Aktivnosti vrhovnog menadžmenta

Aktivnosti vrhovnog menadžmenta vezane su za QS u poslovnom sistemu (Globalne aktivnosti):

 1. Definisanje misije poslovnog sistema
 2. Definisanje strateških ciljeva poslovnog sistema i ciljeva upravljanja kvalitetom
 3. Definisanje tehnologije povezivanja srednjih menadžera na obavljanju aktivnosti uvođenja, atestiranja, razvoja i unapređenja sistema kvaliteta

 

Odgovornosti menadžmenta

Odgovornosti menadžmenta definisane u standardu JUS ISO 9001-4 obuhvataju:

 • 9001 – odgovornost za kvalitet, od ideje za proizvodnju do izlaska proizvoda iz faze upotrebe
 • 9002 – odgovornost se odnosi samo na deo proizvodnje – realizaciju projekta u proizvodnji
 • 9003 – odgovornost za završnu kontrolu i upotrebu
 • 9004 – odgovornose se proširuje na ciljeve kvaliteta i ciljeve sistema kvaliteta

 

Priručnik sistema kvaliteta

Šta je priručnik sistema kvaliteta?

To je dokument kojim se u celini i na globalan način definišu elementi sistema kvaliteta, saglasno zahtevima stendarda serije JUS ISO 9000

Iz priručnika se može videti celina sistema kvaliteta, elementi zadataka, indeksi referentnih dokumenata, indeksi određenih postupaka rada itd.

Vrste priručnika sistema kvaliteta:

 1. Priručnik za prosto preduzeće
 2. Priručnik za srednje preduzeće
 3. Priručnik za složeno preduzeće
 4. Priručnik za akreditovane laboratorije
 5. Priručnik za materijal, alat, dokumentaciju, sredstva za rad, kadrove, proizvod/usluge

Globalni postupci rada menadžmenta na razvoju QS

 1. Pripremu za primenu standarda serije JUS ISO 9000
 2. Snimanje stanja kvaliteta u poslovnom sistemu
 3. Projektovanje QS
 4. Uvođenje QS
 5. Atestiranje QS
 6. Provera atestiranog QS

 

Postupci rada menadžmenta na pripremi za uvođenje QS

 1. Donošenje odluke o uvođenju QS
 2. Izbor spoljnih saradnika za rad na uvođenju QS
 3. Izbor metodologije za rad na uvođenju QS
 4. Izbor planova i programa za obrazovanje kadrova
 5. Obrazovanje kadrova u PS

 

Postupci rada menadžmenta na snimanju stanja sistema kvaliteta

 1. Donošenje odluke o utvrđivanju nivoa QS
 2. Instaliranje modela i softvera za snimanje stanja QS
 3. Određivanje tima za snimanje stanja
 4. Definisanje planova snimanja
 5. Snimanje stanja
 6. Izveštaj o postojećem stanju

 

Postupci rada menadžmenta na projektovanju sistema kvaliteta

 1. Donošenje odluke o projektovanju QS
 2. Projektovanje modela QS
 3. Projektovanje osnovne dokumentacije QS
 4. Obuka kadrova za prihvatanje projektovanih rešenja
 5. Donošenje odluke o sprovođenju rpojektovanih rešenja

 

Postupci rada menadžmenta na uvođenju QS

 1. Određivanje organizacije za primenu projektovanih rešenja
 2. Provera projektovanih rešenja
 3. Donošenje odluke o primeni rešenja u celom poslovnom sistemu
 4. Primena projektovanih rešenja

 

Postupak rada menadžmenta pri atestiranju QS

 1. Donođenje odluke o atestiranju QS
 2. Uvod u izvršenu pripremu za atestiranje QS
 3. Izbor organizacije za atestiranje QS
 4. Analiza postupaka za atestiranje QS
 5. Atestiranje QS
 6. Završni razgovor

 

Postupak rada menadžmenta nakon atestiranja sistema kvaliteta

 1. Donošenje odluke o proveri QS
 2. Provera delova QS
 3. Donošenje odluke o internoj oceni QS
 4. Interna ocena QS pred ponovno atestiranje
 5. Ponovno atestiranje QS
 6. Završni razgovor
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Menadžment kontrole kvaliteta 1
 • Menadžment kontrole kvaliteta 2
 • Menadžment kontrole kvaliteta 3