Pojam i definicija moći

Moć je definisana na vrlo različite načine. Tako Salancik i Pfeffer definišu moć kao: "Sposobnost onih koji je imaju da ostvare stvari koje žele".

Druge definicije naglašavaju promenu ponašanja inferiornog učesnika u odnosu moći uticaja. Tako, na primer, Dahl kaže: A ima moć nad B u onom stepenu u kojem može da učini da B učini nešto što inače ne bi učinio"

Slična je definicija i Frenča (Frencha) i Rejvena (Raven): "Moć postoji ako osoba A može da navede osobu B da uradi nešto što je protivno njegovoj želji".

I ostale definicije moći potenciraju slične elemente: "Moć aktera A nad akterom B je ravna količini otpora koji A može potencijalno prevazići"

Moć je sposobnost pojedinca ili grupe da nametnu svoju volju drugima bez obzira na otpor.

Sve navedene definicije pokazuju:

 1. Da je moć socijalnog karaktera, odnosno da ona postoji samo ako postoje najmanje dva učesnika u međusobnom odnosu;
 2. Da moć predstavlja sposobnost superiornog aktera u tom odnosu da promeni ponašanje inferiornog aktera i da ga prisili na određene akcije, čak i kada je to suprotno njegovim željama ili interesima. Na osnovu ovih zaključaka moć možemo definisati kao sposobnost socijalnog aktera, bio to pojedinac ili grupa, da u datom socijalnom odnosu promeni ponašanje drugog socijalnog aktera.


Moć je sposobnost menadžera da utiče na druge ljude, odnosno sposobnost da se menja stav ili ponašanje pojedinaca ili grupa u kompaniji.

Moć treba razlikovati od dva vrlo slična pojma: uticaja i autoriteta.
 
Uticaj predstavlja proces u kome socijalni akter svojim ponašanjem (svesno ili nesvesno) menja ponašanje drugog socijalnog aktera.

Moć je sposobnost vršenja uticaja odnosno kapacitet da se menja tuđe ponašanje.

Autoritet se koristi u više značenja. Najčešće se koristi da označi legitimnu moć odnosno moć koja je opravdana (legitimisana) nekim zakonom, institucijom ili pak organizacijom. Tada se taj autoritet naziva formalni i pod njime se podrazumeva legitimno pravo da se vrši moć.

Autoritet može biti i veći i manji od moći. Ukoliko je autoritet širi od moći to praktično znači da posednik autoriteta nema dovoljnu moć da iskoristi svoje legitimno pravo da utiče na druge ljude. Dobar primer su bili radnički saveti u socijalističkom periodu u jugoslovenskim preduzećima koji su imali formalni autoritet da biraju generalne direktore preduzeća ali nisu imali i stvarnu moć da to učine. Partijski i državni organi su, na drugoj strani vršili realan uticaj na izbor generalnog direktora što znači da su imali moć veću od svoga formalnog autoriteta. Na drugoj strani, nekada se u određenim oblastima ljudskog rada, pod pojmom autoriteta podrazumeva moć koja proizilazi iz ekspertize ili informisanosti nosioca moći. Tada se za posednika moći kaže da je "autoritet u toj i toj oblasti..."

 

 

Menadžeri mogu ostvariti moć korišćenjem raznih oblika izvora moći, kao na primer:

 • nagrađivanja,
 • kažnjavanja,
 • prava.


U menadžment literaturi ima više objašnjenja izvora moći i svi se oni mogu podeliti u dve velike grupe:

Izvori pojedinačne moći (moći pojedinaca) i izvori moći organizacionih jedinica.

Možemo razlikovati osnovu moći i izvor moći pojedinaca u organizacijama. Osnova moći predstavlja ono što pojedincu daje moć.


Individualna moć

 1. Sila - Moć koja za osnovu ima silu zove se moć prinude.
 2. Nagrada - Moć koja za osnovu ima nagrade zove se moć nagrađivanja.
 3. Ubeđivanje - Ova vrsta moći koja se zasniva na sposobnosti superiornog člana grupe da ubedi ostale u legitimnost svojih želja naziva se moć ubeđivanja.
 4. Znanje - Onaj ko ima znanje potrebno organizaciji ima moć koju nazivamo moć znanja.


Dok osnove moći pokazuju šta pojedincu daje moć, dotle izvori moći pokazuju kako je pojedinac došao u poziciju da stekne osnovu moći. Kada se susretnemo sa nekim ko ima moć u organizaciji iz razloga posedovanja neke od opisanih osnova moći, možemo sebi postaviti pitanje: zašto baš on? Zašto baš taj pojedinac a ne neki drugi član oprganizacije ima osnovu moći i samim tim moć. Odgovor daju izvori moći:

Izvori moći pokazuju kako je pojedinac došao u poziciju da stekne osnovu moći:

 • Pozicija u formalnoj grupi mu automatski daje osnove moći.
 • Lične karakteristike.
 • Ekspertiza.
 • Šansa.

