasno vidi da računari sa MAU uređajem formiraju fizičku zvezdu. Princip funkcionisanja je dat na sledećoj slici:

 

Slika 37: RING topologija


Princip rada je sledeći: kada računar PC1 šalje signal računaru PC2 on prolazi kroz prvi RJ45 konektor i sa njega odlazi na drugi RJ45 konektor odakle stiže do destinacije. U slučaju da računar PC1 šalje signal računaru PC5, signal će proći kroz sve priključene računare da bi stigao do destinacije, što ustvari formira prsten kroz koji signali idu od računara do računara. Bitno je zapamtiti da signali uvek idu u istom smeru. U slučaju kvara na portu MAU uređaja ili prekida kabla na nekom od računara, dolazi do pada mreže ili njenog otežanog rada.

RING topologiju je izmislila IBM kompanija i zbog same strukture rada ova topologija je imuna na kolizije signala o čemu će biti više reči u daljem delu kursa.

Prednosti RING topologije bile bi:

 •  Strogo definisan rad mreže
 •  Pri velikim opterećenjima mreže je bolja od STAR topologije
 •  Mogućnost pokrivanja većeg geografskog prostora uz Token Ring tehnologiju
 •  Ne zahteva mrežni server za komunikaciju između računara


Mane RING topologije bile bi:

 • U slučaju kvara jednog od računara ili porta na MAU uređaju cela mreža pada ili vrlo otežano radi
 • Dodavanje, premeštanje ili uklanjanje uređaja utiče na rad cele mreže
 • Visoka cena mrežnog hardvera
 • Pod normalnim opterećenjem sporija je od Ethernet mreže

  

HIBRIDNE topologije

Hibridne topologije predstavljaju kombinaciju 2 mrežne topologije omogućavajući na taj način saradnju dve različite tehnologije. Najveća prednost ove topologije bilo bi omogućavanje starijim segmentima mreže nastavak rada u modernim okruženjima i nastavak korišćenja njihovih resursa. Najčešće se koriste dva tipa hibridnih topologija i to STAR - BUS i BUS - RING.


STAR - BUS topologija

Fizički se izvodi tako što se na postojeći BNC konektor na HUB-u povezuje mrežni segment računara koji koriste BUS topologiju. Istovremeno, na RJ45 konektore HUB-a se priključuju računari koji koriste STAR topologiju. Obe ove topologije su karakteristika Ethernet tehnologije zahvaljući čemu nema konverzije električnih signala iz jedne tehnologije u drugu pa samim tim je i olakšan rad samog HUB uređaja. Treba napomenuti da su vrlo retki Switch mrežni uređaji koji na sebi imaju BNC konektora pa je tako i njihova primena za hibridne topologije vrlo retka. Na slici je dat primer primene STAR - BUS hibridne topologije:

 

Slika 38: STAR - BUS topologija

 

BUS - RING topologija

Fizički se izvodi vrlo slično kao i STAR-BUS topologija s tim što se kao centralni mrežni uređaj koristi MAU uređaj. Kada je u pitanu ovaj tip hibridne topologije konverzija električnih signala (prilagođavanje električnih signala različitim tehnologijama) je znatno kompleksnija nego kod predhodnog tipa jer su u pitanju različite mrežne tehnologije, odnosno, BUS je karakteristika Ethernet tehnologije i protokola dok je RING karakteristika Token Ring tehnologije i protokola. Na slici je dat primer primene BUS - RING topologije:

 

Slika 39: BUS - RING topologija

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Mrežne topologije: BUS, STAR, RING, hibridne 1
 • Mrežne topologije: BUS, STAR, RING, hibridne 2
 • Mrežne topologije: BUS, STAR, RING, hibridne 3