 

 

Autoritet i vrste autoriteta

Autoritet je ugled koji ima određena ličnost zasnovan na moralnim, intelektualnim, radnim i drugim kvalitetima

AUTORITET – princip organizacije po kome:

 1. Nosioci funkcije menadžmenta imaju ovlašćenje da zahtevaju izvršavanje aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi organizacije
 2. Vrši se regulisanje odnosa među ljudima u njihovom izvršavanju zadataka pri tehničkoj podeli rada u sklopu jedne organizacije


Delegiranje autoriteta

Delegiranje autoriteta je  menadžerska aktivnost putem koje se:

 • Vrši distribucija poslova u organizaciji između njenih članova po liniji komande odnosno nadređenosti i podređenosti
 • Obezbeđuje ovlašćenje za obavljanje tih poslova
 • Nameću obaveze za efikasno realizovanje tih poslova


Proces delegiranja autoriteta se vrši:

 1. Dodeljivanje poslova odnosno zadataka podređenim saradnicima
 2. Davanje ovlašćenja tim saradnicima
 3. Kreiranje odgovornosti kod svakog od tih saradnika
 4. Uspostavljanje adekvatnog sistema kontrole korišćenja dodeljenog ovlašćenja

 

Primer za razmišljanje

"Odbacivanje zlatne šanse"

Rodžer Alen (Roger Allen) je bio momak u naletu. Svi su u kompaniji znali da će on jednog dana biti predsednik. Slušajući njegovog šefa, Heri Valdena (Harry Waldena), jedino je bilo pitanje vremena kada će Rodžer doći na čelo kompanije. Sadašnji predsednik kompanije je osoba iz marketinga. Ona je počela od prodavca i došla do predsednika zahvaljujući tome što je pored svojih proizvoda «prodavala» i svoju kompetentnost. Zapravo je čitav marketing sektor bio «dobro podmazan» put ka vrhu. Rodžer je bio prodavac broj jedan i trebalo je da preuzme Heri Valdenov posao kada ovaj ode u penziju za dve godine. Međutim, Rodžer nije bio siguran da li želi da postane potpredsednik za marketing. Druga mogućnost koja se otvarala bila je međunarodna prodaja. Rodžer nije znao ništa o prodaji u Evropi ali je to bio prvi poduhvat firme van SAD i Rodžer je mislio da bi mogao da proba. On je o tome pričao sa Herijem ali ga je ovaj obeshrabrio. U stvari, Heri je smatrao da je Rodžer lud što uopšte pomišlja na taj posao. "Rodž, rekao je, to nije mesto za tebe. Ti ne treba da se dokazuješ. Ti si broj jedan ovde. Treba samo da čekaš i postaćeš predsednik". Rodžer nije bio ubeđen. Mislio je da bi možda bilo mudro da o tome razgovara sa samim predsednikom. To je i uradio. Predsednica je bila veoma zainteresovana za Rodžerove ideje oko međunarodne prodaje. "Ako ti zaista želiš da vodiš taj sektor za nas, ja ću te predložiti za taj posao", rekla mu je. Nakon pažljivog promišljanja, Rodžer je odlučio da mu je bolje da ode u Evropu i da tamo postavi osnove prodaje nego da sedi i čeka položaj ovde. To je i rekao Heriju. "Heri, pričao sam sa predsednikom i ona mi je rekla da će međunarodna prodaja dobiti veliku podršku rukovodstva. Tamo će biti akcija. Ja sam rešio da ne mogu da sedim ovde skrštenih ruku. Prihvatiću taj posao". Heri je opet rekao Rodžeru da pravi grešku. "Odbacuješ zlatnu priliku. Ali, ako ti tako hoćeš, ja ću te podržati". Nedelju dana kasnije, kada je kompanija izabrala nekog drugog za direktora međunarodne prodaje, Rodžer je bio slomljen. Predsednics mu je objasnila situaciju: "Ja sam mislila da želite taj posao i ja sam vas gurala. Međutim, drugi članovi komisije za izbor su me preglasali. Ja vam mogu reći da sigurno niste «prodali» vašu ideju Heriju. On je naveo komisiju da veruje da vi niste baš sigurno oko toga posla. U stvari, osetila sam se glupo rekavši kako ste bili uzbuđeni oko posla da bi odmah zatim Heri rekao da je nakon toga razgovarao sa vama i da vi uopšte niste bili sigurni u vezi sa tim položajem. Kada je Heri završio, komisija je zaključila da ste se sigurno predomislili posle razgovora sa mnom i okrenuli su se drugim kandidatima."

Pitanja za razmišljanje:

 1. Ko ima moć u ovoj organizaciji?
 2. Koju vrstu moći Heri Valden ima?
 3. Da li je Rodžer dobro politički postupao? Šta nije dobro uradio?
 4. Da ste na mestu Rodžera šta bi ste sada radili?

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (13) Ne sviđa mi se - (3)    

 • Moć i autoritet 1
 • Moć i autoritet 2
 • Moć i autoritet 3